สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Advertisements

55 Comments »

 1. punvadee said

  แนะนำองค์กรค่ะ

  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งวิจัยและให้บริการวิชาการ ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล มีหน้าที่ดำเนินการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้ พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเปรียบเหมือนคณะคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่ที่ไม่เรียกเป็นคณะเนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน โครงสร้างของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 สำนัก ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งฝ่ายที่พวกเราได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ คือ ฝ่ายบริการวิชาการแผนกนวัตกรรม ทำเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)
  โดย น.ส.ขนิษฐา หอมยามเย็น รหัส 06490176
  น.ส. พรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187
  น.ส. หทัน กิรานุชิตพงศ์ รหัส 06490201

 2. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552)
  – ตรวจดูความเรียบร้อยในเรื่องของภาพและตำแหน่งที่เหมาะสมของผู้พูดในการอัดวีดิทัศน์แบบ blue screen จากจอมอนิเตอร์
  – ตรวจสอบความถูกต้อง(proof) และ แก้ไขสคริปต์ที่ใช้สำหรับถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  – ได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม premier เบื้องต้น
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักและขั้นตอนการทำ presententation
  – ออกไปถ่ายรูปการสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงอังกาพย์ ณ โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ)
  – เข้าร่วมประชุมโครงการออกแบบผลิตสื่อ วีดิทัศน์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการทำสื่อ CAI คือ ต้องใช้ภาษาให้เหมาสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

 3. et06490176 said

  สัปดาห์ที่ 1ของการฝึกงาน
  ที่สำนักพัฒนาเทคนิคการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการผลิตสื่อประเภท CAI, การทำ Presentation เนื่องจากตอนนี้ทางหน่วยงานมีการส่งงานให้กับบริษัทข้างนอกทำเป็นส่วนใหญ่ งานภายในสำนักเทคนิคการศึกษาที่ได้ทำจะทำเกี่ยวกับ script ที่จะใช้ในการทำ Presentation และทำงานเกี่ยวกับการถ่ายรูปสัมภาษณ์ที่สวนจิตรลดาเพื่อลงวารสาร
  ประสบกาณ์และความรู้ที่ได้รับ
  ได้รับความรู้และเทคนิคของการถ่ายภาพ ,การแต่งภาพจากการถ่ายไฟล์ Raw และการใช้โปรแกรม light room จากพี่เลี้ยง
  ได้ประสบการณ์ของการทำงานร่วมกับพี่ๆ ที่สำนักเทคนิคการศึกษา และการถ่ายภาพสัมภาษณ์คุณหญิงที่สวนจิตรลดาซึ่งคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของการฝึกงาน
  สำหรับปัญหาของการฝึกงานในสัปดาห์แรกจะเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายมา เนื่องจากพี่ๆ ที่ทำงานต้องทำงานเยอะจึงอธิบายงานไม่ค่อยละเอียดนัก

 4. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 1 ( วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552 )
  – ตรวจเช็คคำพูดของพิธีกรในการอัดวีดิทัศน์แบบ Blue screen ว่าถูกต้องตรงตาม Script หรือไม่ และ คัดเลือก Take ที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการตัดต่อ
  – เรียนรู้วิธีการตัดต่อและเทคนิคเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Premier Pro
  – ไดคัทรูปภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในรถยนต์ NGV เพื่อนำภาพไปใช้ประกอบใน วีดิทัศน์ CAI และ คู่มือประกอบ
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักและขั้นตอนการทำ Presentation
  – ออกไปถ่ายรูปการสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ณ โรงเรียนจิตลดา (สายอาชีพ) เพื่อนำไปลงในวารสารของทางสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเพิ่มเติม
  – ได้รับความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม Adobe photoshop lightroom ในการตกแต่งภาพ
  – เข้าร่วมประชุมโครงการออกแบบผลิตสื่อวีดิทัศน์ฝึกอบรม ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
  – ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการผลิตสื่อ CAI จะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ที่จะนำสื่อไปใช้ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย

 5. punvadee said

  สัปดาห์ ที่ 2 (วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 )
  – บันทึกความยาวแต่ละตอนของสื่อวีดิทัศน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 จำนวน 6 แผ่น 6 หัวข้อเรื่อง
  – ทำกราฟฟิกวีดิทัศน์ในหัวข้อ “การเดินท่อก๊าซ NGV” ได้รับความรู้การใช้เทคนิคต่างๆในโปรแกรมPremier Pro เช่น การทำ blue screen การใส่กราฟฟิก การเพิ่ม-ลด ความห่างของสระ(สระลอย)ร่วมกับหทัย
  – ตัดต่อวีดิทัศน์ในหัวข้อเรื่อง “การติดตั้งถังก๊าซ” ได้เรียนรู้เทคนิคการแสดงภาพแบบ Reverse การใส่ Transition การแปลงเสียงจาก 1 Channel ให้เป็น 2 Channel ในโปรแกรม Adobe Audition การ Fade ภาพด้วย keyframe และการ trim ภาพ ร่วมกับหทัย
  – ถ่ายรูปโบลท์และนัทจากนั้นนำมาไดคัทภาพในโปรแกรม Adobe photoshop เพื่อนำไปใช้เป็นภาพ Insert ในการตัดต่อวีดิทัศน์
  – เริ่มตัดต่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “การติดตั้งถังก๊าซ”ใหม่ เนื่องจากไฟล์ถูกทำลายร่วมกับหทัย ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการตัดต่อจะต้องตั้งค่าให้ Auto Save เพื่อสำรองไฟล์งานหากเกิดข้อผิดพลาด
  – เดินทางไปถ่ายทำวีดิโอที่ปั๊มแก๊ส PTT และที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
  – Capture หน้าจอโปรแกรม Tomasetto Injection System ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ปรับจูนเครื่องยนต์
  – Capture หน้าจอแบบเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio 6.0

 6. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 2 ( วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 )
  – ฝึกการใช้โปรแกรม Adobe After effects เพื่อนำไปทำ Title
  ใส่ในวีดิทัศน์ มีปัญหาในการทำ effect ให้เป็น 3D คือทำออกมาได้เพียง 2D ได้รับคำแนะนำในการใช้โปรแกรมจากอ.พี่เลี้ยง
  – ตัดต่อวีดิทัศน์ในห้วข้อ “การวานท่อก๊าซ NGV” โดยใช้โปรแกรม Adobe premier pro มีปัญหาในการหาไฟบ์วีดีโอเพื่อจะนำมาตัดต่อตาม Script เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ออกไปถ่ายวีดีโอเอง หรือร่วมไปด้วยในขั้นตอนการถ่ายทำ จึงทำให้เสียเวลาในการหาไฟล์วีดีโอที่จะนำมาตัดต่อ วิธีการแก้ปัญหาคือการสอบถามอ.พี่เลี้ยงผู้ที่มอยหมายงานให้ในส่วนที่ไม่เข้าใจ และยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ NGV
  – ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรม Premier การใช้เทคนิค Chroma key ในการซ้อนภาพ Blue screen การปรับ Speed ของภาพ ร่วมกับพรรณวดี
  – ตัดต่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “การติดตั้งถังก๊าซ” ได้เรียนรู้เทคนิคการแสดงภาพแบบ Reverse การใส่ Transition การแปลงเสียงจาก 1 Channel ให้เป็น 2 Channel ในโปรแกรม Adobe Audition การ Fade ภาพด้วย keyframe และการ trim ภาพ ร่วมกับพรรณวดี
  – เริ่มตัดต่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ “การติดตั้งถังก๊าซ”ใหม่ เนื่องจากไฟล์ถูกทำลายร่วมกับพรรณวดี ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการตัดต่อจะต้องตั้งค่าให้ Auto Save เพื่อสำรองไฟล์งานหากเกิดข้อผิดพลาด
  – ออกแบบสกรีนแผ่นดีวีดีงาน โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
  ในการฝึกประสบการณ์การทำงานในอาทิตย์นี้ ทำให้รู้ว่าในการทำงานจะต้องมีความใจเย็น รอบคอบ และไม่ประมาท เพราะงานที่ออกมาจะได้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

 7. et06490176 said

  สัปดาห์ที่2 (วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552)

  – วาดรูปประแจเพื่อใส่ข้อความใน Premier pro โดยใช้โปรแกรม Illustrator
  – cut รูปใน Photoshop เพื่อนนำไปใส่ข้อความใน Premier pro
  – ออกแบบแผ่น CD และปก CD ใช้ในงานแนะนำคฯวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
  – ถ่ายรูปซ่อมงาน CAI ที่สถาบันออกแบบพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2 สุพรรณบุรี
  – ไปถ่ายรูปในหัวข้อ การบำรุงรักษา (NGV) เพื่อนำไปตัดต่อ VDO

  ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
  – เรียนรู้วิธีการลดสละกับพยัญชนะในกรณีที่สละกับพยัญชนะอยุ่ห่างกันเกินไป
  – การใช้ตัวอักษรสีแดงในการตัด Premier pro จำทำให้เวลา copy แผ่นหลายๆครั้ง ตัวอักษรสีแดงที่ใช้จะซีด และเห็นเป็นรอยแตก ไม่ชัดเจน
  – ได้ประสบการณ์การทำงานกับบุคคลที่อยู่ในองค์กรต่างๆ และรู้จักการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน
  – การฝึกงานในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยต่อการเดินทางไปสุพรรณบุรีแต่ก็ฝึกให้เราต้องมีความอดทน ขยัน และต้องใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

 8. punvadee said

  สัปดาห์ ที่ 3 (วันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 )
  – ศึกษาโปรแกรม Adobe Flash CS3 จากหนังสือ “Flash CS3 Workshop” และลงมือปฏิบัติจริงในคอมพิวเตอร์
  – ระดมความคิดและร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการเสนอหัวข้อในการทำ Project
  – เดินทางไปถ่ายทำวีดิโอ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
  – ได้รับมอบหมายให้ช่วยถ่ายทำวีดิโอ เรื่อง การปะผุรถยนต์
  – ถ่ายรูปอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปะผุรถยนต์ และ ภาพรวมในการทำงาน
  – ได้รับความรู้ในการปรับ White Balance กับกล้องวีดิโอและการถ่ายวีดิโอเบื้องต้นจากอาจารย์พี่เลี้ยง
  – แก้ไขสคริปต์หลังจากส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจสอบแล้วและส่งอีเมลล์บทบรรยายภาษาอังกฤษให้สตูดิโอประเมินราคาเพื่ออัดเสียงต่อไป
  – เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Indesign เบื้องต้น
  – อ.สุรพล บอกถึงปัญหาการทำคู่มือในโปรแกรม Adobe Indesign คือ วิธีการเลื่อนภาพให้ได้อย่างอิสระ, วิธีการจัดคอลัมน์ให้มีหลายๆคอลัมน์ในหน้าเดียวกัน, วิธีการย่อ-ขยาย ด้านใดด้านหนึ่ง
  – ปรึกษาโครงการ Project ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วและให้อ.สุรพล ตรวจสอบและเพิ่มข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ คือ
  – ได้ทราบกระบวนการและขั้นตอนของการทำสคริปต์ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำ Presentation
  – ได้ฝึกความอดทนจากการออกไปถ่ายทำวีดิโอ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  – ได้ฝึกความรอบคอบจากการตรวจทานและแก้ไขสคริปต์ ให้มีความถูกต้องมากที่สุดเพราะหากผิดพลาดจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาคือต้องทำการอัดเสียงใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
  – ทำให้รู้จักการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง และทำให้ได้รู้ว่าต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดเพราะอ.พี่เลี้ยงไม่เวลาที่จะสอนเราได้ทุกเรื่อง

 9. Hatai said

  สัปดาห์ ที่ 3 ( วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552 )
  – ถ่ายภาพการอบรม ISO 9001:2008 ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.
  – ศึกษาโปรแกรม Adobe Flash CS3 จากหนังสือ “Flash CS3 Workshop” และลงมือปฏิบัติจริงในคอมพิวเตอร์
  – ร่วมระดมความคิด และเสนอหัวข้อในการทำ Project
  – เดินทางไปถ่ายทำวีดีโอที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จ.สุพรรณบุรี
  ได้รับมอบหมายให้ช่วยถ่ายทำวีดีโอ เรื่องการปะผุตัวถังรถยนต์ ถ่ายภาพนิ่งอุปกรณ์ต่างๆในการปะผุตัวถังรถยนต์ ได้รับความรู้ต่างๆในการใช้กล้องวีดีโอ การปรับค่า White Balance การตั้งค่ากล้องวีดีโอก่อนการถ่ายทำ
  – อ.พี่เลี้ยงได้บอกถึงปัญหาในการทำคู่มือประกอบของวีดิทัศน์รายวิชาต่างๆ ที่ใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการทำ ที่จ้างคนนอกทำมา ว่ามีการจัดหน้ามาไม่สวยงาม รูปภาพเกินขอบ ข้อความและรูปภาพที่เปนเรื่องเดียวกันจัดวางอยู่คนละหน้า อ.พี่เลี้ยงได้แนะนำวิธีการแก้ไขเพื่อที่จะจัดหน้าใหม่ โดยแนะนำวิธีการเลื่อนภาพให้ได้อย่างอิสระ การย่อขยายภาพ จัดหน้าให้มี 1 2 หรือ 3 คอลัมน์ ภายในหน้าเดียวกัน
  – เรียนรุ้การใช้โปรแกรม Adobe InDesign เบื้องต้น เพื่อใช้ในการแก้ไขคู่มือที่ต้องปรับปรุง ได้ลงมือแก้ไขคู่มือเรื่อง “การซ่อมจักรยานยนต์ 4 จังหวะ” โดยการจัดหน้าใหม่ให้เหมาะสม สวยงาม
  – ปรึกษาโครงการ Project ที่ได้แก้ไขกับอ.พี่เลี้ยง และอ.พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบ เพิ่มเติมข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง

  ในการฝึกประสบการณ์การทำงานในอาทิตย์นี้ ได้ทำให้เรียนรู้ว่า ในการทำงานจะต้องมีการประชุม ปรึกษา หัวข้อ และความต้องการของงานให้ตรงกัน ก่อนที่จะแจกจ่ายงานออกไปให้แต่ละฝ่ายทำ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะต้องนำงานกลับมาแก้ไข ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบ ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด และในการทำงานจะต้องมีความอดทนในการทำงานแต่ละอย่าง ซึ่งต้องมีความรอบคอบ บางอย่างจะต้องทำหลายๆครั้งเพื่อให้ได้งานที่ออกมาดีที่สุด จะต้องพยายามใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำมาพัมนาความสามารถในการทำงาน เพราะไม่มีใครสามารถที่จะมาคอยสอนเราได้ตลอดเวลา

 10. et06490176 said

  สัปดาห์ที่ 3 วันที่ (16-19 พฤศจิกายน 25525)

  งานที่ได้รับมอบหมาย ในสัปดาห์ที่3
  – ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพการประชุม ISO 9001: 2008 ของบุคคลากรภายใน องค์กร โดยใช้สถานที่ของสำนักเทคพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.
  – ศึกษาการใช้โปรแกรม Premiere pro และการใช้โปรแกรม Light room
  – ถ่ายรูปการเชื่อมไฟฟ้า เพื่อทำวิดีทัสน์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
  – ทำการคัดเลือกรูปที่ไปถ่ายมาเพื่อนำมาลงคู่มือ

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 3
  เป็นในส่วนของการถ่ายรูปการเชื่อมไฟฟ้า
  – มีเวลาในการถ่ายภาพน้อยมาก เพื่อการเชื่อมต้องทำดชติดต่อกัน
  – บางภาพที่ถ่ายอออกมาเบลอ เพราะต้องใช้ speed ต่ำในการถ่ายและสถานที่ที่ถ่ายก็ค่อนข้างมืด

  วิธีการแก้ไข
  – พยายามถ่ายภาพแต่ละ Shot หลายๆ ครั้งเพื่อนำมากเลือก
  – นำชิ้นงานบางตัวที่ไม่สามารถถ่ายในที่มืดได้ ออกมาถ่ายข้างนอกในที่ที่มีแสงเพียงพอ

  ความรู้ที่ได้รับในสัปดาห์ที่ 3
  – ได้รับความรู้ในเรื่องของการทำงานจริงที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน เพราะเวลาทำงานเราไม่สามารถให้ใครมาบอกเราได้เหมือนตอนที่เราเรียน เวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรก็ถามอาจารย์ แต่เวลาที่เราออกมาทำงานจริงเราก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตัวเอง ยิ่งเป็นเรื่องของการถ่ายภาพบางที่เราไม่เข้าใจว่ารูปที่เขาต้องการเป็นแบบไหน เพราะพี่ๆ เขามอบหมายงานเสร็จพี่เขาก็ไปทหน้าที่อื่นไม่ได้มายื่นบอกเราทุกครั้งว่าต่องการรูปแบบไหน เราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเอง ตัดสินใจเองว่าจะถ่ายภาพออกมาแบบไหนถึงจะดีแม้ว่าบางทีเราอาจจะโดนพี่ๆ เขาตำหนิบ้าง เราก็คิดว่าที่พี่ๆ เขาตำหนิเราเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงานครั้งต่อไป

 11. Nammon said

  ได้เรียนรู้งานกันหลากหลายดีทีเดียวค่ะ สนุกมั้ยคะ ได้ทำหลายอย่างเลย ….เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้ฝึก มาแบ่งปันเพื่อนๆใน blog บ้างนะคะ เช่นเทคนิคการจัดหน้า การตกแต่งอะไรทำนองนี้นะคะ ….เอาใจช่วยค่ะ

  อ. เปิ้ล

 12. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552 )

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ออกแบบแผ่นซีดี ในหัวข้อการนวดแผนไทย
  – แก้ไขคู่มือ ประกอบ CAI วิชา การเชื่อมไฟฟ้า
  – แก้ไขคู่มือ ประกอบ CAI วิชา การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 4
  – เนื่องจากการแก้ไขคู่มือต้องใช้โปรแกรม In design ในการแก้ไขงานเพราคู่มือที่ทำมาทำด้วยโปรแกรม In design ปัญหาที่พบจะเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรม เพราะไม่เคยใช้โปรแกรม In design มาก่อน ซึ่งรูปแบบการทำงานของโปรแกรม In design จะคล้ายกับโปแกรม Photoshop กับ Illustrator รวมกัน แต่การจัดเรียง ข้อความ รูปภาพ จะไม่สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระเหมือนโปรแกรมทั่วไป ซึ่งให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับการใช้โปแกรมพอสมควร และเวลาเรามีปัญหาในการใช้โปรแกรม In design ก็ไม่สามารถถามอาจารย์พี่เลี้ยงได้เพราะอาจารย์พี่เลี้ยงก็เพิ่งจะเริ่มศึกษาการใช้โปรแกรม In design เหมือนกัน
  – นอกจากปัญหาในเรื่องของการใช้เครื่องมือในโปรแกรม In design แล้วยังมีปัญหาเรื่องเนื้อหา ทำเวลาที่เราแก้คู่มือ ต้องคอยถามอาจารย์ที่เป็นเจ้าของคู่มือที่เราแก้ให้ ทำให้เสียเวลาในการแก้ไขคู่มือ

  วิธีการแก้ไข
  – พยามยามทำความเข้าการใช้โปรแกรม In design เพิ่มเติมจากออนเตอร์เน็ตและหนังสือ และในระหว่างการทำงาน ข้อความที่ต้องใส่อธิบายรูปภาพ รูปไหนเราไม่รู้ก็เว้นไว้ก่อนแล้วค่อยถามอาจารย์พี่เลี้ยงทีหลังจะได้ไม่เสียเวลาในการทำงาน

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม In design เพราะเป็นโปแกรมที่ไม่เคยใช้มากก่อน ทำให้เราสามารถใช้โปรแกรม In design เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหน้าเอกสาร

 13. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 )
  – ถ่ายรูปโบลท์และนัทเพื่อใช้เป็นภาพประกอบคำบรรยายในคู่มือประกอบการเรียนการสอน
  – ได้รับมอบหมายให้แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ และ เรื่อง การปะผุตัวถังรถยนต์ ในโปรแกรม Adobe Indesign
  งานที่ได้ทำในสัปดาห์นี้ เป็นงานต่อเนื่อง คือ การแก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอนที่ทางสำนักฯ ได้ไปจ้างให้บุคคลนอกสำนักฯทำ แล้วเกิดข้อผิดพลาด มีสิ่งที่ต้องแก้ไขในคู่มือหลายอย่าง และด้วยเวลาที่กระชั้นชิด ทางสำนักฯ จึงต้องรับผิดชอบแก้ไขคู่มือเองทั้งหมด
  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ คือ
  – ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Indesign และได้นำมาใช้จริง โดยการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งจากหนังสือ จาการสอบถามผู้รู้ ถามเพื่อน และอินเทอร์เนต ทำให้รู้จักการขวนขวายหาความรู้ และทำให้ได้คิดว่า ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ลองทำ และ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจทำอย่างจริงจัง
  – ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Indesign เช่น การสร้างตาราง การปรับภาพให้ดูมีความคมชัดระหว่างการทำงาน การสร้าง shape เป็นต้น

 14. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 )
  – ถ่ายรูปโบลท์และนัทเพื่อใช้เป็นภาพประกอบคำบรรยายในคู่มือประกอบการเรียนการสอน
  – ได้รับมอบหมายให้แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ และ เรื่อง การปะผุตัวถังรถยนต์ ในโปรแกรม Adobe Indesign
  งานที่ได้ทำในสัปดาห์นี้ เป็นงานต่อเนื่อง คือ การแก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอนที่ทางสำนักฯ ได้ไปจ้างให้บุคคลนอกสำนักฯทำ แล้วเกิดข้อผิดพลาด มีสิ่งที่ต้องแก้ไขในคู่มือหลายอย่าง และด้วยเวลาที่กระชั้นชิด ทางสำนักฯ จึงต้องรับผิดชอบแก้ไขคู่มือเองทั้งหมด

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ คือ
  – ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Indesign และได้นำมาใช้จริง โดยการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งจากหนังสือ จาการสอบถามผู้รู้ ถามเพื่อน และอินเทอร์เนต ทำให้รู้จักการขวนขวายหาความรู้ และทำให้ได้คิดว่า ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ลองทำ และ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจทำอย่างจริงจัง
  – ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Indesign เช่น การสร้างตาราง การปรับภาพให้ดูมีความคมชัดระหว่างการทำงาน การสร้าง shape เป็นต้น

 15. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 )
  – ได้รับมอบหมายให้แก้คู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง การซ่อมจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และเรื่อง เทคนิคการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม InDesign

  ปัญหาและอุปสรรค : 1.มีปัญหาในการใช้โปรแกรม InDesign บ้างเล็กน้อย
  2.ต้องแก้ไขคู่มือใหม่ตั้งแต่ต้น เพราะที่แก้ไขก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการปรึกษากับพี่ที่รับผิดชอบรายวิชานี้
  3. Font ที่ใช้ในคู่มือที่ทางสำนักฯไปจ้างบุคคลภายนอกทำ เป็น Font ที่มีลิขสิทธิ์ ที่ทางสำนักไม่มี จึงทำให้มีปัญหาในการแก้ไขงาน

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ คือ
  1. ได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบุคคลที่ทำงานอยู่ต่างแผนก ทำให้รู้ว่าควรจะวางตัวอย่างไร ใช้คำพูดอย่างไร เพราะในการที่จะทำงานๆหนึ่งออกมาให้สำเร็จจะต้องอาศัยบุคคลจากหลายฝ่าย และต้องมีการพูดคุยปรึกษากันเพื่อให้งานราบรื่น
  2. ได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม InDesign ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการจัดหน้าหนังสือ เช่นการลากเนื้อหาจากโปรแกรม Word การสร้างตาราง การจัดวางรูปภาพ เป็นต้น

 16. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552)
  – ทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม InDesign ต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว
  – เดินทางไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำสื่อที่ทางสำนักฯผลิตไปให้อาจารย์ของสถาบันฯตรวงสอบแก้ไข้ ได้รับมอบหมายให้ช่วยจดรายละเอียดในจุดที่ผิด เพื่อนำกลับมาแก้ไข ของสื่อวีดิทัศน์เรื่อง การซ่อมจักรยานต์ 4 จังหวะ พร้อมทั้งคู่มือที่ตนเองได้ทำการแก้ไขด้วย
  – ตรวจพิสูจน์อักษรจากคู่มือฯที่ print ออกมาเพื่อนำไปตรวจที่สุพรรณ ทั้งเรื่องการซ่อมจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และเรื่อง เทคนิคการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ และแก้ไขคำที่ผิดต่างๆ
  – ตรวจสอบและแก้ไขคู่มื่อฯทั้งสองเรื่องเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนำส่งโรงพิมพ์
  – Capture รูปภาพจาก VDO เพื่อนำมาใส่ในส่วนที่ต้องแก้ไขในคู่มือฯเรื่อง การซ่อมแซมจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

  ปัญหาและอุปสรรค
  – มีปัญหาในเรื่องสละลอย ทำให้ต้องแก้ไขใหม่หมดตั้งแต่ต้น
  – ต้องแก้ไขคำเฉพาะ และคำอื่นๆ ที่สะกดผิด ทั้งแล่ม
  – รูปภาพที่จะต้องนำมาแก้ไข ก่อนหน้านี้ที่พูดคุยกัลพี่เจ้าของรายวิชาบอกว่าจะหามาให้ และให้ข้าพเจ้าไปขอบางส่วนจากพี่อีกคนหนึ่ง ซึ่งข้่าพเจ้าก็ได้ทำการตามขอรูปภาพทุกวันมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ จนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งไฟล์ไปให้โรงพิมพ์ พอไปถามถึงรูปภาพ ปรากฎว่าพี่ทั้งสองคนไม่มีให้ เพราะไฟล์ VDO อยู่กับบริษัทที่รับงานไปทำ ทำให้ข้าพเจ้าจะต้องนำ VDO ที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อบแล้วเป็นวีดิทัศน์ มา Capture รูปภาพเอง ทำให้งานล่าช้าลงไปอีก เพราะถ้ามีการพูดคุยกันของพี่ทั้งสองคนอย่างเข้าใจแล้วว่าทั้ง 2 คนไม่มีไฟล์ VDO อยุ่ ข้าพเจ้าก็จะได้ Capture เองจากไฟล์ที่เป็นวีดิทัศน์ที่ได้มาเมื่อวันที่ไปสุพรรณ งานก็จะเสร็จตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552
  และไฟล์ภาพที่ได้บางถาพก็ไม่ชัด เพราะบางภาพก็ถูกย่อเพื่อใส่เป็นกาฟิกในวีดิทัศน์ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะหาไฟล์อื่นมาไม่ทันแล้ว

  สิ่งที่ได้รับ
  – เทคนิคต่างๆในโปรแกรม InDesign เช่น การแก้ไขสละลอย การเปลี่ยนเลขหน้าให้เป็นตัวอักษร การเลื่อน-ย้านหน้าทั้งหน้า การแก้ไขคำผิดครั้งเดียวหมดทั้งเล่ม
  – ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า ได้รู้จักการวางตัว การพูดคุย เพิ่มมากขึ้น
  – ได้พูดคุยปรึกษากับพี่เจ้าของรายวิชา การซ่อมแซมจักรยานยนต์ 4 จังหวะ บอกจุดที่ผิดและต้องแก้ไข ทำให้ได้เรียนรู้ว่าบางทีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพูดคุยอาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องมีการพูดคุยกันหลายรอบ พูดแบบเดิมซ้ำๆ จึงทำให้ต้องมีความอดทนและใจเย็นมากขึ้น
  – ในการทำงานต้องมีการพูดคุยประสานงานกันให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นงานที่ออกมาอาจได้ไม่สมบูรณ์และล่าช้า
  – วิธีการ capture VDO จากโปรแกรม Power DVD9

 17. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552 )

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – แก้คู่มือ การเชื่อมไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม In design
  – แก้คู้มือ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยใช้โปรแกรม In design
  – แก้หน้าปกหนังสือ โดยใช้โปรแกรม Illustrator

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 5
  – เนื่องจากการแก้ไขคู่มือต้องใช้ โปรแกรม In design ในการแก้ ซึ่งโปรแกรม in design เป็นโปรแกรมที่ไม่เคยใช้มาก่อนทำให้ระหว่างการทำงานเกิดปัญหาในการใช้เครื่องมือภายในโปรแกรม เพราะเวลาเราจะเลื่อน ตัวอักษร รูปภาพ หรือข้อความต่างๆ ใน In design ต้องใช้เป็นลักษณะของแกน X ,Y ซึ่งข้าพเจ้าไม่คุ้นเคยในการใช้ ซึ่งเวลาที่เราเกิดปัญหาเราจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนื่องจากอาจารย์พี่เลี้ยงก็เริ่มใช้โปรแกรม in design เป็นครั้งแรกเหมือนกัน ทำให้เราต้องศึกษาการใช้โปรแกรม in design เพิ่มจากอินเตอร์เน็ตและคู่มือที่พี่เลี้ยงเตรียมไว้ให้
  – นอกจากปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรมแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของเนื้อหาที่ทำ เนื่องจากการเชื่อมไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน ทำให้เวลาทำคู่มือ ภาพและข้อความที่เราต้องใส่เพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆ ค่อนข้างจะลำบากและต้องคอยปรึกษาอาจารย์ที่ทำคู่มือในเรื่องนี้ ทำให้บางครั้งการทำงานล้าช้า เพราะเราไม่รู้เนื้อหาของวิชาที่ทำ และอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ไม่ค่อยมีเวลาจะบอกและอธิบายเนื้อหาที่เราทำมากนัก
  – ปัญหาในการแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม เพราะเมื่อเราคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเพิ่มเนื้อหาทีหลัง เช่นวัถุประสงค์ และเนื้อหาเพื่อเติม ทำให้เราต้องใช้เวลาในการแก้ไขใหม่เ เพราะบางครั้งเนื้อหาที่นำไปแทรกต้องอยู่หน้าแรกๆ
  – การใส่ข้อความด้านหลังปกคู่มือ โดยอาจารย์บอกว่าอยากได้แบบเป็นกรอบเส้นปะ และพื้นข้างในสีอ่อนกว่าด้านนอก เพื่อให้ข้อความเด่นและไม่เกินไปกับสีปก แต่เวลาที่เราใส่เส้นปะไม่สามารถเปลี่ยนสีเส้นปะได้ และเมื่อทำกรอบแล้วก็ไม่สามารถปรับสีใน Illustrator ได้ ทำต้องใช้ Photoshop ช่วยในเรื่องของการปรับแต่งสี

  ความรู้ที่ได้รับ

  – ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม in design ด้วยตนเองจากคู่มือและอินเตอร์เน็ต
  – เรียนรู้วิธีการ รูปแบบ การจัดหน้าเอกสารที่เป็นคู่มือ ว่านิยมจัดเป็นแบบคอลัมป์เดียวเพื่อให้ผู้อ่านไม่เกิดความสับสน
  – เรียนรู้ในเรื่องการทำงานว่าเราต้องมีความรอบคอบเพื่อให้งานที่ออกมาไม่เกิดความเสียหาย ประสบการณ์ที่ได้จากการทำคู่มือคือในเรื่องของตัวอักษร เราต้องตรวจสอบคำทุกคำและหลายๆรอบเพราะหนังสือเราไม่สามารถที่จะพิมพ์ตัวอักษรผิด หรือใส่ข้อความที่ผิดๆ ได้ เพราะเวลาที่เรานำไปส่งโรงพิมพ์ถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดี เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วเราจะมาทำการแก้ไขที่หลังก็เป็นเรื่องอยากและเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่ง การทำคู่มือครั้งนี้จึงฝึกให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบมากขึ้นเพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร เพราะคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ดี พอผ่านการทำคู่มือมาแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ทำได้

 18. eknarin said

  ได้ฝึกกงานที่พระนครเหนือนับได้ว่าเป็นโชคดีนะคับ อย่างไรก็ตามต้องระวังมาก ๆ
  พี่ ๆเขาก็ใจดีกับเราเอ็นดูเราอยู่แล้วอย่าทำให้เขาผิดหวังนะครับ หากสิ่งใดทำได้ก็ทำเลยหากเกินความสามารถก็ต้องบอกพี่เขานะครับ

 19. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552)
  -แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การปะผุตัวถังรถยนต์
  -แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ หลังจากที่ได้ส่งไปให้พี่ที่มอบหมายงานตรวจทาน
  -ตรวจดูความเรียบร้อยทั้งหมดของคู่มือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์และการปะผุตัวถังรถยนต์ก่อนส่งโรงพิมพ์
  -นำสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 8 เรื่อง ไปส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัด สุพรรณบุรี
  -ถ่ายรูปท่อต่างๆในเครื่องยนต์เพื่อนำไปแก้ไขภาพประกอบในสื่อ
  -แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ NGV

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้รับความรู้ในการแก้ไขวรรณยุกต์ลอยใรโปรแกรม Adobe Indesign
  – ได้รับความรู้และเทคนิคการแก้สระลอยในโปรแกรมตระกูล Adobe เพิ่มอีก 1 วิธี โดยการเลื่อนเคอเซอร์ให้อยู่หลังสระ 1 จังหวะ กด shift ค้างไว้ แล้วกดลูกศร เลื่อนไปทางขวา แล้วกดลูกศรขึ้นลง เพื่อเลื่อนสระให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  – ทำให้เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบในการสังเกต การสะกดคำ การเว้นวรรคของคำ อย่างถูกต้อง
  – เรียนรู้เทคนิคการจัดวางหน้ากระดาษอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

  ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
  – เนื่องจากเป็นงานที่เร่งด่วน ระยะเวลาในการแก้ไขคู่มือจึงมีน้อย วิธีแก้ จึงควรแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
  – เครื่องมือและเทคนิคบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยในโปรแกรม Adobe Indesign แล้วต้องการนำมาใช้งาน จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือหรืสอบถามจากอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

 20. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2552)
  -แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การปะผุตัวถังรถยนต์
  -แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ หลังจากที่ได้ส่งไปให้พี่ที่มอบหมายงานตรวจทาน
  -ตรวจดูความเรียบร้อยทั้งหมดของคู่มือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์และการปะผุตัวถังรถยนต์ก่อนส่งโรงพิมพ์
  -นำสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 8 เรื่อง ไปส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัด สุพรรณบุรี
  -ถ่ายรูปท่อต่างๆในเครื่องยนต์เพื่อนำไปแก้ไขภาพประกอบในสื่อ
  -แก้ไขคู่มือประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ NGV

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  -ได้รับความรู้ในการแก้ไขวรรณยุกต์ลอยใรโปรแกรม Adobe Indesign
  -ได้รับความรู้และเทคนิคการแก้สระลอยในโปรแกรมตระกูล Adobe เพิ่มอีก 1 วิธี โดยการเลื่อนเคอเซอร์ให้อยู่หลังสระ 1 จังหวะ กด shift ค้างไว้ แล้วกดลูกศร เลื่อนไปทางขวา แล้วกดลูกศรขึ้นลง เพื่อเลื่อนสระให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  -ทำให้เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบในการสังเกต การสะกดคำ การเว้นวรรคของคำ อย่างถูกต้อง
  -เรียนรู้เทคนิคการจัดวางหน้ากระดาษอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

  ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
  -เนื่องจากเป็นงานที่เร่งด่วน ระยะเวลาในการแก้ไขคู่มือจึงมีน้อย วิธีแก้ จึงควรแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
  -เครื่องมือและเทคนิคบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยในโปรแกรม Adobe Indesign แล้วต้องการนำมาใช้งาน จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือหรืสอบถามจากอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

 21. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 8 ,9 ,11 ธันวาคม 2552 )
  งานที่ได้รับมอบหมาย
  แก้ไขหน้าปก คู่มือ
  แก้ไขคู่มือหลังจากที่ส่งให้โรงพิมพ์ไปแล้ว
  – ปริ้นปก CD ที่ออกแบบไว้จากเครื่อง Printer
  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6
  – ปัญหาที่พบหลังจาที่ส่งให้โงพิมพ์ไปแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวหน้าปก พบว่าหน้าปกที่ Save ที่เป็นไฟล์ Ai จากโปรแกรม Illustrator ไปแล้ว เมื่อนำไปเปิดที่โรงพิมพ์ปรากฎว่าไฟล์ ai ที่ Save ไป ถามหา Font กับ background ทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าปกพิมพ์ได้ ข้าพเจ้าก็เลย Save เป็นไฟล์.EPS , PDF ไปให้ แต่ทางโรงพิมพ์บอกว่าถ้า save เป็นไฟล์ Ai เมื่อพิมพ์ออกมาได้จะคุณภาพสีที่ดีกว่าและสาเหตุที่ทางโรงพิมพ์ต้องการให้ Save เป็นไฟล์ AI ไปเพราะต้องการแก้สันปกเนื่องจากความหนาของคู่มือแค่ละเล่มไม่เท่ากัน
  – ปัญหาสระบางตัวที่พิมพ์ไปลอย
  วิธีการแก้ไข
  – หาวิธีการ Save เป็นไฟล์อื่นเพื่อให้หน้าปกที่ทำไปสามารถเปิดพิมพ์และแก้ไขได้โดยไม่ถามหา Font และ background ซึ่งพบว่าวิธีที่จะทำให้เมื่อ Save เป็นไฟล์ ai ไปแล้วโปรแกรมจะไม่ถามหา Font และ background คือการทำ create outline ที่ตัวหนังสือก่อน save
  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้ในส่วนของนามสกุลต่างๆ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
  – ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา เกี่ยวกับ Font หรือรูปแบบตัวหนังสือ ซึ่งรูปแบบของตัวหนังสือที่เรานำมาใช้อาจจะไม่ใช้รูปแบบมาตราฐานที่มีใช้ทั่วไป ซึ่งจะทำให้เมื่อนำไฟล์ภาพของเราไปเปิดที่อื่น จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับ Font เช่นรูปร่างหน้าตาของตัวหนังสือเปลี่ยนไปจากที่เราได้ออกแบบไว้ หรือไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ดังนั้น เราต้องเปลี่ยนตัวนังสือให้เป็นภาพก่อน โดยคลิกขวาที่ข้อความแต่ละข้อความ แล้วเลือก create outline ตัวหนังสือทั้งหมดจะกลายเป็นกลุ่มของพาธต่างๆ ที่เป็นรูปร่างของตัวหนังสือ แต่เราต้องมั่นใจว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปถูกต้องทั้งหมด เพราะการ create outline ตัวหนังสือไปแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้
  – การแก้สระลอยในโปรแกรม Illustrator โดยการ
  1. เลือนตัวเคอร์เซอร์ ( ตัวกระพริบๆ ที่พิมพ์ข้อความ ) ให้อยู่ด้านหลังสุดของสระ เช่นคำว่า รู้
  2. แล้วกด shift ค้างไว้ + ปุ่มลูกศรซ้าย ( เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าเราเลือกสระที่ลอยอยู่คือไม้โท )
  3. กด Alt ค้างไว้อีกที โดยไม่ต้องปลิ่ยปุ่ม Shift แล้วกดลูกศรลง ๆ สระที่ลอยก็จะค่อยๆ เลื่อนลงมา
  – เรียนรู้วิธีการปกแผ่น CD จากเครื่อง Printer

 22. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 8 ,9 ,11 ธันวาคม 2552 )
  งานที่ได้รับมอบหมาย
  แก้ไขหน้าปก คู่มือ
  แก้ไขคู่มือหลังจากที่ส่งให้โรงพิมพ์ไปแล้ว
  – ปริ้นปก CD ที่ออกแบบไว้จากเครื่อง Printer
  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6
  – ปัญหาที่พบหลังจาที่ส่งให้โงพิมพ์ไปแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวหน้าปก พบว่าหน้าปกที่ Save ที่เป็นไฟล์ Ai จากโปรแกรม Illustrator ไปแล้ว เมื่อนำไปเปิดที่โรงพิมพ์ปรากฎว่าไฟล์ ai ที่ Save ไป ถามหา Font กับ background ทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าปกพิมพ์ได้ ข้าพเจ้าก็เลย Save เป็นไฟล์.EPS , PDF ไปให้ แต่ทางโรงพิมพ์บอกว่าถ้า save เป็นไฟล์ Ai เมื่อพิมพ์ออกมาได้จะคุณภาพสีที่ดีกว่าและสาเหตุที่ทางโรงพิมพ์ต้องการให้ Save เป็นไฟล์ AI ไปเพราะต้องการแก้สันปกเนื่องจากความหนาของคู่มือแค่ละเล่มไม่เท่ากัน
  – ปัญหาสระบางตัวที่พิมพ์ไปลอย
  วิธีการแก้ไข
  – หาวิธีการ Save เป็นไฟล์อื่นเพื่อให้หน้าปกที่ทำไปสามารถเปิดพิมพ์และแก้ไขได้โดยไม่ถามหา Font และ background ซึ่งพบว่าวิธีที่จะทำให้เมื่อ Save เป็นไฟล์ ai ไปแล้วโปรแกรมจะไม่ถามหา Font และ background คือการทำ create outline ที่ตัวหนังสือก่อน save
  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้ในส่วนของนามสกุลต่างๆ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
  – ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา เกี่ยวกับ Font หรือรูปแบบตัวหนังสือ ซึ่งรูปแบบของตัวหนังสือที่เรานำมาใช้อาจจะไม่ใช้รูปแบบมาตราฐานที่มีใช้ทั่วไป ซึ่งจะทำให้เมื่อนำไฟล์ภาพของเราไปเปิดที่อื่น จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับ Font เช่นรูปร่างหน้าตาของตัวหนังสือเปลี่ยนไปจากที่เราได้ออกแบบไว้ หรือไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ดังนั้น เราต้องเปลี่ยนตัวนังสือให้เป็นภาพก่อน โดยคลิกขวาที่ข้อความแต่ละข้อความ แล้วเลือก create outline ตัวหนังสือทั้งหมดจะกลายเป็นกลุ่มของพาธต่างๆ ที่เป็นรูปร่างของตัวหนังสือ แต่เราต้องมั่นใจว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปถูกต้องทั้งหมด เพราะการ create outline ตัวหนังสือไปแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้
  – การแก้สระลอยในโปรแกรม Illustrator โดยการ
  1. เลือนตัวเคอร์เซอร์ ( ตัวกระพริบๆ ที่พิมพ์ข้อความ ) ให้อยู่ด้านหลังสุดของสระ เช่นคำว่า รู้
  2. แล้วกด shift ค้างไว้ + ปุ่มลูกศรซ้าย ( เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าเราเลือกสระที่ลอยอยู่คือไม้โท )
  3. กด Alt ค้างไว้อีกที โดยไม่ต้องปลิ่ยปุ่ม Shift แล้วกดลูกศรลง ๆ สระที่ลอยก็จะค่อยๆ เลื่อนลงมา
  – เรียนรู้วิธีการปกแผ่น CD จากเครื่อง Printer

  • khanistha said

   สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 8 ,9 ,11 ธันวาคม 2552 )

   งานที่ได้รับมอบหมาย
   – แก้ไขหน้าปก คู่มือ
   – แก้ไขคู่มือหลังจากที่ส่งให้โรงพิมพ์ไปแล้ว
   – ปริ้นปก CD ที่ออกแบบไว้จากเครื่อง Printer

   ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6

   – ปัญหาที่พบหลังจาที่ส่งให้โงพิมพ์ไปแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวหน้าปก พบว่าหน้าปกที่ Save ที่เป็นไฟล์ Ai จากโปรแกรม Illustrator ไปแล้ว เมื่อนำไปเปิดที่โรงพิมพ์ปรากฎว่าไฟล์ ai ที่ Save ไป ถามหา Font กับ background ทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าปกพิมพ์ได้ ข้าพเจ้าก็เลย Save เป็นไฟล์.EPS , PDF ไปให้ แต่ทางโรงพิมพ์บอกว่าถ้า save เป็นไฟล์ Ai เมื่อพิมพ์ออกมาได้จะคุณภาพสีที่ดีกว่าและสาเหตุที่ทางโรงพิมพ์ต้องการให้ Save เป็นไฟล์ AI ไปเพราะต้องการแก้สันปกเนื่องจากความหนาของคู่มือแค่ละเล่มไม่เท่ากัน
   – ปัญหาสระบางตัวที่พิมพ์ไปลอย

   วิธีการแก้ไข
   – หาวิธีการ Save เป็นไฟล์อื่นเพื่อให้หน้าปกที่ทำไปสามารถเปิดพิมพ์และแก้ไขได้โดยไม่ถามหา Font และ background ซึ่งพบว่าวิธีที่จะทำให้เมื่อ Save เป็นไฟล์ ai ไปแล้วโปรแกรมจะไม่ถามหา Font และ background คือการทำ create outline ที่ตัวหนังสือก่อน save

   ความรู้ที่ได้รับ
   – ได้รับความรู้ในส่วนของนามสกุลต่างๆ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
   – ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา เกี่ยวกับ Font หรือรูปแบบตัวหนังสือ ซึ่งรูปแบบของตัวหนังสือที่เรานำมาใช้อาจจะไม่ใช้รูปแบบมาตราฐานที่มีใช้ทั่วไป ซึ่งจะทำให้เมื่อนำไฟล์ภาพของเราไปเปิดที่อื่น จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับ Font เช่นรูปร่างหน้าตาของตัวหนังสือเปลี่ยนไปจากที่เราได้ออกแบบไว้ หรือไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ดังนั้น เราต้องเปลี่ยนตัวนังสือให้เป็นภาพก่อน โดยคลิกขวาที่ข้อความแต่ละข้อความ แล้วเลือก create outline ตัวหนังสือทั้งหมดจะกลายเป็นกลุ่มของพาธต่างๆ ที่เป็นรูปร่างของตัวหนังสือ แต่เราต้องมั่นใจว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปถูกต้องทั้งหมด เพราะการ create outline ตัวหนังสือไปแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้
   – การแก้สระลอยในโปรแกรม Illustrator โดยการ
   1. เลือนตัวเคอร์เซอร์ ( ตัวกระพริบๆ ที่พิมพ์ข้อความ ) ให้อยู่ด้านหลังสุด ของสระ เช่นคำว่า รู้
   2. แล้วกด shift ค้างไว้ + ปุ่มลูกศรซ้าย ( เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าเราเลือกสระที่ลอยอยู่คือไม้โท )
   3. กด Alt ค้างไว้อีกที โดยไม่ต้องปลิ่ยปุ่ม Shift แล้วกดลูกศรลง ๆ สระที่ลอยก็จะค่อยๆ เลื่อนลงมา
   – เรียนรู้วิธีการปกแผ่น CD จากเครื่อง Printer

 23. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 7-11 ธันวาคม 2552)
  – แก้ไขคู่มือ เรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์, การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ NGV, การปะผุตัวถังรถยนต์ ครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ ทำให้เป็นคนมีความรอบคอบในการตรวจสอบคู่มือทั้งในเรื่องของการสะกดคำ การเว้นวรรคคำ และการจัดหน้ากระดาษ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม เพราะหากส่งโรงพิมพ์ไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดจะทำให้เสียหายทั้งความไม่ถูกต้องในเนื้อหา และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

  วิธีแก้ไข ควรปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบตั้งแต่แรก หากเวลามีจำนวนจำกัดจะได้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดไม่ควรคิดว่าจะมาตรวจสอบทีหลังเพราะอาจมีเวลาไม่พอ

 24. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 7-11 ธันวาคม 2552)
  – แก้ไขคู่มือ เรื่อง การซ่อมแซมจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และ เทคนิคการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ อีกครั้งหลังจากรับงานตัวอย่างมาจากโรงพิมพ์ แล้วพี่ที่รับผิดชอบแต่ละวิชานำไปตรวจสอบและปรับแก้ข้อความบางข้อความ รูปภาพบางรูป

  สิ่งที่ได้รับในสัปดาห์นี้
  -ได้เรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขสละลอยในโปรแกรม Illustrator และการแก้ปัญหาเรื่อง Font ที่ไม่ได้ใช้ Font มาตรฐาน เวลานำไปเปิดที่โรงพิมพ์แล้วไฟล์จะถามหา Font วิธีการแก้ปัญหาก็คือ การ Create Outline ที่ Layer ตัวอักษรเพื่อให้กลายเป็นรูปภาพ ดังนั้นเวลานำไปเปิดที่อื่นจึงจะไม่ถามหา Font แต่จะไม่สามารถแก้ไขตัวอักษรได้อีก จากขนิษฐา

 25. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2552)
  – ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash จากหนังสือ Flash CS3
  – ตรวจสอบวีดิทัศน์ฝึกอบรม เรื่อง การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะและการติดตั้งเครื่องยนต์ระบบ NGV เพื่อหาข้อผิดพลาดและจดบันทึกเพื่อนำไปแก้ไข
  – เดินทางไปออฟฟิศที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อไปแก้ไขจุดที่ผิดพลาด ให้ถูกต้อง
  – ตรวจสอบความเรียบร้อยของวีดิทัศน์ฝึกอบรม 3 เรื่องที่สำเนาเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำวีดิทัศน์และคู่มือการใช้งานไปมอบให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash การตั้งค่าหน้ากระดาษ , การสร้างแอนนิเมชัน โดยการ Import รูปเข้ามาแล้วลากเส้นตาม จากนั้นกำหนดให้ภาพเคลื่อนไหวทีละจุด
  – ควรมีการสื่อสารกันให้เข้าใจเป็นอย่างดีในการทำงานของทุกฝ่าย เนื่องจากมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดเดิมซ้ำถึง 2 ครั้ง ทำให้เสียเวลาและค่าใข้จ่ายในการปริ๊นสกรีนและทำสำเนาวีดิทัศน์ใหม่ ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง หากเป็นฝ่ายที่ต้องแก้ไขก็ควรมีการจดบันทึกสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อป้องกันการลืมและจะได้แก้ไขได้ถูกจุด
  – ควรมีการดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหรือเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

 26. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2552)
  – ตรวจสอบวีดิทัศน์ฝึกอบรม เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ NGV และ เรื่อง เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ว่ามีจุดใดผิด หรือมีส่วนใดขาดหายไป และทำการจดรายละเอียดในจุดที่ผิดเพื่อส่งไปแก้ไข
  – เดินทางไปบริษัทที่ทางสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจ้างให้ทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อไปอธิบายในจุดที่ขะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
  – ตรวจสอบความเรียบร้อยของวีดิทัศน์ฝึกอบรม 5 เรื่อง ที่ทำสำเนาเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำไปส่งมอบให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  ปัญหาและอุปสรรค
  – พี่ที่บริษัทที่เป็นผู้แก้ไขงานเรื่องที่ข้าพเจ้าตรวจสอบนั้นเป็นคนละคนกับคนที่ตัดต่องานครั้งแรก จึงทำให้เวลาสื่อสารกันในเรื่องเนื้อหานั้นค่อนข้างลำบาก และพี่ที่ตัดต่องานก็แบ่งชื่อตอนของเนื้อหาเป็นอักษรย่อ ซึ่งต้องทำให้มานั่งดูเนื้อหาในวีดิทัศน์ว่าเป็นตอนใด

  สิ่งที่ได้รับในการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้คือ
  1. ในการทำงานแต่ละครั้งควรมีความรอบคอบ และผู้ทำงานก็ควรตรวจสอบงานของตนเองหลังทำงานเสร็จ หรือหลังจากที่แก้ไขแล้วดว้ย เพราะหากให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งก็เป็นคนเดิมตรวจสอบ บางจุดบางที่อาจพลาดมองข้ามไป และมีการตรวจงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก 4-5 ครั้ง ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้ต่ายในการทำสำเนาใหม่ ดังนั้นทุกๆคน ทุกๆฝ่าย จะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานของตน เช่น ฝ่ายผลิตก็ควรทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ ฝ่ายตรวจสอบก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดและจดสิ่งที่ต้องแก้ไขไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายผลิตง่ายต่อการแก้ไข
  2. ได้เรียนรู้วิธีการการทำงาน บรรยากาศในการทำงาน ของบริษัทรับตัดจ่อเอกชน ว่าเขามีการทำงานกันอย่างไร สภาพแวดล้อมของการทำงานจะเป็นแบบสบายๆ เหมือนกับทำงานอยู่ที่บ้าน แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไม่ว่าจะทำงานกันอย่างอิสระตามสบายกันแค่ไหน แต่งานจะต้องเสร็จทันตามกำหนด
  3. ได้ทำงานกับผู้ที่อายุไม่ต่างกันมาก แต่ประสบการณ์ในการทำงานของเขาสูงกว่า ในการพูดคุย การบอกให้เขาแก้ไขหรือทำแบบใดกับเนื้องานก็จะพูดคุยแบบเป็นกันเองแต่มีความเกรงใจ เพราะเขาอาวุโสกว่าในด้านประสบการณ์ ได้เห็นว่าในการทำงานเราจะมีความสามรถในการทำงานหนึ่งอย่างมีความเชียวชาญก็จะต้องอาศัยการฝึกฝน ประสบการณ์ และความตั้งใจในการทำงาน

 27. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 )
  งานที่ได้รับมอบหมาย
  -ตรวจสอบวีดิทัศน์ที่ทำการแก้ไขหลังจากที่นำส่งโรงพิมพ์ไปแล้วเพื่อดูความถูกต้อง
  – ศึกษาการใช้โปรแกรม Dreamweaver
  – Capture video เรื่องการซ่อมโทรทัศน์สี
  – ไปบริษัทวิวไวท์ ซึ่งเป็นบริษัทตัดต่อ
  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6
  – เมื่อเราตรวจสอบวีดิทัศน์แล้วบอกให้ทางบริษัทที่ทำการตัดติ่ให้แก้ไข ปรากฏว่าเมื่อนำมาเปิดดูเพื่อตรจสอบความถูกต้อง ในส่วนที่ผิดทางบริษัทไม่ได้ทำการแก้ไขให้ ทำให้เราต้องตรวจสอบวีดิทัสน์หลายรอบ สาเหตุที่ทางบริษัทไม่ทำการแก้ไขให้อาจเป็นผลมาจากการสื่อสารกันระหว่างคนที่รับผิดชอบในส่วนของเรื่องที่ได้รับมอบหมายและคนที่แก้ไขงานเป็นคนละคนกัน
  – ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการตัดต่อวีดิทัศน์เรื่องการซ่อมโทรทัศน์สี ซึ่งงานตัดต่อเป็นงานที่ข้าพเจ้าทำได้ แต่คิดว่าทำได้ไม่ดีนักเนื่องจากไม่ค่อยถนัดงานตัดต่อ ทำให้ข้าพเจ้าเป็นกังวลเกี่ยวกับการทำงานนี้ เพราะวีดิทัศน์ที่ข้าพเจ้าตัดต่อต้องนำไปใช้จริง
  วิธีการแก้ไข
  – พยามยามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้งานออกมาดี
  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้เรื่องกี่ capture video จากกล้อง
  – ได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนในการทำงานของบริษัทวิวไวท์ว่าเขามีกระบวนการในการทำงานอย่างไร และได้รู้ว่าในชีวิตการทำงานจริงถ้าคนที่ทำงานร่วมกันไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ทำงานในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดี การทำงานก็จะเกิดความล่าช้า และเสียเวลา

 28. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 21-24 ธันวาคม 2552)
  – ถ่ายภาพพิธีเปิดและบรรยากาศในการทำกิจกรรม 5ส ITED (Super) Big Cleaning Day’52
  – ตัดต่อเสียงบรรยายวีดิทัศน์เรื่อง “การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี” ด้วยโปรแกรม Adobe Audition ให้ตรงตาม Script ตัดส่วนที่อ่านผิดพลาดออก และ แบ่งเป็นตอนๆเพื่อนำไปในขนิษฐาใช้ประกอบการตัดต่อวีดิทัศน์
  – อาจารรย์พี่เลี้ยงพาไปเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่

  สิ่งที่ได้รับในการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้คือ
  1. ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น เนื่องจากต้องเดินไปถ่ายภาพกิจกรรม 5สฯ ทั่วทั้งตึก ทุกห้อง ทุกแผนก ทำให้ได้มีการพูดคุย ขออนุญาติถ่ายภาพขณะที่เขากำลังทำกิจกรรมกันอยู่ เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในที่ทำงาน
  2. เทคนิคการตัดต่อเสียงบรรยาย
  3. ประสบการณ์ในการไปสังสรรค์ รับประทานอาหารกับผู้ที่อาวุโสกว่าหลายท่าน ทำให้รู้จักการเข้าสังคมและการวางตัว

 29. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 21-24 ธันวาคม 2552 )
  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – Capture video เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ศึกษา Script เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – แปลงไฟล์วีดีโอ
  – ตัดต่อวีดีโอตาม Script โดยใช้โปรแกรม premiere pro

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6
  – กล้องที่ต้องใช้ capture วีดีโอ ลงคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากกล้องมีปัญหา และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ capture วีดีโอก็มีอาการค้างบ่อย ทำให้ต้องมีการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆ
  – โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ เมื่อคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมจะทำให้เครื่องค้างตลอดเวลา ทำให้ต้องใช้เวลานานในการเปิดโปรแกรม
  – ตัว maxtrox ที่ใช้เก็บข้อมูลแทนการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิงวเตอร์เวลาที่นำมาเปิด คอมพิวเตอร์จะหา disk ไม่ค่อยเจอ ทำให้ต้องเสีบ USB และปลั๊กไฟเพื่อให้คอมพิวเตอร์หา disk เจอหลายครั้ง
  วิธีการแก้ไข
  – เปลี่ยนกล้องที่ต้องใช้ capture จากที่เราสามารถ control ปุ่มคำสั่งต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลย มาใช้กล้องตัวใหม่ที่ต้อง control จากตัวกล้องแทนและปรึกษาวิธีการใช้กล้องจากอาจารย์พี่เลี้ยง
  – พยามยามคลิ๊กเปิดโปรแกรมช่าๆ เพื่อแก้ปัญกาเครื่องค่ง
  – Save งานที่ทำบ่อยๆ เพื่อป้องข้อมูลหายเวลาที่เครื่องค้าง

  ความรู้ที่ได้รับ
  -ได้รับความรู้เรื่องการ capture วีดีโอ
  – ในเวลาที่เราทำงานถ้าเราไม่เข้าใจการใช้งานโปรแกรมที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ควรสอบถามพี่เลี้ยง เพื่อให้เราสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและทำงานเสร็จได้เร็ว
  – ได้รับความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม premiere มากขึ้น

 30. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 8 ( วันที่ 21-24 ธันวาคม 2552 )
  – ถ่ายภาพพิธีเปิดและบรรยากาศกิจกรรม 5 ส ITED (Super)Big Cleaning Day’52
  – อาจารย์พี่เลี้ยงพาไปเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้ คือ การไปถ่ายภาพกิจกรรม 5 ส ทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนอื่นๆภายในสำนักฯเพิ่มมากขึ้น และการไปทานอาหารกลางวันกับอาจารย์พี่เลี้ยงและผู้ที่อาวุโสกว่า ทำให้รู้จักการเข้าสังคมและการวางตัวที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ

 31. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 28-30 ธันวาคม 2552 )

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ศึกษา script เพื่อตัดต่อวีดีโอเรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ตัดต่อวีดีโอเรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี โดยใช้โปรแกรม
  Premiere pro

  ปัญหาที่พบ
  – ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัดต่อ มีการค้างและ error บ่อย ในระหว่างการตัดต่อ ทำให้ต้องมีการ restart เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา
  – ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ตัดต่อ เลยต้องใช้เวลานานพอสมควรในการหาวีโอมาใส่ให้ตรงกับ script
  – ไม่ค่อยมั่นใจว่าวีดีโอที่เรานำมาวางตาม script จะถูกต้องหรือไม่
  – ตัวเก็บข้อมูลที่นำมาใช้แทนการเก็บข้อมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาที่เสียบสาย USB จะหาไฟล์ไม่ค่อยเจอ

  วิธีการแก้ไข
  – พยามยามใช้เมาส์คลิก ช้าๆ ในระหว่างการใช้เครื่องมือใช้โปรแกรมหรือเปิดไฟล์งานต่างๆ
  – ถามพี่ๆ ที่ฝึกงานเวลาที่เราไม่เข้าใจเนื้อหาที่นำมาวางตาม script ว่าถูกต้องหรือไม่
  – พยายาม save บ่อยๆ เพื่อป้องกันข้อมูลหาย เวลาเครื่องค้าง

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้การใช้โปรแกรม premiere มากขึ้น เพราะต้องศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมจากคู่มือ และอินเตอร์เน็ต
  – ได้รับความรู้เรื่องการเขียน script

 32. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 9 วันที่ ( 28-30 ธันวาคม 2552 )
  – ศึกษาการทำภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash และ Adobe Photoshop โดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  – ศึกษาการใช้ภาษา HTML โดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปใช้ในการทำโปรเจ็ค
  – ศึกษาการทำภาพ 2 มิติ ให้เป็นภาพ 3 มิติ และลงมือปฏิบัติจริง โดยนำโลโก้ของสำนักฯ ซึ่งเป็นภาพ 2 มิติ มาสร้างให้เป็นภาพ 3 มิติ แบบ cube โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs4 และหมุนภาพ 3 มิติ ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว โดยใช้หน้าต่าง Animation ร่วมกับหทัย

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้เรียนรู้เทคนิคการทำภาพ 3 มิติ
  – ได้เรียนรู้การใช้โค้ด HTML ในการเขียนคำสั่ เช่น การจัดวางตำแหน่งข้อความ

  จะเป็นการสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ,

  เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ข้อความอยู่ชิดซ้าย ,

  เป็นคำสั่งทั่ให้ข้อความอยู่ตรงกลาง ,

  เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ข้อความอยู่ชิดด้านขวา ,

  เป็นคำสั่งปิด ที่ต้องใช้คู่กันเสมอ เวลาเขียนจะมีลักษณะดังนี้

  ข้อความตัวอย่าง

  • punvadee said

   ** หมายเหตุ ** ที่ข้อความเป็นลักษณะนี้เนื่องจากผลของการใส่โค้ด HTML ค่ะ

 33. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 28-30 ธันวาคม 2552 )
  – เริ่มทำ Graphic ประกอบ website โครงการ “การสร้างคลังภาพผ่านระบบเครือข่าย” ด้วยโปรแกรม PhotoshopCS4
  – ศึกษาการใช้ภาษา HTML โดยการหาข้อมูลจาก Internet เพื่อนำไปใช้ในการสร้าง website โครงการ “การสร้างคลังภาพผ่านระบบเครือข่าย”
  – ศึกษาและลงมือปฏิบัติ การทำ Logo สามมิติด้วยโปรแกรม PhotoshopCS4
  โดยการนำภาพสองมิติมาทำให้เป็นสามมิติ และหมุนภาพโดยใช้หน้าต่าง Animation ร่วมกับพรรณวดี

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้เรียนรู้ภาษาHTML เพื่อนำไปใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆลงบน website สั่ง HTML จะอยู่ในเครื่องหมาย เสนอก ในแต่ละคำสั่งส่วนใหญ่จะมีคำสั่งเปิด และคำสั่ง เสมอ เช่น ข้อความ
  – คำสั่งที่ใช้ในการจัดตำแหน่งของรูปภาพร่วมกับข้อความ
  THIS IS MY FIRST WEB PAGE

  TEXT
  ผลลัพธ์ที่ได้ รูปภาพจะอยู่ทางซ้ายของข้อความ ถ้าต้องการให้รูปภาพอยู่ทางขวาก็เปี่ยนจากเป็น

  • Hatai said

   ** หมายเหตุ ** ที่ข้อความเป็นลักษณะนี้เนื่องจากผลของการใส่โค้ด HTML ค่ะ ^^

 34. khanistha said

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ตัดวีดีโอ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – Capture วีดีโอ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ใหม่เนื่องจาก hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดพัง
  – Capture video เพื่อทำคู่มือ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ทำ 5 ส ย้อนหลัง
  – จดเลขครุภัณฑ์ ของวัสดุ อุปกรณ์ภายในสำนักงานเพื่อทำการจำหน่าย

  ปัญหาที่พบ
  – ตัว hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูล มีปัญหาใช้งานไม่ได้ เวลาเสียบสาย USB เครื่องคอมพิวเตอร์จะหาไฟล์ใน hard disk ไม่เจอ
  – ต้อง capture video ใหม่เพราะ hark disk พังทำให้ไฟล์ที่เก็บไว้ และเริ่มทำการตัดต่อไปบางส่วนหายไป
  – เครื่องวีดีโอที่ใช้ capture ไม่ค่อย link กับโปรแกรม premiere เพราะบางครั้งเครื่องวีดีโอที่ใช้ capture สามารถเปิดดูเทปที่ถ่ายมาในจอทีวีได้ แต่พอกด capture ใน premiere ภาพในเทปไม่ขึ้นทำให้ไม่สามารถ capture ได้
  – คอมพิวเตอร์ช้าและค้างบ่อยเพราะ hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูลบนเครื่องมีจำนวนมาก
  – ไฟล์ที่ capture มาพังและไฟล์ไม่ครบ
  – ครุภัณฑ์ของวัสดุ อุปกรณ์บางชิ้นไม่มีเลขครุภัณฑ์

  วิธีการแก้ไข
  – เปลี่ยนตัว hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูลมาใส่ hard disk ตัวใหม่ที่สามารถเสียบ hard disk เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย โดยไม่ต้องเสียบสาย USB แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถเปิดไฟล์งานที่เก็บไว้ใน hard disk ได้
  – เปลี่ยนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
  – เปลี่ยนมาเก็บข้อมูลใน hard disk ในเครื่องแทนการเก็บข้อมูลในตัว hard disk
  นอกเครื่อง
  – พยายามเสียบสาย USB และปลั๊กไฟบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ เพราะบางครั้งเครื่องใช้งานไม่ได้เกิดจากปลั๊กที่ใช้เสียบไม่แน่น
  – พยายามสอบถามการใช้เครื่องวีดีโอในการ capture เพราะไม่เคยใช้มาก่อน (ปกติใช้กล้องวีดีโอในการ capture)
  – ครุภัณฑ์ที่ไม่มีเลขก็ทำการจดยี่ห้อ รุ่น แทน

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้เรื่องการ capture วีดีโอ จากเครื่อง
  – ได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เราทำงานกับคอมพิวเตอร์ เราควรมีการเก็บข้อมูลสำรองไว้เพื่อป้องกันเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เราจะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานใหม่ทั้งหมด

 35. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 4-8 มกราคม 2553 )

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ตัดวีดีโอ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – Capture วีดีโอ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ใหม่เนื่องจาก hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดพัง
  – Capture video เพื่อทำคู่มือ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ทำ 5 ส ย้อนหลัง
  – จดเลขครุภัณฑ์ ของวัสดุ อุปกรณ์ภายในสำนักงานเพื่อทำการจำหน่าย

  ปัญหาที่พบ
  – ตัว hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูล มีปัญหาใช้งานไม่ได้ เวลาเสียบสาย USB เครื่องคอมพิวเตอร์จะหาไฟล์ใน hard disk ไม่เจอ
  – ต้อง capture video ใหม่เพราะ hark disk พังทำให้ไฟล์ที่เก็บไว้ และเริ่มทำการตัดต่อไปบางส่วนหายไป
  – เครื่องวีดีโอที่ใช้ capture ไม่ค่อย link กับโปรแกรม premiere เพราะบางครั้งเครื่องวีดีโอที่ใช้ capture สามารถเปิดดูเทปที่ถ่ายมาในจอทีวีได้ แต่พอกด capture ใน premiere ภาพในเทปไม่ขึ้นทำให้ไม่สามารถ capture ได้
  – คอมพิวเตอร์ช้าและค้างบ่อยเพราะ hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูลบนเครื่องมีจำนวนมาก
  – ไฟล์ที่ capture มาพังและไฟล์ไม่ครบ
  – ครุภัณฑ์ของวัสดุ อุปกรณ์บางชิ้นไม่มีเลขครุภัณฑ์

  วิธีการแก้ไข
  – เปลี่ยนตัว hard disk ที่ใช้เก็บข้อมูลมาใส่ hard disk ตัวใหม่ที่สามารถเสียบ hard disk เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย โดยไม่ต้องเสียบสาย USB แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถเปิดไฟล์งานที่เก็บไว้ใน hard disk ได้
  – เปลี่ยนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
  – เปลี่ยนมาเก็บข้อมูลใน hard disk ในเครื่องแทนการเก็บข้อมูลในตัว hard disk
  นอกเครื่อง
  – พยายามเสียบสาย USB และปลั๊กไฟบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ เพราะบางครั้งเครื่องใช้งานไม่ได้เกิดจากปลั๊กที่ใช้เสียบไม่แน่น
  – พยายามสอบถามการใช้เครื่องวีดีโอในการ capture เพราะไม่เคยใช้มาก่อน (ปกติใช้กล้องวีดีโอในการ capture)
  – ครุภัณฑ์ที่ไม่มีเลขก็ทำการจดยี่ห้อ รุ่น แทน

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้เรื่องการ capture วีดีโอ จากเครื่อง
  – ได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เราทำงานกับคอมพิวเตอร์ เราควรมีการเก็บข้อมูลสำรองไว้เพื่อป้องกันเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มี ปัญหา เราจะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานใหม่ทั้งหมด

 36. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 10 ( วันที่ 4-8 มกราคม 2553 )
  – ทำโลโก้ สำนักฯ ให้เป็นภาพ 3 มิติ และทำให้เป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS4
  – เรียนรู้การทำภาพเคลื่อนไหวของวงจรโทรทัศน์สี เรื่อง “ การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี” โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS2
  – ทำโปรเจคโดยศึกษาการนำภาพประกอบและไฟล์ Flash ไปประกอบกับโปรแกรม Dreamweaver
  – เข้าร่วมกิจกรรม 5ส โดยการทำความสะอาด ตรวจเช็คครุภัณฑ์ เพื่อแยกนำไปจำหน่ายและจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการหยิบใช้งาน
  – ตรวจเช็คครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆตามจำนวนที่มีอยู่ และจัดเก็บเข้าตู้อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกสบายในการนำมาใช้งาน

  ปัญหาและอุปสรรค
  – ไม่คุ้นเคยกับการทำโลโก้ 3 มิติและการทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe PhotoshopCS4
  – ไฟล์ที่ export ออกมาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และมองเห็นเป็นภาพ 2 มิติ เท่านั้น
  – ครุภัณฑ์บางชิ้นไม่มีรหัส , ยี่ห้อ ,รุ่น ที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถจดรายละเอียดได้ครบถ้วน เมื่อย้อนกลับมาตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อแยกครุภัณฑ์ที่จำหน่ายและไม่จำหน่าย จึงใช้เวลานานในการไล่หารายละเอียดในส่วนที่จดบันทึกไว้
  – ครุภัณฑ์บางชิ้นเป็นอุปกรณ์แบบเก่าที่ไม่เคยเห็นและไม่รู้จัก จึงไม่ทราบว่าเป็นอุปกรณ์อะไร
  – ในการจัดเรียงม้วนเทปวีดิโอแบบเก่าเข้าตู้เพื่อแจ้งจำหน่าย เนื่องจากม้วนเทปมีจำนวนมากจึงต้องหาวิธีที่จะจัดเรียงม้วนเทปให้ได้มากที่สุด โดยวิธีการลองผิดลองถูก จากคำแนะนำของพี่เลี้ยงและช่วยกันออกความคิดเห็น

  แนวทางแก้ไข
  – ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวจากอินเทอร์เน็ตและปฏิบัติตาม
  – เซฟไฟล์ภาพออกมาแล้วนำไปทำภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม After Affect
  – สำหรับครุภัณฑ์แบบเก่า ต้องถามจากอาจารย์พี่เลี้ยงว่าใช้สำหรับทำอะไร เพื่อสามารถจดบันทึกรายละเอียดได้ถูกต้อง

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำวีดิโอ เครื่องเสียง เครื่องตัดต่อ ฯลฯ แบบเก่า จากอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยแนะนำ เช่น Portable แบบเก่า คืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ต่อกับเครื่องวีดิโอในการถ่ายทำ มี 2 แบบ คือ High Band และ Low Band ซึ่งจะแตกต่างกันที่ความถี่ของสัญญาณ แต่ในปัจจุบัน Portable และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการถ่ายทำจะอยู่รวมกันในกล้องถ่ายวิดีโอ เรียกว่า Camcoder
  – ได้เรียนรู้วิธีการในการจัดเรียงสิ่งของเข้าตู้เหล็กที่มีพื้นที่จำกัด ให้ใส่ของให้ได้มากที่สุด โดยวิธีการวางซ้อนทับหรือวางแนวตั้ง แนวนอน ก็จะช่วยให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น
  – ทำให้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ให้มีความครบถ้วน
  – ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี

 37. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 10 ( วันที่ 4-8 มกราคม 2553 )
  – ทำ Label สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อนำไปใส่ใน website โครงการ “การสร้างคลังภาพผ่านระบบเครือข่าย” ด้วยโปรแกรม After Effect เพราะต้องการให้ชื่อสำนักมีลูกเล่น มีการเคลื่อนไหว จึงเลือกใช้โปรแกรมนี้
  – เรียนรู้การทำ Animation วงจรโทรทัศน์สี ประกอบวีดิทัศน์เรื่อง “การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี” ด้วยโปรแกรม FlashCS2
  – Capture VDO เรื่อง “การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี” จากเครื่องเล่น VDO ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Premier
  – ย้ายข้อมูลในคอมพิวเตอร์จาก Drive C ไปยัง Drive D และ Drive G
  – ย้ายข้อมูลไฟล์ VDO ที่ Capture ก่อนหน้านี้ไปเก็บไว้ยัง External Harddisk
  – เข้าร่วมกิจกรรม 5ส โดยการทำความสะอาด ตรวจเช็คครุภัณฑ์ เพื่อแยกนำไปจำหน่ายและจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการหยิบใช้งาน

  ปัญหาและอุปสรรค
  – เมื่อทำเสร็จแล้วเซฟออกมาเป็นไฟล์ Flash Player ได้ แต่เล่นได้ไม่สมบูรณ์ บางเอฟเฟคก็ไม่ปรากฏ
  – แก้ไขโดยการลองเซฟเป็น .avi งานที่ได้ก็ไม่มีความสวยงาม และรายละเอียดงานไม่ชัดเจน
  – รูปภาพวงจรที่ได้รับมามีขนาดที่ใหญ่ จึงต้องนำไปสแกนเฉพาะจุด ทำให้ภาพอาจไม่มีความคมชัดเท่าที่ควร
  – รูปภาพวงจรบางภาพจะต้องนำหลายๆภาพมาต่อกัน ภาพแต่ละภาพอาจมีสีที่แตกต่างกันเนื่องจากสแกนกันคนละครั้ง และมีรอยต่อ
  – เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการค้างบ่อยและทำงานช้า
  – External Harddisk ที่นำมาเซฟข้อมูล ไม่สามารถนำเข้าหรือย้ายออกข้อมูลที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆได้
  – ครุภัณฑ์บางชิ้นไม่มีรหัส , ยี่ห้อ , รุ่น ที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถจดรายละเอียดได้ครบถ้วน เมื่อย้อนกลับมาตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อแยกครุภัณฑ์ที่จำหน่ายและไม่จำหน่าย จึงใช้เวลานานในการไล่หารายละเอียดในส่วนที่จดบันทึกไว้
  – ครุภัณฑ์บางชิ้นเป็นอุปกรณ์แบบเก่า ที่ไม่เคยเห็นและไม่รู้จักจึงไม่ทราบว่าเป็นอุปกรณ์อะไร
  – ในการจัดเรียงม้วนเทปวีดิโอแบบเก่าเข้าตู้เพื่อแจ้งจำหน่าย เนื่องจากมีจำนวนเทปวีดิโอเป็นจำนวนมากจึงต้องหาวิธีที่จะจัดเรียงม้วนเทปให้ได้มากที่สุด โดยวิธีการลองผิดลองถูก จากคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยงและช่วยกันออกความคิดเห็น

  วิธีการแก้ไข
  – เซฟงานเป็น Flash Professional เพื่อนำไปเปิดในโปรแกรม Flash CS2 แล้ว Export movie ออกมาเป็นไฟล์ .swf อีกที จึงสามารถแสดงไฟล์ได้ตรงตามที่สร้างขึ้น
  – นำภาพวงจรมาปรับแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop ก่อน โดยการปรับภาพให้คมชัดขึ้น ลบรอยต่อของภาพ และปรับอุณหภูมิสี เพื่อให้สีของภาพที่นำมาต่อกันเป็นเนื้อเดียวกันให้มาที่สุด
  – อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำให้ย้ายข้อมูลต่างๆใน Drive C ที่ไม่ใช่โปรแกรมออกไปไว้ที่ Drive อื่น เพื่อให้ Drive C มีพื้นที่ว่างมากขึ้น ทำให้เครื่องไม่มีอาการค้าง
  – อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำให้ Format External Harddisk เพื่อ reset ค่า File System ใหม่ จาก FAT 32 ให้เป็น NTFS จึงสามารถนำเข้าและย้ายออกข้อมูลที่เป็ยไฟล์ใหญ่ๆได้
  – สำหรับครุภัณฑ์แบบเก่า ต้องสอบถามจากอาจารย์พี่เลี้ยงว่าใช้สำหรับอะไร เพื่อสามารถจดบันทึกรายละเอียดได้ถูกต้อง

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – การทำ Label เป็น Animation ด้วยโปรแกรม After Effect
  – การทำ Animation ด้วยโปรแกรม FlashCS2
  – วิธีการ Capture VDO ด้วยโปรแกรม Premiere
  – ได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำวีดิโอ เครื่องเสียง เครื่องตัดต่อ ฯลฯ แบบเก่า จากอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยแนะนำ เช่น Portable แบบเก่า คืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ต่อกับเครื่องวีดิโอในการถ่ายทำมี 2 แบบ คือ High Band และ Low Band ซึ่งจะแตกต่างกันที่ความถี่ของสัญญาณ แต่ในปัจจุบัน portable และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการถ่ายทำจะอยู่รวมกันในกล้องถ่ายวีดิโอ เรียกว่า camcoder
  – ได้เรียนรู้วิธีการในการจัดเรียงสิ่งของเข้าตู้เหล็กที่มีพื้นที่จำกัดให้ใส่ของให้ได้มากที่สุดโดยวิธีการวางซ้อนทับ หรือวางแนวตั้ง แนวนอน ก็จะช่วยให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน
  – ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี

 38. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 11-15 มกราคม 2553 )

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  -Capture video เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สีโดยใช้โปรแกรม Premiere เพื่อทำคู่มือ
  – ตัด video การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี โดยใช้ Program Premiere
  – เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6
  -หารูปที่ต้อง capture เพื่อใส่ในคู่มือไม่เจอ
  -ทำรูปเพื่อให้ภาพในจอโทรทัศน์ไหลไม่ได้
  -เสียงบรรยายที่นำมาตัดสั้น แต่วีดีโอยาว และการตัดวีดีโอต้องให้ได้เลา 45 นา ทำให้ต้องดึงให้วีดีโอเล่นไป
  -ในระหว่างการตัดต่อต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อหาวีดีโอมาใส่ให้ตรงกับเสียงบรรยาย เพราะวีดีโอที่ถ่ายมาใช้ 2 กล้องถ่าย
  -บางขั้นตอนก็หารูปไม่เจอ
  -Video ที่ถ่ายมามีการถ่ายข้ามขั้นตอนและบางขั้นตอนที่ถ่ายผิดก็มีการถ่ายซ่อมไว้ใน shot หลังสุด (ไม่ถ่ายซ่อมในขั้นตอนนั้นเลย) ทำให้เวลาที่ตัดต่อเราเกิดความไม่แน่ใจว่าเราตัดถูกหรือผิด
  -คอมิวเตอร์ค้างบ่อย

  วิธีการแก้ไข
  -รูปที่หาในระหว่างที่ต้อง capture ไม่เจอ ก็นำม้วนวีดีโอที่ถ่ายมาไล่ดู เพราะการที่รูปหาไม่เจออาจเกิดจากการ capture ไม่ครบ
  -ถามอาจารย์พี่เลี้ยงเรื่องการทำภาพในจอโทรทัศน์ให้ไหล
  -พยายามตัดเสียงบรรยายที่สั้นและภาพที่ต้องแสดงขั้นตอนนานๆ ให้ smooth ไปด้วยกัน
  -พยายามเลือก shot ที่ถูกต้องที่สุดมาตัดต่อ ถ้าไม่แน่ใจขั้นตอนที่ทำว่าถูกต้องหรือไม่ก็ถามอาจารย์พี่เลี้ยง
  -พยายาม save บ่อยๆ เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ค้างและข้อมูลหาย
  -Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดอาการค้าง

  ความรู้ที่ได้รับ
  -ได้รับความรู้เรื่องการ capture วีดีโอ โดยใช้ program premiere โดย
  1. กด stop เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ
  2. หลังจากที่กด stop เลือกรูปที่ต้องการได้แล้วก็คลิกที่ file เลือก export แล้วเลือก frame
  – เรียนรู้วิธีวิธีการทำให้ภาพในจอโทรทัศน์ไหล
  -ได้รับความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม premiere ในการตัดต่อมากขึ้น
  -ได้รับความรู้เรื่องการทำ KM ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจากผู้อำนวยการสำนัก
  -ได้รับความรู้ในเรื่องเทคนิคการตัดต่อจากอาจารย์พี่เลี้ยง

 39. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 11-15 มกราคม 2552)
  – ทำโปรเจค “การสร้างคลังภาพผ่านระบบเครือข่าย” โดยการนำรูปภาพกิจกรรมต่างๆของทางสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่ Copy ใส่แผ่น DVD มาจากอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อมาจัดเรียงเป็นเดือน ในแต่ละเดือนมีงานอะไรบ้าง หลังจากนั้น นำเข้าโปรแกรม Lightroom เพื่อสร้างให้เป็นหน้า Web Gallery แต่ละงาน
  – ตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ทำการจดบันทึกและแยกประเภทในการแจ้งจำหน่ายและไม่จำหน่ายร่วมกับพรรณวดี
  – ศึกษาการหมุนภาพวงจรโทรทัศน์ในโปรแกรม Flash

  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  – รูปภาพที่ Copy ใส่แผ่น DVD มา บางไฟล์ไม่สามารถ Copy ลงคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจาก Write ข้อมูลมามากเกินไป แก้ไขโดยการ Copy รูปภาพที่เสียหายใหม่จาก External Harddisk ของอาจารย์พี่เลี้ยงโดยตรง
  – ครุภัณฑ์บางชิ้นจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ตรวจเช็คได้ยาก เพราะถูกวางซ้อนทับกันอยู่และบางชิ้นถูกวางอยู่ด้านในสุด หรืออยู่ในตู้ ทำให้ตรวจเช็คลำบาก
  – เมื่อหมุนภาพในโปรแกรม Flash object ที่ถูกหมุนไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม และมีอาการกระตุกเมื่อเริ่มแสดงใหม่ แก้ไขโดยเวลาหมุนภาพต้องให้จุดกึ่งกลางของเครื่องมือที่ใช้หมุนตรงกับจุดกึ่งกลางของภาพ

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – เทคนิคการใช้โปรแกรม Lightroom สร้างหน้า Web Gallery เช่น การเลือกรูปแบบหน้า Web Gallery แบบ Flash หรือ แบบ Html แบบ Flash จะมีความสวยงามมากกว่าแบบ Html แต่จะไม่สามารถ Click ขวา แล้ว Save รูปภาพได้ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเลือกใช้แบบ Html
  – การ Write ข้อมูลลงบนแผ่น CD หรือ DVD ไม่ควรใส่ข้อมูลมากเกินไป เพราะจะทำให้ File บาง File เสียหาย

 40. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 11-15 มกราคม 2552)
  – ศึกษาและค้นคว้าวิธีการนำโค้ด HTML ไปใช้ในการสร้างเว็บโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver และปฏิบัติจริง
  – แก้ไขโลโก้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้มีรูปแบบการหมุนใหม่คือหมุนเฉพาะสามเหลี่ยมข้างในเพื่อนำไปใช้ในการทำโปรเจ็ค
  – ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์พี่เลี้ยงให้พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ คู่มือประกอบการใช้งานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำ ISO
  – พิมพ์เลขครุภัณฑ์ที่ได้จดบันทึกไว้ในการตรวจเช็คครุภัณฑ์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
  – เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
  – ศึกษาการหมุนภาพวงจรโทรทัศน์ในโปรแกรม Flash
  – ตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ทำการจดบันทึกและแยกประเภทในการแจ้งจำหน่ายและไม่จำหน่ายร่วมกับหทัย

  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  – การใส่โค้ด HTML เกิดความผิดพลาดทำให้ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ วิธีการแก้ไขจึงต้องใส่โค้ดอย่างรอบคอบและต้องทำการปิดโค้ดทุกครั้ง เพราะหากไม่ปิดโค้ดจะทำให้โค้ดไม่สมบูรณ์และไม่แสดงผล
  – เวลาหมุนภาพในโปรแกรม Flash object ที่ถูกหมุนไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม วิธีแก้ไข ต้องให้วงกลมตรงกลางของเครื่องมือที่ใช้หมุนอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของภาพ
  – ครุภัณฑ์บางชิ้นที่ยังไม่ได้ตรวจเช็คถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งที่ตรวจเช็คได้ยาก เนื่องจากถูกวางทับซ้อนหรือวางไว้ด้านในสุด ทำให้ยากลำบากต่อการตรวจเช็ค
  – การแสดงผลการหมุนภาพในโปรแกรม Flash เกิดการกระตุก ภาพที่ได้เคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่อง จึงแก้ไขโดยการหมุนภาพในทิศทางอื่นๆ และค่อยๆหมุนทีละน้อยๆ

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้รับความรู้จากสิ่งที่ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวในกิจกรรม สภากาแฟ เช่น การพัฒนาคุณภาพขององค์กรและบุคลากรในหัวข้อต่างๆ โดยเรียงลำดับหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดให้เริ่มพัฒนาก่อน วิธีและขั้นตอนการทำ KM และการจดบันทึกรายละเอียดในการประชุมและกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำ ISO
  – ได้ทราบถึงหลักการในการพัฒนาองค์กรและวิธีการดำเนินการพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสำนักฯเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและร่วมกันโหวตในหัวข้อที่ต้องมีการพัฒนาว่าเห็นด้วยหรือไม่ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรทุกคน

 41. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 18-22 มกราคม 2553 )
  งานที่ได้รับมอบหมาย

  – ตัดวีดีโอ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ทำกิจกรรม 5 ส โดยได้รับหน้าที่ให้จำแยกอุปกรณ์สายไฟและม้วนเทปที่ได้ถ่ายไว้เพื่อทำววีดิทัศน์ไว้ที่เดียวกันและทำความสะอาดห้อง
  – ทำกราฟิค เพื่อนำเสนอบทนำก่อนนำเข้าสู่เนื้อหาของ การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ 6
  กิจกรรม 5 ส
  – ในการจัดเก็บจัดแยหม้วนเทป ไม่รู้ว่าม้วนเทปไหนเป็นเรื่องอะไร เพราะไม่มีการเขียนบอกไว้หน้าตลับเทป ทำให้ยากต่อการแยก
  การตัดวีดีโอเรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – วีดีโอที่ถ่ายมาไม่ตรงตาม script เช่น ใน script บอกว่า มิเตอร์ที่วัดได้ต้องไม่อยู่ในช่วง 0 – 9 VDC แต่ในวีดีโอที่ถ่ายมาเป็น 8 VCD
  – คอมพิวเตอร์ค้างทำให้ต้องทำการ Render งานใหม่ทั้งหมด
  – ไม่เข้าใจเนื้อหาบางตอนที่ตัด
  – เวลาที่ใส่ title และกราฟิก ต้องทำการ Render ทุกครั้งเพราะถ้าไม่ Render เวลาที่กด Play จะไม่โชว์ ทำให้ต้องเสียเวลาในการ Render ทุกครั้งที่มีการใส่กราฟิก
  – คอมพิวเตอร์มีอาการค้างบ่อย ทำให้ต้อง save งานบ่อยๆ

  วิธีการแก้ไข
  – Save งานที่ทำบ่อยๆ เพื่อป้องข้อมูลหายเวลาที่เครื่องค้าง
  – ตั้งให้โปรแกรม premiere save อัตโนมัติ เพื่อป้งอกันการลืม save
  – พยายามตัดวีดีโอไป Render ไป เพื่อประหยัดเวลาในการ Render พร้อมกันทีเดียวเพราะต้องใช้เวลานานในการ Render

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับคววามรู้เรื่องการสร้างฉากซ้อนคลิป
  โดย 1. นำคลิปที่ต้องการเข้ามาที่หน้าต่าง Project
  2. นำคลิปที่ต้องการอันที่ 1 มาวางที่ Track video 1
  3. นำคลิปที่ต้องการอันที่ 1 มาวางที่ Track video 2
  4. ทำการตัดเสียงโดยคลิ๊กที่ Toggle Track output ที่ Track Audio
  5. ในขณะที่เลือกคลิปที่ 1 อยู่ให้เปิดหน้าต่าง Effect control
  6. ปรับค่า Position ตำแหน่งที่ต้องการ
  7. ปรับค่า Scale ให้ได้ขนาดที่ต้องการ
  – ได้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Premiere ในการตัดต่อมากขึ้น

 42. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 18-22 มกราคม 2552)
  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – แก้ไขปกคู่มือประกอบบทเรียนวีดิทัศน์ โดยยึดรูปแบบเดิมไว้ แก้ไขเฉพาะ สี รูปภาพ และชื่อเรื่อง ด้วยโปรแกรม Illustraror
  – ทำคู่มือประกอบบทเรียนวีดิทัศน์เรื่อง “วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ” ด้วยโปรแกรม InDesign
  – ทำกิจกรรม 5ส ต่อ โดยจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องที่นักศึกษาฝึกงานทำงานกันอยู่ และจัดรูปแบบห้องใหม่ให้เรียบร้อย สวยงาม มีพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้น เดินสายไฟและจัดเก็บสายไฟจากอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย เป็นระเบียบเบียบ เก็บกวาดห้องมืด ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว นำน้ำยาล้างฟิล์ม กระดาษอัดรูป ฟิล์ม และสิ่งของต่างๆที่หมดอายุแล้วไปทิ้ง จดเลขครุภัณฑ์ของอุปกรณ์ต่างๆในห้องมือ เช่น เครื่องอัดขยายภาพสี/ขาวดำ, กระบอกล้างฟิล์ม (Developing Tanks) เป็นต้น ถอดประกอบ Partition ฉากกั้นสำนักงาน เพื่อจัดแบ่งสัดส่วนของห้องทำงานใหม่
  – ต้อนรับคณะดูงาน จาก บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
  – ลองเข้าใช้บทเรียน e-learning ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา

  ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
  – สื่อวีดิทัศน์บางเรื่องยังไม่มีรูปภาพมาให้ จึงทำได้แค่เพียงเปลี่ยนสี และชื่อเรื่องเท่านั้น เว้นพื้นที่ไว้ใส่รูปภาพภายหลัง
  – เนื้อหาที่จะนำมาทำคู่มือ พี่ผู้ที่รับผิดชอบยังไม่นำมาให้ อาจารย์พี่เลี้ยงได้แนะนำให้นำข้อมูลจาก Script บทวีดิทัศน์มาใช้ไปก่อน ซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่าเนื้อหานั้น พี่ผู้ที่รับผิดชอบต้องการให้จัดเรียงแบบใด เรื่องไหนก่อน-หลัง รวมถึงยังไม่มีรูปภาพมาให้ จึงทำได้แค่เพียงนำข้อมูลมาจัดวาง เว้นที่ไว้ใส่รูปภาพอย่างคร่าวๆไว้ก่อน แล้วจึงค่อยแก้ไขภายหลัง
  – ในการถอดประกอบ Partition นั้นไม่เคยมีใครทำมาก่อน จึงทำโดยการลองผิดลองถูก ทำให้ Partition เกิดการเสียหายนิดหน่อย คือมีชิ้นส่วนหัก แต่แก้ไขโดยการนำสว่านมาเจาะยึดแทน

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ฝึกการใช้โปรแกรม Illustrator มากขึ้น
  – ในการทำงานจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม และต้องมีการพูคุยประสานงานกันอย่างต่อเนื่องทุกๆฝ่าย เพราะไม่อย่างั้นฝ่ายที่รับงานต่อจากอีกฝ่ายนึงก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ต้องคอยแก้ไขตลอดเวลา ทำให้งานล่าช้า
  – การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  – ได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในห้องมือจากอาจารย์พี่เลี้ยง ว่ามีขั้นตอนอย่างไร อย่างคร่าวๆ
  – ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 43. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 18-22 มกราคม 2553)
  – ทำคู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ในโปรแกรม Adobe Indesign CS4 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี
  – จัดเก็บ – ย้าย อุปกรณ์สำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (กิจกรรม 5 ส ) ภายในแผนกนวัตกรรม
  – ทำคู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง การซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี
  – ต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  – ไม่ทราบวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่และไม่ทราบวิธีการกำหนดค่า, การเปลี่ยนหน่วยของค่าหน้ากระดาษ ให้มีขนาดเท่ากับคู่มือการใช้งานเรื่องอื่นๆ (ชุดแรก เรื่องที่ 1-8 ได้ส่งไปแล้ว ครั้งนี้เป็นชุดที่ 2 เรื่องที่ 8-12 กำหนดส่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ) วิธีการแก้ไข คือ ศึกษาจากหนังสือและเปิดหน้าต่างของคู่มือการใช้งานชุดแรกมา 1 เรื่อง และเปรียบเทียบและสังเกตจุดที่แตกต่างกันและตั้งค่าตามนั้น
  – คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยและเมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็เปิดหน้าจอไม่ติด วิธีการแก้ไข คือ อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจดูอาการและบอกว่าการ์ดจอหลวมจึงขยับการ์ดจอให้แน่น
  – ข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำคู่มือประกอบเป็นบทสคริปต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นภาษาพูด จึงต้องนำมาเรียบเรียงใหม่ให้มีความต่อเนื่องและปรับแก้ให้เป็นภาษาเขียน
  – รูปที่มีอยู่ในบทสคริปต์มีขนาดเล็กและเมื่อนำรูปภาพจากโปรแกรม Microsoft Word ไปใส่ใน Adobe Indesign จะทำให้ภาพแตก

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้ทราบวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรม Adobe Indesign เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นทำคู่มือการใช้งานครั้งแรก เพราะการทำคู่มือชุดแรกเป็นการแก้ไขคู่มือที่ได้มีการทำไว้แล้ว จึงไม่ทราบวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ถูกวิธี เพราะหากตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ได้ ก็จะทำให้เริ่มงานไม่ได้
  – ได้ฝึกการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสวยงามของสถานที่และสะดวกต่อการหยิบใช้งาน
  – การเก็บห้องมืดได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการล้างฟิล์มจากคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง
  – เมื่อคอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆและเปิดแล้วหน้าจอไม่ติด อาจมีสาเหตุมาจากการ์ดจอหลวม เนื่องจากการเคลื่อนย้านคอมพิวเตอร์หรือเกิดการกระแทกโดน case ของคอมพิวเตอร์ ให้ลองใช้ไขควงขันการ์ดจอให้แน่นแล้วลองเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
  – ได้ฝึกการเรียบเรียงบทความจากภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ

 44. khanistha said

  สัปาดาห์ที่ 13 (วันที่ 25-28 มกราคม 2553)

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ตัดวีดิทัศน์ เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – แก้ไขวีดิทัศน์ตอนที่ 1-3
  – ศึกษาการทำ effect จากคู่มือการใช้งาน premiere pro
  – ใส่ BG ก่อนนำเข้าสู่เนื้อหาแต่ละตอน
  – ใส่ title อธิบายข้อความทั้ง 8 ตอน
  – ใส่เสียงเพลง และ Effect ในวีดิทัศน์
  – Render วีดิดอทั้งหมด
  – เลือกเสียงเพลง
  – แก้ไข title

  ปัญหาที่พบ

  – เมื่อตัดวีดิทัศน์ครบทั้ง 8 ตอนแล้ว ให้อาจารย์เจ้าของวิชาตรวจเพื่อดูความถูกต้องของเนื้อหาพบว่ามีบางตอนที่แสดงการวัดแผงวงจรดูไม่รู้เเรื่องว่าเป็นวงจรอะไร
  – ภาพบางตอนยืดไป
  – หารูปบางตอนไม่เจอ ทำให้ไม่สามารถทำตัดขั้นตอนนั้นได้
  – ระหว่างการวาง title ลงบน timeline เมื่อกด play แล้วมองไม่เห็น title ที่ใส่ไป
  – ไม่เข้าใจการใส่เสียงบรรยายว่าทำอย่างไร และเลือกเสียงอย่างไร
  – เสียงเพลงที่ต้องเลือกมีจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาในการเลือก
  – คอมพิวเตอร์ค้าง

  วิธัการแก้ไข

  – บางขั้นตอนที่อาจารย์ comment มาวางดูไม่รู้เรื่องว่าการวัดวงจรเป็นการวัดวงจรของภาคอะไร ก็ทำการใส่ title เพื่อะอบายขั้นตอนนั้นๆ เพื่อให้ผู้ดูเข้าใจเนื้อหาของวีดิทัศน์มากขึ้น
  – พยายาม save บ่อยๆ โดยการตั้ง save อัตโนมัติไว้ โดยให้มีการ save ทุกๆ 20 นาทีเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเวลาที่เครื่องค้าง
  – เมื่อเลือกเพลงที่ต้องการได้แล้วก็นำมาใส่ไว้อีก folder เพื่อสะดวกในการเลือกไปใช้งาน
  – ถามอาจารย์พี่ลี้ยงเพื่อขอคำแนะนำในการใส่เสียงเพลง

  ความรู้ที่ได้รับ

  – ได้รับความรู้ในเรื่องของเทคนิคการตัดต่อ และการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ จากอาจารย์พี่เลี้ยง
  – ได้รับความรู้ในการสร้างวีดิโอหลายๆ สี โดย
  1. วางวีดิโอลงบนแทร็กวีดิโอ 1
  2. วางไตเติ้ลวีดิโอลงบนแทร็กวีดิโอ 2
  3. สร้างซีเควนส์ใหม่ แล้ววางคลิป matte สีต่างๆ เรียงกันในศีเควนส์
  4. คลิกเม้าส์เลือกซีเควนส์ที่ 1 แล้วลากมาวางบนแทร็กวีดิโอ 3
  5. คลิกลือกแทร็ก matte แล้วปรับค่าความโปร่งที่ opacity
  – เรียนรู้การสร้างตาข่ายให้กับวีดิโอ โดยใช้ effect distort เลือก lens distortion แล้วปรับค่าตามต้องการ

  – ได้รับความรู้ในการสร้างวีดิโอหลายๆ ในพื้นที่เดียวกันโดย
  1. สร้างพื้นที่ให้วีดิโอจาก template โดยการสร้าง title เลือก template เป็น lower third 1115
  2. ลบข้อความใน template เหลือไว้เฉาะเส้นส่วนล่าง
  3. วีดิโอในจุดที่ต้องการ

  – ได้รับความรู้ในเรื่องการใส่เสียงบรรยายจากอาจาร์พี่เลี้ยงว่าต้องเลือกเสียงบรรยายที่มีจังหวะที่เร็วและเร้าใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนและไม่เบื่อ
  – เรียนรู้วิธีการปรับเสียงและเน้นเสียงส่วนต่างๆ โดยการปรับที่ scale เสียงโดยการคลิกให้เกิดจุดเล็กๆ แล้วปรับเสียง

  – การทำงานในสัปห์ดานี้ได้รับความรู้ในเรื่องของการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม premiere มากมายและรู้ว่าการตัดต่อเป็นงานที่ไม่ยากอย่างที่คิด

 45. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 25-28 มกราคม 2553)
  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ทำปกกล่อง DVD สำหรับสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ด้วยโปรแกรม Illustrator
  – ศึกษาการตัดต่อวีดิทัศน์ การใส่ Title Graphic effect ต่างๆ
  – ช่วยขนิษฐา เลือก effect, Sound, ใส่ Title วีดิทัศน์เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – แก้ไขคู่มือประกอบบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ

  ปัญหาและอุปสรรค
  – การทำปกกล่อง DVD แต่ละรายวิชายังไม่สามารถใส่ภาพประกอบได้ เพราะยังไม่มีรูปภาพมาให้
  – ตอนวาง Title ลงบน Timeline แล้วมองไม่เห็น Title ที่สร้างไว้ ตอน play ดู
  – คอมฯมีอาการค้างบ่อย เนื่องจาก HDD ของเครื่องมีข้อมูลเยอะมากเกินไป
  – การทำคู่มือฯยังคงไม่คืบหน้า เพราะรายละเอียดและรูปภาพต่างๆ พี่ผู้ที่ดูแลรายวิชานี้ยังไม่นำมาให้ อาจทำให้ทำคู่มือไม่ทัน เพราะจะต้องนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่สุพรรณตรวจ ในวันที่ 2 ก.พ. 2553

  การแก้ไข
  – เว้นพื้นที่ไว้ใส่ภาพประกอบ วาง Layout และใส่ตัวอักษรไปก่อน
  – จะต้อง Render งานก่อน จึงจะสามารถมองเห็น Title ได้
  – ตั้ง Auto Save ทุกๆ 20 นาที เพื่อป้องกันงานสูญหายเมื่อคอมฯค้าง
  – ได้ไปทวงถามถึงรายละเอียด ข้อมูล รูปภาพต่างๆ จากอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อจะนำมาดำเนินการทำต่อ อาจารย์พี่เลี้ยงได้ไปทวงถามให้ จนได้รับข้อมูล รูปภาพต่างๆมาในวันที่ 28 ม.ค. 2553

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ฝึกการใช้โปรแกรม Illustrator มากขึ้น
  – การจัดวางรูปแบบ ออกแบบปกกล่อง DVD เพื่อการศึกษา
  – เทคนิคการใส่ Clip VDO ลงในทีวี โดยเลือก VDO effect  Distort  Lens Distortion
  – เทคนิคการสร้าง VDO หลายสี โดย
  – 1. วาง Clip VDO ลงบน Track VDO 1
  2. วาง Clip TiTle ลงบน Track VDO 2
  3. สร้าง Sequence ใหม่ แล้ววาง Clip matte สีต่างๆ เรียงกันใน Sequence
  4. Clik เลือก Sequence แรก แล้วลาก Sequence matte ไปวางบน Track VDO 3
  5 Clik เลือก Track ของ matte แล้วปรับค่าความโปร่งใส (Opacity)
  – ในการทำงานจะต้องมีการช่วยกันออกความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และเลือกทำในสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้นๆ
  – ในการทำงานจะต้องมีการพูคุย ประสานงานกันให้มาก งานจะได้ไม่ล่าช้า และหากมีข้อผิดพลาดที่ใด จะได้แก้ไขทัน

 46. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 25-28 มกราคม 2553)
  – ทำคู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง การซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  – เรียนรู้การตัดต่อวีดิทัศน์ การใส่ Title,Graphic,effect จากขนิษฐา ในการตัดต่อวีดิทัศน์ เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ทำคู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับต้น แก้ไข วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในเนื้อหาแต่ละบท โดยดัดแปลงให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท
  – ขัดเกลาและเรียบเรียงข้อความในคู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับต้น โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง

  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  – คำบางคำเป็นคำทับศัพท์ ซึ่งการทำคู่มือประกอบการใช้งานจำเป็นต้องสะกดคำให้ถูกต้อง วิธีการแก้ไข โดยการตรวจสอบการสะกดคำที่ถูกต้องจากการเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน แล้วนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง
  – ตอนวาง title ลงบน timeline แล้ว เมื่อกด play มองไม่เห็น timeline วิธีการแก้ไข ต้อง render file ก่อน แล้วลองเล่นใหม่อีกครั้ง จึงมองเห็น
  – คอมพิวเตอร์มีอาการค้างบ่อย เนื่องจากฮาร์ดดิสของเครื่องมีข้อมูลเยอะ วิธีการแก้ไข เซฟงานบ่อยๆ เพื่อป้องกันงานหายเมื่อคอมพิวเตอร์ค้าง
  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้ทราบหลักการเขียนคำทับศัพท์ที่ถูกต้องจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
  – ได้ทราบเทคนิคการใส่ clip video ลงในทีวี โดยเลือก vdo effect แล้วเลือก distort เลือก Lens distortion
  – ได้ทราบเทคนิคการสร้าง วีดิโอหลายสี
  – ทำให้เป็นคนช่างสังเกตในการสะกดคำผิด หรือ การสังเกตสระลอย ในการทำคู่มือประกอบการใช้งาน
  – ได้ฝึกการวิเคราะห์เนื้อหาแต่ละบท เพื่อนำเอาเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  – ได้ฝึกการขัดเกลาข้อความให้เหมาะสมในการอ่านทำความเข้าใจ

 47. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 1-5กุมภาพันธ์ 2553)

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – ใส่เสียง sound ตอนที่ 2
  – Render ไฟล์งาน
  – Save ไฟล์งานที่ Render เสร็จแล้วเป็นไฟล์ .avi
  – ไปสุพรรณบุรี (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2)
  – นำวีดิทัศน์ที่ตัดเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจดูความถูกต้อง
  – แก้ไข sound ที่อาจารย์ comment มาว่าดังเกินไป
  – สร้างไตเติ้ลตอนจบ
  – ทำหน้า menu จากโปรแกรม NERO

  ปัญหาที่พบ
  – Maxtor ที่นำไปเปิดไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ได้ export ออกมาเป็นไฟล์ .avi เปิดไม่ได้ เวลาเปิดจะขึ้นำว่า demand เลยลองถามพี่ที่ใกงานดู พี่ที่ฝึกงานบอกว่า อาจเป็นเพราะว่างานที่เราทำ New project ผ่าน Maxtor เลยเปิดในโน๊ตบุคไม่ได้
  – รูปวงจรที่น้องฝึกงานทำมาแระแสไฟวิ่งผิด
  – เมื่อกลับจากที่สุพรรณแล้ว ลองเปิดไฟล์งานดู ปรากฎว่าเปิดแล้วขึ้น demand ซึ่งเป็นอาการของ file งานพัง
  – แก้เสียง sound ไม่ได้เพราะต้องแก้ไขจาก ไฟล์ต้นฉบับ เพราะการแก้เสียงใน premiere จะได้เสียงที่ไม่คมชัดเท่าเดิม
  – เวลาที่สร้างไตเติ้ลตอนจบ ข้อความเลื่อนช้า และเวลาที่เลื่อนมาก็เลื่อนขึ้นไม่จบ
  – Render เสร็จแล้วเวลา Play ค้าง
  – โปแกรม premiere ค้าง เลยคลิ๊กปิด พอเปิดมาก็ให้คลิ๊กเพื่อ save งานเป็นชื่อใหม่
  – ในระหว่างการ import จรจร เข้ามาแล้วนำมาวางบน timeline เวลา play preview ภาพค้าง และ Render ไม่ได้ เวลาที่ Render จะต้องกด Enter แต่กด Enter จะขึ้น Play แทนการ Render
  – กด Enter ไม่ได้ พอกด Enter จะขึ้นคำว่า Video preview error และ code compression error
  – เวลากด import เข้ามาวางบน timeline เวลาที่กด Render โปแกรมจะขึ้นคำว่า The code may be unable to support the reduces frame size or there may be hard were or memory problem
  – บางครั้งเวลาที่ render จากแทบสีแดงเป็นแทบสีเขียวหมดแล้ว พอกด export ให้เป็นไฟล์ avi จะขั้นคำว่า “Error compiling movie unknown error ”
  ซึ่งปัญหาที่พบนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้ เพราะเวลาที่เปิด Project งานขึ้นมา โปรแกรมจะขึ้นให้ save งานใหม่

  วิธีแก้ไข
  – ไฟล์ Premiere ที่เปิดให้อาจารย์ดูไม่ได้ตอนที่ไปสุพรรณฯ ก็เปิดไฟล์งานที่แปลงเป็น avi แล้วทั้งหมด 4 ตอนให้อาจารย์ดู
  – วงจรที่มีการวิ่งของทิศทางกระแสไฟผิด ก็ให้อาจารยน์อธิบายแล้ววางการวิ่งของทิศทางกระแสไฟให้ใหม่เพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง
  – ไฟล์งานที่ demand ไปแล้ว ก็ใช้ ไฟล์งานที่อยู่ Auto save มาแก้ไขแล้ว save เป็น project ใหม่แทน
  – วิธีการแก้ไขเสียง sound ที่ดังเกินไป โดยการลด scale ใน premiere ให้อยู่ในช่วง 18 19 20 เพื่อให้เสียงเพลงเบาลง
  – วิธีแก้เติ้ลคือ ทำไตเติ้ลที่เป็นเฉพาะข้อความที่เราไม่ต้องการให้เลื่อนใน photo shop แล้วนำมาใช้ใน premiere ส่วนข้อความที่ต้องการให้เลื่อนก็ สร้างไตเติ้ลขึ้นมาใหม่แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เลื่อน โดยกำหนดค่าเป็น Roll
  – แก้ไข size ของวงจรที่ทำใน flast จาก size 720*576 เป็น 720*480 โยใช้ after effect

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรู้ในส่วนของการทำงาน และได้รับประสบการณ์จากการทำงานในโปแกรม premiere ว่าเวลาที่เราทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปแกรมพวกนี้จะมีปัญหาในการ save งานมาก เช่น ไฟล์หาย ไฟล์พัง หาไฟล์เจอ ซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็สอนให้ดิฉันรู้ว่า ต้องมีความรอบคอบในการทำงานพยายาม save ที่ทำบ่อยๆ หรือไม่ถ้ากลัวลืม save ก็ตั้ง auto save ไวในเครื่อง เพราะเวลาที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา auto save ก็ยังเก้บไฟล์งานที่เราทำไว้ ซึ่งเราสามารถเรียกมาใช้งานได้
  – ได้รับความรู้ในการสร้าง title ตอนจบ
  – ได้ความรู้ว่า เวลาที่เรา export ไฟล์งานจาก premiere มาเป็น avi แล้วนำมาแปลงไฟล์เป็น MPEG จะได้งานทีคมชัดมากกว่า
  วิธีการตั้งค่าคือ 1 เลือก Start new project
  2. Format ตั้งค่าเป็น out put mode แล้วเลือก out put all clip in
  to the one file or one of file
  – profile & level = mpeml
  – size 720*576
  – frame rate = 25 fps

  – ได้เรียนวิธีการสร้าง Menu จาก Nero

 48. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 14 ( วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553)
  – แก้ไขปกคู่มือการใช้งาน เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ LPG
  – แก้ไขคู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับต้น
  – เดินทางไปกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำคู่มือ,สื่อสีดิทัศน์,CAI ให้ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ในแต่ละวิชาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำกลับมาแก้ไข
  – ปริ๊นคู่มือประกอบการใช้งาน
  – ถ่ายภาพ Packshot หม้อต้มของเครื่องยนต์
  – ศึกษาการตัดต่อวีดิทัศน์จากขนิษฐา

  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  – ไม่สามารถลำดับรูปภาพที่ออกแบบเพื่อนำมาใส่บนหน้าปก ให้อยู่ด้านหลังเส้นเวกเตอร์ที่สร้างไว้ได้และไม่ทราบวิธีการตกแต่งภาพอย่างลึกซึ้งและตรงตามความต้องการ วิธีแก้ไข คือ ออกแบบและสร้างภาพที่ต้องนำมาประกอบในโปรแกรม Adobe phoshop เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่คุ้นเคยจึงสามารถเพิ่มเทคนิคได้มากกว่า
  – การใส่ end title ในโปรแกรม Adobe premier เลื่อนขึ้นช้า จึงแก้ไขโดยการ ขยับข้อความให้อยู่ด้านบนและตั้งค่าให้เป็น Roll เวลา Preview ข้อความจะเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้น

  ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ได้ฝึกทักษะการออกแบบปกหนังสือ การปรับแต่งรูปภาพเพื่อนำไปใส่ในปกหนังสือให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นๆ
  – ในโปรแกรม Adobe Indesign เมื่อเรานำลูกศรไปคลิกที่พื้นที่ว่างเปล่า (รอบนอกพื้นที่การใช้งาน) แล้วกด TAB แถบเครื่องมือต่างๆจะหายไป ให้เรากด TAB อีกครั้ง แถบเครื่องมือทั้งหมดจะกลับมา
  – การปรับตั้งค่าการพิมพ์เอกสารแบบขาว-ดำ ให้ตั้งค่าในคำสั่ง print โดยทำเครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความ “การพิมพ์เฉดสีเทา” และ “การพิมพ์สองหน้า”
  – การถ่ายภาพ packshot อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ในการจัดองค์ประกอบภาพ ควรเรียงลำดับของที่มีขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก เพื่อความสวยงาม การจัดแสงและปรับตั้งค่าของกล้อง การกำหนดทิศทางของแสงแฟลช เพื่อให้แสงสว่างของภาพถ่ายมีความพอดี ไม่มีเงาบนวัตถุที่ถ่ายเพราะทำให้ภาพไม่สวยงาม
  – อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ว่าเป็นการระบุว่าผู้เรียนจะได้รับหรือมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อศึกษาบทเรียนนั้นๆจบ ไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าทำได้มากน้อยเพียงใด
  – อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำการจัดวาง layout ของหน้ากระดาษ ควรจัดเรียงรูปภาพที่ไม่มีข้อความอธิบายยาวมาก เช่น อุปกรณ์ นำมาจัดเรียงให้อยู่ใกล้กันแล้วใส่เป็นชื่อใต้ภาพเทนการวางเรียงต่อๆกัน

 49. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553)
  – ทำคู่มือประกอบสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ” ต่อจากที่วาง layout ไว้ จัดเรียงลำดับเนื้อหาใหม่ ใส่รูปภาพ เพิ่มเนื้อหา
  – เดินทางไปกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อนำคู่มือ , สื่อวีดิทัศน์ , CAI ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำกลับมาแก้ไข
  – แก้ไขและปริ๊นคู่มือประกอบการใช้งานในวีดิทัศน์
  – ช่วยจัดองค์ประกอบภาพในการถ่าย Packshot
  – ศึกษาการตัดต่อวีดิทัศน์จากขนิษฐา
  – แก้ไขคู่มือประกอบสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ” หลังจากที่นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนและเพิ่มเติมเนื้อหาตอนท้าย ใส่ข้อความลงบนพื้นที่ที่เว็บเว้นไว้และแก้ไขรูปภาพบางภาพ

  ปัญหาและอุปสรรค
  – รูปภาพวงจรประกอบคู่มือนั้น เป็นไฟล์โปรแกรม Visio ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช่อยู่ไม่มีโปรแกรมนี้ ทำให้สามารถนำรูปจาก word ไปใส่ใน Indesign ได้
  – รูปภาพบางภาพมีขนาดเล็ก ทำให้เมื่อนำไปใส่ใน Indesign แล้วรูปภาพที่ได้ไม่คมชัด
  – End title เลื่อนขึ้นช้า

  การแก้ไข
  – Copy รูปภาพวงจรไปวางไว้ใน word อีกด้านหนึ่ง จากนี้ก็ขยายให้รูปมีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วใช้โปรแกรม Photoscape ถ่ายภาพหน้าจอของรูปวงจรนั้นๆ save ออกมาเป็นไฟล์ jpeg แล้วจึงนำไปใส่ในโปรแกรม Indesign
  – ขยับตัวหนังสือ(ข้อความ) ให้อยู่ด้านบนๆและตั้งค่าไฟให้เป็น Roll แล้วเวลา preview ดู จะปรากฏข้อความเลื่อนๆเร็วขึ้น

  สิ่งที่ได้รับ
  – เทคนิคการ capture หน้าจอด้วยโปรแกรม Photo scape ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว กว่าการทำ printscreen แล้วนำไปใส่ photoshop
  – รู้จักโปรแกรม visio
  – ในโปรแกรม adobe indesign เมื่อเราลูกศรไปคลิกที่พื้นที่ว่างเล่า(รอบนอกของพื้นที่การใช้งาน) แล้วกด TAB แถบเครื่องมือต่างๆจะหายไป ให้กด TAB อีกครั้ง แถบเครื่องมือจะกลับมาติดเหมือนเดิม
  – การปรับตั้งการพิมพ์เอกสาร 2 หน้า โดยเข้าไปตั้งค่าใน preference ทำเครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความการพิมพ์ทั้งสองหน้า
  – การถ่ายภาพ packshot อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดองค์ประกอบภาพ ควรเรียงลำดับของที่มีขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก เพื่อความสวยงาม การจัดแสงและปรับตั้งค่าของกล้อง การกำหนดทิศทางของแฟลช เพื่อให้แสงสว่างของภาพถ่ายมีความพอดี นำสินค้าสีดำมาบังเพื่อให้ไม่เกิดเงาบนวัตถุที่ถ่าย เพราะจะทำให้ภาพไม่สวยงาม
  – อาจารย์พี่เลี้ยงได้แนะนำเทคนิคการแปลงไฟล์ .avi เป็น MPEG2 โดยการ…
  1) Export ไฟล์จาก Premier เป็น .avi
  2) ใช้โปรแกรม TMPEG 4.0 XPRESS แปลงเป็น MPEG2 (ถ้าใช้ Premier แปลงจะใช้เวลานานกว่าและความละเอียดน้อยกว่า(ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยง))
  3) ตั้งค่าความละเอียดของ VDO ใน TMPEG ให้สูงขึ้น โดยการเลือก Format  MPEG file output เลือก MPEG2, 720×570 pixel, 25 fps, VBR (Constant Quality), PAL , 8 bit, Bitrate 15,000 (Maximum bit) 2 (Minimum bit) 100 (Quality)
  4) ตั้งค่า Audio เลือก MPEG1 Audio Layer II , 4800 Hz, stereo, 128 kbps.

  – อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ว่าเป็นการระบุว่าผู้เรียนจะได้รับหรือมีพฤติกรรมอย่างไรหลังจากการศึกษาบทเรียนนั้นๆจบ ไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าทำได้มากหรือน้อยเท่าใด เช่น หลังจากรับการฝึกแล้วผู้ฝึกสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 2 อาการ ให้แก้เป็น หลังจากรับการฝึกแล้วผู้ฝึกสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้อย่างถูกต้อง

 50. khanistha said

  สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553)

  งานที่ได้รับมอบหมาย
  – Export ตอนที่ 1, 6 เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – ทำเมนู ใน Nero
  – ทำ title ตอนที่เข้าสู่เนื้อหาและตอนจบ
  – ไรท์วีดิทัศน์เรื่องการวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี
  – แก้ปกคู่มือ
  – ทำ power point เพื่อ present project
  – ไปสุพรรณบุรี

  ปัญหาที่พบ

  – เวลาที่สร้างเมนูเสร็จแล้วเมื่อเปิดดูตอนที่ 1 แล้วแล้ว ไม่กลับมาหน้าเมนูเพื่อให้เลือกดูตอนต่อไป แต่จะเล่นไปทีละตอนเลย
  – ใส่เสียงหน้าเมนูที่ทำไม่ได้
  – เวลาที่พิมพ์ตัวอักษรไม่สามารถลบชื่อตัวอักษรที่เป็นชื่อไฟล์ที่เซฟมาเพื่อเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้
  – ไฟล์ Illustrator ไม่สามารถเปิดเพื่อแก้ไขได้
  – วันที่ต้อง present project ที่ทำกับที่ฝึกงาน ในห้องประชุมที่พวกเราต้องๆไปติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์เอง ไม่มีรีโมทที่จะสั่งให้เครื่องทำงาน
  – วันที่ 12 ที่เป็นวันทำงานวันสุดท้ายต้องเดินทางไปส่งงานที่สุพรรณบุรีปรากฏว่า งานที่ทำไปต้องกลับมาแก้ไขอีกนิดหน่อย

  วิธีแก้ไข
  – ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Nero จากอินเตอร์เน็ต ในส่วนที่ไม่สามารถทำได้ และสอบถามอาจารย์พี่เลี้ยงในส่วนที่ไม่เข้าใจ
  – เปิดไฟล์ Illustrator ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เป็น llustrator cs4 เพื่อให้สามารถทำงานได้
  – โปรเจคเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มีรีโมท แก้ไขโยนำเครื่องโปรเจคเตอร์จากห้อง AV ไปใช้ แต่เนื่องจากเครื่องที่นำมาใช้เป็นรุ่นเก่า จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการปรับ Keystone ได้ และส่วนของภาพที่ฉายขึ้นจอก็ไม่คมชัดนัก
  – ในส่วนของงานที่ต้องแก้ไข วันที่กลับมา ดิฉันก้อแก้ไขในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน และส่วนที่เหลือก็บอกน้องที่ฝึกงานให้ทำต่อ และให้เบอร์ติดต่อกลับมาในเวลาที่มีปัญหา ฃในส่วนของงานท่ดิฉันรับผิดชอบอยู่

  ความรู้ที่ได้รับ
  – ได้รับความรุและประสบการณ์จากการทำงานจริงทั้งในส่วนของการใช้งานโปแกรมต่างๆ และการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง
  – ในวันที่ present project ก็ได้รับความรู้และคำแนะนำ ในเรื่องของ project ที่ทำ และคำแนะนำดีๆ จากพี่ๆ และอาจารย์ในฝ่ายบริหารวิชาการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต และการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ
  – ในระหว่างการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดเวลา 3 เดือน ดิฉันได้รับความรูและประสบการณ์ใหม่ๆ จากที่ทำงานมากมาย ทำให้ดิฉันคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากที่นี้ สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้เลย และดิฉันก็รู้สึกประทับใจมากที่ได้มาฝึกงานที่นี้

 51. Hatai said

  สัปดาห์ที่ 15 ( 8-12 กุมภาพันธ์ )
  – แก้ไขคู่มือประกอบสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ โดยแก้ไข ข้อความบางส่วนและจัดหน้าคำนำ สารบัญ และเนื้อหาหน้าแรกให้เริ่มที่หน้าด้านขวา ปรับรูปภาพจาก สี ให้เป็น ขาว-ดำ และหลังจากที่ส่งโรงพิมพ์ลองพิมพ์ตัวอย่างออกมาแล้ว มีรูปภาพบางภาพมืดเกินไปจึงต้องปรับแสงให้สว่างขึ้น
  – นำเสนอโครงการ การสร้างคลังภาพผ่านระบบเครือข่าย แก่บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
  – เดินทางไปส่งงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
  ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
  – รูปภาพสีที่จะต้องแก้ไขให้เป็นภาพขาว-ดำ บางภาพนำมาจาก MS Word ไม่สามารถแก้ให้เป็นขาว-ดำใน Photoshop แล้วนำมา ReLink ใน InDesign ได้ จึงต้องนำไฟล์ภาพใน InDesign ไปเปิดใน Photoshop แล้วทำให้เป็นขาว-ดำ ปรับแต่งสีให้เหมาะสม จากนั้นนำมาวางในโปรแกรม InDesign ใหม่
  – มีการแก้ไขเนื้อหาภายในคู่มือบางส่วน ทำให้ต้องแก้สารบัญใหม่
  – การติดต่อประสานงานในการขอเข้าใช้ห้องประชุม มีความยุ่งยากเล็กน้อยเนื่องจากพี่ที่จะต้องไปติดต่อออกไปข้างนอก เราจึงต้องไปขอให้แม่บ้านเปิดห้องให้ก่อน เพื่อทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม
  – การต่อ Projector เข้ากับคอมพิวเตอร์ Projector ที่ติดอยู่บนเพดานห้องไม่มีรีโมท จึงนำ Projector ของแผนกนวัตกรรมมาใช้แทน แต่ Projector ของแผนกนวัตกรรมมีปัญหาคือ มีการใช้งานมานานทำให้โฟกัสไม่ดี และภาพที่ปรากฏบนจอมีภาพซ้อน จึงแก้ไขโดยการกลับไปใช้ Projector ที่ติดเพดานเหมือนเดิม โดยปีนขึ้นไปกดปุ่ม และปรับความเหมาะสมของภาพที่ปรากฏบนจอ
  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – ศึกษาการสร้าง menu title ด้วยโปรแกรม Nero จากขนิษฐา โดยการนำวีดิทัศน์ที่ตัดต่อเสร็จแล้วเป็นตอนๆมาใส่ menu title แล้ว write ลงแผ่น DVD
  – ได้รับคำแนะนำและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่นำเสนอจากอาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือ นำไปใช้กับงานชิ้นอื่นๆ เช่น แถบเมมนูน่าจะใช้เป็นภาษาไทย เพื่อความเข้าใจง่าย, ในหน้า Photo Gallery แนะนำให้ปรับปรุง หรือหากมีโอกาสให้ลองทำเป็น เมนู Drop down, การใช้ทฤษฎีสีมาช่วยในการออกแบบหน้า website

 52. punvadee said

  สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553)
  – แก้ไขคู่มือประกอบการใช้งานเรื่อง เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับต้น โดยแก้ไขภาพประกอบคำบรรยาย เรื่อง การถอดและประกอบ body N72 และเพิ่มเนื้อหา แก้ไขรูปภาพบางรูปให้เป็นภาพขาว – ดำ
  – แก้ไขปกคู่มือประกอบการใช้งาน โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
  – นำเสนอโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “การสร้างคลังภาพผ่านระบบเครือข่าย” แก่บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.
  – เดินทางไปกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  – ไฟล์รูปภาพที่ได้รับมาไม่ได้บอกรายละเอียดในแต่ละภาพ จึงต้องสังเกตว่า ภาพนั้นๆตรงกับลักษณะการบรรยายใดมากที่สุด และบางภาพต้องถามจากอาจารย์พี่เลี้ยงที่มอบหมายงานให้ว่าเป็นรูปของข้อความใด
  – รูปภาพบางรูปที่เป็นภาพสีเมื่อนำไปปริ๊นเป็นแบบขาว – ดำ จะทำให้ภาพมืด และมองไม่เห็นรายละเอียด วิธีการแก้ไข หากภาพที่นำเข้ามาในโปรแกรม Indesign เป็นไฟล์ JPG ให้ปรับแก้ภาพเป็นแบบ Grayscale ในโปรแกรม Photoshop แล้วทำการอัพเดทลิงค์ในโปรแกรม Indesign หรือคลิกที่ภาพเดิมจากนั้นเลือก File > Place แล้วเลือกภาพที่ปรับแก้เป็นขาว – ดำ แล้ว ภาพใหม่ก็จะมาแทนที่ภาพเดิม
  – การต่อเครื่อง Projector กับเครื่องคอมพิวเตอร์เกิด Keystone Effect บนหน้าจอแสดงผล วิธีแก้คือ ขยับเครื่อง Projector ให้อยุ่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและตั้งค่าที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
  – การติดต่อประสานงานในการขอเข้าใช้ห้องประชุม และเครื่องโปรเจคเตอร์ มีอุปสรรคเนื่องจากไม่ทราบว่าต้องติดต่อขอใช้อุปกรณ์และห้องบรรยายที่ใด จึงต้องถามพี่ที่สำนักหลายๆคน

  ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในสัปดาห์นี้
  – อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำการจัดหน้ากระดาษ คำนำ สารบัญ และเนื้อหาบทแรกให้เริ่มที่หน้าขวา จากนั้นจึงวางเนื้อหาเป็นแบบหน้า – หลัง
  – ได้เรียนรู้การเซฟงานในการทำหน้าปก(ในโปรแกรม Adobe Indesign) เพื่อนำไปส่งโรงพิมพ์ ควรมีการ Creat Outline โดยคลิกขวาที่ข้อความนั้นๆ แล้วคลิกขวาเลือก Creat outline เพื่อป้องกันการเรียกหา Font
  – อาจารย์ที่มาเข้าร่วมในการนำเสนอโครงการ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่นำเสนอ เพื่อให้นำไปปรับปรุงแก้ไข เช่น การนำทฤษฎีสีมาใช้ในการเลือกสีประกอบเว็บไซต์ ควรเลือกสีให้มีน้ำหนักเข้ม – อ่อน เพื่อให้เว็บมีจุดเด่นและดูน่าสนใจ
  – ได้รับคำแนะนำในการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่เรามองข้าม เพราะในการทำงานจริง การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องสำคัญ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: