ทดสอบ

ทดสอบ.  เว็บบล็อก

Advertisements

Leave a Comment

ทดสอบ

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

Leave a Comment

กรุณาทำแบบประเมินการทำงานกลุ่ม

ให้นักศึกษาทุกท่าน ดำเนินการตอบแบบสอบถามประเมินการทำงานกลุ่ม ทุกคนด้วยนะคะ
ตาม link นี้ค่ะ
https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dDgwMUJ0UUFnX2JqWGpBd0lLLXhrOFE6MA

ขอบคุณค่ะ

อ.เปิ้ล

Comments (2)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เนื่องด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางภาคฯ วิชาขอนัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมกันในวันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 น. (เพื่อมาดำเนินการเก็บบอร์ดฝึกงานให้เสร็จก่อนเวลา 10.00 น.)

ปล. ขอให้นักศึกษามาเก็บบอร์ดที่พรีเซ้นต์สถานที่ฝึกงานให้เรียบร้อยด้วย

อ.เอกนฤน

Leave a Comment

หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องEcho 360

เครื่องEcho 360  เป็นเครื่องที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่งได้อย่างง่าย  คือ นำภาพวีโอการบรรยาย  ภาพสไลด์ที่ปรากฎบนหน้าจอและเสียงมารวมไว้ที่เดียวกัน  เมื่อทำการบันทึกแล้วสามารถนำขึ้นไปยัง sever ได้โดยตรงและรวดเร็ว

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่อง Echo 360 ประกอบด้วย

 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์

 2.  กล่องแยกสัญญาณ VGA

 3.  เครื่อง Echo 360 

 4.  เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว(VDO) 

 5.  เครื่องขยายสัญญาณเสียง 

 6.  เครื่องฉายภาพ (Projector)และจอรับภาพ(Screen)

7.  ไมโครโฟน

ภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์

 

นางสาววารุณี  ศิริ  รหัส 06490196

Leave a Comment

หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรม joomla

                 โปรแกรม open source ที่เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content Management Systems: CMS) ซึ่งถูกพัฒนาด้วย PHP และใช้ฐานข้อมูลของ MySQL ในการเก็บข้อมูล มีเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐาน XHTML สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มที่รองรับ PHP และ mySQL ทั้งนี้ Joomla! ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทีมพัฒนาที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยระยะเริ่มต้น Joomla! ได้มุ่งเน้นเพื่อใช้ในการพัฒนา Coporate Website หรือเว็บไซต์ของบริษัทและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงเว็บ Intranet ภายในหน่วยงาน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามของรูปแบบที่ดูเป็นสากล รวมถึงความง่ายต่อการใช้งานของทั้งผู้พัฒนาและผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างจาก CMS ทั่วไป ตรงที่คุณสามารถออกแบบและสร้างหน้าตาของเว็บไซต์ (Template) ได้ตามต้องการ

และเนื่องจากการพัฒนา Joomla! ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีเครื่องมือเสริมหลายตัวที่ช่วยในการนำไปใช้สร้างเว็บไซต์ได้หลายประเภทมากขึ้น อาทิ การสร้างเว็บไซต์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce การสร้างเว็บท่า (Portals) การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็น Community และเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้  

หากต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ แต่ไม่เคยรู้ว่าจะทำได้อย่างไร Joomla! สามารถช่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่าง HTML, XML, DHTML, PHP หรือแม้แต่ mySQL ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขโปรแกรม รวมถึง Joomla! ยังไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของการออกแบบ ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ของคุณได้สวยงามตามต้องการ

ในส่วนของหน้านี้จะเป็นหน้าที่แสดงเครื่องมือการใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรม

Add New Content, Content Items Manager, Static Content Manager, Frontage Manager, Section Manager, Catergory Manage  เครื่องมือนี้จะใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความทั้งหมด

Media Mananger  เป็นเครื่องมือในการจัดการไฟล์มัลติมีเดียทั้งหมด

Trash Manager   เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบไฟล์ต่าง ๆ ใน joomla

Menu Manager  เป็นเครื่องมือที่จัดการเกี่ยวกับเมนู  การกำหนดชื่อ  การลิ้งค์ไปยังหน้าต่าง ๆ

Language Manager  ใช้จัดการภาษาที่ใช้ภายในเว็บทั้งหมด

User Manager  ใช้จัดการผู้เข้าใช้เว็บทั้งหมด  การกำหนดค่าการเข้าถึงข้อมูล

Global Configuration  เป็นเครืองมือสำหรับจัดการชื่อเว็บ  และการจัดการภายในเว็บ

Leave a Comment

โครงงาน: การดำเนินการและการประเมินผล

ถึง นักศึกษา ทุกท่าน

ครูขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในแต่ละหน่วยฝึกงาน ให้เข้ามารายงานผลการทำโครงงาน โดยแต่ละหน่วยงานให้ดำเนินการ รายงานผลเป็นขั้นๆ ดังนี้

ขั้นที่ 1: Topics and Teams ขั้นตอนนี้ให้แต่ละหน่วยงาน เสนอชื่อโครงการของตนเอง พร้อมอธิบายคร่าวๆ ว่าทำอะไร และระบุรายชื่อทีมงาน พร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

ขั้นที่ 2: Planning ขั้นตอนนี้ให้ attached ไฟล์ที่เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานและภาควิชาขึ้นมาให้ ที่สำคัญจะต้องมีกำหนดการดำเนินการโครงการด้วยนะคะ

ขั้นที่ 3: Action ขั้นนี้ ให้นักศึกษาแต่ละคนในหน่วยงาน อธิบายขั้นตอนการทำงานของตนเองตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ว่าทำงานอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ขั้นที่ 4: Final Report Preparation ขั้นตอนนี้ให้นักศึกษาเขียนสรุปผลการทำโครงงานของตนเอง ว่าพี่เลี้ยงประเมินมาแล้ว comment มาแล้วเป็นอย่างไร พร้อมทั้งการรายงานสรุปผลโครงการในความคิดเห็นของตนเองค่ะ

ขั้นที่ 5: Presentation เป็นการนำเสนอ ให้นักศึกษา Capture หน้าจอหรือว่าผลงานของตนเองมาให้เพื่อนๆได้ดูผ่าน Blog นะคะ

ขั้นที่ 6: Assessment/Evaluation เป็นขั้นการประเมินผล ครูจะทำแบบประเมินผลออนไลน์มาให้นักศึกษาได้ประเมินผ่านระบบกันค่ะ

วิธีการ ให้ทุกคน Post ลงใน Categories: Collaborative Learning ในขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นนะคะ โดยพิมพ์ชื่อ Post เป็นหน่วยงานของตนเองนะคะ แล้วอย่าลืมทำเครื่องหมาย / หน้า Categories ให้ตรงตามขั้นนะคะ

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะจ้ะ ……สู้ สู้

อ.เปิ้ล

Leave a Comment

Older Posts »