ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisements

31 Comments »

 1. et06490181 said

  แนะนำประวัติของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติศูนย์
  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ในสมัยของ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีครุศาสตร์ โดย ได้มีแนวคิดในการรวมหน่วยงานที่ให้บริการในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ นวัตกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ หน่วยงานหลายหน่วยงานกระจายกันรับผิดชอบและซ้อนทับภารกิจกันอยู่ ให้มาเป็นหน่วยงานเดียวกันเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรทางด้านบุคลากรและการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงมารวมอยู่ในความรับผิดชอบในหน่วยงานเดียวจึงดำเนินการรวม หน่วยคอมพิวเตอร์ศึกษาหน่วยโสตทัศนศึกษาและหน่วยโทรทัศน์ศึกษาเข้าไว้ด้วยกันเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา” และใช้บริเวณ ชั้น ๓ ทั้งชั้นของ อาคาร ๓ เป็นสถานที่ให้ บริการและเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและงานบริการ หลายต่อหลายครั้งเพื่อพัฒนารูปแบบการ บริการให้รองรับสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุดและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่คณาจารย์และนิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นความเป็นผู้นำในด้านการบริการเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ขอรับบริการ   
  ในปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ได้มีนโยบายหลักและแนวทางที่ต้องการพัฒนาให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน ทางวิชาการ(Creative and Productive Organization)โดยส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ และจัดระบบให้คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ(E-faculty)โดยมีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. Ananya202 said

  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตระหนักดีถึงภาระความรับผิดชอบที่หน่วยงานนี้จะต้องสนองนโยบายดังกล่าวอย่าง เต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ   ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาจึงได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาใช้ ในการบริหารงานคุณภาพครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการในเชิง Process Approach โดย กำหนดลำดับก่อน หลังและความสัมพันธ์ของกระบวนการซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการควบคุมการเฝ้าติดตามและการวัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการและสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง

  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นภารกิจของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรที่จะทำงานประสานงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำและเป็นแกนในการผลัดให้องค์กรมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาคุณภาพของการให้ บริการสื่อการศึกษาและผลิตสื่อการศึกษา ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใด้กำหนดนโยบายคุณภาพและ วัตถุประสงค์คุณภาพเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและนำไปปฎิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง

  รายนามผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  

   พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๓     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง
         
  พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราพร  อัจฉริยโกศล (รักษาการ) 
         
  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙       พันโท อนันต์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
         
  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน     อาจารย์วิวัฒน์ชัย  สุขทัพภ์

  นโยบายคุณภาพ

  เทคโนโลยีก้าวหน้า              การศึกษาก้าวไกล

  บริการประทับใจ                  ร่วมใจพัฒนา

 3. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 1( 2 – 6 พ.ย. 2552 ) ของการฝึกปฏิบัติงาน

  – ได้พบกับ ผศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
  สารสนเทศและเครื่อข่ายการศึกษา ท่านได้กล่าวแนะนำและพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้มาฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ รวมถึงได้มอบหมายงานให้ทำ ซึ่งจะนำมาเป็นโครงการของการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้อีกด้วย
  – พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงส่วนของหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้อง Studio , ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ , งานกราฟิค เป้นต้น
  – งานหลักในสัปดาห์แรก พี่เลี้ยงจะให้อยุ่ในส่วนของงานบริการ ซึ่งจะต้องให้การบริการสื่อต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Projector โดยจะมีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงสอนวิธีการติดตั้งและเก็บอย่างเป้นขั้นตอนและถูกวิธี
  – ศึกษา Program Final Cut ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่รุ้จักมาก่อน แต่พี่ก็ได้มีหนังสือให้นำมาศึกษา
  – ปรึกษาหัวข้อการทำวิจัยและโครงการ กับพี่เลี้ยง โดยพี่เลี้ยงให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
  – ออกแบบบัตรประจำตัวที่ใช้ในการฝึกงาน
  – ได้ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งแรก ที่อบจ.นนทบุรี
  ในงานวันดอกนนทรีบาน โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ ถ่ายกล้อง VDO รอบๆงาน และถ่ายภาพ เก็บงานในรอบๆ งานรวมถึงซุ้มต่างๆ โดยจัดว่าเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียว โดยทางคณะครุศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยเช่นกัน
  – ช่วยเหลือพี่ๆทำงานเล็กๆน้อยๆ

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์แรก : ความไม่เข้าในอุปกรณ์ของการติดตั้งต่างๆ เช่น วิธีการติดตั้ง รวมถุึงการแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้น รวมถึงภาระงานต่างๆที่ได้รับ บางครั้งยังไม่เข้าใจในคำสั่ง แต่ก็ยังมีพี่ๆภายในศูนย์ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติในสัปดาห์แรกผ่านไปด้วยดี

  • Nammon said

   ลองเขียนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ Program Final Cut มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กันด้วยก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ

   อ. เปิ้ล

 4. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 2 ( 9 – 13 พ.ย. 2552 )

  – Capture ข้อมูลจาก Hardisk ลงแผ่นDVD รวมถึงเลือกรูปและไรท์รูปลงแผ่น DVD เช่นกัน เพื่อนำไปให้กับทางอาจารย์ที่เป็นเจ้าของงาน เมื่องานวันดอกนนทรีบาน
  ที่ อบจ.นนทบุรี
  – ช่วยพี่เลี้ยงให้การบริการสื่อต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Projector โดยจะมีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงสอนวิธีการติดตั้งและเก็บอย่างเป็นขั้นตอนและถูกวิธี
  – ช่วยพี่ติดตั้ง Program Flash บนเครื่อง Macintosh จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งวิธีการลงนั้นยากกว่าการลงในเครื่องธรรมดา เพราะมีขั้นตอนมากมายซับซ้อน
  – พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและช่วยคิดทำแบบสอบถามของหัวข้อในการทำวิจัยรวมถึงแนวทางในการทำแบบสอบถามด้วย
  – จัดทำแบบสอบถามการวิจัย และให้พี่เลี้ยงตรวจดูความถูกต้องและปรับแก้ ก่อนที่จะส่งให้กับทางรองคณบดีดูอีก 1 รอบ เพราะเป็นงานวิจัยที่ท่านต้องการให้ทำและต้องการให้ทำแบบสอบถามนี้ขึ้นมา
  – รับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้าฝ่าบบูรณาการICT เรื่อง การจัดแผนผังรายการ IPTV (Internet Protocol) เพื่อทำความเข้าใจในการจัดผังรายการ TV รวมถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดผังรายการ เช่น การส่งสัญญาณ การปรับเสียงและภาพเพื่อความเหมาะสม เป็นต้น
  – ลองจัดทำแผนผังรายการ TV โดยนำหนังสือโปรแกรมรายการของ UBC มาเป็นข้อมูลที่จะลองจัดรายการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกการจัดผังรายการด้วยตนเอง
  – ไปคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านรายการโทรทัศน์
  ซึ่งจะมานำเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยนั่นเอง
  – ได้ออกไปฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาของจุฬา โดยเป็นงานทที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดขึ้นและได้ขอความร่วมมือให้ทางศูนย์ฯช่วยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยหน้าที่ที่ได้รับครั้งนี้คือ ติดตั้งตั้งและเก็บเครื่อง รวมถึงคอยให้บริการกับผู้ที่ต้องการใช้เครื่องนี้ด้วย

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 2 : การค้นหาข้อมูลในการทำวิจัยและเอกสารต่างๆที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการทำวิจัย หาได้ค่อนข้าวยาก แต่ทางพี่เลี้ยงก็ให้คำแนะนำโดยให้ไปหาที่คณะนิเทศศาสตร์ , การใช้เครื่องMacintosh มีความซับซ้อนและยากต่อการปฏิบัติ เนื่องจากความไม่เคยชืนและไม่เคยได้ใช้ แต่ก็ยังมีพี่คอยให้คำแนะนำคอยสอนและให้เราลองปฏิบัติจริง จึงทำให้การใช้งานเครื่องmac มีความคล่องแคล่วกว่าตอนแรกมากขึ้น

 5. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 1

  ระหว่างวันที่ 2 – 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  – อาจารย์พี่เลี้ยงได้แนะนำหน่วยงานและได้แนะนำให้รู้จักกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ

  – ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น วิธีใช้งานโปรเจคเตอร์ วิธิการใช้งาน Visualizer วิธีการใช้งาน LCD เป็นต้น ได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น และสามารถติดตั้งได้เองตามลำพัง รวมทั้งสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขัดข้องระหว่างทำงานได้

  – ได้มีการศึกษาหัวข้อวิจัย รวมทั้งโครงการ กับอาจารย์พี่เลี้ยง

  – ได้ออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษาฝึกงาน โดยถ่ายรูปกันเองและนำมาตกแต่งในโปรแกรม Adobe Photoshop

  – ได้ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบปฏิบัติการ mac โดยเฉพาะโปรแกรม Final Cut ที่ใช้สำหรับตัดต่อ VDO (คล้าย Adobe premier pro) ซึ่งจะต้องนำโปรแกรมนี้มาใช้ในการทำโครงงาน

  – ได้รวบรวมสถิติการขอใช้บริการอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์ ฯ

  – ได้ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ คือ งาน “วันดอกนนทรีบาน” ที่ จ. นนทบุรี เป็นงานที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 20 โรงเรียน ได้ทำหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งตามบูธของโรงเรียนต่าง ๆ และถ่ายภาพเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าเวที

 6. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 2

  ระหว่างวันที่ 9 – 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  ได้รับปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยง ในเรื่องการทำโปรเจคและโครงงาน ซึ่งพี่เลี้ยงได้แนะนำหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

  – capture ข้อมูลจากเครื่องบันทึก VDO แบบ Harddisk ซึ่งได้รับคำแนะนำขั้นตอนการ capture รวมทั้งได้คัดเลือกรูปภาพที่ถ่ายในงาน “วันดอกอินทรีบาน” จากนั้นได้ไรท์รูปภาพลงแผ่น DVD เพื่อส่งต่อไปยังอาจารย์เจ้าของงาน

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นเทป วิชวรไรเตอร์ เป็นต้น

  – ได้รับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้าหน่วย บูรณาการ ICT เรื่อง ระบบ IPTV ซึ่งพี่เลี้ยงได้อธิบายถึงการจัดผังรายการที่ให้ความรู้นอกห้องเรียน และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ IPTV ( Internet Protucol Television ) ซึ่งเป็นระบบที่ถ่ายทอดรายการต่าง ๆ ผ่าน Internet แบบมัลติมีเดีย เป็นการสื่อสาร 2 ทาง สามารถเปิดเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม

  – ติดตั้งโปรแกรม Flash สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh จำนวน 8 เครื่อง

  – เขียนผังรายการโทรทัศน์ เพื่อจะทดลองออกอากาศ และสังเกตความสนใจของผู้ชม เพื่อที่จะนำมาสร้าวแบบสอบถามเรื่องการจัดผังรายการโทรทัศน์ ซึ่งได้อ้างอิงรายการจากช่อง True UBC

  – ได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการทำแบบสอบถามมที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ และห้องสมุด คณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งได้ทำแบบสอบถาม เรื่อง การสำรวจแผนผังรายการโทรทัศน์ และได้ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้ง ก่อนจะส่งให้ ผู้ช่วย ผศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ตรวจสอบอีกครั้ง

  – ได้เรียนรู้การใชงานเครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และตรวจสอบการรับสัญญาณ รวมถึงความสนใจของผู้ชม

  – ได้เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์นอกสถานที่ เป็นครั้งที่ 2 ที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ชาวจุฬา สง่างาม” ได้ติดตั้ง จัดเก็บอุปกรณ์ดังนี้ จอ LCD เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ตัว และบริการท่านอาจารย์ รวมถึงแก้ไขอุปกรณ์เมื่อมีปัญหา

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ

  – การเก็บจอ LCD ยังไม่เป็น เพราะไม่คอยเก็บมาก่อน และถ้าเก็บผิดวิธีอาจทำให้จอขาดและเสียหายได้

  – การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และโปรแกรม ของ Macintosh ยังไม่คุ้นเคยเพราะมีการทำงานที่แตกต่างกับระบบ window ของ microsoft มาก แต่เมื่อได้ใช้บ่อย ๆ ก็เริ่มเรียนรู้การใช้งานมากขึ้น

 7. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 3

  ระหว่างวันที่ 16 – 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นเทป วิชวรไรเตอร์ เครื่องเล่น VDO เป็นต้น

  – ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช่น จอ monitor , cpu และเครื่องปริ้น ที่มีสภาพเก่า ชำรุด มาตรวจสอบและคัดแยก เพื่อนำอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วจัดจำหน่ายต่อไป

  – รับผิดชอบในการเปิด – ปิด เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และได้ปรับเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ตามความเหมาะสม

  – ออกแบบ แบบสอบถามสำรวจความต้องการระบบ IPTV ที่นำมาใช้สำหรับการทำวิจัย

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ

  – ยังไม่ชำนาญในติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยนิยมใช้ เช่น เครื่องเล่น VDO เพราะเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกในระยะเวลาการฝึกงาน และไม่กล้าที่จะลงมือลองทำ เนื่องจาก เทปม้วนนั้นยังไม่ได้ถ่ายสำเนาเอาไว้ จึงได้แก้ปัญหาโดยการไปตามอาจารย์พี่เลี้ยงมาแก้ไขแทน

 8. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 3 ( 16 – 19 พ.ย. 2552 )

  – ช่วยพี่ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา

  – ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานต่อได้ เช่น CPU , Printer , จอ Moniter ซึ่งโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์จะมีความชำรุดหรือเก่า อยู่ในสภาพที่ไม่สามรใช้งานต่อไปได้

  – เปิด-ปิด เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ลงไปยังโททัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อง พร้อมทั้งตรวจดูความคมชัดและความดังของเสียง

  – คิดและปรึกษากับพี่เลี้ยงในการทำแบบสอบถามความต้องการของระบบ IPTV (Internet Protocol Television ) ซึ่งจะเป็นหัวข้อในการทำงานวิจัยต่อไป

  ปัญหาสัปดาห์ที่ 3 :: การคิดแบบสอบถามในการสำรวจความต้องการของระบบ IPTV เพราะต้องคิดให้ครอบคุลมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะต้องใช้คำถามที่เป็นกลาง ครอบคุลมทั้งนิสิตและคณาจารย์ สามารถที่จะทำแบบสอบถามนี้ได้ จึงแก้ไขด้วยการให้พี่เลี้ยงช่วยคิดเป็นแนวทางและสนับสนุนข้อมูลต่างๆจนสามารถทำแบบสอบถามชึ้นมาได้

 9. Nammon said

  รออ่านสัปดาห์ที่ สี่ ค่ะ ……เขียนบันทึกได้ครบถ้วนดีค่ะ ครูจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของเรา ว่าไปทำอะไร ยังไง ติดขัดตรงไหนนะคะ อย่างไรแล้ว ก็ขยันๆ นะคะ

  อ.เปิ้ล

 10. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 4 ( 23 – 27 พ.ย. 2552 )

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยุ่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง

  – เปิด-ปิด เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ลงไปยังโททัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อง พร้อมทั้งตรวจดูความคมชัดและความดังของเสียง แล้วปรับให้เหมาะตามสภาพ

  – ให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจดูความถูกต้องของแบบสอบถามในการทำวิจัยและปรับแก้แบบสอบถามให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะสามารถนำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและนำผลมาทำการวิจัยต่อไปได้

  – แปลงไฟล์ VDO ที่จะนำไปเปิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IPTV ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือนิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป

  – แจกแบบสอบถามการสำรวจแผนผังรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นหัวข้อในการทำวิจัย ซึ่งจะซุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนิสิต คณาจารย์ บุุคคลทั่วไป เป็นต้น

  – พี่เลี้ยงมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ควบคุมการถ่าย VDO ในงานของคณะครุศาสตร์ “ใต้ร่มพระบารมี ร่มโพธิ์ของชาวไทย ร่มไทรของการศึกษา ” ซึ่งจะสลับกันทำหน้าที่ทั้งการเลือกมุมกล้องในการถ่ายทอด การหามุมที่เหมาะสมกับงาน เป็นต้น

  – ช่วยตัดต่อเสียงจากเทปลงแผ่น VCD โดยใช้โปรแกรม Nuendo โดยต้องอัดเสียงจากเทปลงโปรแกรมก่อนแล้วจึงตัดท่อนหรือบางส่วนที่ไม่ใช้ออก เช่น เสียงเงียบ ขึ้นบทใหม่ เป้นต้น แล้วไรท์ลงแผ่น VCD

  ปัญหาสัปดาห์ที่ 4 :: การใช้โปรแกรม Nuendo ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทุกเสียงและตัดต่อเสียง โดยไม่เคยใช้มาก่อน จึงไม่ค่อยชำนาญมากนัก จึงต้องให้พี่เลี้ยงช่วยแนะนำและทำตัวอย่างก่อนที่จะลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงการบันทึก VDO ซึ่งเป้นงานใหญ่ของคณะ จะมีความตื่นเต้นเพราะจะพลาดไม่ได้ แต่เราก็ผ่านไปได้เพราะก่อนถ่ายทำจริง พี่เลี้ยงได้คอยแนะนำและสอนวิธีการต่างๆ ในการให้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้เกิดความคล่องและสามารถถ่ายทำได้จริงเมื่อถึงเวลาในการปฏิบัติงาน

 11. eknarin said

  ฝึกใช้เครื่องมือและเรียนรู้ให้มากนะครับ เพราะเครื่องมือหลายชนิดที่ ม.เราไม่มีครับ ขอให้สนุกนะครับ

 12. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 4

  ระหว่างวันที่ 23-27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์แบบ pc มีปัญหา ก็ได้แก้ไขคือ นำเครื่องโน้ตบุ๊คไปใช้แทน ซึ่งอุการณ์ส่วนใหญ่ที่มีปัญหานั้นจะมาจากการ error ของอุปกรณ์ที่มีระยะเวลาในการใช้งานมาก

  – ได้ตรวจสอบแบบสอบถามเรื่อง ความต้องการระบบ IPTV จากนั้นนำมาแก้ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง และได้ส่งให้ รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ตรวจทานอีกครั้ง

  – ถ่ายเอกสารแบบสอบถามเรื่องการจัดผังรายการโทรทัศน์ จำนวน 100 ชุด และจากนั้น นำไปแจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถาม

  – จัดทำผังรายการโทรทัศน์สำหรับออกอากาศในระบบ IPTV ซึ่งได้นำผังรายการการใช้ในสัปดาห์นี้ โดยอ้างอิงรายการจาก True Vision ส่วนใหญ่ โดยจะเน้นรายการสารคดีเป็นหลัก

  – ได้แปลงไฟล์วิดีโอ และตัดต่อรายการโทรทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Ulead video studio จำนวน 4 รายการ คือ เปิดรั้วจามจุรี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล้วยไม้ไทย และพิพิธภัณฑ์ของเด็กเล่น รายการโทรทัศน์นี้เป็นผลงานของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา และได้นำไฟล์วิดิโอนั้นมาเปิดใช้ในรายการ IPTV

  – ได้รับมอบหมายในการถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอ งาน “ใต้ร่มพระบารมี ร่มโพธิ์ของชาวไทย ร่มไทรการศึกษา” โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำอุปกรณ์และสอนการใช้งาน โดยมีหน้าที่หลักคือ switcher กล้อง 2 ตัว สลับกันไปมา และได้ลองทำอีกหน้าที่หนึ่ง คือ Control กล้องต่าง ๆ โดยดูจากมุมกล้องต่าง ๆ (มีกล้องวิดีโอทั้งหมด 7 ตัว)

  – ได้ทำหน้าที่ดูแลระบบ IPTV โดยมีหน้าที่เปิด-ปิด เครื่องปล่อยสัญญาณโทรทัศน์ และปรับเปลี่ยนช่องรายการตามความเหมาะสม

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ

  – ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นงานที่กระจัดกระจาย ซึ่งจะต้องทำงานไปทีละอย่าง ๆ ทำให้เกิดการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง ทำให้ดูเหมือนว่าไม่รับผิดชอบงานส่วนที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้ว

  – การจัดผังรายการโทรทัศน์ จะดูจากชื่อรายการและประเภทของช่องรายการ โดยอ้างอิงจากรายการสารคดี ซึ่งทำให้ไม่ทราบถึงเนื้อหาและลักษณะภาพของรายการนั้น ๆ เช่น ได้เลือกรายการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รายการบ่อน้ำพุร้อน แต่ภาพของรายการจะเป็นผู้หญิงเปลือยกายแช่ตัวในอ่างน่ำพุร้อน และอีกเครื่องหนึ่งคือ เกี่ยวกับโรคอ้วน ซึ่งคิดไว้ว่าจะเป็นแนวให้รักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย แต่เนื้อหาของรายการกลับกลายเป็น การผ่าตัดไขมันออกจากร่างกาย

  – การควบคุมและถ่ายทอดสด งานใต้ร่วมพระบารมีนั้น เกิดการตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจกับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ทำให้อาจารย์พี่เลี้ยงต้องสอนวิธีการใช้งานอยู่ 2 รอบ และเมื่อได้ลองใช้งาน อาจารย์พี่เลี้ยงก็ติมาว่า switcher ช้าไป ต่อมาก็ได้ปรับปรุงให้เร็วขึ้น และเนื่องจาก เราไม่รู้คิวของงานว่าจะมีการแสดงอะไรตรงไหน ทำให้ไม่สามารถ control กล้องวิดีโอไปทดลองจับภาพล่วงหน้าก่อนได้ ทำให้ไม่ได้มุมที่สวย

 13. Nathanan said

  มัยเปลี่ยนรูปแล้วมันไม่ขึ้น

 14. Nathanan said

  รูปไม่ขึ้น

 15. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 5 (30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2552)

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ๆติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง

  – เปิด-ปิด เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ลงไปยังโททัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อง พร้อมทั้งตรวจดูความคมชัดและความดังของเสียง แล้วปรับให้เหมาะตามสภาพที่เป็นจริงหรือปรับตามความต้องการของผู้รับชม

  – ช่วยตัดต่อเสียงจากเทปลงแผ่น VCD โดยใช้โปรแกรม Nuendo โดยต้องอัดเสียงจากเทปลงโปรแกรมก่อน แล้วจึงตัดท่อนหรือบางส่วนที่ไม่ใช้ออก เช่น เสียงเงียบ ขึ้นบทใหม่ เป็นต้น แล้วไรท์ลงแผ่น VCD ซึ่งจะเป็นงานของคณาจารย์ที่เอามาให้ทางศูนย์ได้แปลงให้จากเทปลงVCD เพื่อเป็นการต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยระหว่างที่ทำต้องละเอียดและรอบคอบมาก เพราะเป้นงานที่เป็นทางการ อาจารย์จะมานั่งคุมการตัดด้วยตัวท่านเอง จึงทำให้การตัดเสียงในครั้งนี้ผิดพลาดไม่ได้

  – ออกแบบโปสเตอร์ คำว่า “ทดลองออกอากาศ” จำนวน 4 แผ่น แล้วนำไปเคลือบ นำลงไปติดด้านล่างของโทรทัศน์ทั้ง 4 เครื่อง เพื่อเป็นการบอกให้ผู้ชมได้ทราบว่าเป็นการทดลองออกากาศเท่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง ในการออกอากาศ จึงจำเป็นต้องให้ผู้ชมรับทราบด้วยเช่นกัน

  – คิด Storyboard เพื่อจัดทำ VDO นำเสนอการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา ในงาน ” โครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย” พร้อมทั้งทดลองทำงานโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas 7.0 ซึ่งกว่าจะทำออกมาได้เพียง 45 วินาที แต่ต้องมีการหาข้อมูล ภาพประกอบ เพราะทางศูนย์ต้องนำไปเผยแพร่ให้นิสิต คณาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจในงานี้ได้รับทราบข่าวสาร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ของงานในครั้งนี้ด้วย

  – ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม Sony Vegas 7.0 ซึ่งลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Premerie ที่เราเคยใช้มา แต่มีEffact ที่หลากหลาย และเมื่อได้ลองฝึกการใช้งานแล้ว ก็พบว่าง่ายกว่าการใช้ โปรแกรม Premeire แต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาโปรแกรมซึ่งค้นคว้าวิธีการใช้งานจาก INternet บ้างหรือถามพี่เลี้ยงบ้าง จึงได้รับความรู้และสามารถนำไปทำงานต่อไปได้

  – ควบคุมห้อง Studio ที่นิสิตมาขอใช้บริการ เพื่ออัดเสียงประกอบการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Nuendo ซึ่งสามารถอัดเสียงได้ด้วยเช่นกัน และสามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

  – ได้รับมอบหมายให้ถ่าย VDOและภาพนิ่งในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ซึ่งจะมีเหล่านิสิตและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์มาร่วมงานร้องเพลงต่างๆ เนื่องในวันพ่อ จึงนับว่าเป็นงานใหญ่เช่นกันของคณะ

  ปัญหาสัปดาห์ที่ 5 :: การใช้โปรแกรม sony vegas 7.0 โดยได้รับมอบหมายให้ทำงาน การนำเสนอการทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อการศึกษา แต่ไม่เคยใช้หรือเรียนโปรแกรมนี้มาก่อนจึงทำให้การทำงานล่าช้าและมีสะดุดบ้าง จึงได้แก้ไขโดยการค้นหาวิธีการใช้งานหรือเคล๊ดลับการใช้งานต่างๆจาก Internet หรือถามพี่ๆ ซึ่งได้รับคำแนะนำและความรุ้เพิ่มเติมยิ่งขึ้น จึงทำให้สามารถทำงานขึ้นมาได้

 16. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 6 (8 – 9 ธันวาคม 2552)

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ๆติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง

  – เปิด-ปิด เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ลงไปยังโททัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อง พร้อมทั้งตรวจดูความคมชัดและความดังของเสียง แล้วปรับให้เหมาะตามสภาพที่เป็นจริงหรือปรับตามความต้องการของผู้รับชม

  – ช่วยตัดต่อเสียงจากเทปลงแผ่น VCD โดยใช้โปรแกรม Nuendo โดยต้องอัดเสียงจากเทปลงโปรแกรมก่อน แล้วจึงตัดท่อนหรือบางส่วนที่ไม่ใช้ออก เช่น เสียงเงียบ ขึ้นบทใหม่ เป็นต้น แล้วไรท์ลงแผ่น VCD ซึ่งจะเป็นงานของคณาจารย์ที่เอามาให้ทางศูนย์ได้แปลงให้จากเทปลง VCD เพื่อเป็นการต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยระหว่างที่ทำต้องละเอียดและรอบคอบมาก เพราะเป้นงานที่เป็นทางการ อาจารย์จะมานั่งคุมการตัดด้วยตัวท่านเอง จึงทำให้การตัดเสียงในครั้งนี้ผิดพลาดไม่ได้

  – ถ่าย VDO บันทึกภาพในงานบรรยาย ” เที่ยงวันวิชาการ ” ซึ่ง จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะมีทั้งคณาจารย์และนิสิตที่สนใจมาเข้าร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ ในเวลา 12.00-13.00 น. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ถ่ายในทุกวันที่มีการบรรยาย

 17. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 5

  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ บางครั้งเปิดไม่ติด บางครั้งแสงไม่สว่างพอ ทำให้มองไม่ชัด อาจเป็นเพราะอายุการใช้งานที่ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นต้น

  – ได้ทำหน้าที่ดูแลระบบ IPTV โดยมีหน้าที่เปิด-ปิด เครื่องปล่อยสัญญาณโทรทัศน์ และปรับเปลี่ยนช่องรายการตามความเหมาะสม

  – ได้ออกแบบป้าย “ทดลองออกอากาศ” โดยใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อนำไปติดใต้จอโทรทัศน์ที่รับสัญญาณวงจรปิด ซึ่งอยู่ชั้น 1 ของอาคาร ทำให้ผู้ชมรู้ว่าตอนนี้เป็นช่วงทดลองระบบ อาจมีปัญหาจากการถ่ายทอดสัญญาณเกิดขึ้น

  – ได้ศึกษาการใช้โปรแกรม sony vegas ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อวีดีโอ คล้าย ๆ กับโปรแกรม premier มีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่าและมีลูกเล่น effect ที่มากกว่า ได้ศึกษาการใช้ลูกเล่นต่าง ๆ ของโปรแกรม เช่น การทำงานแสงวูบวาบ เพื่อให้ภาพมีลักษณะเคลื่อนไหว โดยศึกษาจากอินเตอร์เนตและถามจากพี่เลี้ยงผู้มีประสบการณ์

  – ได้รวบรวมข้อมูลที่จะทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เช่น คิด storyboard หาภาพเคลื่อนไหว รูปภาพประกอบ เพลงบรรเลง เป็นต้น ได้นำมาโปรแกรม sony vegas มาใช้ตัดต่อ วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ งานทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นวิดีทัศน์สั้น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบ IPTV เพื่อถ่ายทอดสัญญาณส่งไปยังบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ซึ่งเตรียมพร้อมเพื่อใช้ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พี่ ๆ ก็ได้สอนวิธีการต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงระบบ IPTV ไปยังจอพลาสมา 2 เครื่อง การทดสอบสัญญาณ การทดสอบเสียง ส่วนในวันจริง ก็ได้รับมอบหมายให้ทั้งถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอเก็บบรรยากาศของงาน

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ

  – การใช้โปรแกรม sony vegas เนื่องจากยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้ จึงต้องมีการศึกษาการใช้โปรแกรมด้วยตนเองก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานจริง ทำให้เสียเวลาที่ในปฏิบัติงานจริง เพราะมีเวลาในการทำงานครั้งนี้ไม่มากนัก

  – การวางแผนผังรายการโทรทัศน์ ซึ่งจะต้องทุกสัปดาห์ แต่เนื่องจาก เดือนนี้เป็นต้นเดือนใหม่ ยังไม่มีหนังสือโปรแกรมการถ่ายทอดสัญญาณช่อง ubc จึงไม่ได้จัดผังรายการ ทำให้วิธีการปรับเปลี่ยนช่องต้องใช้วิธีเปิดดูแต่ละช่องไปเรื่อย ๆ และอิงรายการจากผังเดือนที่แล้ว

 18. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 7 (14 – 18 ธันวามคม 2552)

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ๆติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้บ้าง เพราะเป็นที่อุปกรณ์เอง

  – เปิด-ปิด เครื่องถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ลงไปยังโททัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อง พร้อมทั้งตรวจดูความคมชัดและความดังของเสียง แล้วปรับให้เหมาะตามสภาพที่เป็นจริงหรือปรับตามความต้องการของผู้รับชม รวมถึงคอนสังเกตพฤติกรรมการรับชมรายการต่างๆ ว่ารายการใด ช่วงเวลาใด ผู้ชมมีผลตอบรับอย่างไร เช่น สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น

  – ออกแบบโปสเตอร์ นำไปติดยังโทรทัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมหรือผู้ที่ผ่านไปมา ได้รู้ว่า ช่วงเวลาใด เปิดรายการประเภทใด จะทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ว่าได้ว่า ภายใน 1 วัน ทางศูนย์จะปิดรายการใดให้ได้รับชมบ้าง โดยดูจากแผ่นโปสเตอร์นี้ นั่นเอง

  – ได้รับมอบหมายให้ถ่าย VDO บันทึกภาพการแข่งขันกีฬา ในชื่องาน ” 7 ประสาน สานสัมพันธ์ วันครอบครัวเดียวกัน ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ซึ่งจะใช้สนามของโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธมมและประถม เป็นสนามแข่งขัน โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะครุศาสตร์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม สมาคมครูผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สมามคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งทั้ง 7 ฝ่ายจะทำการแข่งขันกีฬากันและในวันสุดท้ายจะเป้นการแข่งขันกีฬาฮาเฮและมอบถ้วยรางวัล ขอ
  งที่ระลึก รวมถึงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยได้ถ่ายVDOเก็บบรรยากาศทั้งหมดภายในงาน รวมถึงการแข่งขันกีฬา ในสนามต่างๆอีกด้วย

  – ตั้งกล้อง VDO บันทึกภาพในงานการบรรยาย”เที่ยงวันวิชาการ” ซึ่งจะเป็นการนำคณาจารบ์ของคณะครุศาสตร์ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆเกี๋ยวกับวิชาการ มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ซึ่งวันที่ 15 ธันวา เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนรายงานวิจัย” โดยนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ปถ่ายในงานนี้ เพราะจะได้เป็นการนำเอาความรู้ที่ทางท่านอาจารย์ได้มาแบ่งปัน พร้อมทั้งได้ขอเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำวิจัยของตนเองด้วย ซึ่งเอกสารจากการที่ได้ฟังและศึกษาแล้วทำให้พบว่ามีประโยชน์มากๆ เพราะเป็นหลัก ขั้นตอนและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำวิจัยทั้งสิ้น จึงทำให้การมาร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้รับประโยชน์มากๆเฃ่นกัน

  – เนื่องจากทางคณะครุศาสตร์ได้จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา ขึ้นที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2553 ทางศูนย์จึงได้รับมบหมายให้ร่วมกันพับซองผ้าป่าที่จะไปแจกจ่ายให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการ”สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย” จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญในครั้งนี้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ด้วย

  – แจกแบบสอบถามความต้องการระบบIPTV ให้กับคณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการทำวิจัยต่อไป

  – ควบคุมห้อง Studio ที่มาขอใช้บริการ เพื่ออัดเสียงนำไปใช้ในงานวันครู ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2553 โดยใช้โปรแกรม Nuendo ซึ่งสามารถอัดเสียงได้ด้วยเช่นกัน และสามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

  – ช่วยพี่ๆออกแบบหน้าปก VCD ที่จะใช้ประกอบในวันครู โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS4 โดยงานที่ได้ทำคือ นำรูปท่านอาจารย์ที่เกษียณมาตัดพร้อมทั้งเรียงให้เป็นรูปที่เหมาะสมเหมาะกับงานในวันครู จึงต้องทำด้วยความละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจ ต้องถามพี่ๆก่อนจึงจะสามารถทำได้

  – Scan รูปคณาจารย์ที่มาขอให้ทางศูนย์ช่วย Scan รูปให้เพราะรูปที่ได้มานั้นเก่าและอยุ่ในสภาพที่นานมากจึงจำเป็น้องนำมาScan เพื่อให้รูปสามารถเก็บไว้ได้นานและคงทน รวมทั้งนำรูปที่Scan ไปใช้ประกอบกับงานวันครู ด้วย

  – ค้นหาข้อมูลในการทำวิจัย เช่น การหาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดุงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่คล้ายกับงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำวิจัยของตนเองต่อไป

  ปัญหาสัปดาห์ที่ 7 ::

  1. การถ่ายVDOนอกสถานที่ บางครั้งแสงน้อย บางครั้งสภาพโดยรอบไม่เป็นใจ จึงทำให้ถ่ายออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จึงแก้ไขโดยการลองถ่ายในสถานที่นั้นๆก่อนที่งานจริงจะเริ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถทำให้รู้มุมและการจัดวางภาพที่ดีขึ้นก่อนที่จะเริ่มบันทีกภาพจริงๆ

  2. การตั้งกล้อง VDO บันทึกภาพในงาน เที่ยงวันวิชาการ ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายลงไปยังเครื่องโทรทัศน์ด้านล่างทั้ง 4 เครื่อง จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ เช่น การจับภาพที่บางครั้งต่ำเกินไปทำให้เห็นภาพด้านหลังของศรีษะ เมื่อเวลาดูแล้วนั้นไม่เหมาะสม ควรถ่ายเฉพาะอาจารย์ที่บรรยายและการนำเสนองานเท่านั้น จึงแก้ไขโดยการขยับมุมกล้องใหม่ เปลี่ยนขาตั้งกล้องให้สูงกว่าเดิม จึจะสามารถทำให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ชมและผู้ที่ได้พบเห็น

 19. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 6

  ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ บางครั้งเปิดไม่ติด บางครั้งแสงไม่สว่างพอ ทำให้มองไม่ชัด อาจเป็นเพราะอายุการใช้งานที่ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำการแก้ไขโดยเอาเครื่องอื่นมาเปลี่ยน เป็นต้น

  – ควบคุมการบันทึกเสียงของนิสิต เพื่อใช้เป็นเสียงบรรยายประกอบสไลด์ โดยใช้โปรแกรม nuendo ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อเสียง โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยสอนวิธีการใช้โปรแกรม และวิธีการใช้เครื่องบันทึกเสียง วิธีการปรับไมค์เพื่อไม่ให้เสียงของผู้บรรยายแตก และวิธีการสังเกตระดับเสียงที่เหมาะสม โดยดูจากขีดความถี่บนโปรแกรม nuendo

  – ได้ตัดต่อวีดีโอร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง ที่ใช้ในงานเทคโนสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม sony vegas และอาจารย์พี่เลี้ยงก็ได้แนะนำเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ เช่น การทำ blue screen การสร้างเงาให้ blue screen เทคนิคการตัดคลิปวีดีโอ วิธีการผสมระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ

  – ยังใช้โปรแกรม nuendo ไม่ชำนาญ เนื่องจากไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อน ทำให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนนั้นยุ่งยากพอสมควร มีการตามอาจารย์พี่เลี้ยงมาดูเป็นระยะ ๆ

 20. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 7

  ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ไม่รับสัญญาณ input จากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง visualizer ทั้งที่ต่อสัญญาณถูกต้องทุกอย่าง แก้ปัญหาโดยการไปตามอาจารย์พี่เลี้ยงมาดู และช่วยกันตรวจสอบเช็คสายต่าง ๆ ปรากฏว่า สาเหตุที่สัญญาณไม่เข้าเพราะสายหลวม ให้ดึงสายออกมาแล้วเสียบใหม่อีกรอบ เป็นต้น

  – ได้รับมอบหมายให้ออกแบบโปสเตอร์ประกาศตารางออกอากาศ ขนาด A3 จำนวน 3 แผ่น โดยใช้โปรแกรม Photoshop และแต่ละแผ่นจะออกแบบไม่เหมือนกัน โดยตารางออกอากาศจะแบ่งว่าในแต่ละชั่วโมง จะมีรายการประเภทไหนออกอากาศ เช่น รายการสารคดี รายการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามรายการที่ตนเองสนใจได้

  – ได้ถ่ายเอกสาร ” แบบสอบถามความต้องการระบบ IPTV คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” จำนวน 100 ชุด และได้แจกแบบสอบถามดังกล่าวแก่ คณาจารย์ และนิสิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในงานวิจัย

  – ได้รับมอบหมายให้บันทึกภาพการแข่งขัน “กีฬา 7 ประสาน สานสัมพันธ์ วันครอบครัวเดียวกัน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ตลอดทั้งสัปดาห์นี้คือ วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กีฬาที่แข่งได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ ซึ่งจะใช้สนามของโรงเรียนสาธิต เป็นสนามแข่งขัน เป็นการแข่งขันกีฬาของบุคลากรตามหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะครุศาสตร์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม สมาคมครูผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สมามคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดยได้บันทึกภาพตั้งแต่การเปิดงาน จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน รวมถึงพิธีปิดการแข่งขัน ซึ่งเป็นการเลี้ยงฉลองปีใหม่ของคณะครุศาสตร์ด้วย ซึ่งในการถ่ายภาพนั้น อาจารย์พี่เลี้ยงได้สอนวิธีการถ่ายในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เ่ช่น การถ่ายภาพประธาน การถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง โดยการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ เป็นต้น และก่อนการทำงานทุกครั้ง อาจารย์พี่เลี้ยงก็ให้ตรวจเช็ตอุปกรณ์ เช่น แบตเตอร์รี่ เลนส์ memory card วิธีการจับกล้อง ทำให้รู้ว่า มีวิธีการจับหลายแบบขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ด้วย

  – ได้ scan รูปถ่ายของอาจารย์ที่หมดเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 30 รูป โดยใช้เครื่อง scanner import ไฟล์ไปยังโปรแกรม Photoshop และได้ตกแต่งสี ให้มีความคมชัดและสวยงาม

  – ได้ถ่ายทอดสดและบันทึกภาพ VDO ในงาน “เที่ยงวันวิชาการ” เป็นโครงการการอมรมและเปลี่ยนความรู้โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆมาเป็นวิทยากรบรรยาย เช่น การเขียนงานวิจัย การออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาถ่าย VDO ในครั้งนี้ เพราะได้นำข้อมูลที่รับฟัง มาใช้ในงานวิจัย

  – ได้ร่วมพับซองงานทอดผ้าป่าการศึกษากับพี่ ๆ ภายในศูนย์ ซึ่งเป็นงานที่คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพ

  – ได้ติดตามพี่ ๆ ไปดูการติดตั้ง เครื่อง projector บนเพดานในห้องประชุมสำหรับผู้บริหาร ดูการวางตำแหน่งของเครื่อง projector

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ

  – การถ่ายรูปเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง เราต้องหาจังหวะการถ่ายให้ดี และต้องใช้ความเร็วในการถ่ายรูป และติดตามการกระทำต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน และนักกีฬา

 21. Nathanan said

  สัปดา์ห์ที่ 8 ( 21 – 24 ธันวาคม 2552 )

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ๆติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้บ้าง เพราะเป็นที่อุปกรณ์

  – ค้นหาข้อมูลในการทำวิจัย เช่น การหาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดุงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่คล้ายกับงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำวิจัยของตนเอง ซึ่งได้คำแนะนจากพี่เลี้ยง เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและสืบค้น

  – ตั้งกล้อง VDO บันทึกภาพในงานบรรยาย ”เที่ยงวันวิชาการ” ซึ่งจะเป็นการนำคณาจารบ์ของคณะครุศาสตร์ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆเกี๋ยวกับ วิชาการ มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ดังนี้
  วันที่ 21 ธันวาคม เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ เทคนิคการสอนแบบต่างๆ ”
  วันที่ 22 ธันวาคม เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ”
  วันที่ 24 ธันวาคม เป็นการบรรยายในหัวข้อ ” การวิจัยในชั้นเรียน ”
  โดยการบรรยายในสัปดาห์นี้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ีรับประโยชน์และความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม

  – ควบคุมการถ่าย VDO ที่ห้องประชุม101 ซึ่งเป็นห้องประชุมที่จัดงานของคณะ ในวันนั้นได้จัดงานปถากฐาของศาสตราย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ โดยในวันงานมีคณาจารย์และนิสิตร่วมฟังมากมายรวมถึงได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกกับท่านในตอนงานเลิก

  – จัดทำใบโครงการ เพื่อจะนำไปให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องก่อนที่จะนำไปเสนอให้กับอาจารย์ที่ภาควิชาต่อไป

  ปัญหาในสัปดาห์ที่ 8 :: ในงานปถากฐาของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งนบว่าเป็นงานใหญ่และท้าทายมาก ซึ่งพี่เลี้ยงได้มอบหมายให้ดำเนินการถ่ายในครั้งนี้ จึงจะผิดพลาดไม่ได้ เพราะจะต้องนำบรรยากาศการบรรยายในครั้งนี้ไป เผยแพร่และนำเสนอต่อไปกับบุคลทั่วไป ฉะนั้นเราจึงต้องมีการเตรยีมตัวเป็นพิเศษก่อนที่งานจะเริ่ม มีการซ้อม ลองเปลี่ยนมมุมกล้องต่างๆ ศึกษาคิวงานจากผู้จัดงาน เพื่อเป็นการสะดวกในการถ่ายทำต่อไป

 22. Nathanan said

  สัปดา์ห์ที่ 9 ( 28 – 30 ธันวาคม 2552 )

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ๆติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้บ้าง เพราะเป็นที่อุปกรณ์

  – ค้นหาข้อมูลในการทำวิจัย เช่น การหาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดุงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่คล้ายกับงานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำวิจัยของตนเอง ซึ่งได้คำแนะนจากพี่เลี้ยง เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและสืบค้น

  – เนื่องจากเป็นอาทิตย์ก่อนปีใหม่และติดการสอบ จึงทำให้ทางศูนย์ไม่ค่อยมีงานที่จะทำมากนัก ทางพี่เลี้ยงจึงให้ลาหยุดได้ เพื่อไปทำการค้นหาข้อมูลการวิจัยได้ จึงได้ลาหยุด ทั้ง 1 วัน คือวันที่ 30 ธันวาคม

  ปัญหาในสัปดาห์ที่ 9 :: เนื่องจากทางคณะฯได้มีการสอบ จึงไม่ค่อยมีการขอใช้บริการจากทางศูนย์ จึงทำให้ไม่พบปัญหาใดๆในการฝึกงานในสัปดาห์นี้

 23. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 10 ( 4 – 8 มกราคม 2553 )

  – เนื่องจากมีน้องๆจากพยาบาลมาเพิ่มอีก 5 คน จึงทำให้พี่เลี้ยงได้ลดหน้าที่ของพวกเราลง เพื่อให้น้องๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันบ้าง จึงไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางพี่เลี้ยงได้ให้มารับผิดชอบหน้าที่หลักของตนเอง นั่นคือ การทำ Project และทำวิจัย ซึ่งทางพี่เลี้ยงต้องการทำให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมกราคม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เรารีบทำ

  – แต่หน้าที่อื่นๆก็ยังทำอยู่ เช่น ช่วยพี่แต่งรูปคณาจารย์อาวุโสในงานวันครู โดยใช้โปรแกรม Photoshop แต่งภาพและจัดวางตำแหน่งของภาพตามที่พี่กำหนดมาให้ เพื่อนำไปประกอบการทำ VDO ในงานวันครูต่อไป

  – ให้พี่เลี้ยงตรวจดูการทำวิจัย ซึ่งในสัปดาห์นี้พี่เลี้ยงได้ขอดูบทที่ 1 – 3 โดยจะดูให้ทั้งหมดพร้อมทั้งจะปรับและแก้ไขให้ในบางส่วน

  – คิดการแสดงที่ใช้ในการแสดงงานปีใหม่ ที่ทางศูนย์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับมอบหมายให้แสดงคู่กับพี่ๆในศุนย์อีก 2 คน และหลังงานได้รับของที่ระลึกจากท่านอาจารย์ใจทิพย์ อีกด้วย

  – จัดทำ Script โครงการ ” ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะนำศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ IPTV” ส่งให้กับพี่เลี้ยง(พี่เล็ก)ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสม ความยาวในการนำเสนอ แล้วนำมาปรับแก้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องที่สุด ก่อนที่จะนำไปให้ท่านอาจารย์ใจทิพย์ ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อที่จะดำเนินการทำโครงการต่อไป

  – อัดสำเนา Tape ลงคอมพิวเตอร์แล้วไรท์ลงแผ่น CD ของนิสิตปริญญาโท

  ปัญหาในสัปดาห์ที่ 10 :: การทำ Script โครงการ เพราะยังไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลของทางศูนย์ได้อย่างไร เพราะจากเว็บไซต์ก็ยังไม่มีการอัพเดท จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลจากพี่เล็กทั้งหมด และต้องหาข้อมูลจากพี่โอ ในบางส่วนเพราะพี่โอมีข้อมูลอยุ่บ้างแล้ว แล้วนำมาทำเป็น Script ต่อไป

 24. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 8

  ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ด้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน

  – ได้ถ่ายทอดสดและบันทึกภาพ VDO ในงาน “เที่ยงวันวิชาการ” เป็นโครงการการอมรมและเปลี่ยนความรู้โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆมาเป็นวิทยากรบรรยาย เช่น เทคนิคการสอนแบบต่างๆ การประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น

  – ควบคุมการถ่าย VDO ที่ห้องประชุม101 ในงานประชุมวิชาการปถากฐาของศาสตราย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมวิจิตร ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ ในงานมีคณาจารย์และนิสิตร่วมฟังมากมาย นอกเหนือจากการถ่าววิดีโอ ยังได้ถ่ายภาพนิ่งในการมอบรางวัล และช่อดอกไม้ และบรรยากาศภายในงาน

  – ศึกษาและค้นหาข้อมูลในการทำวิจัย ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงได้ปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเป็นแนวทาในการเขียนงานวิจัย และลักษณะของงานวิจัย

  – ทำใบโครงการเรื่อง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะนำศุนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษาผ่านระบบ IPTV เพื่อจะนำไปให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องก่อนที่จะนำไปเสนอให้กับอาจารย์ที่ภาควิชาต่อไป

  – ได้ scan รูปถ่ายของอาจารย์ที่หมดเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 30 รูป โดยใช้เครื่อง scanner import ไฟล์ไปยังโปรแกรม Photoshop และได้ตกแต่งสี ให้มีความคมชัดและสวยงาม

  – ได้ดูการติดตั้งระบบ Control ห้องประชุม 101 ที่มีการสร้างระบบใหม่ ได้เรียนรู้ถึงการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งาน ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดและการตัดต่อ

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้คือ

  การทำงานในลักษณะของการถ่ายทอดสด ในแต่ละครั้ง จะต้องมีการเตรียมพร้อม การวางแผนให้ถี่ถ้วน เพราะเป็นงานที่จะพลาดไม่ได้ ทำให้เกิดความกดดันเล็กน้อย และไม่ได้เรียนรู้ทดลองการถ่ายทอดหรือใช้อุปกรณ์มาก่อน อาจารย์พี่เลี้ยงจะสอนวิธีการใช้เมื่อต้องใช้งานตอนนั้นเลย ทำให้ไม่กล้าใช้อุปกรณ์

 25. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 9

  ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2552

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน

  – ศึกษาและค้นหาข้อมูลในการทำวิจัย ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงได้ปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์พี่เลี้ยงในลักษณะของงานวิจัย และตรวจดูความคืบหน้าและความถูกต้อง

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้คือ

  การทำงานวิจัย จะมีลักษณะไม่เหมือนที่เคยพบและต้องมีการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงศึกษาจากงานวิจัย และวิทยานิพนธ์เป็นแนวทาง และต้องคอยปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงและรายงานความคืบหน้าของงานวิจัย

 26. Ananya202 said

  สัปดาห์ที่ 10

  ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2553

  ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  – ได้ช่วยพี่ ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องฉายทึบแสง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่นเทป- ซีดี เป็นต้น ตามห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ และได้แก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในขณะที่ทำการเรียนการสอน

  – ได้ scan รูปถ่ายของอาจารย์ที่หมดเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 30 รูป โดยใช้เครื่อง scanner import ไฟล์ไปยังโปรแกรม Photoshop และได้ตกแต่งสี ให้มีความคมชัดและสวยงาม

  – เขียนบท Scirpt โครงการ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะนำศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษาผ่านระบบ IPTV จากนั้นได้ให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบดูความถูกต้องในด้านเนื้อหาและความถูกต้อง จากนั้นได้นำมาแก้ไข และส่งกลับให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นได้ส่งให้ ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ตรวจสอบอีกครั้ง

  – ได้โชว์การแสดงในงานเลี้ยงวันปีใหม่ ซึ่งได้แสงร่วมกับพี่ ๆ ภายในศูนย์ 2 คนและได้รับของที่ระลึกในงานวันนี้ด้วย

  – ในช่วงเวลาที่ว่าง ก็ได้ทำงานวิจัย

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้คือ

  ยังไม่ชำนาญในการเขียนบท Scirpt ทำให้มีัปัญหาในการเตรียมข้อมูล ทั้งเนื้อหา และรูปภาพ ลักษณะการใช้ถ้อยคำ และวิธีการเขียนบท แต่อาจารย์พี่เลี้ยงก็คอยบอกวิธีการเขียนบท ว่า ควรจะใส่ข้อความก่อน และค่อยคิดถึงภาพที่นำมาใช้

 27. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 11 ( 11 – 15 มกราคม 2553 )

  – หน้าที่หลักที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นั่นคือ ช่วยพี่ๆติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรียนต่างๆ เช่น Notebook , LCD , Visualizer , ลำโพง รวมถึงการช่วยเหลือนิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา เช่น เปิดไม่ติด ไม่มีเสียง แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้บ้าง เพราะเป็นที่อุปกรณ์เอง

  – ออกแบบและสร้าง Poster ในงาน ” เดินการกุศล เพื่อพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ ” โดยจัดขึ้นที่สวนลุมพินี ซึ่งพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานมาให้ตอนเช้าและจะเอางานในวันเดียวกันจึงต้องเร่งรีบทำ เพราะต้องให้ทางพี่เลี้ยงได้ตรวจดูความเรียบร้อยและความถูกต้องของเนื้อหาที่นำมาใช้

  – ทำงานวิจัยที่ยังไม่เสร็จ เพราะยังขาดในบางส่วน จึงต้องเร่งหา เพราะทางพี่เลี้ยงขอดู จึงต้องรีบทำและหาข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วย เพื่อพร้อมสำหรับการปรับแก้และทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  – ศึกษา Project ที่ผ่านของรุ่นพี่ที่ได้ทำไว้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำ Project ของเราให้ดีขึ้น

  ปัญหาในสัปดาห์ที่ 11 :: เนื่องจากภาระงานหลักก็คือทำงานวิจัยและทำ Project เป๋นส่วนใหญ่ จึงไม่พบปัญหามากนัก จะมีบ้างในการทำ Poster แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ด้วยดี โดยให้พี่เลี้ยงช่วยแนะนำการทำและหารูปมาให้

 28. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 12 ( 18 – 22 มกราคม 2553 )

  – พี่เลี้ยงมอบหมายให้ออกแบบปกของกล่อง DVD เกี่ยวกับรายการ ” เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ” ซึ่งเป็น DVD ประกอบการบรรยายของท่านนายกอภิสิทธิ์ ทางช่อง NBT ในวันที่ออกอากาศ คือวันที่ 17 มกราคม 2553

  – ปรับแก้บท Script Project ที่ทางท่านอาจารย์ใจทิพย์ได้ตรวจและคอมเม้นกลับมา นำไปแก้ไข และปรับปรุงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องและชัดเจนในการทำ Project มากขึ้นกว่าเดิม

  – ควบคุมการบันทึกเสียงของนิสิตที่มาขอใช้บริการจากทางศูนย์

  – ช่วยพี่ๆทำงานด้านกราฟิคเล็กๆน้อยๆ เช่น การแต่งรูป จัดวางรูป ต่างๆ เพราะเป็นงานใหญ่จึงให้ทำงานในส่วนนี้แทน

  – ค้นหาข้อมูลการทำวิจัยเพิ่มในส่วนของบทที่ 4 ซ฿งจะต้องมีสูตรในการคำนวณหาค่าออกมา จึงต้องใช้โปรแกรมเพื่อจะทำให้ได้ค่าที่แม่นยำและถูกต้อง มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งโกรแรกมที่ใช้ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณที่ใช้กับแบบสอบถาม คือ SPSS โดยใช้ในการหาค่า Mean (Xบาร์) และค่า S.D. ซึ่งต้องทำการศึกษาโปรแกรเช่นกัน เพราะต้องมีการกำนดตัวแปรด้วยจึงยากต่อการทำความเข้าในในเวลาอันสั้น

  ปัญหาที่ในสัปดาห์ที่ 12 :: การศึกษาโปรแกรม SPSS ที่ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก จึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความเขาใจ แต่ก็แก้ไบด้วยการค้นหาข้อมูล วิธีการใช้ใน INternet และถามจากพี่ๆเลี้ยง จนสามารถเข้าใจและสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง

 29. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 13 ( 25 – 29 มกราคม 2553 )

  – พูดคุย ปรึกษา เรื่องการทำ Project รวมถึงการทำวิจัยด้วย ที่ต้องมีการรายงานความคืบหน้า ในการทำ ให้ทางพี่เลี้ยงได้รับทราบและช่วยแก้ไข ปรับแก้ script ให้รงตามความต้องการและเหมาะสมกับทางที่ทางศุนย์ฯต้องการ

  – อัดเสียง เพื่อทำ Project โดยใช้โปรแกรม Nuendo ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางศูนย์ฯ ใช้ในการอัดเสียงและตัดต่อ จึงใช้บ้าง ซึ่งได้เป็นผู็ควบคุมการอัดเสียงเอง โดยผู้ที่มาอัดเสียงให้ในครั้งนี้ คือ นางสาวนภัค โพธิ์สา

  – ตัดไฟล์เสียงที่นางสาวนภัค อัดให้ตรงตาม script ที่ทำหนดไว้ใน script โดยตัดเสียงในส่วนที่ไม่ได้ใช้และส่วนที่เสียหรือไม่ตรงกับ script ให้เรียบร้อย

  – ปรับแก้และจัดทำงานวิจัยในส่วนของบทที่ 4 ซึ่งต้องใช้โปรแกรม SPSS ในการคิดคำนวณ
  ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้มอบหมายให้แล้วเสร็จก่อนที่จะฝึกงาน เพราะต้องมีการปรับแก้และตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะนำกับไปให้กับทางอาจารย์ได้ตรวจสอบอีกครั้ง

  – ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas Pro 9.0 โดยให้พี่เลี้ยง(พี่โอ)ช่วยอธิบาย ขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม การจัดวางองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการทำงาน กราฟฟิคที่ใช้ EfFect ต่างๆ ซึ่งต้อใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน และลักษณะของงานที่ทางศุย์ต้องการ เพราะพี่โอ มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมนี้มาก่อนและใช้ในกา์รผลิตสื่อวิดีทัศน์ของทางศูนย์ มาหลายงานจึงมีประสบกาณ์ในการทำงานมาก จึงให้พี่โอเป้นที่ปรึกษาในการทำ Project

  ปัญหาที่ในสัปดาห์ที่ 13 :: เนื่องจากอาทิตย์นี้พี่เลี้ยงได้เร่งให้ทำ Project จึงต้องมีการปรับแก้และดูรายละเอียดในการทำ Project เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการทำ ปัญหาที่พบคือ การศึกษาโปรแกรมที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด เพราะต้องลงมือทำและเร่งทำให้เสร็จ เพือที่จะได้ปรับแก้และทำให้เหมาสมกับที่ทางศูย์ต้องการ เพราะเป้นการทำวิดีทัศน์เพื่อแนะนำศูนย์

 30. Nathanan said

  สัปดาห์ที่ 14 ( 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 )

  – พูดคุย ปรึกษา เรื่องการทำ Project ที่ต้องมีการรายงานความคืบหน้า ในการทำ เพื่อให้ทางพี่เลี้ยงได้รับทราบและช่วยแก้ไข ปรับแก้ script ให้รงตามความต้องการและเหมาะสมกับทางที่ทางศุนย์ฯต้องการ อีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สัปดาห์นี้จะลงมือทำอย่างจริงจัง

  – ถ่ายภาพและถ่าย VDO ที่ใช้ให้ตรงกับ Script ที่ได้กำหนดไว้ โดยดูจากเสียงบรรยายของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอและหาภายหรือหา VDO ที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับเนื้อหา เพื่อความเข้าใจและถูกต้องเมื่อผู้ดูหรือผู้ชมได้รับชมสามารถเข้าใจได้ทันที

  – ออกแบบและคิด รวมถึงศึกษาการนำเสนอในรูปแบบของวิดิทัศน์จากที่อื่นๆ หรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอของเราในครั้งนี้ โดยได้พี่โอ มาช่วยในการคิดและให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงช่วยวางแผนการทำงานของเราให้ออกมาทันเวลาและเหมาะสมกับเนื้อหาและความต้องการของศูนย์ฯ

  – หา Sound ที่จะใช้ประกอบการทำวิดีทัศน์ ซึ่งยากมาก เพราะต้องหาให้ตรงกับสิ่งที่นำเสนอ รวมทั้งให้เหมาะสมกับภาพ เนื้อหา แล้วให้พี่โอช่วยฟัง ว่าสามารถที่จะนำมาใช้ได้เหรือไม่ ซึ่งพี่โอก็ได้ให้หลักมา ว่าควรหา Sound แนวไหน อย่างไร ซึ่งการหา Sound ก็ผ่านไปได้ด้วยดี โดยพี่โอช่วยหา Website ให้ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและความเหมาะสม

  – ลงมือปฏิบัติ โดยโปรแกรม Sony Vegas Pro 9.0 ซึ่งต้องมีการแล่งหน้าที่กันทำ เช่น การออกแบบ โดย Photoshop , การถ่ายภาพหรือ VDO , การตัดไฟล์ VDO ที่ได้ไปถ่ายมา ส่วนอีกหนึ่งคนก็ทำกับโปรแกรม โดยตลอดการทำงานจะมีการปรึกษาและพูดคุยกันอยุ่ตลอดเวลา เพื่อที่จะทำให้งานที่ออกมานั้น ผ่านการคิดจากเราทั้ง 2 คน เพื่อที่จะไม่ให้งานนนั้นมีการคิดเพียงคนเดียว และยังได้พี่โอ มาช่วยและให้คำปรึกษาต่างๆอีกด้วย

  ปัญหาที่พบในการทำ Project ::

  – การถ่ายภาพและถ่าย VDO ที่ต้องถ่ายให้ตรงกับความต้องการของ Script รวมทั้งต้องมีการจัดหานิสิตรวมถึงการจัดหาสถานที่ จัดวางของให้เป็นระเบียบ เพื่อให้งานหรือภาพที่ออกมาดูสวยงาม ได้มุมภาพที่น่าสนใจ จึงต้องมีการจัดสถานที่ใหม่

  – การใช้โปรแกรมที่ซับซ้อนและหลากหลาย เพราะยังไม่คุ้นเคย จึงทำให้การทำงานล่าช้า ไม่ตรงตามความต้องการขvงพี่เลี้ยง จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มจากหนังสือหรือจาก Internet

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: