บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Advertisements

38 Comments »

 1. บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  **ความเป็นมา**
  บริษัทก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2533 และในปี 2536 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2536 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “TA”
  บริษัทเริ่มมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานในเดือน พฤศจิกายน 2535 โดยให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามเงื่อนไข Build-Transfer-Operate (BTO) เพื่อจัดหา ติดตั้ง และควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ ในการขยายบริการโทรศัพท์จำนวน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2560
  นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเสริมต่างๆ เช่น บริการโทรศัพท์สาธารณะและบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ในปี 2542 บริษัทได้เปิดให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานพกพา PCT และในปี 2544 บริษัทผ่านบริษัทย่อยได้เปิดให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งประกอบด้วยบริการ ADSL และบริการ Cable Modem ในปี 2546 ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายหรือบริการ Wi-Fi นอกจากนั้นในปี 2550 บริษัทย่อยได้เปิดให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ และเปิดทดลองให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ภายหลังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ในเดือนตุลาคม 2544 บริษัทได้เข้าถือหุ้น ในบริษัทกรุงเทพ อินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) หรือ “BITCO” (ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด) ในอัตราร้อยละ 41.1 ซึ่งนับเป็นการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ทีเอ ออเร้นจ์ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ทรูมูฟ” เมื่อต้นปี 2549
  ทรูมูฟให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM (Global System for Mobile Communications)ที่ความถี่ 1800 MHz ภายใต้การได้รับอนุญาตจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม (“กสท”) ตามเงื่อนไข Build-Transfer-Operate (BTO) สิ้นสุดเดือนกันยายน 2556
  บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BITCO มากขึ้นตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BITCO คิดเป็นร้อยละ 93.4 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2550 ซีพีสนับสนุนธุรกิจทรูมูฟ ผ่านวิธีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ BITCO ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BITCO ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 75.3 ในขณะที่ซีพีมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BITCO เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 23.9 อย่างไรก็ตาม ซีพีให้สิทธิ์กับทรูในการซื้อหุ้นดังกล่าวคืนภายในเวลา 18 เดือนภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หากบริษัทซื้อหุ้นดังกล่าวคืนจากซีพี สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BITCO จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 98.6 ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น ยูบีซี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก จาก MIH ทั้งหมด และต่อมาได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากรายย่อย (Tender Offer) ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในยูบีซี ร้อยละ 91.8 ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2549 ทั้งนี้บริษัทได้รวมผลประกอบการของยูบีซีอย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2549 และยูบีซี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ทรูวิชั่นส์ เมื่อต้นปี 2550
  ทรูวิชั่นส์ดำเนินงานภายใต้สัญญาสัมปทานจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สำหรับการให้บริการผ่านดาวเทียม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับบริการผ่านเคเบิล
  นอกจากนี้ในระหว่างปี 2548 – 2550 กลุ่มบริษัททรูได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ (VoIP) บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับใบอนุญาตสำหรับทดสอบให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี Leased Line (International Private Leased Circuit – IPLC) และบริการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี MPLS (International Internet Protocol Virtual Private Network – IP VPN)

  **วิสัยทัศน์ (Vision)**
  คือการเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์ (Convergence Lifestyles)

  **พันธกิจ (mission)**
  คือการมุ่งมั่นนำความรู้ ข่าวสารและความบันเทิง ให้แก่ประชาชนและเยาวชน พร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พนักงานและผู้ถือหุ้น จากวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ คอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์ ทำให้กลุ่มทรูมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีการผสานบริการสื่อสารครบวงจร เข้ากับคอนเทนท์ที่หลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
  ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรูแบ่งเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่
  1. ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ ทรูมูฟ (ชื่อเดิม ทีเอ ออเร้นจ์)
  2. ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ทรูออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริม บริการ
  โครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บริการบรอดแบนด์สำหรับลูกค้าทั่วไป และบริการ WE PCT (บริการโทรศัพท์พื้นฐานพกพา)
  3. ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ภายใต้ชื่อ ทรูวิชั่นส์ (ชื่อเดิมว่ายูบีซี)
  4. ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซ ภายใต้ชื่อ ทรูมันนี่
  5. ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ ภายใต้ชื่อ ทรูไลฟ์ (รวมทั้งทรู คอฟฟี่)

  ซึ่งได้ไปฝึกงานในส่วนของTrueLife คือ community เว็บไซต์ ที่นอกจากจะเป็นที่ให้ผู้คนได้พบปะพูดคุยกันด้วยวิธีการหลากหลาย แล้วยังสามารถเสาะหาเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งยังมีกิจกรรมดีๆ มาให้ได้ร่วมสนุก ในแบบที่ไม่ว่าเราจะอยู่ ณ แห่งใดก็อัพเดทชีวิตได้ไม่ยาก

 2. Salisa said

  ภายในองค์กรของ TrueLife มีผู้บริหารองค์กรทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้ คือ
  1. Content Editor
  2. International Portal
  3. User Interface
  4. Graphic Design
  5. TrueLife Product & Marketing

  ซึ่งพวกเราได้ฝึกในฝ่าย Content Editor ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
  Shopping, Sport, Information/News & Communities, Blog/First Page, Games, Music, Applications, Jobs, Interactive TV/VDO&Radio, AF และ Movies

 3. สัปดาห์ที่ 1
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  สัปดาห์แรกของการฝึกงานที่บริษัททรู(Truelife) วันแรกได้มีการปฐมนิเทศ ซึ่งมีการแนะนำองค์กรและข้อควรปฎิบัติในการทำงาน ซึ่งทำให้เราได้รับความรู้และเข้าใจในข้อบังคับกฏระเบียบในการปฏิบัติงาน โดยพี่เลี้ยงได้แนะนำให้เรารู้จักกับพี่ๆทีมงานและอธิบายลักษณะและวิธีการทำงาน ซึ่งให้เรารับผิดชอบในฝ่ายของContent Editor ทำเกี่ยวกับเนื้อหา เพื่ออัพข้อมูลลงในเว็บไซด์truelife
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ มีดังนี้
  – ออกแบบBannerเพื่อประชาสัมพันธ์รายการTV interactive
  – เขียนสกู๊ป
  – ถอดเทปการให้สัมภาษณ์ รวมทั้งตัดต่อเสียง,วิดีโอ
  – ตกแต่งรูปภาพและUploadรูปภาพ คลิปวิดีโอ
  – คอยตรวจสอบข้อมูลUpdateใน http://exclusiveclub.truelife.com
  – ได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมDigital Photo Professional สำหรับตกแต่งรูปภาพจากไฟล์RAW และโปรแกรมแปลงไฟล์ Truelife MP4 converter ซึ่งใช้กันภายในบริษัทเพื่อแปลงไฟล์นำไปขึ้นเว็บ เพราะไฟล์จะถูกบีบอัด เมื่อนำไปลงบนเว็บภาพความละเอียดจะลดน้อยลง
  ซึ่งในวันที่3 เราได้มีโอกาสไปฝึกงานนอกสถานที่ คือได้ไปสัมภาษณ์เหล่าบรรดา AF6 ที่นิตยสารเปรียว เพื่อจะนำมาเขียนทำสกู๊ป ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่และเป็นครั้งแรกของพวกเราที่มีโอกาสได้ทำงานสัมภาษณ์จริง โดยพี่เลี้ยงให้เราคิดตั้งประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง หลังจากที่สัมภาษณ์แล้วเราต้องทำการถอดเทปเพื่อนำไปเขียนสกู๊ป
  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานก็คือ ได้เรียนรู้ลักษณะวิธีการทำงานเว็บTruelife ที่เป็นบริการเว็บไซด์ที่จะต้องอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการทำงาน และขวนขวายที่จะหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาตนให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ และนำเอาความรู้ที่จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน

 4. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  สำหรับสัปดาห์แรกของการฝึกประสบการณ์ ที่บริษัท ทรู (TrueLife) ในฝ่าย Content Editor ซึ่งทำเกี่ยวกับเนื้อหา เพื่ออัพข้อมูลลงใน http://www.truelife.com เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากพี่เลี้ยง ได้ให้โอกาสแก่เราที่จะเรียนรู้งานต่างๆ โดยให้เราลงมือปฏิบัติจริง มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำงานของเรา เหมือนเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง และเมื่อเราเกิดข้อสงสัยอะไร พี่เลี้ยงและพี่ๆทีมงานทุกคนก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำ

  สิ่งที่นักศึกษาได้ทำในสัปดาห์แรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในฝ่าย Content Editor
  มีดังนี้

  **AF**
  1.ออกไปสัมภาษณ์ AF6 นอกสถานที่ โดยพี่เลี้ยงให้พวกเราคิดคำถามที่จะสัมภาษณ์เอง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกเรามาก
  2. ถอดเทปการให้สัมภาษณ์ AF6 รวมทั้งตัดคลิปเสียง
  3.ตกแต่งรูปภาพและUploadรูปภาพ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ ลงในเว็บhttp://exclusiveclub.truelife.com ซึ่งเป็นเว็บที่ให้เหล่าแฟนคลับ ตามติดชีวิตคนดังที่ชื่นชอบ แบบนาทีต่อนาที ทันทุกความเคลื่อนไหว
  4.คอยตรวจสอบข้อมูลUpdateใน http://exclusiveclub.truelife.com
  5.เขียนสกุ๊ป เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตวันว่างๆของเหล่า AF6

  **Interactive TV/VDO&Radio**
  1.เขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น.
  2.Upload Album ภาพถ่ายจากรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ลงใน http://mylife.truelife.com

  **Blog/First Page**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ดิจิตอลดาวโหลด “Udagawa Free Coasters” (อุดางาวะ ฟรี คอสเตอร์ส) กลุ่มดาวตลกชื่อดังของญี่ปุ่น ใน http://mylife.truelife.com
  2.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โต๋ ส่งเพลง “Everyday” ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด!!! แทนความรู้สึกและความทรงจำดี ๆ ก่อนบินเรียน “ภาษาจีน”ที่ไต้หวัน ใน http://mylife.truelife.com
  3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ พิชัย จิราธิวัฒน์ บอสใหญ่ค่าย สไปร์ซซี่ ดิสก์ จับเอาศิลปินในค่ายมาเขียนเรื่องสั้น ทำพ็อกเก็ตบุ๊ก ใน http://mylife.truelife.com

  นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Digital Photo Professional จากพี่ทีมงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพจากไฟล์RAW และโปรแกรมแปลงไฟล์ Truelife MP4 converter ซึ่งใช้กันภายในบริษัทเพื่อแปลงไฟล์นำไปขึ้นเว็บ

  สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของการฝึกงานนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่มั่นใจ ที่จะต้องทำสิ่งใหม่ๆ อย่างเช่น การออกไปสัมภาษณ์นอกสถานที่ การเขียนสคริปและสกุ๊ป ที่จะนำไปใช้จริงๆ แต่ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจของพี่ๆ ทำให้เรามั่นใจและกล้าที่จะทำมากขึ้น เมื่อเราไม่เข้าใจตรงไหนพี่ๆก็ช่วยชี้แนะให้ และคิดว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเราจะมีความมั่นใจและพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นกว่านี้

 5. **สัปดาห์ที่2**
  สัปดาห์ที่สอง (9-13 พฤศจิกายน 2552 ) เข้าร่วมประชุมเพื่อดูตารางงานการประชาสัมพันธ์ข่าว ในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม กับพี่ทีมงานTruelife ฝ่ายContent Editor เพื่อวางแผนและเก็บข้อมูลรายละเอียด วันเวลาสถานที่ที่จะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ เพื่อถ่ายสัมภาษณ์และเก็บบันทึกภาพกิจกรรมของAF

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้
  – เรียบเรียงและแก้ไขบทสัมภาษณ์ AF ส่งให้หัวหน้าฝ่ายContent Head พิจารณา
  – ออกแบบและสร้าง Banner ขนาด 728×90 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวการตอบคำถามSMSลุ้นบัตรคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์ใน http://www.truemusic.com
  – ออกแบบ Banner ขนาด 377×190 และขนาด 530×260 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลุ้นหาผู้โชคดีชมการถ่ายทำMVของนักล่าฝันคนโปรด
  – ตกแต่งรูปภาพงานกิจกรรมแต่ละวันของAF ด้วยโปรแกรม PhotoShop และอัพโหลดขึ้นเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  – ตัดต่อไฟล์วิดีโองานสัมภาษณ์ AF training iphone ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการให้ศิลปินเรียนรู้การใช้งานภายในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  – ตั้งคำถามและดูแลกิจกรรมการลุ้นบัตรคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์ และโพสข้อความใน minipost เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางSMS

  **Blog** http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อ “เจี๊ยบ” วรรธนา ชวนเดินทาง สู่ “เนปาล” ตามรอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี แบบฉบับนอกกรอบ!!
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อ “คนกำลังเหงา” เอ็มวีชวนขนลุกผลงานแหวกกระแสจาก “ลูกปัด” ชมพร้อมกัน

  ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำMV ของวงPast tale และวิทย์ ซึ่งเคยเป็นสมาชิกเอเอฟที่Creatimage ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกองถ่ายทำ ทำให้ได้เห็นถึงขั้นตอนการถ่ายทำMV การจัดสภาพแสง ซึ่งพี่ทีมงานTruelife จะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวี พี่ได้สอนเทคนิคการในการถ่ายภาพ ทำให้เราเรียนรู้หลักในการจัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสภาพแสง การปรับISO ให้ต่ำ เพื่อให้ภาพดูเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา และจะต้องให้ถ่ายภาพให้สื่อถึงอารมณ์แสดงตัวตนของศิลปินคนนั้นออกมา และสอนเทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอ ซึ่งพี่ได้ให้คำแนะนำและฝึกให้ปฏิบัติ ในการถ่ายภาพอาจจะมีการพลิกภาพซ้ายหรือขวา เพื่อให้ภาพดูแปลกตา และยังได้รับความรู้ใหม่ในขณะที่ถ่ายทำMVว่า เขาจะเปิดเพลงเร็วกว่าปกติ โดยการเร่งความเร็วของเพลง นักร้องจะต้องร้องเร็วขึ้น และจะปรับSpeedของกล้องให้ช้า แต่เมื่อนำมาตัดต่อจะซิงค์จังหวะให้เข้ากับจังหวะเพลงออริจินอล ทำให้ได้ท่าทางที่ดูสโล ปากร้องปกติ ซึ่งเทคนิคนี่เรียกว่า การทำไลน์ซิงค์
  สำหรับปัญหาที่พบในการฝึกงาน คือใขขณะทำงานไฟล์เกิดผิดพลาด ต้องกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งดังนั้นควรจะมีความรอบคอบ ในขณะทำงานควรจะบันทึกไฟล์ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
  ประสบการณ์ทีได้รับจากการฝึกงานอาทิตย์นี้ ทำให้เราเรียนรู้ขั้นตอนก่อนการทำงานว่าจะต้องมีการเตรียมและวางแผน ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อสถานที่นัดหมาย เพื่อที่จะออกไปสัมภาษณ์ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในเรื่องการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเราก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้

 6. Salisa said

  สัปดาห์ที่2 เดือน พฤศจิกายน
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  สำหรับในสัปดาห์ที่ 2 นี้เราได้รับมอบหมายงานที่มากขึ้น และมีโอกาสเรียนรู้งานที่แปลกใหม่มากกว่าสัปดาห์ที่แรก ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **AF**
  1.ตกแต่งรูปภาพ กิจกรรมต่างๆของAF ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop และ Upload ในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  2.Upload คลิปวิดีโอ งานแถลงข่าว Krungsri AF Fan Festival ในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com และ http://mylife.truelife.com
  3.เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ AF ส่งให้หัวหน้าฝ่ายContent Head พิจารณา
  4.เขียนสกู๊ป Life stely วันว่างๆของเหล่า AF6 โดยนำบทสัมภาษณ์มาเป็นข้อมูลในการเขียนสกู๊ปนี้ และได้แก้ไขงาน ตามComment ของพี่เลี้ยง ก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นเว็บ
  5.เขียนสกู๊ป หัวข้อ AF6 กับภาพบรรยากาศการถ่ายนิตยสารเปรียวและสปอต Krungsri AF Fan Festival
  6.เขียนสกู๊ป งานแถลงข่าว Krungsri AF Fan Festival

  **Interactive TV**
  1.เขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น.

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท Atasia พร้อมเปิดตัว4 หนุ่มบอยแบนด์ ส่งตรงจากเกาหลี
  ในนาม DNT พร้อมคลิปทักทายแฟนคลับชาวไทยอย่างเป็นทางการ ใน http://mylife.truelife.com
  2.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ DNT สุดปลื้ม! ชาว DAY Thailand ทำเซอร์ไพรส์ส่งของขวัญฝากให้ DNT ถึงเกาหลี ใน http://mylife.truelife.com

  สำหรับการฝึกงานนอกสถานที่ในอาทิตย์นี้
  1.ได้ไปงาน AF6 i phone training เพื่อสอนการใช้ i phone ให้เหล่า AF6 เพื่อให้พวกเขา สามารถ uodate ข้อความ รูปภาพ คลิปเสียงและคลิปวีดิโอ ในเว็บhttp://exclusiveclub.truelife.com ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งสัมภาษณ์และถ่ายวีดิโอด้วย
  2.ได้ไปสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำMV ของวงPast tale และวิทย์ ซึ่งเคยเป็นสมาชิก AF ที่ Creatimage ซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้เบื้องหลังการทำงาน และได้มีโอกาสถ่ายภาพวีดิโอ โดยมีพี่ทีมงานค่อยให้คำแนะนำ และสอนเทคนิคต่างๆให้

  นอกจากนี้เรายังได้มีโอกาสเข้าประชุมกับพี่ทีมงานTruelife ฝ่ายContent Editor ในส่วนของ AF เพื่อกำหนดตารางงานในเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคมนี้ โดยดูว่าในช่วงนี้จะต้องออกไปเก็บข้อมูลที่ไหน เมื่อไหร่ เพื่อจะได้วางแผนในการ Update ข้อมูลในเว็บไซด์ และได้ Test เสียงพากย์นิทานสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ใน I phone อีกด้วย

  สำหรับปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือในการออกไปถ่ายวีดิโอ งาน AF6 i phone training นั้นเราสัมภาษณ์มาไม่ครบ TT__TT ทำให้เรารู้สึกเสียใจมาก ว่าทำไมตัวเองทำงานไม่รอบคอบ แต่พี่ๆทีมงานทุกคนก็ให้กำลังใจ ว่าวันนั้นสมาชิก AF6 ก็มาไม่ครบอยู่แล้ว แต่เรายังรู้สึกผิด และคิดว่าจะทำงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบกว่านี้ จะจำประสบการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 7. สัปดาห์ที่ 3(วันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 )

  การฝึกงานทรูในสัปดาห์นี้ได้ออกไปถ่ายสัมภาษณ์เบื้องหลังกรถ่ายมิวสิควิดีโอ”ยิ่งให้ยิ่งได้” ที่เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ ซึ่งมีศิลปิน คือ ซานิ แท็ค กุญแจซอล เป็นตัวแทนจาก True AF6 และคุณปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ โดยเพลงนี้มีโครงการอมยิ้มTogether ซึ่งมีโครงการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งเราได้รอถ่ายสัมภาษณ์ ตั้งแต่อัดเสียงและถ่ายทำMV ก็จะแบ่งให้คนหนึ่งนั่งหน้าจอคอม แล้วส่งรูปภาพกลับไปให้ทีมงานเพื่ออัพโหลดลงเว็บทันที นอกจากนั้นเรายังได้มีโอกาสไปชมการบันทึกเทปรายการชิงร้อยชิงล้านด้วย ซึ่งทำให้ได้เห็นห้องสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ใช้ในการถ่ายทำรายการของเวิร์คพอยท์ รวมทั้งการทำงานของทีมงานที่เชี่ยวชาญ และวันที่19 พ.ย.52 ออกไปงานถ่ายสัมภาษณ์รายการทรูอินไซด์ ซึ่งมีบอบู่และนักแสดงจากOctober Sonata เพื่อตามพี่เลี้ยงไปBriefงานให้โจAF2 และอ๊อฟAF6 พูดตามสคริปต์รายการเพื่อโปรโมตคลับexclusiveclub รวมทั้งนำภาพถ่ายทั้ง2งานมาตกแต่งด้วยAdobe PhotoShop อัพโหลดลงเว็บคลับ

  **Blog** http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania
  • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “แบล็ควนิลา”ชวนน้องๆ เข้าป่า ประลองความซ่าส์ “แม็กซ์ สคูลบัส”
  • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์“ขนมจีน” ร่วมโชว์งานใหญ่ นับถอยหลังสู่เอเชียนเกมส์ กวางโจว

  **Banner**
  1. ทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหาผู้โชคดีไปชมเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควิดีโอAF6 โดยใช้โปรแกรมSWiSHmax ปัญหาที่พบคือ ใช้งานโปรแกรมAdobe Flash ไม่เป็นทำให้ใช้โปรแกรม SWiSHmaxแทนและทำไฟล์ออกมามีขนาดใหญ่เกินไฟล์ที่กำหนดไว้50K ทำให้พี่เขาไม่สามารถลงเว็บได้ และก็ยังขาดทักษะในการออกแบบ ควรจะเลือกสีตัวอักษรให้เด่นไม่กลืนไปกับพื้นหลัง ซึ่งพี่ฝ่ายกราฟิกก็คอยตรวจว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ทำให้งานของเราพัฒนาดีขึ้น
  2. ทำแบนเนอร์ขนาด 270×100 ด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางExclusive Club รวมทั้งคิดข้อความประชาสัมพันธ์สั้นๆ มีดังนี้
  • กิจกรรมหาผู้โชคดีไปชมเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควิดีโอAF6
  • โจAF2ชวนชมภาพบรรยากาศและเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควิดีโอที่นิวซีแลนด์
  • กิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ตSuper Junior

  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานสัปดาห์นี้ ก็คือเราได้เห็นเบื้องหลังการทำงานในสตูดิโอ และในการไปสัมภาษณ์งานหลายครั้ง เรายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ แต่พี่เลี้ยงก็คอยเป็นแบบอย่างและให้คำแนะนำบอกให้ไปฝึกฝนมาเยอะๆ และให้ไปศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการทำงาน การได้ไปถ่ายสัมภาษณ์ทำให้เราต้องรอบคอบ กระตือรือร้นต่อการทำงานมากขึ้นค่ะ

 8. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 )

  สำหรับในสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงานนั้น เราเริ่มปรับตัวให้เข้ากับงานได้ดีขึ้น มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีโอกาสได้ออกไปสัมภาษณ์งานในหลายๆที่ ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานมากขึ้น ซึ่งในสัปดาห์นี้พวกเราก็ได้มีโอกาสได้ออกไปสัมภาษณ์ คุณปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ และ True AF6 (ซานิ แม็ค กุญแจซอล) ที่เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ ถึงเบื้องหลังการอัดเสียง และถ่าย MVเพลง “ยิ่งให้ยิ่งได้” ในโครงการ อมยิ้ม Together ของคุณปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่จะเชิญชวนให้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้สามารถกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

  นอกเหนือจากการสัมภาษณ์แล้ว พวกเรายังมีหน้าที่นำภาพบรรยากาศภายในงานที่เวิร์คพอยท์ ส่งให้กับทีมงานที่บริษัท เพื่อทำการ Upload รูปภาพในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com ทันที

  **AF** http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum <<สกู๊ป
  1.เขียนสกู๊ป เกี่ยวกับ AF6 เพื่อเล่าบรรยากาศการถ่ายแฟชั่นนิตยสาร “เปรียว” และเบื้องหลังการถ่ายสปอตงาน Krungsri AF Festival โดยใช้ชื่อหัวข้อ “แอบดูนักล่าฝันทำงานกันดีกว่า”
  2.เขียนสกู๊ป งานแถลงข่าว Krungsri AF Festival โดยเล่าถึงบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวและงาน Krungsri AF Festival ที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้ โดยใช้ชื่อหัวข้อ “ชาวเอเอฟ พร้อมปะทะความมัน!!!
  มหกรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปลายปี กรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล”

  พร้อมทั้ง Upload สกู๊ปที่เขียนลงในเว็บ ( สำหรับงานเขียนสกู๊ปนี้ พี่เลี้ยงได้ให้โอกาสเราได้ใส่ชื่อ Story by : pigletploy เพื่อให้เราได้เก็บไว้เป็นผลงานด้วย )

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในส่วนของศิลปินไทย http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania
  • ผู้ใหญ่ไฟเขียว “พิชญ์- โฟร์” ร่วมงาน MV ด้วยกันครั้งแรก
  2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในส่วนของศิลปิน asian http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee
  • จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ปลื้มแฟนๆ “เฮลโล! โปรเจ็คท์”รวมพลแสดงพลังกันแน่นงาน“Hello! Project’s First Official Fan Meeting in Thailand”
  • เซลล์ ฟอซ วัน จับมือช่อง9 อสมท.ร่วมกันถ่ายทอดงานประกาศผลรางวัลเอ็มเน็ตเอเชี่ยนมิวสิคอะวอร์ดงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลี
  3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในส่วนของ Super Junior Club
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/sj_club/read/2816635
  • ทรูมิวสิค ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรคอนเสิร์ต Super Show2 อยู่ในมือมีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วม งานแถลงข่าว Super Junior the 2nd Asia Tour ‘ Super Show 2’

  **Interactive TV**
  1.เขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศสดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น.

  สำหรับการฝึกงานในอาทิตย์นี้ เราได้เรียนรู้การเขียนสกู๊ป จาก Comment ของพี่เลี้ยงและพี่ทีมงาน ถึงการเลือกใช้คำที่น่าสนใจ การจัดวาง การเน้นข้อความที่สำคัญเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทความได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การ tags คำที่หลากหลายเพื่อให้คนค้นหาสกู๊ปเราเจอได้ง่าย

  ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการ Upload ซึ่งมักจะผิดพลาดบ่อย(มาก) ทำให้ข้อมูลนั้นสูญหาย เราจึงต้องแก้ไขโดยการ Copy ข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทำงานใหม่ทั้งหมด

 9. Nammon said

  สาวสวยทั้งสอง อยู่บริษัทเอกชนเป็นอย่างไรบ้างคะ แตกต่างจากการเรียนในมหาสวิทยาลัยของเรามั้ยคะ ที่อ่านจากบันทึกมา พวกเราโชคดีมากนะคะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ได้ฝึกฝีมือ โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเป็นโอกาสที่ดีนะคะ อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปนะ เก็บเกี่ยวเอาไว้เยอะๆ นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

  อ.เปิ้ล

 10. สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 )

  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีดังนี้
  • ถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เธอคงไม่เสียใจเท่าไหร่ ของวิทย์ AF1 เพื่อนำมาเขียนสกู๊ป
  • ออกแบบแบนเนอร์ 4 ขนาด เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมลุ้นบัตรคอนเสิร์ต ดี้-บอย งานเทศกาลดนตรีและการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดประจำปี 2552 (แบนเนอร์เพื่อลงเว็บไซด์ http://welcome.truelife.com เว็บ truemusic.com และบนมือถือ)


  • ออกแบบและทำรูปภาพประจำตัวใหม่ของAF6ทั้ง12คน ในธีมคริสต์มาส ด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop เพื่อนำไปลงเว็บExclusiveclub
  • ตกแต่งรูปภาพ4อัลบั้ม ซึ่งเป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของ ตี๋ พะแพง ก้อ วิทย์
  และอัพโหลดลงเว็บ mylife.truelife.com
  • ทำหน้าที่ดูแลและต้อนรับผู้โชคดี 2 ท่านจากการชนะกิจกรรมเข้าชมเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของที AF6 ที่Creatimage Studio และทำการสัมภาษณ์ทีถึงเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ ซึ่งก่อนการสัมภาษณ์ จะต้องเกริ่นแนวคำถามและเตรียมความพร้อมผู้พูดก่อนถ่ายสัมภาษณ์
  • ไปชมสตูดิโอรายการTV interactive (มีกุญแจซอล อิคช์และนิวตี้มาเป็นแขกรับเชิญ) เพื่อดูเบื้องหลังการถ่ายรายการสดผ่านเว็บ ซึ่งผู้ชมรายการผ่านเว็บสามารถที่จะโต้ตอบปฎิสัมพันธ์กันกับพิธีกรและแขกรับเชิญได้ทันที ทำให้รายการมีความน่าสนใจ และผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น
  • ตรวจสอบกระทู้ในเว็บบอร์ด ในเรื่องการลงทะเบียนเข้างานแถลงข่าวคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์ ผ่านเว็บ http://www.truemusic.com/sj โดยหาปัญหาและคำถามจากผู้เข้ามาเสนอความคิดเห็น
  • ตั้งคำถามกิจกรรมลุ้นบัตรคอนเสิร์ตSuperShow2 (รอบที่3) แล้วส่งคำตอบที่ถูกต้องให้ทีมงานเพื่อหาผู้โชคดีที่ตอบถูกส่งSMSเข้ามามากที่สุด
  • วันที่ 26 พ.ย.52 เข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนผ่านเว็บและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่คนเข้ามาโพสในเว็บบอร์ด และบัตรคิวในการเข้างาน รวมทั้งเตรียมการในวันแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ย.52 ซึ่งวันที่27นี้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นคนตรวจสอบการลงทะเบียน เชครายชื่อผู้โชดดี100ท่าน โดยตรวจสอบเลขบัตรคอนเสิร์ตและบัตรประชาชน

  ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ก็คือการทำแบนเนอร์เพื่อลงเว็บนั้นจะต้องทำขนาดไม่เกิน50K ทำให้ยากต่อการทำ ทำให้ต้องแก้งานหลายครั้งเพื่อให้ไฟล์ไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้
  แนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือ ลดความละเอียดของไฟล์ลง เพื่อทำให้ไฟล์ขนาดเล็กลง แต่สีและความละเอียดก็จะลดลงไปด้วย ทำให้ภาพไม่คมชัด

  ประสบการณ์ทีได้รับในสัปดาห์นี้ คือ ได้แก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนเข้างานแถลงข่าว รวมทั้งได้ฝึกทักษะการสื่อสารกับคนต่างชาติ รวมทั้งตอบคำถามข้อสงสัยและประชาสัมพันธ์งานในวันลงทะเบียนแถลงข่าวคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์ และก็ได้ฝึกทักษะในการเขียนข่าวการทำสกู๊ป เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ การใช้ภาษาให้น่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านค่ะ

 11. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 )
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **AF**
  1.ถอดเทปการสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ คนในเพลงเหงา ของ Past Tales เพื่อนำมาเขียนสกู๊ป
  2.เขียนสกู๊ป ของ Past Tales โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “ก้อ” จับมือ “โอปอล์” ถ่ายทอดความรู้สึกของ “คนในเพลงเหงา” เพลงอินดี้ดีๆ Single แรกในนาม Past Tales (story by : pigletploy)

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/
  • การบินไทย และ ทรู แฟนเทเชีย จับมือ ททท. จัด THAI Exclusive Trip with AF ในประเทศครั้งแรก ชวนแฟนคลับ เหมาลำเที่ยวกระบี่ กระตุ้นเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
  • รักษ์โลกไปกับคอนเสิร์ตดีๆ Mission Save The World Concert
  • “ดี้ นิติพงษ์-กาละแมร์-บอย-บิ๊กแอส” ชวนคนไทยแต่งกลอนให้ยาวที่สุด ถวายในหลวงกับโครงการ “ร้อยกรองด้วยจงรัก”

  **Banner**
  1.ออกแบบและสร้าง Banner ขนาด 300×250 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว การลุ้นชิงบัตรคอนเสิร์ต ดี้-บอย popfest งานเทศกาลดนตรีและการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดประจำปี 2552 http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/banner.jpg
  2.สร้าง Banner ขนาด 100×100 เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องระยะเวลาในการลงทะเบียนงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Super Junior The 2nd Asia Tour ‘Super Show2’ http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/banner.jpg
  3.แก้ไขข้อความภายใน Banner เรื่องระยะเวลาในการลงทะเบียนงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Super Junior The 2nd Asia Tour ‘Super Show2’ คือแก้ไขโดย เลื่อนเวลาการลงทะเบียนไปจนถึงเที่ยงคืน http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/banner.jpg

  **Super junior**
  1.ตรวจสอบกระทู้ในเว็บบอร์ด ของเว็บ http://www.truemusic.com/sj เพื่อรวบรวมประเด็นคำถามและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรลงทะเบียนงานแถลงข่าว และงานคอนเสิร์ต Super Junior The 2nd Asia Tour ‘Super Show2’ เพื่อนำไปให้พี่ทีมงานตอบปัญหาเหล่านั้นตามประเด็น
  2.ตรวจสอบข้อมูล ของผู้โชคดี ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Super Junior The 2nd Asia Tour ‘Super Show2’ จำนวน 3,000 คน โดยพี่ทีมงานมอบหมายให้เราตรวจสอบจำนวน 1,000 คน แบ่งกันรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมงาน

  **Interactive TV**
  1.เขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศสดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น.

  ในสัปดาห์นี้เรา ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมเข้าชมเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควีดิโอของ ที AF6 ที่Creatimage Studio โดยทำหน้าที่ต้อนรับและคอยดูแลผู้โชคดีทั้ง 2 ท่าน รวมถึงสัมภาษณ์ ที AF6 ถึงเบื้องหลังการถ่ายทำmv เพลง “ถามไม่เอาคำตอบ” ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ทำงานกันตามลำพังโดยไม่มีพี่เลี้ยง เนื่องจากพี่เลี้ยงต้องไปรายการ Live Interactive ซึ่งสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการพูดและวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะจะต้องมีการติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ด้วย

  หลังจากนั้น ก็ได้ตามพี่เลี้ยงไปชมสตูดิโอรายการ Live interactive เพื่อดูเบื้องหลังการถ่ายรายการสด ซึ่ง ทำให้เราได้เห็นการทำงานของพี่ๆทีมงาน ว่าการดำเนินรายการนั้นนอกจากสคริปที่ได้เขียนให้กับพิธีกรแล้ว อาจมีการเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างโดยการเขียนลงในไวท์บอร์ดเพื่อแจ้งข้อมูลให้พิธีกรและแขกรับเชิญได้ทราบ พิธีกรและแขกรับเชิญสามารถที่จะโต้ตอบผ่านกระทู้ที่ผู้ชมโพสต์เข้ามา ทำให้รายการมีความน่าสนใจ และผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้น

  นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ได้ไปทำหน้าที่เป็นคนตรวจสอบการลงทะเบียน ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Super Junior The 2nd Asia Tour ‘Super Show2’ โดยตรวจสอบ รายชื่อและข้อมูลของผู้โชดดี100 ท่าน รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนเข้างานแถลงข่าว สำหรับการทำงานในครั้งนี้ ทำให้เรามีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสารกับคนต่างชาติ และแก้ไขปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วย ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

  หลังจากที่ฝึกงานมาหนึ่งเดือน รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวกับการทำงานได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีประสบการณ์ใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอ เนื่องจากภาระงานต้องมีการออกนอกสถานที่อยู่เป็นประจำ ทำให้เราต้องเจอเหตุการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอด ซึ่งทำให้เราได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านด้วย

 12. Salisa said

  **เพิ่มเติมข้อมูลค่ะ**

  http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3109817/

  เขียนสกู๊ป ของ Past Tales โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “ก้อ” จับมือ “โอปอล์” ถ่ายทอดความรู้สึกของ “คนในเพลงเหงา” เพลงอินดี้ดีๆ Single แรกในนาม Past Tales (story by : pigletploy)

 13. สัปหาด์ที่ 5 (30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ลักษณะงานส่วนใหญ่ที่ได้ทำจะเหมือนเดิมคือเป็นการถอดเทปและเขียนสกู๊ป ตกแต่งภาพ และทำแบนเนอร์ เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศิลปิน AF6ทั้ง 12 คน และได้ร่วมกันปรึกษาเสนอโครงการต่อสถานที่ฝึกงานด้วย

  • Blog
  1. เขียนสกู๊ปเรื่อง “ซุปเปอร์จูเนียร์ ระเบิดความมันส์ ในคอนเสิร์ต ‘Super Junior The 2nd Asia Tour Super Show 2’ “ ร่วมกับศลิษา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตและงานคอนเสิร์ต Super Show 2 ที่มีศิลปินเกาหลีมาทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทย ลงในบล็อค Shinshinee ซึ่งเป็นบล็อครวมข่าวศิลปินนักร้องเอเชียhttp://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3108793/ซุปเปอร์จูเนียร์-ระเบิดความมันส์-ในคอนเสิร์ต-super-junior-the-2nd-asia-tour-super-show-2-
  2. เขียนสกู๊ป “หนุ่มนักเต้นเท้าไฟ วิทย์ เปิดตัวเพลงใหม่ “เธอคงไม่เสียใจ (เท่าไหร่)” โดยเขียนเรื่องเองทั้งหมด ลงในบล็อก Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3142177/หนุ่มนักเต้นเท้าไฟ-วิทย์-เปิดตัวเพลงใหม่-“เธอคงไม่เสียใจ-เท่าไหร่-”

  • งานกราฟิก
  1. ตกแต่งภาพงานคอนเสิร์ต Super Show 2 ของซูเปอร์จูเนียร์ ด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop
  2. ตกแต่งภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของกุญแจซอล และทำเป็นภาพเคลื่อนไหว .GIF เพื่อนำไปอัพโหลดในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  3. ตกแต่งภาพทัวร์คอนเสิร์ต AF6 ที่เชียงใหม่ และทำเป็นภาพเคลื่อนไหว .GIF เพื่อนำไปอัพโหลดในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  4. ออกแบบและทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวเพลงใหม่ของซานิ AF6 ลงหน้าเว็บ http://www.truemusic.com (https://et468300.wordpress.com/files/2009/12/zani.gif)
  5. ออกแบบและทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวมิวสิควิดีโอใหม่ของซานิ แท็บบี้ กฤษ AF6 ลงหน้าเว็บ http://www.truemusic.com (https://et468300.wordpress.com/files/2009/12/zani22.gif)
  6. อัพโหลดไฟล์วิดีโอวันพ่อที่สัมภาษณ์อ๊อฟ นุกนิก อิชย์ ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  7. ตัดต่อและแก้ไข 1) MVรวมภาพเบื้องหลังMVของซานิ 2) MVรวมภาพตั้งแต่การประกวดจนถึงปัจจุบัน และ 3) คลิปสั้นเพื่อโปรโมตMVรวมภาพเบื้องหลังของซานิ โดยเพิ่ม Title และ End Title โดยใช้โปรแกรม Windows movie maker นำไฟล์ไปอัพโหลดลงเว็บhttp://exclusiveclub.truelife.com และนำคลิปสั้นไปอัพลง youtube เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาดูคลิปเต็มในExclusiveclub (http://www.youtube.com/watch?v=qQXQ0JyDUO0)
  https://et468300.wordpress.com/files/2009/12/movie1.jpg << การตัดต่อ MV เพิ่มEnd Tilte
  8. แปลงไฟล์วิดีโอให้เป็น .mp4 โดยใช้โปรแกรม Truelife MP4 Converter เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็ก สามารถนำไปลงเว็บไซด์ได้
  9. ถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของที AF6 เพื่อนำมาเขียนสกู๊ป

  ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ คือ ขณะที่กำลังจะอัพบล็อคสกู๊ปเรื่องเพลงซิงเกิ้ลใหม่ของ
  วิทย์ แต่ว่าเกิดปัญหาในเรื่องของระบบ ทำให้เว็บล่มไม่สามารถใช้งานเว็บไซด์ ได้ จึงแก้ปัญหาโดยการ
  ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshopแทน เพื่อรอการปรับปรุงระบบของเว็บไซด์ และเกิดจากความไม่รอบคอบ ทำให้อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอสั้นของซานิขึ้นบนเว็บyoutubeแล้วพบว่าไฟล์ไม่ได้ลบTimelineออก ทำให้เมื่อจบMVไปแล้ว กลายเป็นฉากสีดำ นานเกือบ2นาที จึงทำการตัดต่อใหม่เพื่อลบTimelineที่เกิน แล้วนำไปอัพโหลดใหม่อีกครั้ง ดังนั้น เราควรจะมีอดทน และมีความรอบคอบมากขึ้น ควรไตร่ตรองงานก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้งานเกิดความผิดพลาด

  ประสบการณ์ทีได้รับในระยะเวลา 5 สัปดาห์นี้ คือ….
  – ทำให้เราได้ฝึกการใช้ภาษาในการเขียนสกู๊ป โดยมีพี่เลี้ยงคอยตรวจทานและแก้ไข ทำให้เรียนรู้วิธีการเขียนถ้อยคำเรียงประโยคให้มีความน่าสนใจ ที่สำคัญพี่เลี้ยงได้บอกว่า การเขียนจะต้องมีการเว้นวรรคด้วย เมื่อใช้ไม้ยมก”ๆ”
  – หลังจากที่ทำแบนเนอร์เสร็จแล้วจะต้องให้พี่เส็ง(ทีมทรูมิวสิค)ตรวจความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง ซึ่งเราก็ได้รับการComment และคำชี้แนะจากพี่ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น
  – การแก้ไขตัดต่อEnd Title ก็ให้พี่ช่วยตรวจทานแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของตัวอักษรที่ใช้ จะต้องเปลี่ยนให้เหมือนกับตัวอักษรในอัลบั้ม Debutants AF6 the album ซึ่งคำแนะนำต่างๆนั้น ล้วนแต่เป็นการช่วยทำให้งานของเราพัฒนาดีขึ้นคะ

 14. eknarin said

  เขียนเยอะดีมากเลยครับ แล้วจะไปนิเทศนะคับ ปล.ถ่ายรูป AF 6 มาเยอะ ๆนะ อ.ชอบเป็นพิเศษ ฮ่า 555

 15. Salisa said

  สัปหาด์ที่ 5 (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552 )

  สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะ เราไม่มีการฝึกงานนอกสถานที่ แต่เราก็ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน เนื่องจากในสัปดาห์นี้ พี่เลี้ยงได้ลาหยุด 3 วัน ทำให้พี่ที่อยู่ในส่วนของ ทรูมิวสิคทำหน้าที่มอบหมายงานให้เราแทน ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานในทรูมิวสิคเพิ่มมากขึ้น และสนใจที่จะทำโครงการในส่วนของทรูมิวสิคด้วย ซึ่งพวกเราก็ได้มีการพูดคุย และเสนอโครงการต่อที่ฝึกงานไปบ้างแล้วค่ะ

  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **AF**
  1.Upload สกู๊ปของ Past Tales โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “ก้อ” จับมือ “โอปอล์” ถ่ายทอดความรู้สึกของ “คนในเพลงเหงา” เพลงอินดี้ดีๆ Single แรกในนาม Past Tales (story by : pigletploy) http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3109817/
  2.แต่งรูปเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควีดิโอ เพลงผิดมากไหม ของ ซานิ af6 เป็นทั้งภาพ JPG และ ภาพ GIF ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop พร้อมทั้ง Upload ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com และ http://mylife.truelife.com/
  3.แต่งรูปเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควีดิโอ เพลงเศษ ของ นุกนิก af6 เป็นทั้งภาพ JPG และ ภาพ GIF ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop พร้อมทั้ง Upload ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  4.แต่งรูปเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควีดิโอ เพลง ถามไม่เอาคำตอบ ของ ที af6 ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop
  5.ทำ MV เพลง ผิดมากไหม ของ ซานิ af6 ทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น ด้วยกัน โดยใช้โปรแกรม Phoshow Glod
  – MV เวอร์ชั่นแรก เป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควีดิโอ เพลงผิดมากไหม http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/zani_zombi.jpg
  – MV เวอร์ชั่นที่ 2 เป็นภาพของ ซานิ ตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้าน af จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนไป http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/zani_v6.jpg
  – MV เวอร์ชั่นที่ 3 เป็นการใช้ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควีดิโอ เพลง ผิดมากไหม ของ ซานิ af6 โดยใช้เพลงช่วงท่อนฮุก http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/zani.jpg เป็นคลิปสั้นๆ เพื่อไปประชาสัมพันธ์ ในเว็บ http://www.youtube.com/watch?v=qQXQ0JyDUO0

  **Super Junior**
  1.เขียนสกู๊ป ของ Super Junior เพื่อเล่าถึงบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวและงานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า ซุปเปอร์จูเนียร์ ระเบิดความมันส์ ในคอนเสิร์ต ‘Super Junior The 2nd Asia Tour Super Show 2’

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “พลาดไม่ได้กับการประกาศผลรางวัล MNet 20’s Choice Award ของเหล่าคนดังเกาหลี” ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/

  **ประสบการณ์และปัญหาที่ได้รับ**
  1. ในการเขียนสกู๊ป ของ Super Junior ที่เราจะต้องเล่ารายละเอียด และบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวและงานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น ค่อนข้างยาก เนื่องจากเรารู้รายละเอียดของทั้งตัวศิลปินและรายละเอียดอื่นๆค่อนข้างน้อย รวมถึงไม่มีการสัมภาษณ์เป็นเทปบันทึกเก็บเอาไว้ ทำให้เราต้องมาเรียบเรียงเขียนเองทั้งหมด เราจึงต้องมีการอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บอื่นๆ ซึ่งก็ทำให้เราได้ศึกษาการใช้ภาษาของเขาด้วย
  2. ในขณะที่ Upload ข่าวประชาสัมพันธ์ นั้น ระบบของเว็บ http://mylife.truelife.com/
  เกิดมีปัญหา ทำให้งานที่เรากำลัง Upload อยู่นั้นเสียหาย tags ก็มีปัญหา คือ มีคำและข้อความแปลกๆขึ้นมาแทน ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขงานนั้นได้ ต้องรอจนเว็บ http://mylife.truelife.com/ กลับมาเป็นปกติก่อน
  3.ในการทำ MV เพลง ผิดมากไหม ของ ซานิ af6 นั้นมีปัญหาคือ โปรแกรม Windows movie maker ในเครื่องของเรามีปัญหา ไม่สามารถใส่เอฟเฟคได้ จึงแก้ปัญหาโดยการ โหลดโปรแกรม Phoshow Glod มาใช้แทน

 16. eknarin said

  ทำงานแล้วอย่าลืมโปรเจคนะคับ

 17. สัปหาด์ที่ 6 (8 – 11 ธันวาคม 2552) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนสกู๊ป อัพบล็อค ตกแต่งภาพ ทำแบนเนอร์ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับศิลปิน AF6 มีรายละเอียดดังนี้คะ

  • Blog
  1. ถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของที AF6 แล้วนำมาเขียนสกู๊ป “ที-ทีป์ชลิต หนุ่มนักล่าฝัน AF6 ส่งเพลงซึ้ง ถามไม่เอาคำตอบ” ได้ฝึกปฏิบัติให้เขียนเรื่องด้วยตนเอง แล้วนำให้พี่เลี้ยงตรวจทานแก้ไข แล้วอัพลงบล็อค AFalbum http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3151363/ที-ทีป์ชลิต-หนุ่มนักล่าฝัน-af6-ส่งเพลงซึ้ง-“ถามไม่เอาคำตอบ”
  2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “งานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม DEBUTANTS AF6 the album” ลงบล็อค AFalbum
  3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “โมโนมิวสิคเจ๋งคว้าผู้กำกับเกิร์ลเจนเนอเรชั่น เนรมิตรลุคสุดเลิศ แคนดี้มาเฟียเปิดตัวซิงเกิ้ลแรก!!! ” ลงในบล็อค Musicmania
  4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ดี้บอยป๊อปเฟส เครื่องเสียงสุดยอด ศิลปินสุดเยี่ยมแฟนประทับใจเกินร้อยตลอด 2 วัน 2 คืน เต็มอิ่ม!” ลงในบล็อค Musicmania

  • งานกราฟิก
  1. ตกแต่งภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของแม็ค แอน กุญแจซอล แม็ค AF6 ทำเป็นภาพเคลื่อนไหว(.GIF)ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop อัพโหลดลงเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  2. ตกแต่งภาพงานเปิดตัวอัลบั้ม DEBUTANTS AF6 the albumที่พารากอน ทำเป็นภาพเคลื่อนไหว(.GIF)ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop อัพโหลดลงเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  3. ออกแบบและทำแบนเนอร์ ขนาด 377×190 เพื่อประชาสัมพันธ์เพลงใหม่ในอัลบั้ม DEBUTANTS AF6 the album ในเว็บ truemusic ผลงาน >>(https://et468300.wordpress.com/files/2009/12/af6_377.gif)
  4. ตกแต่งภาพงาน Street Show สวนลุมพินี อัพโหลดลงบล็อคเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไปชมงาน
  5. แปลงไฟล์วิดีโองานเปิดตัวอัลบั้ม AF6 ให้เป็น .mp4 โดยใช้โปรแกรม Truelife MP4 Converter เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็ก นำไปอัพลงexclusiveclub

  **ปัญหาและประสบการณ์จากการฝึกงาน**

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานในระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ได้เรียนรู้การทำงานและมีความรับผิดชอบงานมากขึ้น และการที่ได้เขียนสกู๊ปก็เป็นการฝึกการเขียนที่ดี ซึ่งพี่เลี้ยงได้นำไปอ่านและตรวจทานแล้วพบว่าเรายังเขียนใช้คำซ้ำกันมากเกินไปจนทำให้มันดูฟุ่มเฟือย ผู้อ่านอาจจะเกิดความสับสนได้ วิธีการแก้ไขก็คือ ให้อ่านประโยคดีๆ หาคำที่ใช้ซ้ำบ่อยๆ หรือคำที่มีความหมายคล้ายกัน แล้วเรียบเรียงประโยคใหม่ โดยการตัดคำใดคำหนึ่งที่ซ้ำออก เพื่อทำให้ภาษาเข้าใจง่ายและกระชับขึ้น

  • ขอเพิ่มเติมถึงเรื่องโครงการคะ

   ได้ปรึกษาโครงการกับพี่เส็ง(พี่ทีมงานทรูมิวสิค) แล้วทางทรูมิวสิคมีโครงการที่จะปรับปรุงเว็บใหม่ให้รองรับการใช้งานเว็บ 2.0 โดยโครงการของเราก็คือ การออกแบบปรับปรุงเว็บเพจในส่วนของหน้า MP3 ดาว์นโหลด http://truemusic.truelife.com/mp3 โดยการจัดวาง Layout ส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ MP3 ดาว์นโหลด และเขียน Flow คล้ายๆ กับ Storyboard ว่าเมื่อกดปุ่มหน้านี้แล้วจะไปเจออะไรต่อ และให้เราช่วยปรับปรุงออกแบบหน้าขั้นตอนวิธีการให้บริการ การสมัครสมาชิก รวมถึงการเสนอความคิดใหม่ ในการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพราะเนื่องจากขณะนี้ ยังใช้งานยาก มีแต่เพียงตัวอักษร ซึ่งจะต้องเปลี่ยนให้เป็นภาพ เพื่อสื่อความหมายมากกว่าตัวอักษร ทำให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายขึ้น

   ซึ่งขั้นตอนแรก พี่เขาให้เราศึกษาขั้นตอนวิธีการสมัคร และให้เราลองสมัครดูก่อน ว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกค้า เราจะชอบไหมกับบริการ mp3ดาว์นโหลดภายในเว็บtruemusic แล้วเราซึ่งไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเว็บเลย จะสมัครอย่างไร มีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข โดยให้ศึกษาเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง เพื่อนำไปออกแบบปรับปรุงเว็บให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และพี่เขาก็ให้เราสามารถเสนอแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

 18. Salisa said

  สัปหาด์ที่ 6 (8 – 11 ธันวาคม 2552 )
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **AF**
  1.แต่งรูปเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควีดิโอของ ที แอน af6 เป็นทั้งภาพ JPG ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop และ ภาพ GIF ด้วยโปรแกรม PhotoScape
  2. แต่งภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม debutants af6 the album ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop
  3. Upload รูปภาพเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควีดิโอของ ทีและนุกนิก ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  4. Upload รูปภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม debutants af6 the album ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  5. Upload วีดิโอ ของ AF ทั้ง 4 ทีม ได้แก่ ทีมEarthquake ทีมSub Zero ทีมTornado และทีมVolcano ในงาน Krungsri AF Festival
  ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  6. Upload วีดิโอของ ต้อล นัท af4 และ โบว์ af5 ที่เชิญชวนเพื่อนๆทำความดีเพื่อพ่อ ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/

  **Blog**
  เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 ข่าว ได้แก่
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จับตาให้ดี “เบอร์รี่ซ์ โคโบ” เกิร์ลแบนด์อันดับหนึ่งญี่ปุ่น แซงโค้งกุมใจคอเอเชี่ยนป็อปแล้วทุกกระแสวันนี้ !!!
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอบรับกระแสชื่นชม ยกให้เป็นละครเวทีแห่งปี โต๊ะกลม เพิ่มรอบ “เร่ขายฝัน” 15 – 17 ม.ค.53
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์ “ไอเดีย พาวเวอร์” ประเดิมละครเรื่องแรก “วุ่นนักรักข้างตลาด” “แบงค์-เบลล์”ปะทะ “ตี๋-พะแพง”
  ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com

  **ศิลปิน asian**
  1. แต่งภาพศิลปินเกาหลี วง Super Junior ที่นำไปใช้ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรูมิวสิค เอาใจแฟนคลับ “ซูเปอร์จูเนียร์” แฟนนับหมื่นแห่ให้กำลังใจใกล้ชิด แน่นสยามพารากอน กรี๊ดสนั่นลั่นงานแถลงข่าว “Super Junior The 2nd Asia Tour Super Show 2”
  2. แต่งภาพศิลปินเกาหลี วง Shinee ในงาน Central Let’s Celebrate 2010 ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop
  3. เขียนสกู๊ปของ วง Shinee ในหัวข้อ นับถอยหลังสู่เทศกาลแห่งความสุขกับ ‘SHINee’ ในงาน Central Let’s Celebrate 2010 (Story by : pigletploy )

  4. Upload album ‘SHINee’ ร่วมงาน Central Let’s Celebrate 2010 ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/
  5. Upload สกู๊ป ของ Shinee ในหัวข้อ นับถอยหลังสู่เทศกาลแห่งความสุขกับ ‘SHINee’ ในงาน Central Let’s Celebrate 2010 ลงในเว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3150344/นับถอยหลังสู่เทศกาลแห่งความสุขกับ-‘shinee’-ในงาน-central-let’s-celebrate-2010 (Story by : pigletploy )

  สำหรับการฝึกงาน ในสัปดาห์นี้ ภาระงานส่วนใหญ่เป็นงานที่เราได้ทำอยู่เป็นประจำ ทำให้ไม่ค่อยเกิดปัญหาในการทำงาน แต่การได้ทำงานแบบเดิมซ้ำๆ ก็ทำให้เราได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นการเขียนสกู๊ป ยิ่งได้ฝึกฝนการเขียนบ่อยๆ ยิ่งทำให้เรารู้จักที่จะเลือกใช้คำ และภาษาที่น่าสนใจได้มากขึ้น

  ส่วนเรื่องโปรเจค ในสัปดาห์นี้เราได้เข้าไปศึกษางานในส่วนของ Truemusic คือ บริการ “TrueMusic MP3 Combo” แล้วค่ะ มีการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับพี่ทีมงานทรูมิวสิค ซึ่งพี่เขาก็สนใจและต้องการคนมาช่วยในส่วนนี้มาก เนื่องจากเราเป็นผู้เข้าใช้ใหม่ ก็เปรียบเสมือนลูกค้า พี่เขาจึงต้องการให้เราลองเข้าไปใช้งานโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลย เพื่อจะได้รู้ว่ามีส่วนไหนที่จะต้องมีการปรับปรุง โดยให้เราไปรวบรวมความคิดเห็นต่างๆที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม มานำเสนอ

 19. สัปหาด์ที่ 7 (14 – 19 ธันวาคม 2552) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  สัปดาห์นี้ได้มีโอกาสออกไปถ่ายสัมภาษณ์งานหลายสถานที่ ซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นการทำข่าวเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล ของเหล่าศิลปิน AF ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ถ่ายภาพบันทึกวิดีโอ

  **Blog**ประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปินและดนตรีในบล็อค Musicmania (http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania)
  1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เบื้องหลัง เอ็มวี “ข้อความในใจ” ศิลปิน “ลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา”
  2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโสตฟังเพลงเพราะๆ กับวงดนตรีสไตล์บลูส์ “บางลำพู แบนด์”
  3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “มั้งค์กี้ ฮีโร่” หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง แฟนๆชมพัฒนาการเยี่ยม!!!
  4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “แคนดี้มาเฟีย” ลุยแดนซ์มาราธอน 24 ชั่วโมง โชว์อึด!!..ถ่ายเอ็มวี “มาเฟีย” ซิงเกิ้ลแรกแดนกิมจิ
  5. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ปาล์มมี่” ชวนบริจาคเสื้อกันหนาวปันไออุ่นในงาน “แบงคอก วินเทอร์ มิวสิค เฟสติวัล 2009”

  ออกแบบและทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม Meet&Greet ศิลปิน AF6 บนเรือเจ้าพระยาครุยส์ เป็นไฟล์ .gif ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

  **สัมภาษณ์งาน**
  วันที่ 17 ธ.ค. ออกไปถ่ายงานสัมภาษณ์การซ้อมใหญ่ “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล”ที่สนามจุ๊บ จุฬา ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงาน โดยที่พี่เลี้ยงไม่ได้ไปด้วย ทำหน้าที่เป็นคนถ่ายภาพวิดีโอ ตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และทำการสัมภาษณ์ทีมเอเอฟทั้ง4ทีมคือ ทีม Tornado ,Volcano ,Team Sub Zero United ,Earthquake และเก็บภาพวิดีโอบรรยากาศการซ้อมใหญ่
  • สัมภาษณ์อัดเสียงอวยพรวันปีใหม่ของซานิ นิวตี้และอิช์ค
  • ถ่ายภาพวิดีโอกิจกรรมExclusive club เซอร์ไพร์ซของขวัญวันปีใหม่ศิลปิน AF6
  Shot1 “ที”มอบของขวัญให้“นุกนิก”
  Shot2 “ซานิ”ได้หมวกหมีแพนด้าและ mascot หลินปิงจากแฟนคลับ
  Shot3 แฟนคลับเต้น Cover Super junior เซอร์ไพร์ซ “อ๊อฟ”
  18 ธ.ค. ร่วมงานทรู โครงการทำดีให้พ่อดู “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” ที่ร้านทรูมูฟสแควร์ สยามสแควร์ซอย 2 และอัดเสียงสัมภาษณ์ศิลปินAFและพิธีกร(แนน) เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้มาร่วมโครงการ
  19 ธ.ค. ไปงาน“คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ที่สนามจุ๊บ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เพื่อถ่ายภาพวิดีโอเก็บบรรยากาศงานตามบู๊ทกิจกรรมและภาพแสดงคอนเสิร์ต เน้นถ่ายศิลปิน AF6 เพื่อนำมาตัดต่อและเขียนสกู๊ปอัพลงเว็บ Exclusiveclub

  **ปัญหาและอุปสรรค**
  • เมื่อทำแบนเนอร์เสร็จ ได้ให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจงาน ได้รับคำแนะนำจากพี่ฝ่ายกราฟิกดีไซน์ในเรื่องการเลือกใช้สี และการเลือกตัวอักษร ว่าในหนึ่งงานไม่ควรใช้Font เกิน3 Font ซึ่งดิฉันได้นำคำแนะนำต่างๆไปปรับแก้ไขงาน โดยการเลือกสีพื้นหลังให้เข้มและสีตัวอักษรสีขาว ปรับขนาดของตัวอักษร เพื่อให้สามารถมองเห็นและอ่านได้ง่ายขึ้น
  • การออกไปถ่ายงานสัมภาษณ์ พี่เขาได้ให้กล้องวิดีโอมาถ่าย แต่ไม่มีไมค์ ซึ่งทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการถ่ายภาพในระยะใกล้ๆ เพื่อให้ได้ยินเสียงของผู้พูด

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานในสัปดาห์นี้คือ การที่เราได้มีโอกาสออกไปถ่ายงานต่างๆ และทำหน้าที่เหมือนเป็นสื่อมวลชน ถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเรา ทำให้เราได้รู้จักกับทีมงานสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ และติดต่อประสานงานกับทางPRที่ดูแล AF เพื่อขอคิวสัมภาษณ์งาน ซึ่งพี่PRก็ให้ความร่วมมือที่ดี และทำให้เราได้รู้จักกับศิลปินเอเอฟมากขึ้น การที่พี่เลี้ยงได้ให้โอกาสเราออกไปถ่ายสัมภาษณ์งานนั้น เป็นการฝึกประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราในการลงมือปฎิบัติงานด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอีกด้วยคะ

 20. Salisa said

  สัปหาด์ที่ 7 (14 – 19 ธันวาคม 2552)
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **AF**
  1. ออกแบบและสร้าง Banner ขนาด 600×400 เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรม โหลดเพลงทั้งอัลบั้ม debutants พิเศษ..แพคเกจเพลงดิจิตอลพร้อมล่องเรือดินเนอร์สุดหรู บนเส้นทางสายแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือเจ้าพระยาครุยส์ พร้อมอาหาร และ เสียงเพลงจาก AF6 รวมทั้งบอกสถานที่ วันเวลา และค่าใช้จ่าย
  2. โพสกระทู้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิรต์ Krungsri AF Fans Festival ลงในเว็บ http://truemusic.truelife.com

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ MONKEY HERO แสบซ่าโดนใจ..แฟนๆเรียกร้องอยากดูโชว์ไม่เลิก!!! ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3161360/monkey-hero-แสบซ่าโดนใจ–แฟนๆเรียกร้องอยากดูโชว์ไม่เลิก–
  2.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ เนื้อเพลง ใครก็ไม่รักซิงเกิ้ลจากล่าสุดจาก G2G ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3161410/เนื้อเพลง-ใครก็ไม่รัก-ซิงเกิ้ลล่าสุดจาก-g2g
  3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “แบงคอก วินเทอร์ มิวสิค เฟสติวัล 2009” ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3161555/“แบงคอก-วินเทอร์-มิวสิค-เฟสติวัล-2009”

  **ฝึกงาน นอกสถานที่**
  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการออกไปฝึกงานนอกสถานที่มากมาย เนื่องจากพี่เลี้ยงได้ให้โอกาสเราในการออกไปทำงานนอกสถานที่กันตามลำพัง โดยให้เราแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ

  1. งานซ้อมใหญ่ “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ (สนามจุ๊บ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
  – สัมภาษณ์ เหล่าaf ทั้ง 4 ทีม ถึงบรรยากาศการซ้อมใหญ่ในวันนี้ ซึ่งได้แก่ทีม Tornado FC, Volcano Team , Sub Zero United และ Earthquake Gang ซึ่งดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้ติดต่อและสัมภาษณ์ ว่าตอนนี้เตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้ว บรรยากาศการซ้อมเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งในการติดต่อ แต่ละทีมมาสัมภาษณ์นั้น เราจะต้องมีการติดต่อขอสัมภาษณ์ จากพี่ที่ดูแลศิลปิน ซึ่งพี่ๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  – สัมภาษณ์และอัดเสียง ซานิ นิวตี้ แท็บบี้ และ อิช์ค af6 โดยให้อวยพรปีใหม่ ให้กับทุกคน ซึ่งเราจะนำไฟล์เสียงนี้ไปอัพลงใน http://exclusiveclub.truelife.com ของแต่ละคน

  2. งานแถลงข่าว โครงการทำดีให้พ่อดู “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม ณ ทรูมูฟ สแควร์ สยามสแควร์ ซอย 2 และ ลานพาร์คพารากอน (ศูนย์การค้าสยามพารากอน)
  – เก็บข้อมูลและบรรยากาศ ภายในงานแถลงข่าว เพื่อนำไปเขียนสกู๊ป ประชาสัมพันธ์โครงการทำดีให้พ่อดู “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน”
  – สัมภาษณ์และอัดเสียง ศิลปิน True Fantasia และพิธีกรหลักในงานแถลงข่าว (หญิง สุกัญญา ไรวินท์) พูดเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการทำดีให้พ่อดู “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” โดยนำสิ่งของมาบริจาคเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
  3. งาน “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ (สนามจุ๊บ) ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม

  -ในช่วงบ่ายถึงเย็น ถ่ายภาพนิ่งเพื่อเก็บภาพบรรยากาศงานตามบู๊ทกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นถ่ายศิลปิน af6 เป็นหลัก
  -ส่วนช่วงการแสดงคอนเสิร์ต เราต้องทำการเก็บข้อมูลว่าแต่ละทีมร้องเพลงอะไร และบรรยากาศต่างๆ โดยการจดเอาไว้ เพื่อนำข้อมูลในส่วนนี้มาเขียนสกู๊ป ประชาสัมพันธ์งาน “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล”

  **ประสบการณ์และปัญหาที่ได้รับ**
  ในการออกไปสัมภาษณ์งานกันตามลำพังนั้น ทำให้รับประสบการณ์ที่ดี เรียนรู้ที่จะติดต่อกับทางทีมงาน ผู้ดูแลศิลปิน เพื่อขอคิวสัมภาษณ์ เนื่องจากศิลปินแต่ละคนยุ่งกับการซ้อมใหญ่มาก เวลาในการสัมภาษณ์มีน้อย เราจึงต้องทำกันด้วยความรวดเร็ว จากการฝึกงานนอกสถานที่ในสัปดาห์นี้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับพี่ทีมงานและศิลปินได้ดีขึ้นมาก ไม่มีอาการตื่นเต้นเหมือนในสัปดาห์แรกๆ ซึ่งทำให้พี่เลี้ยงไว้ใจมอบหน้าที่ให้เรารับผิดชอบกันตามลำพัง รวมถึงการไปเก็บข้อมูลในงานแถลงข่าวและงานคอนเสิร์ตนั้น เราจะต้องพยายามเก็บข้อมูล คำพูดที่สำคัญ และบรรยากาศเพื่อนำมาเขียนสกู๊ป ซึ่งเราได้สังเกตเห็นนักข่าวจากสำนักต่างๆจดบันทึกข้อมูล ทำให้เราเรียนรู้ว่าการที่จะนำข่าวไปเขียนได้อย่างครบถ้วนจะต้องมีการจดข้อมูลสำคัญๆไว้ด้วย เพราะบ้างทีเมื่อกลับไปเราอาจจะลืมได้

  สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็มีบ้างเล็กน้อย เช่น พี่เลี้ยงได้สั่งให้เรา ไปสัมภาษณ์ในวันซ้อมใหญ่ของเหล่าaf ทั้ง 4 ทีมนั้น พี่เลี้ยงต้องการเป็นหมู่ใหญ่ๆ แต่เนื่องจากกล้องวีดีโอที่ใช้ไม่มีไมค์ เสียงที่ได้อาจไม่ชัดเจน เราจึงต้องแก้ปัญหาโดยการสัมภาษณ์เพียงตัวแทนของแต่ละทีมเท่านั้น และในวันงาน “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ที่ต้องไปเก็บภาพศิลปินตามซุ้มต่างๆนั้น เนื่องจากแฟนคลับของศิลปินแต่ละคนเยอะมากทำให้เราเข้าถึงตัวศิลปินเพื่อเก็บภาพได้ยาก เราจึงแก้ปัญหาโดยการไปจ้องที่ก่อนตั้งแต่แรก ซึ่งก็ทำให้ได้ภาพที่ใกล้มากขึ้น

 21. สัปหาด์ที่ 8 (21 – 24 ธันวาคม 2552) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานส่วนใหญ่ที่ทำจะเป็นการออกแบบแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ TOP 100 เพลงที่ฮิตที่สุดของTrue Music.com ปี 2009 ซึ่งจะต้องทำหลายขนาด คือ ขนาด 300×250, 560×140, 377×190, 782×90
  โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop  – ตกแต่งภาพงานคอนเสิร์ตกรุงศรีเอเอฟแฟนเฟสติวัลทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (.gif)ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop เพื่ออัพโหลดภาพลงเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com ในคลับของทั้ง 12 คน
  – อัพโหลดไฟล์วิดีโอคลิปการแสดงคอนเสิร์ตกรุงศรีเอเอฟแฟนเฟสติวัล ลงเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com

  วันที่ 24 ธ.ค. ได้ออกทำงานนอกสถานที่เพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศงาน Mini Concert Green on 7 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 ที่มีศิลปินจากค่ายทรู อคาเดมี่ แฟนเตเชีย คือ วิทย์ AF1,โจ AF2, ก้อ (วงPast tale) มาแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายได้ถ่ายภาพวิดีโอการแสดงคอนเสิร์ต และถ่ายภาพนิ่ง รวมทั้งสัมภาษณ์ศิลปินแต่ละคน เพื่อนำมาเขียนสกู๊ป

  **ปัญหาและอุปสรรค**
  การออกแบบแบนเนอร์ ตอนแรกได้ออกแบบมาเป็นพื้นหลังสีดำ ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากพี่เส็ง(ทีมทรูมิวสิค) ว่าอยากได้สีโทนขาวๆ สะอาดตา และปรับขนาดของ Font ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ปรับเปลี่ยนโดยการออกแบบใหม่ และปรับเปลี่ยนขนาดของ Font ให้มีขนาดใหญ่ตรงคำว่า Top กับ 2009 เพื่อผู้พบเห็นสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด
  ในการออกไปทำงานนอกสถานที่ครั้งนี้ได้รับหน้าที่ให้เป็นคนถ่ายภาพวิดีโอ ซึ่งกล้อง handy cam ที่บริษัทใช้งานอยู่ จึงได้นำอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้งาน โดยใช้กล้อง Compact ซึ่งก็พบปัญหาคือกล้องไม่สามารถซูมในระยะใกล้ๆใบหน้าของศิลปินได้ จึงทำให้ได้ภาพถ่ายในระยะไกล จึงแก้ปัญหาโดยการไปถ่ายแถวหน้าเวที เพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้ที่สุด

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน**
  การไปถ่ายสัมภาษณ์งานนอกสถานที่ครั้งนี้ พี่เลี้ยงได้ไว้ใจเรามากขึ้น ให้เราได้ออกไปปฎิบัติงานด้วยตนเอง โดยพี่เลี้ยงไม่ได้ไปด้วย และให้ลองเราติดต่อประชาสัมพันธ์ของงานเอง รวมทั้งคิดคำถามในการสัมภาษณ์และถ่ายภาพ ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นการฝึกให้เราเรียนรู้การทำงานด้วยตนเอง และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 22. Salisa said

  สัปหาด์ที่ 8 (21 – 24 ธันวาคม 2552)
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **Blog**
  1.เขียนสกู๊ป งานแถลงข่าว “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” โดยใช้ข้อมูลที่ได้จดบันทึกบรรยากาศภายในงานมาเขียน และส่งให้พี่เลี้ยงตรวจ พร้อม Upload สกู๊ปโดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าวเชิญชวนชาวไทย แสดงพลังน้ำใจยิ่งใหญ่กับแคมเปญ“ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” สานต่อโครงการ “ทำดีให้พ่อดู” ลงในเว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3170025/ทรู-คอร์ปอเรชั่น-แถลงข่าวเชิญชวนชาวไทย-แสดงพลังน้ำใจยิ่งใหญ่กับแคมเปญ-“ส่งสุขปีใหม่-ส่งต่อน้ำใจให้กัน”-สานต่อโครงการ-“ทำดีให้พ่อดู”

  2. เขียนสกู๊ป งานคอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “แฟนคลับทรูเอเอฟ สร้างปรากฏการณ์มหกรรมป้ายไฟแห่งปี ในงาน “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” พร้อมส่งให้พี่เลี้ยงตรวจ

  **งานกราฟิก**
  1. ตกแต่งรูปภาพจากงานแถลงข่าว “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop พร้อมทั้ง Upload Album ภาพกิจกรรม “ส่งสุขปีใหม่ ส่งต่อน้ำใจให้กัน” ลงในเว็บhttp://mylife.truelife.com
  2. ตกแต่งรูปภาพจากงาน “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ที่ได้ไปถ่ายมาในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop พร้อมทั้ง Upload รูปภาพและวิดีโอ จากงาน “คอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  3. ออกแบบและสร้าง Banner ขนาด 377×190 เพื่อประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอเพลงผิดมากไหม ของซานิ af6 ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop http://et06490199.wordpress.com/files/2009/12/b_zani2.jpg

  **ฝึกงาน นอกสถานที่**
  ในสัปดาห์นี้ เราได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานนอกสถานที่ โดยทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชน จากTruelife ไปร่วมงาน ‘Greet on 7th’ ที่จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 เซ็นเตอร์พอยท์ ซึ่งเป็นการแสดงมินิคินเสิร์ตจากศิลปิน True Fantasia ได้แก่ วิทย์ af1 โจ af2 และวง Past Tales สำหรับงานนี้เราได้รับมอบหมายให้ออกไปทำงานกันตามลำพังกับเพื่อนร่วมฝึกงานเพียง 2 คน โดยภาระงานที่ได้รับผิดชอบ คือ
  1. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและติดต่อ PR ประจำงาน เพื่อสอบถามขอคิวสัมภาษณ์ศิลปิน
  2. ถ่ายภาพ งาน ‘Greet on 7th’ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ การแสดงมินิคินเสิร์ตจากศิลปิน True Fantasia (วิทย์ af1, โจ af2, Past Tales) และ กิจกรรม meet and greet ที่ร้าน Fantasy Snow House
  3. ถ่ายภาพวิดีโอ เพื่อบันทึกการสัมภาษณ์ ของวิทย์ af1 โจ af2 และวง Past Tales จากที่พิธีกรบนเวทีสัมภาษณ์
  4. สัมภาษณ์และบันทึกเสียง วิทย์ af1 โจ af2 และวง Past Tales ถึงบรรยากาศงาน ‘Greet on 7th’ ในวันนี้

  **ประสบการณ์และปัญหาที่ได้รับ**
  ในการเขียนสกู๊ปงานคอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล คือ มีปัญหาในการเลือกใช้คำในการเขียน และพี่เลี้ยงได้ให้ Comment มาว่าใช้คำบุพบทฟุ่มเฟือยเกินไป เช่นคำว่า โดย, ที่, จาก และควรเว้นวรรคตอนให้เหมาะสม จบหนึ่งประโยคแล้วจึงวรรคหนึ่งครั้ง ทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องการเขียนสกู๊ปนั้นเรายังต้องศึกษาและพัฒนาอีกมาก ซึ่งเราก็จะพยายามฝึนฝนให้มากขึ้น

  สำหรับการฝึกงานนอกสถานที่ในสัปดาห์นี้ ที่งาน ‘Greet on 7th’ ทำให้เราได้รับประสบการณ์มากมาย เพราะเนื่องจากพี่เลี้ยงได้ให้โอกาสเราทำงานเองทั้งหมด ตั้งแต่การโทรไปติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การออกไปทำงานกันเองตามลำพังกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันตามความเหมาะสม จากการที่เราได้ลงมือทำงานเองทั้งหมด ทำให้เราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานมากขึ้น ได้มีการติดต่อและทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ช่วยฝึกให้เราได้พัฒนาตนเองทั้งด้านการพูดและการวางตัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมาก

 23. สัปหาด์ที่ 9 (28 – 29 ธันวาคม 2552) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานที่ได้รับมอบหหมายให้ปฎิบัติ มีดังนี้
  – ถอดเทปบันทึกเสียงและวิดีโอ เพื่อเขียนสกู๊ปงานมินิคอนเสิร์ต Green on 7th ของศิลปินทรู แฟนเตเชีย
  – ตัดต่อไฟล์วิดีโองานมินิคอนเสิร์ต Green on 7th เพลงของวิทย์ ,โจ และPast Tales และแปลงไฟล์เป็น .MP4 ด้วยโปรแกรม Truelife MP4 Converter เพื่อนำไปอัพโหลดวิดีโอ ลงในบล็อค Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/vdo/album/2486637/scoop
  – อัพโหลดรูปภาพงาน “กรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ลงในบล็อค Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3185839/รวมภาพงานกรุงศรี-เอเอฟ-แฟน-เฟสติวัล–krungsri-af-fans-festival—
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ไมนิจิ แจงข่าว มิยาบิ-โจอี้บอย พร้อมชวนแฟนคลับตัวจริง เบอร์รี่ซ์ โคโบ รีบจองบัตรพรีเซลก่อนใคร !!!” ลงในบล็อค http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee
  – ช่วยทำการตรวจสอบข้อมูลและทำการList รายชื่อเพลงของค่ายRS ในเว็บ http://www.truemusic.com เพราะทางเว็บทรูมิวสิคจะปิดให้บริการเพลงของค่าย RS เพื่อปรับปรุงเว็บไซด์

  **ปัญหาและอุปสรรคที่พบ**
  ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอลงในเว็บได้ เนื่องจากเว็บมีปัญหาในการอัพโหลด ทำให้ต้องกด refresh หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถอัพโหลดได้ ดังนั้นจึงต้องรออัพโหลดในภายหลัง

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน**
  1. ทำให้เราได้ฝึกการใช้ภาษาในการเรียบเรียงคำและประโยค โดยนำหลักการ คำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากพี่เลี้ยงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเรื่องสกู๊ป
  2. ได้รับคำชมเรื่องแบนเนอร์ TOP 100เพลงของทรูมิวสิค จากพี่ทีมทรูมิวสิค ทำให้รู้สึกประทับใจและมีกำลังใจอย่างมากคะ

 24. Salisa said

  สัปหาด์ที่ 9 (28 – 29 ธันวาคม 2552)
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  1. ตกแต่งภาพที่ได้ไปถ่ายในงานมินิคอนเสิร์ต ‘Green on 7th’ ของวิทย์ ,โจ และPast Tales ด้วยโปรแกรมAbode Photoshop พร้อมทั้ง Upload Album รูปภาพกิจกรรมในงาน ‘Green on 7th’ http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3185715/greet-on-7th
  2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ‘k-otic แท็กทีมโต้วงแตก กลับมายึดพื้นที่บอยแบนด์อันดับ 1 ในซิงเกิลใหม่ free to play’ ลงในบล็อค musicmania
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3185421/k-otic-แท็กทีมโต้วงแตก-กลับมายึดพื้นที่บอยแบนด์อันดับ-1-ในซิงเกิลใหม่-free-to-play
  3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ‘Bangkok winter music festival 2009 ยิ่งใหญ่ สนุก อิ่มบุญ ล้นสนามราชมังฯ’ ลงในบล็อค musicmania
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3186303/bangkok-winter-music-festival-2009-ยิ่งใหญ่-สนุก-อิ่มบุญ-ล้นสนามราชมังฯ
  4. Upload Album รูปภาพของ k-otic ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/
  5. Upload Album รูปภาพของ Bangkok winter music festival 2009 ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/
  6. ตรวจสอบข้อมูลภายใน เว็บ http://www.truemusic.com เพื่อทำการList รายชื่อเพลงของค่ายRS ที่ยังคงค้างอยู่ภายในเว็บ เนื่องจากทางเว็บทรูมิวสิคจะปิดให้บริการเพลงของค่าย RS เพื่อปรับปรุงเว็บไซด์

  **ประสบการณ์และปัญหาที่ได้รับ**
  ในการ Upload ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘Bangkok winter music festival 2009 ยิ่งใหญ่ สนุก อิ่มบุญ ล้นสนามราชมังฯ’ ลงในบล็อค musicmania นั้นเนื่องจากเป็นข่าวที่ยาวและใช้ภาพจำนวนมาก จึงมีปัญหาในการอัพโหลดที่มักจะผิดพลาดเสมอ เราจึงแก้ปัญหาโดยการอัพโหลดขึ้นไปเป็นช่วงๆ ซึ่งในการอัพโหลดขณะที่ยังไม่สมบูรณ์นั้น เราจะตั้งค่าการเผยแพร่แบบเป็นส่วนตัว และเมื่ออัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกดเผยแพร่สำหรับคนทั่วไป

 25. สัปดาห์ที่ 10 (4 – 8 มกราคม 2553) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานส่วนใหญ่ที่ทำในอาทิตย์นี้จะเป็นงานกราฟิก การทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็ได้แบ่งงานกันทำกับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS ทำแบนเนอร์ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) มีรายละเอียดดังนี้

  1.ออกแบบและทำแบนเนอร์กิจกรรม Cruising Party Meet&Greet กับ AF6 https://et468300.wordpress.com/files/2010/01/meetaf6_377x190_1.gif

  2. ออกแบบและทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีเพลง The original sound track เพลงจากภาพยนตร์ดังของทางเว็บทรูมิวสิค


  3. ออกแบบและทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์แจกทองและมือถือสำหรับผู้ที่สมัครบริการ True mp3 combo https://et468300.wordpress.com/files/2010/01/gold.jpg
  4.ตกแต่งภาพงานส่งสุขปีใหม่ ส่งน้ำใจให้ต่อกันและอัพโหลดรูปภาพลงบล็อค Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3208634/ศิลปินaf6-ร่วมงาน-ส่งสุขปีใหม่-ส่งต่อน้ำใจให้กัน-
  5. อัพโหลดวิดีโองานแจกลายเซ็น AF6 อัลบั้มDebutants (http://mylife.truelife.com/pg/vdo/album/2486637/scoop)และอัพโหลดวิดีโอเซอร์ไพร์ซของขวัญปีใหม่ของ AF6 ลงใน http://exclusiveclub.truelife.com

  **Blog**
  – หลังจากที่เขียนสกู๊ปงาน Greet on 7th ศิลปินทรูแฟนเทเชียเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจทานความถูกต้อง ซึ่งได้รับการแนะนำว่ายังผิดในเรื่องของการเว้นวรรคย่อหน้า จากนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยได้อัพลงบล็อค Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3200622/3-วงศิลปินค่าย-true-fantasia-ร่วมมอบความประทับใจให้แฟนคลับส่งท้ายปี-กลางลานชั้น7-เซ็นทรัลเวิล์ด

  **ปัญหาและแนวทางแก้ไข**

  หลังจากที่ทำแบนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ส่งพี่ทีมทรูมิวสิคช่วยดูผลงาน และได้รับการคอมเม้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
  – แก้แบนเนอร์”meet&greet AF6” เรื่องราคาบัตรงาน และลบจำนวนที่นั่ง เพราะจำนวนที่นั่งยังไม่แน่นอน
  – แก้แบนเนอร์” The original sound track “เพราะรูปmoiveมีขนาดเล็กเกินไป และไฟล์แตก
  ส่วนปัญหาในการทำแบนเนอร์”แจกทองและมือถือสำหรับผู้ที่สมัครบริการ True mp3 combo”
  พิมพ์ฟ้อนต์แล้วเกิดสระลอย และไม่มีรูปภาพศิลปิน จึงต้องเพิ่มรูปศิลปินเข้ามาประกอบภาพแบนเนอร์
  และเนื่องจากการทำแบนเนอร์มีขนาดไฟล์กำหนดที่ 50K เพราะจะได้ไม่ทำให้เว็บไซด์โหลดข้อมูลเกินไป ดังนั้นเวลาที่เซฟจะต้องเลือกไฟล์ที่มีความละเอียดน้อย และภาพที่ออกมาจึงไม่ค่อยมีความคมชัด
  รวมทั้งพบปัญหาเว็บโหลดข้อมูลช้าในการอัพโหลดวิดีโอ และตอนที่จะหาข้อมูลแจกทองและมือถือสำหรับผู้ที่สมัครบริการ True mp3 combo ในเว็บบอร์ดนั้น เปิดแล้วไม่ขึ้นข้อความ จึงจะต้องให้พี่เขาช่วย capture หน้าจอ เพื่อนำมาเขียน wording ในแบนเนอร์

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน**
  – ทำให้เราได้ฝึกฝนการทำ Animation เพื่อทำแบนเนอร์ในโฟโต้ชอป
  – ได้รับการ comment และคำแนะนำจากพี่ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทำให้เรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นและได้รับประสบการณ์จากการทำงาน รวมทั้งเป็นการฝึกการแก้ปัญหาอีกด้วยคะ

 26. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 10 (4 – 8 มกราคม 2553)
  งานส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **งานกราฟิก**

  1. ออกแบบและสร้างBanner เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีเพลง The original sound track เพลงจากภาพยนตร์ดังของทางเว็บทรูมิวสิค โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS ทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ทั้งหมด 3 ขนาดด้วยกัน คือ 728×90, 560×140, 530×260
  •http://et06490199.wordpress.com/files/2010/01/s728x90.gif
  •http://et06490199.wordpress.com/files/2010/01/s560x140.gif
  •http://et06490199.wordpress.com/files/2010/01/530×260.gif

  2. ออกแบบและสร้างโปสเตอร์ขนาด 500×700 เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม AF6 Cruising Party
  •http://et06490199.wordpress.com/files/2010/01/cruising-party1.jpg

  3. ตกแต่งภาพงานวันซ้อมใหญ่ “กรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop พร้อมทั้งอัพโหลดเพิ่มเติมลงในบล็อค Afalbum เพื่อนำภาพไปใช้ประกอบสกู๊ปที่เขียน ในหัวข้อ“ประมวลภาพนักล่าฝัน ระเบิดความมันส์ยกค่าย ในมหกรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปี “กรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” (Story by : Pigletploy)
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3185839/รวมภาพงานกรุงศรี-เอเอฟ-แฟน-เฟสติวัล–krungsri-af-fans-festival—

  4.ตกแต่งภาพศิลปิน af6 ร่วมกิจกรรมในงานส่งสุขปีใหม่ ส่งน้ำใจให้ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Abode Photoshop พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพลงในบล็อค Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3208634/ศิลปินaf6-ร่วมงาน-ส่งสุขปีใหม่-ส่งต่อน้ำใจให้กัน-

  5. Upload คลิปวิดีโอ จากกิจกรรมเซอร์ไพร์ซของขวัญวันปีใหม่ของ AF6 ลงใน http://exclusiveclub.truelife.com

  **Blog**

  1. Upload สกู๊ปงานคอนเสิร์ตกรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัลที่ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการแก้ไขชื่อหัวข้อเป็น “ประมวลภาพนักล่าฝัน ระเบิดความมันส์ยกค่าย ในมหกรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปี “กรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” (Story by : Pigletploy) ลงในบล็อค Afalbum
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3200618/ประมวลภาพ-นักล่าฝันระเบิดความมันส์ยกค่าย-ในมหกรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปี-“กรุงศรี-เอเอฟ-แฟน-เฟสติวัล”

  **ปัญหาและแนวทางแก้ไข**

  1.การออกแบบและสร้างBanner เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีเพลง The original sound track ทั้งหมด 3 ขนาดด้วยกัน คือ 728×90, 560×140, 530×260
  • มีปัญหาเรื่องขนาดของไฟล์ คือทางพี่ทีมงานกำหนดให้ Banner แต่ละอันมีขนาดไม่เกิน 50K แต่เนื่องจากภาพประกอบที่ใช้ในการทำแบนเนอร์มีจำนวนมากทำให้ขนาดไฟล์เกิน 50K เราจึงแก้ไขโดยการลด Animation และความละเอียดของไฟล์ภาพให้มีขนาดตามที่พี่ทีมงานต้องการ
  • ได้รับ Comment จากพี่ทีมงาน เรื่องสีของหนังสือที่อ่อนทำให้กลืนไปกับภาพดูไม่เด่น เราจึงแก้ไขโดยการเลือกใช้สีที่เข้มขึ้น ซึ่งก็ช่วยให้ตัวหนังสือเด่นมากขึ้น

  2. ออกแบบและสร้างโปสเตอร์ขนาด 500×700 เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม AF6 Cruising Party
  • ภาพเรือเจ้าพระยาครุยส์ที่ทางทีมงานส่งมาให้นั้น ด้านหลังที่เป็นพระปรางค์วัดอรุณถูกตัดครึ่ง ทำให้เมือนำมาใช้แล้วไม่สวยงาม เราจึงแก้ไขโดยการหารูปเรือเจ้าพระยาครุยส์ที่เห็นพระปรางค์วัดอรุณมาใช้แทน
  • การใส่รายละเอียดในภาพ ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่นอนทำให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอด พี่เลี้ยงจึงให้ตัดรายละเอียดที่ยังไม่แน่นอนออกจากโปสเตอร์

  3. การ Upload สกู๊ป “ประมวลภาพนักล่าฝัน ระเบิดความมันส์ยกค่าย ในมหกรรมคอนเสิร์ตส่งท้ายปี “กรุงศรี เอเอฟ แฟน เฟสติวัล” (Story by : Pigletploy)
  • การนำภาพมาประกอบสกู๊ปที่เขียน เนื่องจากพี่ช่างภาพไม่ได้ถ่ายภาพงานคอนเสิร์ตในวันจริงไว้จนจบงาน ทำให้เรามีภาพมาประกอบสกู๊ปไม่เพียงพอ เราจึงแก้ไขโดยการนำภาพในวันซ้อมใหญ่มาใช้แทน ซึ่งศิลปินไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าเหมือนวันจริง เราจึงต้องเลือกรูปที่ดูคล้ายวันจริงมากที่สุดมาใช้
  • ปัญหาในการ Upload เนื่องจากมีภาพประกอบจำนวนมากทำให้เกิดการผิดพลาดระหว่างอัพโหลดอยู่เสมอ เราจึงใช้วิธี อัพโหลดขึ้นไปเป็นระยะโดย กำหนดการเผยแพร่เป็นส่วนตัวไว้ก่อน รอจนอัพโหลดทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง เผยแพร่แบบทั่วไป

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน**

  จากการที่เราได้ฝึกงานมา 2 เดือนทำให้เราเรียนรู้การทำงานได้มากขึ้น รู้จักหาแนวทางในการแก้ปัญหา อย่างเรื่องการ Upload ที่จะเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามาก แต่เมื่อเรารู้แนวทางแก้ไขแล้วนั้น ก็ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
  และเนื่องจากขอบเขตของงานที่เราได้รับมอบหมายนั้นมีหลากหลาย จึงทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน อย่างในระยะหลังมานี้ เราได้ฝึกการทำแบนเนอร์ให้กับทางทรูมิวสิค ซึ่งทำให้เราได้พัฒนาเรื่องการออกแบบและสร้างแบนเนอร์ โดยการใช้ โปรแกรม Abode Photoshop CS มากขึ้น รวมทั้งการได้รับ Comment ต่างๆจากพี่ทีมงาน ที่ทำให้เราได้นำมาปรับใช้ เพื่อให้งานของเราออกมาดี ทั้งยังเป็นการสะสมความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีกด้วย

  • Salisa said

   **แก้ไข**
   **งานกราฟิก**

   1. ออกแบบและสร้างBanner เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีเพลง The original sound track เพลงจากภาพยนตร์ดังของทางเว็บทรูมิวสิค โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS ทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ทั้งหมด 3 ขนาดด้วยกัน คือ 728×90, 560×140, 530×260

   2. ออกแบบและสร้างโปสเตอร์ขนาด 500×700 เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม AF6 Cruising Party

 27. สัปดาห์ที่ 11 (11 – 15 มกราคม 2553) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีดังนี้
  – เขียนสคริปต์รายการ TV interactive ช่วงประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของฝากที่ระลึกจากเกาหลี จากศิลปิน AF6 และประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาร่วมสมัครExclusive Club เพื่อสนุกไปกับกิจกรรมที่จะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบ
  – ได้รับมอบหมายงานให้ช่วยค้นหาข้อมูลจากเว็บบอร์ดใน Community อื่นๆ ที่พูดถึงเกี่ยวกับเว็บ truelife.com

  **Blog**
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ไมนิจิ” คอนเฟิร์ม “เบอร์รี่ซ์ โคโบ” บินตรงพบแฟนชาวไทย 20 ม.ค.นี้ พร้อมเปิดพรีเซลบัตรคอนเสิร์ต “เบอร์รี่ซ์ โคโบ เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบ็งคอก”จองบัตรก่อนใครวันนี้ – 19 ม.ค. ลุ้นกระทบไหล่ “เบอร์รี่ซ์ โคโบ” ตัวจริงเสียงจริง !!! ลงในบล็อค Shinshinee http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3220938/
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ‘’4 สาวแคนดี้มาเฟียเฮลั่น!!!ซิงเกิ้ลแรก มาเฟีย แรงติดชาร์ตทั่วประเทศ” ลงในบล็อค Musicmania
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3223357

  และทำงาน Project ออกแบบรูปภาพแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ TrueMusic MP3 combo เนื่องจากทางพี่ทีมงานทรูมิวสิคต้องการรีบนำเอาไปขึ้นเว็บ เพื่อใช้งาน เราจึงช่วยกันโดยแบ่งงานกันทำกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น โดยขั้นตอนแรกได้ออกแบบใน Powerpoint หลังจากนั้นได้ให้พี่ทีมงานทรูมิวสิคช่วยตรวจแล้วจึงนำกลับไปทำเป็นภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop CS รวมทั้งสร้างปุ่มไอคอนเมนูด้วย

  **ปัญหาและแนวทางแก้ไข**

  – ปัญหาในการเขียนสคริปต์รายการ โดยจะต้องหาชื่อผู้โชคดีในแต่ละคลับของAF6ทั้ง12คน เพื่อนำมาเรียบเรียง แต่พบว่าไม่มีชื่อผู้โชดดีในคลับของอิชย์ จึงสอบถามจากพี่ทีมงาน ว่ายังติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ ดังนั้นจึงรอพี่เขาติดต่อ และนำชื่อจากพี่เขามาเขียนสคริปต์และเรียบเรียง
  – ได้ทำการค้นหาเว็บบอร์ดในCommunity อื่นๆ ที่พูดถึงเว็บ truelife จากการ Search Engine ผ่านเว็บ google แล้วปรากฏว่าไม่ค่อยพบเจอเนื้อหา หรือบทความที่พูดถึงเกี่ยวกับเว็บทรูไลฟ์เลย จึงต้องพิมพ์คำค้นหาหลายๆ ครั้ง
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์แคนดี้มาเฟียแล้วตอนอัพข่าว ไม่ได้ตรวจเช็คก่อน จึงปรากฎภาพข่าวซ้ำกัน จึงเข้าไปแก้ไขบล็อคใหม่ เพื่อลบภาพที่ซ้ำออก

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน** คือ

  – จากการที่ได้ค้นหาข้อมูลในเว็บบอร์ดจากCommunityเว็บไซด์อื่นๆ ทำให้เราได้ทราบปัญหาของผู้ใช้งานเว็บ Truelife และรวมรวบข้อมูลเนื้อหาในประเด็นต่างๆ รวมทั้งLink ใส่ใน Microsoft office Word แล้วส่งให้พี่ทีมงาน เพื่อที่พี่เขาจะได้นำไปปรับปรุงเว็บไซด์
  – เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเขียนสคริปต์รายการ TV interactive ซึ่งพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ ตอนแรกเขียนไปสั้นๆ และพี่เลี้ยงได้ให้กลับไปเขียนใหม่ให้เยอะกว่านี้ ประมาณ 1 ย่อหน้า เมื่อเขียนเสร็จได้ส่งให้พี่เลี้ยงตรวจและนำไปใช้ในรายการ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับข้าพเจ้า แล้วเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้

 28. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 11 (11 – 15 มกราคม 2553)
  งานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **Blog**

  • บล็อก musicmania (เป็นบล็อกสำหรับลงข่าวที่เกี่ยวกับศิลปินไทย)
  1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ แรงข้ามปี… “คริส หอวัง” กรี๊ด…“คือคำว่ารัก” กระแสฮอตเกินคาด!!!
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3223378/แรงข้ามปี–“คริส-หอวัง”-กรี๊ด–“คือคำว่ารัก”-กระแสฮอตเกินคาด–

  2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ มาริโอ นำทีมดาราไทย ประกบ 4 หนุ่มเกาหลี ในละคร “ใต้ฟ้าตะวันเดียว”
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3229866/มาริโอ-นำทีมดาราไทย-ประกบ-4-หนุ่มเกาหลี-ในละคร-“ใต้ฟ้าตะวันเดียว”

  3. อัพโหลดอัลบั้มรูปภาพ จากละคร “ใต้ฟ้าตะวันเดียว”
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3229865/ใต้ฟ้าตะวันเดียว

  • บล็อก afalbum (เป็นบล็อกสำหรับลงข่าวที่เกี่ยวกับศิลปิน AF)
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ว่าน” ไม่เสียชื่อคนคุณภาพ เอ็มวี “คนไม่มีเวลา”คนแห่ดู…ดาวน์โหลดเหยียบล้าน
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3236501/“ว่าน”-ไม่เสียชื่อคนคุณภาพ-เอ็มวี-“คนไม่มีเวลา”คนแห่ดู–ดาวน์โหลดเหยียบล้าน

  2.อัพโหลดอัลบั้มรูปภาพ เบื้องหลัง MV เพลงเศษ ของนุกนิก af6
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3220905/เบื้องหลัง-mv-เพลงเศษ-ของนุกนิก-af6

  **Project**
  1.ออกแบบ Storyboard วิธีการใช้งาน (Howto) บริการ True Music Mp3 Combo
  โดยการออกแบบปรับปรุงวิธีการสมัครและขั้นตอนการใช้บริการ True Music Mp3 Combo เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ด้วยโปรแกรม Microsoft office powerpoint และโปรแกรม Adobe Photoshop Cs ซึ่งสำหรับบริการ True Music Mp3 Combo นั้นจะรองรับผู้ใช้ 3 ช่องทางด้วยกัน คือ
  • สำหรับลูกค้าทรูไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
  • สำหรับลูกค้าทรูมูฟ
  • สำหรับลูกค้าทั่วไป
  ซึ่งเราได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมฝึกงาน

  **ปัญหาและแนวทางแก้ไข**
  การออกแบบ Storyboard วิธีการใช้งาน (Howto) บริการ True Music Mp3 Combo
  คือ ในการออกแบบปรับปรุงวิธีการสมัครและขั้นตอนการใช้บริการ True Music Mp3 Combo นั้น ตอนแรกเราได้รับให้ทำหน้าที่ออกแบบภายใน โปรแกรม Microsoft office powerpoint แต่เมื่อเรานำงานไปนำเสนอ พี่ทีมงานต้องการนำ วิธีการใช้งาน (Howto) หน้าที่เราได้ออกแบบไปใช้จริงเลยทันที เราจึงนำไปทำเป็นภาพด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop Cs อีกครั้ง แต่ในการทำงานมักมีการปรับเปลี่ยนข้อความอยู่เสมอ ทำให้ยากต่อการแก้ไข เนื่องจากเราตัดภาพจาก powerpoint มา ทำให้เมื่อเวลาต้องการแก้ไขงานจึงต้องไปแก้ไขงานใน โปรแกรม Microsoft office powerpoint ก่อนจึงทำให้ล้าช้า ซึ่งในการทำงานครั้งต่อไปเราจะ ออกแบบด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop Cs ตั้งแต่แรกเพื่อสะดวกในการปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้ขนาดภาพที่จำนำไปใช้บนเว็บไซด์เที่ยงตรงด้วย

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน**
  จากการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ทำ Project เกี่ยวกับบริการ True Music Mp3 Combo นั้นทำให้เราเข้าใจการทำงานจริงๆมากขึ้น มีการแบ่งทีมการทำงานอย่างชัดเจนว่าใครทำหน้าที่อะไรรับผิดชอบอะไรก็ทำส่วนนั้นไป งานหนึ่งชิ้นจะไม่เสร็จสิ้นเพียงคนๆเดียว ซึ่งทำให้เราได้ติดต่อประสานงานกับพี่ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะช่วยให้เราได้พัฒนาและเรียนรู้จากการทำงานจริงเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตได้

 29. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 12 (18 – 22 มกราคม 2553)

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ เราได้มีโอกาสออกไปฝึกงานนอกสถานที่ กันตามลำพังกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพลง โลกล้านปี ของว่าน ธนกฤต ซึ่งพี่เลี้ยงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเขียนสคริปขึ้นก่อนจะไปสัมภาษณ์จริง โดยให้คิดเองว่าภายในเทปสัมภาษณ์ในครั้งนี้อยากให้มีรูปแบบอย่างไร ซึ่งเราจะต้องประสานงานกับพี่ช่างภาพ (วีดิโอ) ก่อน เพื่อให้พี่ช่างภาพสามารถบันทึกภาพ และตัดต่อวีดิโอตรงตามสคริปที่กำหนดไว้

  เนื่องจากคริปที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นครั้งนี้ต้องการเล่าเป็นเรื่องราวถึงเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพลง โลกล้านปี ของว่าน ธนกฤตโดยมีว่านเป็นผู้ดำเนินเรื่อง จึงทำให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้แตกต่างออกไปจากการสัมภาษณ์ครั้งก่อนๆ ซึ่งเราจะต้องประสานงานกับพี่ PR และผู้ดูแลงาน เพื่อติดต่อของเวลาในการสัมภาษณ์ ว่าน ธนกฤต นอกเหนือไปจากที่สื่อมวลอื่นๆ ที่เป็นการสัมภาษณ์รวม

  ในการทำงานครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์อย่างมากในการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้ที่จะคิดแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า เพราะในการทำงานจริงนั้นไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เราคิดหรือกำหนดไว้เสมอไป อย่างในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เวลาในการสัมภาษณ์มีจำกัด และเปิดให้สัมภาษณ์เพียงรอบเดียว ทำให้เราต้องตัดบางอย่างที่ไม่สำคัญออกไป เพื่อให้คอนเซปใหญ่ยังคงอยู่และไม่เสียเวลาการทำงานของทีมงาน

  นอกจากการสัมภาษณ์งานนอกสถานที่แล้ว งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  **Banner**
  1. ออกแบบและสร้างBanner เพื่อประชาสัมพันธ์ Love Soundtrack เพลงรักที่ดีที่สุดในรูปแบบ MP3 ทางเว็บทรูมิวสิค โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS ทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ทั้งหมด 3 ขนาดด้วยกัน คือ 530×260, 560×140, 300×250

  2.ออกแบบ Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ “True Music Giving Fest”ตอน Lovely sunset
  Partyอุ่นๆ ที่จะทำให้คุณได้กอดกัน โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS

  ** Script**

  1.เขียนสคริป เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ เพลง โลกล้านปี ของว่าน ธนกฤต (ประมาณ 7 นาที)
  2.เขียนสคริป กิจกรรม AF6 Cruising Party (ประมาณ 10 นาที)
  3.เขียนสคริป เขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศวันที่ 25 มกราคม 2553 ทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น.

  **Blog**

  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เตรียมพบกับมิวสิควิดีโอเพลง “สุดหล่อ” จาก MAGENTA สามช่าพั้งค์ วงดนตรีแนวใหม่ล่าสุด…หลุดโลก เร็วๆนี้ ลงในบล็อก musicmania เว็บ mylife.truelife.com
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3244975/

  **Project**
  1.ออกแบบและจัดวาง layout หน้า Home True Music Mp3 Combo
  2.ออกแบบและสร้าง วิธีการสมัคร (Howto) ที่นำไปไว้ในระหว่างขั้นตอนการสมัครใช้บริการ True Music Mp3 Combo ซึ่งทำทั้งหมด 3 ช่องทางด้วยกัน คือ
  • สำหรับลูกค้าทรูไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
  • สำหรับลูกค้าทรูมูฟ
  • สำหรับลูกค้าทั่วไป
  เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ โดยวิธีการสมัคร (Howto) ที่ออกแบบไว้ใช้ในหน้านี้ จะเป็นขั้นตอนสั้น และ กระชับ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้มากขึ้น โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS

  สำหรับการนำ วิธีการสมัคร (Howto) มาใส่ในขั้นตอนการสมัครนั้น เป็นการเสนอแนวคิดโดยข้าพเจ้า ซึ่งทำให้ทางพี่ทีมงานทรูมิวสิคมองเห็นความสำคัญ และมอบหมายให้ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานในส่วนนี้

  **ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน**
  • Script
  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสเขียนสคริป ทั้งหมด 3 งาน ซึ่งในแต่ละงานก็มีความแตกต่างกัน ทำให้เราได้ฝึกฝนการคิด และพัฒนาการเขียนสคริป เนื่องจากสคริปนั้นมีความสำคัญในการทำงาน ช่วยทำให้เราและทีมงานรู้ทิศทางในการทำงานมากขึ้น

  • Project
  การออกแบบและสร้าง วิธีการสมัคร (Howto) ที่นำไปไว้ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ True Music Mp3 Combo ทั้งหมด 3 ช่องทาง มีการกำหนดขนาดของภาพเพียง 300×250 ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กแต่วิธีการสมัครใช้บริการมีขั้นตอนมาก ทำให้เราต้องคิดและออกแบบ วิธีการสมัคร (Howto)นี้ ให้สั้น กระชับแต่เข้าใจง่าย และหลังจากการที่เราออกแบบขั้นตอน วิธีการสมัคร (Howto)ใหม่แล้ว ก่อนนำไปใช้ จะต้องมีการนำไปทดลองใช้ก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน

 30. สัปดาห์ที่ 12 (18 – 22 มกราคม 2553) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติมีดังนี้

  1.ออกแบบและสร้างแบนเนอร์ Love Soundtrack เพื่อประชาสัมพันธ์เพลงรักที่ดีที่สุดในรูปแบบ MP3 ของเว็บทรูมิวสิค

  2. ออกแบบ Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ “True Music Giving Fest”ตอน Lovely sunset
  Partyอุ่นๆ ที่จะทำให้คุณได้กอดกัน โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS

  3.ช่วยกันคิดและเขียนสคริปต์เพื่อถ่ายสัมภาษณ์ว่าน-ธนกฤต ในมิวสิควิดีโอเพลง โลกล้านปี โดยออกไปทำงานนอกสถานที่ Ideal Studio รามคำแหง ซอย7 ซึ่งพี่เลี้ยงได้ไว้วางใจให้เราได้ออกไปปฏิบัติงานกันเองโดยดิฉันได้มีโอกาสติดต่อPRทางโทรศัพท์ เพื่อนัดติดต่อขอทำการสัมภาษณ์ศิลปินก่อนล่วงหน้า
  4. ตกแต่งภาพมิวสิควิดีโอเพลงโลกล้านปีของว่าน-ธนกฤษโดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS
  5. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ที AF6” ได้เวลาเปิดตัว พร้อมปล่อยเพลง “ถามไม่เอาคำตอบ”
  และข่าวซุบซิบอัลบั้ม “DEBUTANTS AF6 THE ALBUM” (เดบิวต็องส์ เอเอฟ6 ดิ อัลบั้ม)ของสาวเท่ห์”ซานิ” ลงในบล็อค Afalbum ใน http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum

  ในส่วนของโปรเจค หลังจากที่ออกแบบขั้นตอนการสมัครบริการ MP3 combo (How to) ซึ่งจะมีลูกค้า 3 ประเภท คือ1)ลูกค้าtrue hi-speed internet 2)ลูกค้า truemove 3)ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าทรูไลฟ์ ในโปรแกรม Powerpoint แล้วได้ตัดภาพมาใช้ในการออกแบบจริง โดยการสร้างรูปภาพเท่ากับขนาดจริงของหน้าเว็บ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS ซึ่งพี่ฝ่ายกราฟิกได้มาให้ความรู้ในการตัด html โดยใช้ปุ่ม Slice tool และสอนขั้นตอนในการทำภาพว่าจะต้องให้ภาพมีระยะความห่างเท่ากัน โดยดูจากเส้น Guide line รวมทั้งจะต้องดูขนาดของPixel และสอนวิธีเทคนิคต่างๆ การเทไล่สี และการสร้างปุ่ม(button)อย่างง่ายๆ รวมทั้งให้จดจำปุ่มลัดสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้คล่องและเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน และติดต่อประสานงานกับพี่ทีมฝ่ายกราฟิกเพื่อให้นำภาพที่ตัดhtmlแล้วไปขึ้นเว็บ และออกแบบปุ่มสำหรับช่องทางการชำระค่าบริการ 3 ช่องทางคือ ผ่านทางบิลทรูไฮสปีดอินเตอร์เน็ต ,ผ่านทางทรูมูฟ ,ผ่านทางบัตรเติมเงินทรูมันนี่

  ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฎิบัติงาน

  คือ ได้เรียนรู้วิธีการตัดhtml โดยใช้โปรแกรมPhotoshop และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการตกแต่งภาพจากพี่ฝ่ายกราฟิก และจากการได้ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่ ติดต่อกับทางPRที่ดูแลศิลปิน ทำให้ฝึกประสบการณ์ในด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งเราจะต้องพูดจาให้มีความสุภาพ เพราะการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคต

 31. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 13 (25 – 28 มกราคม 2553)
  งานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  ** งานกราฟิก**
  1.ออกแบบ Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ “True Music Giving Fest”ตอน Lovely sunset
  Partyอุ่นๆ ที่จะทำให้คุณได้กอดกัน โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CSทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ทั้งหมด 2 ขนาดด้วยกัน คือ 377×190 และ 300×250

  2. ออกแบบและสร้างหน้ารับ (Microsite) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Eversense Present ส่งเพลงรักให้กับ AF6 ที่คุณชื่นชอบพร้อมเหตุผล ลุ้นดินเนอร์ในฝันกับพวกเขา โดยมีธีม หวานๆ ใสๆ แบบวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างเพื่อนำให้พี่ทีมงานทรูมิวสิคนำไปเสนอโครงการให้กับทาง Eversense โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS

  3.ตกแต่งภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ ของ 123 SOUL ทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (.GIF) ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS พร้อมอัพโหลดลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com

  ** Script**
  1.เขียนสคริป เขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศวันที่ 25 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นรายการที่ถ่ายทอดสดทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น โดยในสัปดาห์นี้จะไม่มีแขกรับเชิญ

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “แบงค์ พิเศษ นิธิไพศาลกุล” ผันตัวขึ้นแท่นผู้บริหารบริษัท MEDIA EMPIRE จำกัดผุดรายการไอเดียสุดเก๋ MY DIARY ลงในบล็อก musicmania เว็บ http://mylife.truelife.com

  2.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ พบเรื่องราวของความรักหลากหลายรูปแบบ กับอัลบั้ม เลิฟ สตอรี่ love story ลงในบล็อก musicmania เว็บ http://mylife.truelife.com

  3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ตี๋” ปล่อยตัวตนคนเท่ห์ ซ่า ใส่เพลง “จะเอายังไง”…. ลงในบล็อก afalbum เว็บ http://mylife.truelife.com

  **ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากฝึกงาน**
  1. ในการเขียนสคริปรายการ Live Interactive ที่ออกอากาศวันที่ 25 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นรายการที่ถ่ายทอดสดทาง Live Interactive Channel เวลา 19.00 – 20.00 น เนื่องจาในสัปดาห์นี้จะไม่มีแขกรับเชิญทำให้เราจะต้องคิดเองว่าจะให้พิธีกรดำเนินรายการคนเดียวอย่างไร จะให้พูดประเด็นไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเอเอฟ ในเวลา1ชั่วโมง ซึ่งเป็นการให้เราได้ฝึกคิดให้กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งพี่เลี้ยงก็เปิดโอกาสให้เราได้คิดอย่างอิสระ ในการเขียนสคริปวันนี้เราจะอัพเดตข่าวสารใหม่ๆ เอ็มวีใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่ศิลปินเอเอฟได้เพิ่งทำไป โดยมีการเปิดวีดิโอให้ชมบรรยากาศเล่านั้นด้วย

  2. จากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการให้กับทาง Eversense โดยเราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบออกแบบและสร้างหน้ารับ (Microsite) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Eversense Present ส่งเพลงรักให้กับ AF6 ที่คุณชื่นชอบพร้อมเหตุผล ลุ้นดินเนอร์ในฝันกับพวกเขา โดยมีธีม หวานๆ ใสๆ แบบวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งงานนี้เป็นงานเร่งด่วน เนื่องจากทางพี่ทีมงานต้องการนำชิ้นงานไปเสนอ ในการทำงานครั้งนี้ทำให้มีความกดดันตรงที่ทาง Eversense จะซื้อหรือไม่นั้น งานของเราก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง จากการทำงานชิ้นนี้ทำให้เราได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงมากขึ้น

 32. สัปดาห์ที่ 13 (25 – 28 มกราคม 2553) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติมีดังนี้

  1. ตกแต่งภาพบรรยากาศงาน AF6 Cruising Party ปาร์ตี้ล่องเรือ ทำเป็นภาพเคลื่อนไหว(.gif)ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS และอัพโหลดรูปภาพลงเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  2. อัพโหลดรูปภาพเบื้องหลังการถ่ายมิวสิควิดีโอของเพลงโลกล้านปี ของว่าน-ธนกฤต ลงในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com
  3. ตกแต่งภาพเบื้องหลังmv ของ 123 soul ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS
  4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ไมนิจิคว้าไอดอลเกิร์ลแบนด์ญี่ปุ่น เบอร์รี่ซ์ โคโบบินสู่เมืองไทย แถลงข่าวคอนเสิร์ต Berry Kobo live in Bangkok” ในบล็อค shinshinee เว็บ http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3281987
  5. ออกไปถ่ายงานสถานที่ เพื่อสัมภาษณ์และเก็บภาพวิดีโอของวง Past Tales เล่นดนตรีหาเงินเพื่อช่วยเหลือชาวเฮติ ที่ถนนข้าวสาร หลังจากนั้นทำการถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์ เพื่อนำไปเขียนเรื่องสกู๊ป โดยเขียนเรียบเรียงและบรรยายบรรยากาศโดยรวม เมื่อเขียนเสร็จได้นำไปให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจทาน ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าเขียนคำว่า Haiti ผิดเป็นคำว่า Heiti พี่เลี้ยงได้บอกว่าเป็นคำสำคัญ ฉะนั้นไม่ควรจะเขียนผิด
  http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3289930
  6. เว็บทรูมิวสิคต้องการที่จะขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บให้แก่ Eversense จึงจะต้องออกแบบกิจกรรมโดยการสร้างหน้าเว็บ Micrositeและสร้างแบนเนอร์โดยใส่ภาพโลโก้และผลิตภัณฑ์ของEversense เพื่อนำไปเสนอขายโครงการให้แก่Eversense โดยพี่ทีมงานทรูมิวสิคได้ให้เราเป็นคนออกแบบหน้าฟังเพลงเว็บทรูมิวสิคและสร้างแบนเนอร์ 3 sizeกำหนดธีมหวานๆ ใสๆ แบบวัยรุ่นเกาหลี และมีโทนสีชมพู ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน ที่ต้องรีบทำให้เสร็จภายในวันนี้ จึงได้แบ่งงานกันทำกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา


  **Project**

  ในส่วนของโปรเจคฝึกงาน ทำการออกแบบจัดวาง Layout “หน้าเว็บลงชื่อเข้าใช้บริการ TrueMusic MP3 Combo” โดยสร้างปุ่มให้ผู้สมัครเลือกตามการลักษณะการใช้งานคือ
  1) ผู้สมัครแบบTrue hi-speed internet
  2) สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่าน *9339
  3)ชำระค่าบริการผ่านบัตรเงินสด ทรูมันนี่
  และปุ่ม “ต้องการสมัครใช้บริการ”

  โดยพี่ทรูมิวสิคต้องการภาพพื้นหลังเป็นรูปปกอัลบั้มรวมทั้งเพลงไทยและเพลงสากล ซึ่งก็ได้ออกแบบให้ให้พี่ช่วยดูแล้วเห็นว่ามันดูรกเกินไป ข้าพเจ้าจึงออกแบบใหม่โดยคิดไอเดียในการนำเสนอรูปภาพปกเพลง อัลบั้ม

  **ประสบการณ์ที่ได้รับ**

  – ได้ฝึกประสบการณ์จริงในการทำงานในการออกไปถ่ายภาพวิดีโอและสัมภาษณ์งานนอกสถานที่
  – ได้ฝึกประสบการณ์ในการเขียนสกู๊ปมากยิ่งขึ้น โดยเราจะต้องจดจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นและเรียบเรียงเขียนออกมา และจะต้องมีตรวจทานคำสะกดและภาษาที่ใช้ ว่าเขียนถูกต้องหรือไม่
  – ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในการออกแบบBannerเพื่อที่จะให้พี่ทรูมิวสิคนำไปเสนอพื้นที่โฆษณาให้แก่Eversense ซึ่งพี่ทรูมิวสิคได้ไว้วางใจเรา2คนให้เป็นคนทำหน้าที่นี้ ทำให้เรารู้สึกดีใจที่พี่เค้าเลือกพวกเรา เพราะว่าต้องการให้งานออกมาตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นคะ

 33. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 14 (1 – 5 กุมภาพันธ์ 2553)
  งานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  ** งานกราฟิก**
  1.ตกแต่งภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม Soloist Plan B ของว่าน ธนกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS พร้อมอัพโหลดรูปภาพใน http://exclusiveclub.truelife.com และ อัพโหลดอัลบั้มรูปภาพลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3303917/เปิดตัวอัลบั้ม-soloist-plan-b-ของว่าน-af2
  2.ตกแต่งภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม 01.59 PM [ ONE FIFTY NINE PM ] The First Albumของ 2PM ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS พร้อมอัพโหลดอัลบั้มรูปภาพลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3316650/01-59-pm-the-first-album
  3. เลือกและตกแต่งรูปภาพ เพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัวใหม่ของAF6 เนืองจากธีมเดิมยังเป็นเทศกาลคริสต์มาสอยู่ โดยให้เลือกภาพปัจจุบันของแต่ละคนมาใช้แทน ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS พร้อมอัพโหลดรูปภาพใน http://exclusiveclub.truelife.com
  4. ออกแบบและสร้าง Banner ขนาด 460×250 เพื่อประชาสัมพันธ์ Love Soundtrack เพลงรักที่ดีที่สุดในรูปแบบ MP3 ทางเว็บทรูมิวสิค โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS ทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif)

  5.แก้ไข Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ “True Music Giving Fest”ตอน Lovely sunset
  Partyอุ่นๆ ที่จะทำให้คุณได้กอดกัน โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CSทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ทั้งหมด 2 ขนาดด้วยกัน คือ 377×190 และ 300×250

  **Blog**
  1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “แฟน ซุปเปอร์จูเนียร์ ห้ามพลาดกับอัลบั้มบันทึกการแสดงสดเอเชียทัวร์ครั้งที่ 2 “Super Show 2” ลงในบล็อก shinee เว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3307769/แฟน-ซุปเปอร์จูเนียร์-ห้ามพลาด-กับอัลบั้มบันทึกการแสดงสดเอเชียทัวร์ครั้งที่-2-“super-show-2”
  2.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “6 หนุ่ม 2PM สุดปลื้ม!! กับการรับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาว อัลบั้มขายดีที่สุดในเมืองไทย” ลงในบล็อก shinee เว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3318370/“ss501”-ยกแฟนไทยสุดเจ๋ง-‘love-like-this’-อันดับ-1-สองสัปดาห์ซ้อน
  3.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “Lee Hee Jin 1st Charity Meet For ThaiFan” ครั้งแรกในเมืองไทยที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับสาวเซ็กซี่ Lee Hee Jin (อดีตน้องร้องสาว Baby Vox.) ลงในบล็อก shinee เว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3316876/“lee-hee-jin-1st-charity-meet-for-thaifan”–ครั้งแรกในเมืองไทยที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับสาวเซ็กซี่-lee-hee-jin-อดีตน้องร้องสาว-baby-vox-
  4.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อโอกาสเดทกับ 4 หนุ่มสุดฮอต B.O.Y.แบบใกล้ชิดบนจอ TVพร้อมพิสูจน์หน้าใสใน 1 วัน กับ C&C Acne Kit camp ลงในบล็อก musicmania เว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3323933/โอกาสเดทกับ-4-หนุ่มสุดฮอต-b-o-y-แบบใกล้ชิดบนจอ-tv-พร้อมพิสูจน์หน้าใสใน-1-วัน–กับ-c-c-acne-kit-camp
  5. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “10 ปี ปริญสิริ ความสุขยกกำลัง 10” ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่ พร้อมคืนกำไรสู่สังคม 10 องค์กร 10ล้าน ลงในเว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/mumuu12/read/3315911/“10-ปี-ปริญสิริ-ความสุขยกกำลัง-10”-ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่-พร้อมคืนกำไรสู่สังคม-10-องค์กร-10ล้าน

  ** Script**
  1. เขียนบทสัมภาษณ์ Lee Hee Jin อดีตสมาชิก Baby Vox รุ่นที่หนึ่ง จากประเทศเกาหลี ที่มีกำหนดการมาเยือนเมืองไทย วันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2553

  **ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากฝึกงาน**
  จากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้รับมอบหมายให้ทำ Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ “True Music Giving Fest”ตอน Lovely sunsetPartyอุ่นๆ ที่จะทำให้คุณได้กอดกัน โดยทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ทั้งหมด 2 ขนาดด้วยกัน คือ 377×190 และ 300×250 ทางพี่ทีมงานแจ้งมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงศิลปินที่ร่วมงานทำให้เราต้องแก้ไข Banner ใหม่โดยเปลี่ยนรูปศิลปินให้ถูกต้อง
  ได้รับประสบการณ์ในการเขียนบทสัมภาษณ์ Lee Hee Jin นั้นเนื่องจากการสัมภาษณ์ดารานักร้องไทยแตกต่างจากการสัมภาษณ์ดารานักร้องเกาหลี ในการที่เราจะสัมภาษณ์ Lee Hee Jin เราจะต้องส่งบทสัมภาษณ์ไปให้ทางนั้นดูก่อนว่าเราจะสัมภาษณ์อะไรบ้าง แล้วถึงจะส่งกลับมาบอกว่าบทสัมภาษณ์นี้ใช้ได้หรือไม่ ซึ่งในการสัมภาษณ์จะมีการกำหนดเวลาว่าสัมภาษณ์ได้นานเท่าไร จากการทำงานในครั้งนี้ทำให้เราได้รู้ระเบียบการทำงานร่วมกับต่างชาติมากขึ้น

 34. สัปดาห์ที่ 14 (1 – 5 กุมภาพันธ์ 2553) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติมีดังนี้

  **Blog**
  – เขียนสกู๊ปเรื่อง “Past Tales” บุกตรอกข้าวสาร เล่นดนตรีหาเงินเพื่อช่วยเหลือชาว“เฮติ” ลงในบล็อค Afalbum http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3289917/
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์อัลบั้มเพลงญี่ปุ่น ออกใหม่เดือนมกราคม 2553 http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3307773
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “แคนดี้มาเฟีย” ตะลุย “นครนายก” ทำบุญรับปีใหม่..พักเหนื่อยหลังโปรโมตหนัก!!! http://mylife.truelife.com/pg/blog/musicmania/read/3308687/
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์“ว่านหวนรำลึกอดีตดึงเพื่อน af แจม“โลกล้านปี” http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3323507
  – ตั้งคำถามกิจกรรมExclusiveClub “ร่วมตอบคำถาม SMS ลุ้นบัตรคอนเสิร์ต AF6 ในวันที่ 13 มีนาคม2553 ” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวและออกแบบแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม http://mylife.truelife.com/partner/tl_board/view.php?topic_id=28487&forum_id=159320 http://static.truelife.com/tl_board/board_attach/2010/02/03/20100203084514.jpg
  – อัพโหลดภาพเบื้องหลังการถ่ายทำMV โลกล้านปี ของว่าน ลงในบล็อค Afalbum ใน http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3303826/
  – อัพโหลดVDOภาพบรรยากาศ AF6 Cruising Party ,MV ทางเลือกของแม็คAF6 และ MV ถามไม่เอาคำตอบของทีAF6 ลงใน http://exclusiveclub.truelife.com
  – ตกแต่งภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอในอัลบั้ม “Soloist Plan B” ว่าน-ธนกฤต และทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (.gIf) ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 อัพโหลดใน http://exclusiveclub.truelife.com
  – ตกแต่งภาพและสร้างรูปภาพประจำตัว(Display)อันใหม่ของAF6ทั้ง12 คน โดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop เนื่องจากรูปภาพประจำตัวยังเป็นธีมคริสต์มาส จึงต้องเปลี่ยนใหม่
  – พี่เลี้ยงได้มอบหมายให้เราช่วยกันตั้งคำถามเพื่อใช้สัมภาษณ์ลี ฮีจิน Baby V.o.x.ที่จะมาเยือนเมืองไทย โดยให้ข้าพเจ้าติดตามเว็บบอร์ดแฟนคลับของฮีจิน Baby V.O.X. และโพสคำถามเพื่อศึกษาว่าแฟนคลับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวศิลปิน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประกอบกับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์หน้านี้

  **Project**
  – ทำFlowการใช้งาน หน้าลงชื่อเข้าใช้บริการ ของหน้าลูกค้าทรูไฮสปีด ทรูมูฟและทรูไลฟ์ รวมทั้งสร้างปุ่มและตัดHTML โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
  – แก้ไขหน้าชำระบริการและหน้าลงชื่อเข้าใช้บริการ โดยเพิ่มรูปภาพปกอัลบั้มว่าน และเปลี่ยนสีหัวข้อลงชื่อเข้าใช้บริการ และตัดHTML

  **ปัญหาและอุปสรรค**
  – จะต้องแก้ไข Banner ประชาสัมพันธ์ “True Music Giving Fest ตอน Lovely sunset
  Partyอุ่นๆ ที่จะทำให้คุณได้กอดกัน” เนื่องจากศิลปินก้อยและว่านไม่ได้มาร่วมงาน จึงต้องเพิ่มรูปภาพศิลปินอื่นๆ เข้าไปแทน ปรับแก้ 3 ขนาดคือ ขนาด 728×90 ,530×260 และ120×90


  – การแก้รูปภาพประจำตัวของศิลปิน AF6 ในExclusiveClub เนื่องจากพี่เลี้ยงต้องการเปลี่ยนให้เป็นรูปใหม่ จึงต้องค้นหาและเลือกรูปภาพในโฟลเดอร์จากงานต่างๆ ซึ่งพบว่าไม่ค่อยมีรูปภาพเดี่ยวของศิลปินที่มองกล้อง จึงต้องค้นหาในหลายๆ ไฟล์ กว่าจะได้ภาพที่ต้องการ

  **ประสบการณ์ทีได้รับ**
  การได้คิดคำถามกิจกรรม ทำให้เราต้องศึกษาหาข้อมูลของศิลปินอย่างเช่น ใครเป็นคนแต่งทำนองเนื้อเพลงนี้ และต้องสังเกตดูภาพรายละเอียดต่างๆ ในMVของศิลปิน เพื่อมาใช้ในการตั้งคำถาม อย่างในmvทางเลือกของแม็คAF6 เลขทะเบียนรถเป็นเลขอะไร ,ใครเป็นคนถือหน้ากากลายการ์ตุนเซอร์เลอร์มูนในmvเพลงFirst Love กฤษAF6 เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกต และช่างคิด

 35. Salisa said

  สัปดาห์ที่ 15 (8 – 11 กุมภาพันธ์ 2553)

  ในสัปดาห์นี้เราได้มีโอกาสออกไปสัมภาษณ์ Lee Hee Jin อดีตนักร้องสมาชิก Baby V.O.X. รุ่นที่1 เพื่อนำมาเขียนสกุ๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีกำหนดการมาเมืองไทยตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ โดยเราไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนสื่อมวลชนจาก truemusic.com ไปสัมภาษณ์ ที่สตูดิโอซาราง โดยดิฉันได้ทำการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีล่ามชาวเกาหลีมาค่อยแปลให้

  **การสัมภาษณ์เพื่อนำมาเขียนสกู๊ป**
  1. ติดต่อประสานงานกับพี่ทีมงาน เพื่อสอบถามเรื่องหัวข้อในการสัมภาษณ์เพื่อความแน่ใจ (ก่อนหน้านี้ได้ส่งให้ให้ตรวจสอบแล้ว) ซึ่งทางพี่ทีมงานขอตัดบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆ อดีตสมาชิก Baby V.O.X. รุ่นที่1เนื่องจาก ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 กุมถาพันธ์ ณ ห้องแถลงข่าว สยามดิสคัฟเวอร์ มีสื่อมวลชนอื่นได้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนๆ อดีตสมาชิก Baby V.O.X. รุ่นที่1 ทำให้ Lee Hee Jin ร้องไห้จนไม่สามารถร้องเพลงโชว์ในงานแถลงข่าวได้ พี่ทีมงานจึงขอให้เลี่ยงคำถามนี้
  2. สัมภาษณ์ Lee Hee Jin ตามบทสัมภาษณ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าสามารถถามได้ โดยมีล่ามชาวเกาหลีมาค่อยแปลให้
  3. ถอดเทปบทสัมภาษณ์ของ Lee Hee Jin ในส่วนที่เป็นภาษาไทยเพื่อนำมาใช้ในการเขียนสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงเรียบเรียงบทสัมภาษณ์นี้ ส่งให้กับทางพี่ช่างภาพวีดิโอเพื่อนำไปใส่เป็นคำบรรยายภาษาไทยใต้ภาพ
  4. ตกแต่งรูปภาพจากการสัมภาษณ์ที่สตูดิโอซารางและภาพ Lee Hee Jin และแฟนคลับร่วมทำกิจกรรมการกุศลที่ศูนย์เด็กชุมชนโรงปูน ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS พร้อมอัพโหลดอัลบั้มรูปภาพ Lee Hee Jin ลงในเว็บ http://mylife.truelife.com/pg/photos/album/3316861/lee-hee-jin?offset=24
  5. เขียนสกู๊ปของ Lee Hee Jin โดยเล่าถึงเรื่องการมาเมืองไทยในครั้งนี้ ฮีจิน ได้ทำกิจกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงบทสัมภาษณ์และภาพประกอบ พร้อมส่งให้พี่เลี้ยงตรวจ
  6. อัพโหลดสกู๊ปเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว ในหัวข้อ “Lee Hee Jin” นักร้องสาวสวย อดีตสมาชิก baby vox ร่วมทำกิจกรรมการกุศลกับแฟนคลับชาวไทยแบบใกล้ชิด ลงในบล๊อก shinee
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3357364/“lee-hee-jin”-นักร้องสาวสวย-อดีตสมาชิก-baby-vox-ร่วมทำกิจกรรมการกุศลกับแฟนคลับชาวไทยแบบใกล้ชิด

  ** งานกราฟิก**
  1.ออกแบบและสร้าง Banner ขนาด 460×250 เพื่อประชาสัมพันธ์ ลุ้นชมคอนเสิร์ตและ Meet&Greet กับ 4 Minute อย่างใกล้ชิด เพียงโหลดเพลงของพวกเธอและศิลปินอื่นๆ จาก Universal Music โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS ทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif)

  **Blogs**
  1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “SS501” ยกแฟนไทยสุดเจ๋ง ‘love like this’ อันดับ 1 สองสัปดาห์ซ้อนลงในบล็อก shinee เว็บ
  http://mylife.truelife.com/pg/blog/shinshinee/read/3318370/“ss501”-ยกแฟนไทยสุดเจ๋ง-‘love-like-this’-อันดับ-1-สองสัปดาห์ซ้อน
  2.Update Minipost ของ af6 ในเว็บ http://exclusiveclub.truelife.com เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อความ “เพื่อนๆ อย่าลืมร่วมสนุกตอบคำถามชิงบัตรคอนเสิร์ต Cafe de l’amour คาฟ่แห่งรักกันนะครับหมดเขต 4 มี.ค 53 ส่งมากมีสิทธิ์มาก”

  **Project**
  1. ออกแบบและสร้าง Flow การสมัครใช้บริการ ในส่วนของ
  ลูกค้าทรูไฮสปีดอินเตอร์เน็ต http://et06490199.files.wordpress.com/2010/02/hi.gif
  ลูกค้าทรูมูฟ http://et06490199.files.wordpress.com/2010/02/truemove.gif
  ลูกค้าทรูไลฟ์ http://et06490199.files.wordpress.com/2010/02/ truelife1.gif
  พร้อมทั้งตัด HTML โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS
  2. ออกแบบและสร้างหน้า Home TrueMusic MP3 Combo, หน้า FAQ, และหน้ามือถือรุ่นที่รองรับ โดยใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS

  **ปัญหาและประสบการณ์ที่ได้รับจากฝึกงาน**
  1. สัมภาษณ์
  ในการสัมภาษณ์ Lee Hee Jin ในครั้งนี้เนื่องจากเป็นนักร้องเกาหลี การติดต่อส่วนใหญ่เราจึงต้องติดต่อผ่านทีมงานและล่ามชาวเกาหลีเป็นหลัก การสัมภาษณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนต่างชาติขึ้น เพราะคนเกาหลีเป็นคนที่ตรงเวลามาก ในการมาสัมภาษณ์เราจึงควรมาก่อนเวลาและทำงานด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับสื่อมวลชนที่อื่นๆ ด้วย
  2. ถอดเทป
  มีปัญหาในการถอดเทปสัมภาษณ์เนื่องจาก ในการถ่ายถาพวีดิโอนั้นไมค์หลัก Lee Hee Jin จะเป็นคนถืออยู่ ส่วนล่ามที่แปลจะอยู่ไกลออกมา ทำให้ได้ยินเสียงแปลภาษาไทยไม่ชัดเจนรวมทั้งล่ามนั้นเป็นคนเกาหลีทำให้ภาษาที่ใช้แปลวกวน ทำให้ต้องฟังหลายครั้ง
  3. เขียนสกู๊ป
  ในการเขียนสกู๊ปของ Lee Hee Jin ได้รับคำชมจากพี่เลี้ยงว่ามีพัฒนาการดีขึ้นมาก เขียนเรื่องได้ดี น่าสนใจและไม่ต้องให้พี่เลี้ยงแก้ไขเยอะ สามารถนำไปอัพโหลดเพื่อประชาสัมพันธ์ได้เลย ทำให้รู้สึกดีใจและมีกำลังใจมากค่ะ โดยส่วนตัวก็คิดว่าเราสามารถเขียนสกู๊ปได้เร็วขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อน

 36. สัปดาห์ที่ 15 (8 – 11 กุมภาพันธ์ 2553) ของการฝึกงาน ณ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  สัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานดังนี้

  **สัมภาษณ์งาน**
  – ออกไปทำงานนอกสถานที่ที่ Sarang Studio เพื่อไปสัมภาษณ์Lee Hee Jin ศิลปินBaby V.o.x จากประเทศเกาหลี ที่เดินทางมาเยือนเมืองไทยเพื่อมาทำบุญกุศลให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตร และถ่ายรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีล่ามชาวเกาหลีช่วยเหลือเราในการแปลคำถามสัมภาษณ์ หน้าที่ของข้าพเจ้าเป็นการจดคำบรรยายที่ล่ามแปลให้ฟัง
  – ถอดเทปสัมภาษณ์Lee Hee Jin จากกล้องวิดีโอ เพื่อนำไปเขียนสกู๊ป

  – ค้นหาเพลงของBaby V.o.x. เพื่อโหลดMVและmp3 ส่งให้พี่เก่ง(ช่างถ่ายภาพวิดีโอ)นำไปประกอบการตัดต่อวิดีโอ

  **Blog**
  – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “ได้เวลาของแม็คAF6 ขอจับเรื่องราวลงเพลง ทางเลือก” ลงในบล็อคafalbum http://mylife.truelife.com/pg/blog/afalbum/read/3343824
  – อัพโหลดรูปภาพเบื้องหลังมิวสิควิดีโอเพลง “ตรงกลาง”และเพลง “ความจริง” อัลบั้มSoloist Plan B ของว่านลงใน http://exclusiveclub.truelife.com
  – อัพโหลดมิวสิควิดีโอเพลง “ขยับ” ของ123soul ลงใน http://exclusiveclub.truelife.com
  – หาคลิปวิดีโอในเว็บ youtube และโหลดลงคอมเพื่ออัพโหลดวิดีโอ MV Tik tok โฆษณาของ Cass beer ลงในบล็อค shinshinee http://mylife.truelife.com/pg/vdo/view/3357249
  – ยิงคำถามSMS ตามคลับAF6ทั้ง12คน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงบัตรคอนเสิร์ต Café de l’amour คาเฟ่แห่งรัก

  **งานกราฟิค**
  – ทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เพลงฮิต Tik Tok ของKesha โดยต้องทำขนาดใหม่เพื่อลงหน้าเว็บใหม่Truemusic และจะต้องทำให้คล้ายกับรูปภาพแบนเนอร์ต้นแบบ

  – ตกแต่งภาพอิชย์และอ๊อฟ AF6 ในงาน Cool outing Special 3 ปฏิบัติการ Road Show และทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (.gif) อัพลง http://exclusiveclub.truelife.com
  – ออกแบบและสร้างแบนเนอร์กิจกรรมของ exclusiveclub ของคลับว่านและ123 soul ในเดือนมีนาคมโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

  – ออกแบบและสร้างแบนเนอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บทรูมิวสิคปรับโฉมใหม่ เอาใจคอเพลง ด้วยบริการใหม่

  **โครงการฝึกงาน**
  ออกแบบหน้าเงื่อนไขบริการ TrueMusic Mp3 Combo และหน้าเว็บเพลงไทย ,เพลงสากล รวมทั้งแก้ไขหน้าวิธีการสมัครบริการ (how to)ใหม่ เนื่องจากข้าพเจ้าออกแบบหน้าflowการใช้งานใหม่ ทำให้รูปภาพมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องแก้ไขใหม่ หลังจากนั้นตัดhtmlด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และประสานงานกับพี่ฝ่ายhtml ให้นำภาพไปลงเว็บ  **ปัญหาและอุปสรรค**
  – สัมภาษณ์
  บทสัมภาษณ์ที่เราเตรียมมานั้น จะต้องตัดบางคำถามทิ้งที่เกี่ยวข้องกับวง Baby V.o.x เพราะว่าทางทีมงานบอกว่า Lee hee jin ไม่ต้องการตอบคำถามที่เกี่ยวกับอดีตสมาชิกวง Baby V.o.x เพราะจะทำให้เธอนึกแล้วจะร้องไห้
  – การถอดเทป
  การถอดเทปสัมภาษณ์ เนื่องจากล่ามเป็นชาวเกาหลีทำให้พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจน ฟังยาก และเนื่องด้วยวางไมค์ไว้ที่ศิลปิน ทำให้ไม่ค่อยได้ยินเสียงล่ามสักเท่าไหร่ ทำให้ต้องตั้งใจฟังดีๆ ทวนซ้ำหลายๆ รอบ
  – การทำแบนเนอร์
  ในการทำแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บทรูมิวสิคปรับโฉมใหม่ ข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรมSWiSHmax เพื่อทำภาพเป็นไฟล์ Flash แล้วหาcode script สำหรับเอาไปใส่ทำหน้าลิ้งค์ไม่ได้ และให้พี่ฝ่ายกราฟิคมาช่วยดู ซึ่งได้รับคำแนะนำจากพี่ฝ่ายกราฟิคว่า ทำไมถึงไม่ใช้โปรแกรม Flash ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม ไม่ต้องเป็น flashก็ได้ ให้ทำเป็นภาพ.gif ในPhotoshop แทน

  **ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฎิบัติงาน**
  – เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ Lee Hee Jin ศิลปินจากเกาหลี ซึ่งคนเกาหลีเป็นคนที่ตรงต่อเวลา เราจึงต้องไปถึงสตูดิโอก่อนเวลา ทำให้เราเรียนรู้การร่วมทำงานกับคนต่างชาติ ในการนัดติดต่อสัมภาษณ์นั้นเราจะต้องรักษาเวลาและมาให้ตรงต่อเวลา อาจจะมาก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม
  – ได้รับคำแนะนำจากพี่ฝ่ายกราฟิค ว่าถ้าหากเราไม่มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมนั้นๆ ไม่ควรที่จะใช้ เพราะถ้าหากว่าในอนาคตถ้าไปทำงานจริงๆ แล้วเกิดเราแก้ไขผลงานที่ทำไม่ได้ เราอาจจะถูกปรับได้

  ซึ่งทำให้เราเรียนรู้ว่า ก่อนการใช้งานโปรแกรมเราควรจะศึกษาโปรแกรมที่ใช้ก่อนให้ลึกซึ้ง และฝึกใช้งานให้คล่องแคล่วจนเกิดทักษะความชำนาญ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: