คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Advertisements

42 Comments »

 1. et06490192 said

  น.ส.วรรณประภา ปรุงรุ่งเรืองเลิศ รหัส 06490192
  ไปรายงานตัวแล้วค่ะ

 2. Wanprapa said

  แนะนำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  นับแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กรณีเรือน้ำมันล่มในอ่าวไทย การล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรและแม่น้ำแม่กลองเน่า เป็นต้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง สถานการณ์ดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา วิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้ง โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project) ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด
  เริ่มก่อตั้งคณะ

  โครงการฯ ได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวด ล้อม ใน ปี พ.ศ.2521 โครงการฯ ได้พัฒนาเป็น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies) โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา
  คณะ ฯ ได้ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ และในปีการศึกษา 2546 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวม 10 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ
  * หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  * Bachelor of Science in Environment (International Program) โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร คือ
  * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
  * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
  * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
  * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  * หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  * Master of Science Programme in Industrial Ecology and Environment (International Program)
  * Master of Science in Natural Resources Management (International Program)
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ
  * Doctor of Philosophy in Environment and Resource Studies (International Program)

  ปีการศึกษา 2546 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนครบทุกหลักสูตร โดยนักศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) กำหนดเรียนรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อม เมื่ออยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
  faculty pictures

  วิสัยทัศน์
  สถาบันชั้นนำแห่งเอเชียเพื่อการสร้างสรรค์ความยั่งยืนของธรรมชาติและสังคม (To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society)
  พันธกิจ
  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม (To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society)
  faculty pictures

 3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Environment and Resource Studies
  Mahidol University

  วันจัดตั้ง : พ.ศ. 2516

  คณบดี : ผศ. ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวนิช

  วารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  (Environment and Natural Resources Journal)

  สีประจำคณะ : สีเขียวน้ำทะเล

  เว็บไซต์ : http://www.en.mahidol.ac.th

  ที่อยู่ : 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  โทรศัพท์ : 0-2441-5000

  โทรสาร : 0-2441-9509-10

 4. Wanprapa said

  สำหรับวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552

  วันแรกที่ไปพอดีกับว่ามีการจัดอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts พี่ต่าย(พี่เลี้ยง) ได้ให้ไปช่วยพี่ตุ๊กแกหัวหน้าฝ่ายโสต ควบคุมด้านการบันทึกภาพและตัดต่อวิดีทัศน์
  (ผู้อบรมเป็นชาวต่างประเทศ คือ พม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย ติมอ และ ไทย )
  เราได้ลองใช้เครื่อง Digital Video Switcher (ระบบบันทึกภาพและตัดต่อวิดีทัศน์) และได้ควบคุมกล้องวิดีโอที่เก็บภาพการอบรมทั้งหมด ในตอนแรกๆ พี่ตุ๊กแก พี่หน่อย และพี่อี๊ด คอยช่วยและแนะนำอยู่ตลอด แต่หลังพี่เขาจะมาดูบ้างบางเวลา
  วันพฤหัสบดีทางคณะสื่งแวดล้อมได้มีพิธีเปิดโครงการแยกขยะ โดยมีอธิการบดีของมหาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดงาน พี่เขาให้ไปถ่ายรูปนิ่งภาพพิธีเปิดและบรรยากาศงาน
  เราได้ดูแลส่วนของการอบรมจนถึงวันพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์กลุ่มผู้อบรมได้ไปออก Trip ต่างจังหวัด พี่ตุ๊กแกจึงให้ไปช่วยพี่หน่อยในการควบคุมอุปกรณ์การเรียนของห้องที่มีการเรียนการสอนภายในช่วงเวลาต่างๆ คอยไปเซตเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมค์ ระบบเสียง โปรเจกเตอร์ และหาทุกอย่างที่อ.ที่สอนในแต่ละห้องต้องการค่ะ

 5. สัปดาห์แรกของการฝึกงาน

  วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2552

  เริ่มจากการไปหาพี่เลี้ยง คือ พี่ต่าย หรือ คุณจาริณี อิ้วชาวนา จากนั้นพี่ต่ายได้พาไปหาพี่เลี้ยงอีกคน คือ พี่ตุ๊กแก หรือ คุณ มณเฑียร แสงสินทรัพย์ (หัวหน้าฝ่ายโสต)
  พี่ตุ๊กแก ได้พาไปห้องบรรยาย ที่อาคาร 4 ซึ่งมีการอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมมีทั้งหมด 8 ชนชาติ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว ตีมอ และ สิงคโปร์
  งานนี้พี่ให้พวกเราเป็นผู้ควบคุมเต็มตัว พี่ตุ๊กแกได้แนะนำพี่งานโสตให้รู้จักอีก 2 คน ได้แก่ พี่อี๊ด หรือ สมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต และ พี่หน่อย หรือ ศักดิ์ชาย พวงศิริ พี่ทั้ง 3 คน ช่วยกันสอนพวกเราในการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
  – เราได้ทดลองใช้งาน Digital Video Switcher (ระบบบันทึกภาพและตัดต่อวิดีทัศน์) ควบคุมเองด้วยมีพวกพี่คอยให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์
  – เราถ่ายออกไปถ่ายภาพผู้เข้าอบรมและวิทยากรขนาดอบรมอยู่
  – เราได้ถ่ายภาพวิดีโอห้องอบรม เพื่อส่งภาพไปยังเครื่อง Digital Video Switcher ตลอดการบรรยาย
  – เราค่อยติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือก่อนที่ผู้เข้าอบรมและวิทยากรจะเริ่มการอบรมในแต่ละวัน ทั้ง Digital Video Switcher เครื่องเสียง ไมค์ เครื่องฉาย กล้อง เป็นต้น
  – เราค่อยปิดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆหลังการบรรยายเสร็จสิ้นในแต่ละวัน
  นอกจากนี้พี่อี๊ดได้พาไปดูห้องบรรยายต่างๆ ห้องเรียนต่างๆอีกด้วย และในวันพฤหัสบดี ที 5 พฤศจิกายน 2552 ได้ไปดูพิธีเปิด โครงการแยกขยะ โดยมีอธิการของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำพิธีเปิดงาน

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

  เนื่องจากผู้เข้าอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts ออก trip ต่างจังหวัด พวกดิฉันจึงไม่ต้องไปคุมห้องบรรยาย พวกเราจึงไปดูแลห้องเรียนต่างๆ แทน ซึ่งเราต้องค่อยติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมค์ เครื่องฉาย ลำโพง ไมค์ เป็นต้น โดยมีพี่หน่อยคอยเป็นผู้สอนติดตั้งและให้คำแนะนำ

 6. http://www.slide.com/r/8iJy9lmz5T97X1GDTmD0uGm8_DAJy5km?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

 7. สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน

  วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552

  – ยังอยู่ในห้องบรรยายการอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts แต่เรามีบทบาทมากขึ้น พี่ๆไว้ใจให้เราควบห้องด้วยตนเอง โดยที่พี่ๆไม่ต้องอยู่เฝ้า เราคุมกันเอง 2 คน ผลัดกันไปคุมกล้องบ้าง ควมเครื่องตัดต่อบ้าง ถ่ายภาพบ้าง ถ้าดิฉันคุมกล้องถ่ายวิดีโอ วรรณประภาก็จะไปคุมเครื่องตัดต่อ ถ้าวรรณประภาคุมกล้องถ่ายวิดีโอ ดิฉันก็จะเป็นคนควบคุมเครื่องตัดต่อหรือ Digital Video Switcher จะสั่งการผ่านไมค์ที่ติดอยู่ที่เครื่อง ทางวรรณประภาจะใส่หูฟังและฟังคำสั่ง จะสั่งประมาณว่ากล้องไหน on air อยู่ soom ใคร pan กล้องไปทางไหน ประมาณนี้
  – พี่ๆเริ่มไว้ใจให้เปิด-ปิด ห้องบรรยาย การอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts ต้องไป มหาวิทยาลัยเร็วกว่าเดิม เรารับผิดชอบเปิดห้อง เตรียมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด และเลิกการประชุมของแต่ละวันก็เก็บปิดดูแลความเรียบร้อย
  -และทุกเช้า-เย็น ของทุกวัน จะต้องไปเอา hard disk ที่ไว้อัดบันทึกการบรรยายที่พี่ต่าย

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
  ในวันนี้พิเศษกว่าทุกวัน ตอนช่วงเช้า และบ่าย ก็เหมือนกับทุกวัน แต่ตอนช่วงเย็น 16.30 มีพิธีปิด การอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts จึงค่อนข้างวุ่นวายกว่าทุกวัน ซึ่งในทุกวันจะใช้กล้องถึง 3 ตัว แต่ตอนนี้เหลือกล้องโดมเพียงตัวเดียว ดิฉันเป็นคนควบกล้องโดมจึงค่อนข้างเกร็งๆๆ ต้องเจ็บตาดูอยู่ตอนว่าใครเป็นคนพูดอยู่ ต้องเลื่อนกล้องไปให้ทัน และแล้วงานการอบรมก็จบไปได้ด้วยดี พองานเลิกก็ต้องกลายเป็ตากล้องเฉพาะกิจ พวกที่มาเข้าอบรมประเทศต่างวานให้ช่วยถ่ายภาพให้ หลังจากนั้นงานเรายังไม่หยุดต้องไปต่อที่ร้านบ้านให้ความรัก เราต้องเป็นเตรียมเครื่องเสียงให้คณะผู้มาอบรม เป็นการเลี้ยงส่งให้แก่คณะผู้อบรม เตรียมคอมพิวเตอร์ ไมค์ ลำโพง กล้องถ่ายภาพ นอกจากเราจะเป็นผู้ดูแลเครื่องเสียง ถ่ายภาพแล้ว เรายังเป็นสาวรำวงอีกด้วย เป็นงานเลี้ยงที่สนุกไปอีกแบบ ทำให้เราได้สนทนากลับชาวต่างชาติมากขึ้นอีกด้วย โดยภาพรวมสนุกมากในวันนั้น

 8. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 2

  วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552

  ___ในสัปดาห์นี้ยังคงมีการอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts ส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่เหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อน คือ ควบคุมกล้องวิดีโอ ควบคุมเครื่องตัดต่อ ถ่ายภาพนิ่ง และเปิด-ปิดห้องอบรมและอุปกรณ์ทุกอย่างภายในห้องอบรม
  ___แต่สัปดาห์นี้ดูพี่ๆจะไว้ใจเรามากขึ้น โดยการที่ปล่อยให้เราสองคนควบคุมทุกอย่างเองตามลำพัง
  ___หน้าที่หลักอีกอย่าง คือ ทุกเช้าจะตอนไปนำ hard disk บันทึกการอบรมของวันก่อนที่พี่ต่ายนำไปถ่ายลงคอมพิวเตอร์ไว้ และในตอนเย็นก็จะต้องนำ hard disk ตัวที่บันทึกภาพการอบรมในวันนั้นไปให้พี่ต่าย เป็นแบบนี้ในทุกวันๆ

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
  ___ในช่วงเย็นเวลา 16.30 มีพิธีปิด การอบรม Internation Training Course on Climate and Its Impacts จึงค่อนข้างวุ่นวายกว่าทุกวันปกติจะใช้กล้องถึง 3 ตัว แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัดจึงต้องเหลือกล้องโดมเพียงตัวเดียว ทำให้การควบคุมเป็นไปด้วยความยากและเครียดมาก ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดี ห้ามผิดพลาด เพราะมีคณะบดีและผู้สนับสนุนการอบรมครั้งนี้มาร่วมงาน แต่แล้วงานการอบรมก็จบไปได้ด้วยดี
  ___พองานเลิกก็มีงานเลี้ยงอำลาผู้เข้าอบรม โดยพี่ๆพาพวกเราไปด้วย โดยงานจัดขึ้นที่ร้านอาหารชื่อ บ้านให้ความรัก แถวถนนอักษะ เมื่อไปถึงงานดิฉันต้องเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับร้องคาราโอเกะ และค่อยถ่ายภาพกิจกรรม ความสนุกสนานของผู้อบรม อาหารในงานก็อร่อยมากค่ะ พวกเรากินกันอย่างเต็มที่ค่ะ ในงานมีการร้องเพลงไทย ให้ผู้อบรมชาวต่างๆชาติได้ลำวงกัน พวกพี่ๆให้เรา 2 คนออกไปนำลำวง พวกเราและผู้อบรมคิดว่างานวันนี้เป็นงานเลี้ยงอำลาที่สนุกมากๆค่ะ เมื่อจบงานเราก็เก็บของและนำของทั้งหมดไปเก็บที่คณะกับพี่ตุ๊กแก หลังจากนั้นพี่ตุ๊กแกก็ไปส่งเราถึงที่พักเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 3 ทุ่มครึ่ง พี่ๆเขาเป็นห่วง

 9. สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงาน

  วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552

  -เป็นอาทิตย์แรกที่เราแยกกันฝึกงาน ดิฉันได้ไปฝึกในฝ่ายผลิตสื่อก่อนในเดือนนี้ คืออยู่ในส่วนที่พี่ต่ายเป็นพี่เลี้ยง
  -พี่ต่ายสอนให้ update ข่าว ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย เข้าเว็บไซด์ http://www.en.mahidol.ac.th เลือกภาษาไทย
  แล้วเลือก ข่าว-ข่าวสิ่งแวดล้อม จากนั้นเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเข้าเว็บ http://www.en.mahidol.ac.th/control จากนั้นใช่ passward เพื่อเข้าสู้เว็บที่จะไปอัพข่าว แล้วเราต้องเปิดอีกเว็บหนึ่ง คือ http://www.li.mahidol.com เป็นส่วนเว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อมาเอาข่าวไปลง ก็จะต้องไปเลื่อกประเภทข่าว 1016 ข่าวสิ่งแวดล้อม เลือกวันที่ จากนั้นก็เลือกข่าวไปลงยังเว็บ http://www.en.mahidol.ac.th/control จากนั้นก็ดูความเรียบร้อย ที่ http://www.en.mahidol.ac.th กด F5
  -วันที 17 มีงานเข้าฝ่ายโสตฯ ดิฉันจึงต้องไปช่วยในฝ่ายโสตฯ ไปคอยช่วยพี่สมเจตน์เปิดห้องเรียน
  -วันที่ 18-19 ไปชอบพี่หน่อยเก็บห้องที่จัดอบรม Climate Change พี่สอนให้เก็บกล้องวิดีโอ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ขนย้ายไปห้องประชุม 2 แล้วพี่หน่อยยังพาไปดูห้อง Leather Theater
  -ตอนบ่ายไปอยู่ฝ่ายผลิตสื่อ พี่ต่ายให้ช่วยถ่ายภาพสมุดโน้ตให้ เพื่อเอาลงเว็บจัดจำหน่าย
  -แล้วช่วยพี่ต่ายทำบัตรประจำตัวพนักงาน ตัด แล้วเอาไปให้พี่ตุ๊กแกเคลือบ รวมทั้งบัตรเรา 2 คนด้วย และดิฉันก็มีบัตรประจำตัว

 10. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 3

  วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552

  ___สัปดาร์นี้เป็นสัปดาร์แรกที่เราได้แยกกันฝึกงานโดยดิฉันได้ไปอยู่ในส่วนของฝ่ายโสตฯ ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์โสตฯประจำห้องบรรยาย ห้องวิทยานิพันธ์ และห้องประชุม ภายในอาคาร 4
  ___วันจันทร์ ไปถึงก็เริ่มจากการไปดูตารางการใช้ห้องของวันนี้ หลังจากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯประจำห้องตามตาราง
  ___หลังจากที่ทำตามตารางเสร็จพี่หน่อยได้พาไปตามห้องต่างๆเพื่อดูระบบการทำงานของอุปกรณ์โสตฯ เช่น ระบบควบคุมภาพ ควบคุมเสียง และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องมือเสริมต่างๆในห้อง
  ___ตอนเย็นพี่หน่อยให้ไปช่วยติดตั้งห้องควบคุมที่ อาคาร 1 เนื่องจากในวันรุ่นขึ้นมีการจัดอบรมโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน บทความทางวิชาการและงานวิเคราะห์ เริ่มจากการไปนำเครื่องมือ เครื่องตัดต่อ กล้อง มิกซ์เซอร์ ไมค์ ฯลฯ จากห้องเก็บของในอาคาร 4 ไปห้องประชุมที่อาคาร 1
  ___วันอังคาร เริ่มจากการทำตามตารางเช่นทุกวัน แต่ในวันนี้มีการอบรมโครงการที่จัดห้องควบคุมไปเมื่อตอนเย็นของเมื่อวาน
  ดิฉันคอยควบคุมการบันทึกภาพวิดีโอ ตัดต่อสลับภาพระหว่างกล้อง 3 ตัวและสไลด์ของวิทยากร และคอยเก็บภาพนิ่งเพื่อให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์นำไปอัพเดทในเว็บไซด์ของคณะ วันนี้เป็นวันที่ดิฉันรู้สึกว่าการทำงานจริงมันวุ่นแค่ไหน เพราะดิฉันต้องควบคุมเครื่อง Switcher วิ่งสลับกลับการไปคุมกล้องซูมอิน ซูมเอาท์ หน้าของคนที่กำลังพูดอยู่ และก็ต้องค่อยไปถ่ายภาพนิ่ง วิ่งไปวิ่งมาสลับกันแบบนี้ เหนื่อยจริงๆค่ะ
  ___เมื่อจบงานก็ช่วยพี่หน่อยเก็บของทุกอย่างกลับอาคาร 4
  ___วันพุธ เริ่มจากการทำตามตารางเช่นทุกวัน พอว่างพี่หน่อยก็ชวนไปเก็บของในห้องประชุมครึ่งวงกลม ที่มีการจัดอบรม
  Internation Training Course on Climate and Its Impacts เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
  ___วันพฤหัสบดี เริ่มจากการทำตามตารางเช่นทุกวัน และคอยให้บริการ เก็บอุปกรณ์โสตฯประจำห้องตามตาราง
  ___ช่วงบ่าย ไปช่วยพี่ตุ๊กแกหัวหน้าฝ่ายโสตฯ คัดแยกและจัดเรียงVCD DVD ของสวัสดิการพนักงาน ตามเดือนปีที่จัดซื้อเข้ามา เพื่อนำบางส่วนไปจำหน่ายต่อไป
  ___วันศุกร์ ไปสัมนาการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ

 11. Nammon said

  ผ่านไปแล้ว 1 เดือน เป็นอย่างไรบ้างคะ ปรับตัวได้หรือยังคะ คงคุ้นเคยกับสถานที่ และลักษณะการทำงานแล้วนะคะ อย่างไร เดือนต่อไปน่าจะอยู่ตัว และเรียนรู้อะไรต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ สู้ สู้ค่ะ

  อ.เปิ้ล

  • อ.ค่ะ

   ทำไมของเพื่อนไม่เห็นสัปดาห์ที่ 3 ของหนู

   อ,เห็นป่าวค่ะ

   • Wanprapa said

    เห็นแล้ว

 12. สัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกงาน

  วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552

  – ในสัปดาห์นี้พี่ต่าย(พี่เลี้ยงฝึกงาน)ได้ไว้ใจให้ช่วยทำงานมากขึ้น ผลงานของดิฉันเอง
  -งานชิ้นแรกที่ได้ทำ คือ โปสเตอร์ งาน Economic Instrument for Resource Management พี่ต่ายได้ให้ดิฉันเป็นคนออกแบบเอง โดยมีเนื้อหามาให้ ในการทำงานชิ้นนี้ทำให้ดิฉันรู้แนวทางในการออกแบบมากขึ้นจากคำแนะนำของพี่ๆ การออกแบบโปสเตอร์ของหน่วยงานนี้ ต้องการความชัดเจนมากกว่าเน้นความเป็นศิลปะ คือ เห็นแล้วเข้าใจเลย ตรงๆ
  -งานโปสเตอร์ชิ้นที่ 2 คือ โปสเตอร์ เรื่อง การดูแลและป้องกันตนเองจากการบาดเจ็บ ที่เกิดจากการทำงาน เป็นโปสเตอร์เชิญชวนให้เข้ารับการอบรม จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมมือกับคณะกายภาพบำบัด งานชิ้นนี้มั่นใจมากขึ้น เนื่องจากเข้าใจแนวทางในการออกแบบมากขึ้น
  -ถ่ายภาพให้พี่ๆอัพภาพลงเว็บบอร์ด ในอาทิตย์นี้ได้ถ่ายภาพโปสการ์ด มีทั้งหมด 9 ภาพ ร่วมด้านหลังด้วยแล้ว จะถ่ายมาหลายๆแบบแล้วเลือกให้พี่อีกที
  -ออกแบบปกรายงาน ซึ่งชิ้นนี้เป็นหน้าปกแบบประเมินตนเอง ทั้งปกหน้าและปกหลัง
  -และดิฉันมีหน้าที่อัพข่าวสิ่งแวดล้อมลงเว็บทุกวัน (www.en.mahidol.ac.th)

  วันที่ 27 พ.ย. 2552
  – ได้ร่วมเดินทางกับคณะวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เขาวังเขมร) จ.กาญจนบุรี ดิฉันเดินทางไปในฐานะตัวแทนฝ่ายโสตฯ คอยเก็บภาพการดำเนินงานของคณะนี้ เป็นการเดินป่าครั้งแรกของดิฉันตื่นเต้นมาก เราเดินทางทั้งวันดิฉันต้องคอยถ่ายภาพการทำงานตลอดทาง วันนั้นเหนื่อยมาก เราเดินกัน 6 กิโลเมตร ได้เจอพันธุ์ไม้ที่ดิฉันไม่รู้จัก ซึ่งใน trip นี้มีแต่พวกอาจารย์กับนักศึกษาป.โท ซึ่งทำให้ดิฉันได้ความรู้ใหม่มากมายจากพวกท่าน ได้เห็นแมลงแปลกอีกด้วย พันธุ์กล้วยไม้ที่ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็คงไม่รู้ว่า นี่เขาเรียกว่ากล้วยไม้ด้วยหรอ ทั้งตื่นตาตื่นใจ ที่ดิฉันชื่นชอบคือส่วนของทุ่งหญ้าสวยมากๆ เราใช้เวลาทั้งวันในการเดินทาง ทั้งเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ดิฉันคิดว่าประสบการณ์เช่นนี้ดิฉันคงไม่ได้หาได้ง่ายๆ

 13. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 4

  วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552
  ___ในสัปดาร์นี้การฝึกงานของดิฉันก็ยังขึ้นอยู๋กับฝ่ายโสตฯ โดยหน้าที่หลักๆก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นสัปดาร์ที่ผ่านมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน
  ____เมื่อพอมีเวลาว่างก็ไปช่วยพี่ตุ๊กแกหัวหน้าฝ่ายโสตฯ คัดแยกและจัดเรียงVCD DVD ของสวัสดิการพนักงาน ตามเดือนปีที่จัดซื้อเข้ามา เพื่อนำบางส่วนไปจำหน่ายต่อไป

  วันที่ 27 พ.ย. 2552
  ____ได้ร่วมเดินทางกับคณะวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เขาวังเขมร) จ.กาญจนบุรี ไปในส่วนของฝ่ายโสตคือการถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพนิ่งเก็บบรรยายกาศการดำเนินการวิจัยของคณะวิจัย โดยหน้าที่หลักของดิฉันคือการถ่ายวิดีโอเก็บภาพที่เป็นการเคลื่อนไหวเช่น การที่อ.จับยุ่งลายไปตรวจสอบ การจับสิ่งมีชีวิตที่พบเป็นในป่า เป็นต้น

 14. eknarin said

  ได้ไปทำงานนอกสถานที่ดีนะคับ อย่างไรก็ตามต้องรักษาสุขภาพมากๆนะครับ เรียนรู้ให้เยอะๆ อ.เป็นห่วงนะคับ

 15. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 5

  วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552
  ___ในสัปดาร์นี้การฝึกงานของดิฉันก็ยังขึ้นอยู่กับฝ่ายโสตฯ โดยหน้าที่หลักๆก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นสัปดาร์ที่ผ่านมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน

  วันพุธที่ 2 ธันวาคม
  ___ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบ โดยในช่วงเช้าจะมีงานที่ลานครึ่งวงกลมใต้อาคาร จัดเป็นบูธๆ เช่น บูธการเรียนต่อต่างประเทศ การสมัครงานออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตและผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดิฉันมีหน้าที่โดยเริ่มจากนำชุดโสตฯไปติดตั้งที่งาน คือ เครื่องเสียง ไมด์ ลำโพงภาคสนาม เป็นต้น พองานเริ่มก็มีหน้าที่ค่อยเก็บภาพบรรยากาศในงาน

  • Wanprapa said

   ต่อนะค่ะ(พอดีกดผิดค่ะ)
   ___ในช่วงบ่ายมีการเปิดห้องสัมนาเรื่องการเตรียมพร้อมในการสมัครงาน โดยจะจัดขึ่นที่ห้องประชุม 1 อาคาร 4 ดิฉันก็มีหน้าที่ไปติดตั้งชุดโสตฯประจำห้องประชุม
   ___แต่วันนี้ไม่ได้มีเพียงงานเดียวเท่านั้น ยังมีโครงการกายภาพบำบัดรักโลก มาเปิดการอบรมเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเอง เช่น การนั่งที่โต๊ะคอมให้ถูกท่า วางเมาส์แบบไหน เป็นต้น ดิฉันจึงต้องค่อยวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง2 งานนี้ เพื่อค่อยเก็บภาพทั้ง 2 งาน ที่ยากคือดิฉันต้องเก้บภาพของวิทยากรให้ครบทุกคนซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าห้องไหนใครพูดแล้ว อีกห้องก็จะเริ่มพร้อมกัน เปลี่ยนคนตอนไหนก็ไม่ทราบ เหนื่อยจริงๆค่ะ

   วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม
   ___ในช่วงเช้าดิฉันก็มีหน้าที่ตามปกติคือติดตั้งชุดโสตฯประจำห้องบรรยาย แต่พอดีวันนี้มีการสัมภาษเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์จึงไม่มีใครอยู่ หัวหน้าประชาสัมพันธ์จึงขอให้ดิฉันไปช่วยในส่วนของ Operator

 16. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 6

  วันที่ 8-9,11-13 ธันวาคม 2552

  ___ในสัปดาร์นี้การฝึกงานของดิฉันก็ยังขึ้นอยู๋กับฝ่ายโสตฯ โดยหน้าที่หลักๆก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นสัปดาร์ที่ผ่านมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม
  ___เนื่องจากวันที่ 11-13 ธันวาคม ดิฉันจะต้องเดินทางร่วมกับคณะวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เขาวังเขมร) จ.กาญจนบุรี ดังนั้นในวันนี้ดิฉันจึงต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป้นเพื่อใช้ในการไปสำรวจครั้งนี้ เช่น กล้องวิดีโอพร้อมดิวีดิ กล้องถ่ายภาพ+เลนส์+แฟลช ขาตั้งกล้อง ถุงนอน เต้นซ์ เป็นต้น

  วันที่ 11-13 ธันวาคม
  ___ดิฉันก็ได้ร่วมเดินทางไปกันคณะวิจัย โดยดิฉันก็มีหน้าที่เช่นเดิม คือการไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ในครั้งนี้ดิฉันต้องเก้บภาพให้ได้ทุกทีมวิจัย มีอยู่ประมาณ 8 ทีม เช่น ทีมโภชนาการ ทีมดอกกล้วยไม้ ทีมแมลง ทีมสัตว์ ทีมเห็ด เป็นต้น
  ___ตามกำหนดการเดิมดิฉันและเพื่อนจะต้องกลับในวันที่ 13 ธันวาคม แต่เนื่องจากทางคณะวิจัยบางส่วนได้กลับกันแล้วพี่บุ๋มซึ่งเป็นผู้ประสานงานและเป็นคนที่ค่อยดูแลพวกเราจึงให้เรา2 คนกลับมาพร้อมกับคณะวิจัยในวันที่ 12 ธันวาคม

 17. dworawut said

  เป็นสถานที่ฝึกงานที่ดีครับ ให้เราได้ปฏิบัติเยอะดี ต้องเก็บเกี่ยวประสบการ
  ณ์และความรู้ นอกห้องเรียนเอาไว้เยอะๆครับ พยายามเรียนรู้ และฝึกการแก้ปัญหาไว้
  อันนี้คนส่วนใหญ่จะขาดเรื่องทักษะการแก้ปัญหาที่ดี ครับ

 18. สำหรับสัปดาร์ที่ 5

  วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552

  -ในสัปดาห์นี้งานส่วนใหญ่คือ ออกแบบโปสเตอร์ ได้แก่ โปสเตอร์ของ อ.เกษม กับ อ.รัตนวัฒน์ เป็นโปสเตอร์วิชาการ มีแต่เนื้อหาเต็มไปหมด จัดยากมาก ตกแต่งยากมาก แค่เนื้อหาก็เต็มแล้ว

  -ถ่ายภาพงานทำบุญ อ.นาท ตัณฑวิรุธ ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรก ได้ไปเที่ยววัดแถวพุทธมณฑล ฟังเทศน์ ถ่ายภาพกิจกรรม

  -ได้รู้จักเว็บ http://www.webmail.mahidol.ac.th เป็นเว็บที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานใช้รับส่งเมลล์กัน
  ต้อง login เข้าไปก่อน
  แล้วก็ปฏิบัติคล้ายกับการส่งเมลล์ทั่วไป

  -ออกแบบปกกับสันปก

  -อัพเดทข่าวของคณะ

 19. สำหรับสัปดาร์ที่ 6

  วันที่ 8-9 ธันวาคม 2552

  -อัพเดทข่าวของคณะสิ่งแวดล้อม

  -ออกแบบโปสเตอร์ทุ่งทางตะวัน เป็นกำหนดการ

  วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2552

  -ได้ไปร่วมเดินทางโครงการวิจัยของสมเด็พระเทพฯ ที่เขาวังเขมร จ.กาญจนบุรี ได้ไปพักที่หอพักในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี การเดินทางค่อนข้างลำบาก เพราะเป็นป่าที่ยังไม่มีใครรู้จักเท่าไร ดิฉันทำหน้าทีเก็บภาพและถ่ายวิดีโอ การดำเนินงานของทีมงานวิจัย ในรอบนี้จำนวนผู้มาทำสำรวจมากว่าคราวที่แล้วเนื่องจากมีของจุฬาฯมาด้วย พวกพี่ๆทหารใจดีช่วยเหลือเหล่าอ.ในการสำรวจอย่างเต็มที่ ทั้งนำทางทั้งปีนต้นไม้ ทำให้ดิฉันประทับใจมากเมื่อมารู้อีกว่าพวกเขาไม่ยอมรับค่าจ้าง

 20. สำหรับสัปดาร์ที่ 7

  วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552

  -อัพข่าวสิ่งแวดล้อมฯ ประจำแต่ละวันลงเว็บของคณะ http://www.en.mahidol.ac.th

  -คอยรับโทรศัพท์ให้พี่เลี้ยง เนื่องจากพี่เลี้ยงไปรับปริญญาลาหยุด 2 วัน

  -ออกแบบโปสเตอร์ตลาดนัดของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์

  วันที่ 15 ธันวาคม 2552

  -ได้ไปเก็บภาพวันเปิดกีฬาบุคลากร ปกติจะเห็นแต่กีฬาแบบกองเชียร์รุ่นๆเดียวกัน แต่งานนี้ได้มาดูกีฬาวัยทำงานบ้างเลยรู้สึกแปลกตา ดิฉันมีหน้าที่ถ่ายภาพบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมฯ และบรรยากาศภายในงาน พิธีเปิดมีทั้งการเดินพาเรท เต้นแอโรบิค คอนเสิร์ต ฯลฯ

 21. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 7

  วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552

  วันที่ 14-15 ธันวาคม 2552
  ___ในสัปดาร์นี้การฝึกงานของดิฉันก็ยังขึ้นอยู่กับฝ่ายโสตฯ โดยหน้าที่หลักๆก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นสัปดาร์ที่ผ่านมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน

  วันที่ 16 ธันวาคม 2552
  ___จัดเตรียมห้องสำหรับการจัดอบรมงานฟลูไบร์ทที่ห้องประชุมครึ่งวงกลม ชั้น 2 อาคาร 4
  โดยจะติดตั้งชุดอุปกรณ์โสตฯของห้องประชุม
  ___ได้ไปเก็บภาพวันเปิดกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในงานจะมีการเดินขบวนพาเรท แข่งกีฑา การแสดงความสามารถของบุคลากร การนำเต้นแอโรบิก และ คอนเสริต์จากนักศึกษาคณะวิศวะกรรมฯ

  วันที่ 17 ธันวาคม 2552
  ___ถ่ายรูปการประชุมสมาคมศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวกล้อมฯ
  ___และกลับไปติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน

 22. สำหรับสัปดาร์ที่ 7

  วันที่ 21-24 ธันวาคม 2552

  – อัพเดทข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลงเว็บของมหาวิทยาลัย http://www.en.mahidol.ac.th

  – ออกแบบโปสเตอร์ตลาดนัด ซื่งพี่ตุ๊กแก (พี่เลี้ยงฝึกงาน) ได้ให้เนื้อหามา แล้วให้เราออกแบบ ดิฉันใช้โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบ งานนี้ได้เอากลับมาแก้ไขหลายรอบกว่าจะผ่าน เนื่องจากต้องผ่านการตรวจจากหลายๆๆคน

  – จัดคัดแยก CD ภาพยนตร์ แยกเป็นปี พ.ศ. และเช็คตามชื่อเรื่อง (ซีดีภาพยนตร์พวกนี้เป็นสวัสดิการของคณะที่มีให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน

  • สัปดาห์ที่ 8

   วันที่ 21-24 ธันวาคม 2552

   – อัพเดทข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลงเว็บของมหาวิทยาลัย http://www.en.mahidol.ac.th

   – ออกแบบโปสเตอร์ตลาดนัด ซื่งพี่ตุ๊กแก (พี่เลี้ยงฝึกงาน) ได้ให้เนื้อหามา แล้วให้เราออกแบบ ดิฉันใช้โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบ งานนี้ได้เอากลับมาแก้ไขหลายรอบกว่าจะผ่าน เนื่องจากต้องผ่านการตรวจจากหลายๆๆคน

   – จัดคัดแยก CD ภาพยนตร์ แยกเป็นปี พ.ศ. และเช็คตามชื่อเรื่อง (ซีดีภาพยนตร์พวกนี้เป็นสวัสดิการของคณะที่มีให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน

 23. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 8

  วันที่ 21-24 ธันวาคม 2552

  ___ในสัปดาร์นี้การฝึกงานของดิฉันก็ยังขึ้นอยู่กับฝ่ายโสตฯ โดยหน้าที่หลักๆก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นสัปดาร์ที่ผ่านมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน

  วันที่ 22-23 ธันวาคม 2552
  ___มีการเยื่ยมสำรวจหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสำรวจคุณภาพของหน่วยงาน โดยคณะสิ่งแวดล้อมมีกำหนดการวันที่ 22-23 โดยดิฉันได้มีหน้าที่ในการควบคุมการบันทึกเสียงการประชุม ค่อยตามคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจไปตามฝ่ายต่างๆของคณะ เพื่อถ่ายภาพนิ่งไว้ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะ

  ___จัดคัดแยก CD ภาพยนตร์ แยกเป็นปี พ.ศ. และเช็คตามชื่อเรื่อง (ซีดีภาพยนตร์พวกนี้เป็นสวัสดิการของคณะที่มีให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน

 24. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาร์ที่ 9

  วันที่ 28-30 ธันวาคม 2552

  ___ในสัปดาร์นี้การฝึกงานของดิฉันก็ยังขึ้นอยู่กับฝ่ายโสตฯ โดยหน้าที่หลักๆก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นสัปดาร์ที่ผ่านมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ชุดโสตฯประจำห้องเรียน

  __ตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจำปีของฝ่ายโสตฯค่ะ

 25. สำหรับสัปดาห์ที่ 9

  วันที่ 28-30 ธันวาคม 2552

  – เนื่องจากดิฉันมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด จึงต้องพักรักษาตัว ทำให้ในสัปดาห์นี้ดิฉันไม่ได้ไปฝึกงาน

 26. สำหรับสัปดาห์ที่ 10

  วันที่ 4-8 มกราคม 2553

  -ดิฉันได้ย้ายฝ่ายมาฝึกงานในส่วนของฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประจำอยู่ที่ตึก 4 คณะสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 โดยอยู่ในความดูแลของพี่สมเจตน์ และที่ศักดิ์ชาย (พี่เลี้ยงที่ประจำอยู่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)

  -สิ่งที่ต้องได้ปฏิบัติในอาทิตย์นี้ และเป็นหน้าที่ประจำต่อไป คือรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิดห้องเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องบรรยาย 11 ห้อง ห้องวิทยานิพนธ์ 5 ห้อง ซึ่งจะมีตารางเปิดห้องที่ฝ่ายจัดอาคารสถานที่จัดทำมาให้ดู และคอยเปิด-ปิดห้องตามเวลานั้นๆ

  -ดูแลเปิด-ปิด computer , LCD , Mic , ลำโพง ห้องเรียนต่างๆ

  -ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเครื่องเสียง จอภาพ เป็นต้น

  -ช่วงบ่ายของบางวัน ก็ไปจัด CD ภาพยนตร์ ที่ห้องพี่ตุ๊กแก (พี่เลี้ยงฝึกงาน) โดยที่จะแยกเป็นปี พ.ศ. และเช็คตามรายชื่อ

 27. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 10

  วันที่ 4-8 มกราคม 2553

  —ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้ย้ายจากฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มาประจำอยู่ที่ฝ่ายผลิตสื่อ อาคาร 3 คณะสิ่งแวดล้อม วันแรกดิฉันได้เรียนรู้ในเรื่องของการอัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ของคณะ โดยพี่ต่าย (พี่เลี้ยงที่ประจำอยู่ที่ฝ่ายผลิตสื่อ) ได้สอนเข้าเว็บไซต์ของคณะ คือ http://www.en.mahidol.ac.th เลือกภาษาไทย แล้วเลือก ข่าว-ข่าวสิ่งแวดล้อม จากนั้นเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเข้าเว็บ http://www.en.mahidol.ac.th/control และใส่ passward เพื่อเข้าสู้เว็บที่จะไปอัพข่าว แหล่งข่าวที่ได้ก็มาจากเว็บใส่ของสำนักหอสมุดของมหิดล คือ http://www.li.mahidol.com โดยจะเลือกประเภทข่าว 1016 ข่าวสิ่งแวดล้อม เลือกวันที่ จากนั้นก็เลือกข่าวไปลงยังเว็บ http://www.en.mahidol.ac.th/control จากนั้นก็ดูความเรียบร้อย ที่ http://www.en.mahidol.ac.th กด F5

  —หน้าที่ในการอัพเดท ข่าวสิ่งแวดล้อมจะเป็นหน้าที่ประจำของดิฉันในทุกๆๆเช้า

  —วันที่ 5 พี่ต่ายได้มอบหมายให้ดิฉันทำ Postor กำหนดการเยี่ยมชมของทีมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขนาด A3 จำนวน 5 แผ่น

  —วันที่ 7 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำ Postor ประชาสัมพันธ์งาน “Paradigm Shift in City Transportation:
  Successful Case Studies from European Cities” ขนาด A3 จำนวน 10 แผ่น

  —โดยการทำ Postor ทั้งหมดดิฉันจะใช้ โปรแกรม Photoshop กับ Illustrator ในการทำ โดยดิฉันได้เรียนรู้หลายงานจากการทำงานชิ้นนี้ คือ ดิฉันได้เรียนรู้การสั่งปริ้นในแบบต่างๆ ต้องคำนึงถึงกระดาษ สีของภาพ เครื่องปริ้นชนิดไหน เป็นต้น

 28. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 11

  วันที่ 11-15 มกราคม 2553

  —ในสัปดาห์นี้พี่ต่ายให้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2551-2552 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช่โปรแกรม DeskTop Author ในการทำ แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้ยังไม่เรียบร้อย ในการประชุมความคืบหน้าในวันที่ 15 มกราคม จึงทำได้แค่ทำ E-book เป็นต้นแบบในการรายงานเท่านั้น

  —วันที่ 12 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำ Postor ประชาสัมพันธ์งาน “Interdisciplinary Research in Liveable Cities” ขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น

  —ในวันที่ 16-17 ได้เดินทางไปกับคณะวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีหน้าเป็นฝ่ายโสตฯ ค่อย ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ และประสานงานในส่วนกลาง ระหว่างโครงการต่างๆ 8 โครงการ

 29. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 12

  วันที่ 18-22 มกราคม 2553

  –ในสัปดาร์นี้งานที่รับผิดชอบของดิฉันก็คือ การอัพข่าวสิ่งแวดล้อมขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะ โดยจะทำเป็นประจำทุกวัน
  —วันที่ 20 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำ Postor ประชาสัมพันธ์
  –ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2551-2552 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช่โปรแกรม DeskTop Author ในการทำ ต่อจากอาทิตย์ก่อน

 30. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 13

  วันที่ 25-28 มกราคม 2553
  -ในสัปดาร์นี้งานที่รับผิดชอบของดิฉันก็คือ การอัพข่าวสิ่งแวดล้อมขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะ โดยจะทำเป็นประจำทุกวัน

  -ดิฉันได้ตรวจเช็ควีดิโอเทปงานต่างๆของคณะสิ่งแวดล้อมเมื่อในอดีต โดยจะนำออกมาเรียงตามชนิดของเทปและวันที่บันทึก เสร็จแล้วจึงกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel

  -ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2551-2552 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช่โปรแกรม DeskTop Author ในการทำ ต่อจากอาทิตย์ก่อน

  -วันพฤหัสบดีมีการจัดอบรมที่อาคาร 4 พี่ศักดิ์ชายจึงให้ไปช่วยควบคุมห้องประชุมครึ่งวงกลม โดยจะบันทึกเสียงและภาพโดยแยกเป็นเสียงอย่างเดียว กับไฟล์วิดีโอ เพราะเทปที่บันทึกเสียงอย่างเดียวจะมีคนมานำไปใช้ในการถอดเทป

  -วันศุกร์ที่ 29 ไปสัมมนาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำเดือน

 31. Wanprapa said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 14

  วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553

  -ในสัปดาร์นี้งานที่รับผิดชอบของดิฉันก็คือ การอัพข่าวสิ่งแวดล้อมขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะ โดยจะทำเป็นประจำทุกวัน

  -ดิฉันได้ทำสติ๊กเกอร์ติอหน้าของที่ระลึกงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสิ่งแวดล้อม” โดยจะออกแบบผ่านโปรแกรม Photoshop และ Illustrator และปริ้นใส่กระดาษ Labal

  -ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2551-2552 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช่โปรแกรม DeskTop Author ในการทำ ต่อจากอาทิตย์ก่อน

  -ในสัปดาร์นี้นอกจากที่ดิฉันจะได้รับความรู้เกื่ยวกับการทำงานแล้วดิฉันยังได้รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และขอบเขตของงานในแต่และหน้าที่ คือ ทุกคนมีหน้าที่อะไรก็ทำในส่วนของตัวเองเท่านั้น อย่าไปทำเกินหน้าที่หรือน้อยเกินไป เพราะอาจทำให้คนที่เราไปทำงานแทนเขาไม่พอใจได้ มันต่างจากตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษามาก เพราะตอนที่ดิฉันเรียนงานทุกอย่างเราต้องทำเองทุกหน้าที่ ถึงจะแบ่งกันชัดเจน แต่พอทำเข้าจริงทุกคนก็ช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อให้งานของเราออกมาดีที่สุดค่ะ

 32. สำหรับสัปดาห์ที่ 11

  วันที่ 11-15 มกราคม 2553

  รับผิดชอบงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

  -สิ่งที่ต้องได้ปฏิบัติในอาทิตย์นี้ และเป็นหน้าที่ประจำต่อไป คือรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิดห้องเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องบรรยาย 11 ห้อง ห้องวิทยานิพนธ์ 5 ห้อง ซึ่งจะมีตารางเปิดห้องที่ฝ่ายจัดอาคารสถานที่จัดทำมาให้ดู และคอยเปิด-ปิดห้องตามเวลานั้นๆ

  -ดูแลเปิด-ปิด computer , LCD , Mic , ลำโพง ห้องเรียนต่างๆ

  -ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเครื่องเสียง จอภาพ เป็นต้น

  -ในวันที่ 16-17 ได้เดินทางไปกับคณะวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดิฉันรับหน้าที่ถ่ายภาพ ในอาทิตย์นี้เราได้ร่วมเดินทางกลับทีมสำรวจถ้ำ โดยมี อ.ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และ อ.เกษม กุลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นแกนนำ ภายในถ้าทั้งร้อนทั้งเหม็นขี้ค้างคาว มีเศษซาก สัตว์ ขยะ มีต้นไม้ขึ้น และได้ร่วมเดินทางกับทีม อ.รัตนะ บุลประเสริฐ คือทีมกล้วยไม้ ทีมนี้มีปีนหน้าผาด้วย แต่เราไม่ได้ร่วม ได้แต่เก็บภาพอยู่ไกลๆ จากการไปสำรวจใน trip นี้ ทำให้ได้เห็นการทำงานอย่างอย่างจริงจัง ปีนโน่น มุดนี้ ลุยมมากๆ ทั้งเหนื่อยและสนุก

 33. สำหรับสัปดาห์ที่ 12

  วันที่ 18-22 มกราคม 2553

  รับผิดชอบงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

  -สิ่งที่ต้องได้ปฏิบัติในอาทิตย์นี้ และเป็นหน้าที่ประจำต่อไป คือรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิดห้องเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องบรรยาย 11 ห้อง ห้องวิทยานิพนธ์ 5 ห้อง ซึ่งจะมีตารางเปิดห้องที่ฝ่ายจัดอาคารสถานที่จัดทำมาให้ดู และคอยเปิด-ปิดห้องตามเวลานั้นๆ

  -ดูแลเปิด-ปิด computer , LCD , Mic , ลำโพง ห้องเรียนต่างๆ

  -ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเครื่องเสียง จอภาพ เป็นต้น

  -ถ่ายภาพและควบคุมเครื่องตัดต่อ เครื่องเสียง ห้องประชุมครึ่งวงกลม

  -ออกแบบจัดทำใบรายชื่อคณะผู้ร่วมเดินทางสำรวจป่าเขาวังเขมร จ.กาญจนบุรี

  -นอกจากนี้ ดิฉันได้ขออนุญาตทางพี่เลี้ยง ไปออกงาน Road Show ซึ่งเป็ของวิชาการ.com ที่นางสาวนิติตากับวราภรณ์ได้ไปฝึกงาน เนื่องจากทางนั้นต้องการผู้ช่วย และดิฉันอยากทรายถึงการทำงาน จึงได้ขออนุญาตพี่เลี้ยงไป 1 วัน ทำให้ได้เห็นการฝึกงานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งดิฉันไม่ได้รับจากคณะสิ่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป

  -ถ่ายภาพการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.เอก เนื่องจากมีอ.ชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมเป็นกรรมการสอบด้วย จึงต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้

  -ถ่ายภาพห้องประชุม เป็นงานบรรยายพิเศษ ป.เอก

  -ถ่ายภาพห้องประชุม สอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

 34. สำหรับสัปดาห์ที่ 13

  วันที่ 25-28 มกราคม 2553

  รับผิดชอบงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

  -สิ่งที่ต้องได้ปฏิบัติในอาทิตย์นี้ และเป็นหน้าที่ประจำต่อไป คือรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิดห้องเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องบรรยาย 11 ห้อง ห้องวิทยานิพนธ์ 5 ห้อง ซึ่งจะมีตารางเปิดห้องที่ฝ่ายจัดอาคารสถานที่จัดทำมาให้ดู และคอยเปิด-ปิดห้องตามเวลานั้นๆ

  -ดูแลเปิด-ปิด computer , LCD , Mic , ลำโพง ห้องเรียนต่างๆ

  -ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเครื่องเสียง จอภาพ เป็นต้น

  -จัดเทปบันทึก VDO และออกแบบตารางรายชื่อเทป VDO โดยใช้ Microsoft Excel

 35. สำหรับสัปดาห์ที่ 14

  วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553

  รับผิดชอบงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

  -สิ่งที่ต้องได้ปฏิบัติในอาทิตย์นี้ และเป็นหน้าที่ประจำต่อไป คือรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิดห้องเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องบรรยาย 11 ห้อง ห้องวิทยานิพนธ์ 5 ห้อง ซึ่งจะมีตารางเปิดห้องที่ฝ่ายจัดอาคารสถานที่จัดทำมาให้ดู และคอยเปิด-ปิดห้องตามเวลานั้นๆ

  -ดูแลเปิด-ปิด computer , LCD , Mic , ลำโพง ห้องเรียนต่างๆ

  -ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเครื่องเสียง จอภาพ เป็นต้น

  -จัดเทปบันทึก VDO และออกแบบตารางรายชื่อเทป VDO โดยใช้ Microsoft Excel

  -ถ่ายภาพบรรยายกาศ เจ้าหน้าที่จากคณะพยาบาลศาสตร์ มาดูวิธีการทำปุ๋ยคอกจากใบไม้ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  -ใช้เครื่องอัดเทป เทปม้วนหนึ่งจะสามารถอัดได้ 90 นาที

 36. รับผิดชอบงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

  -สิ่งที่ต้องได้ปฏิบัติในอาทิตย์นี้ และเป็นหน้าที่ประจำต่อไป คือรับผิดชอบ ดูแล เปิด-ปิดห้องเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น ห้องบรรยาย 11 ห้อง ห้องวิทยานิพนธ์ 5 ห้อง ซึ่งจะมีตารางเปิดห้องที่ฝ่ายจัดอาคารสถานที่จัดทำมาให้ดู และคอยเปิด-ปิดห้องตามเวลานั้นๆ

  -ดูแลเปิด-ปิด computer , LCD , Mic , ลำโพง ห้องเรียนต่างๆ

  -ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเครื่องเสียง จอภาพ เป็นต้น

  -จัดเทปบันทึก VDO ลงตารางรายชื่อเทป VDO โดยใช้ Microsoft Excel

  -เปิดห้องบรรยายรวมติดตั้ง Wireless 3 ตัว ลำโพง 5 ตัว LCD Computer และคอยควบคุมการทำงาน

  • สัปดาห์ที่ 15

   วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

 37. Wanprapa said

  สัปดาห์ที่ 15

  วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

  -ในสัปดาร์นี้งานที่รับผิดชอบของดิฉันก็คือ การอัพข่าวสิ่งแวดล้อมขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะ โดยจะทำเป็นประจำทุกวัน

  -ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2551-2552 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช่โปรแกรม DeskTop Author ในการทำ ต่อจากอาทิตย์ก่อน

  -วันสุดท้ายพี่ๆพาไปเลี้ยงส่งค่ะ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: