สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

Advertisements

56 Comments »

 1. แนะนำหน่วยงาน….หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

  —————————————————-
  ประวัติ

  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล มีประวัติพัฒนาการเช่นเดียวกับพัฒนาการของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ
  มีฐานเดิมจากแผนกห้องสมุด สำนักงานเลขานุการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตามหลักฐานปรากฎว่า มี “ห้องอ่านหนังสือ” ของโรงแพทยากร ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 จึงได้ตั้งเป็น “ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2499 ตาม กฤษฎีกา การจัดวาง ระเบียบราชการของ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ห้องสมุดมีฐานะเป็น “แผนก ห้องสมุด” ในสำนักงานเลขานุการ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วย

  เมื่อแผนกห้องสมุดได้รับการยกฐานะเป็น “กองห้องสมุด” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2520 โดยมีฐานที่ตั้งอยู่ที่หอสมุดศิริราช และในเวลาต่อมากองห้องสมุดได้รับการสถาปนาเป็น “สำนักหอสมุด” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 140 วันที่ 8 สิงหาคม 2529 มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยรวมห้องสมุดคณะ สถาบัน ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปแบบในมาตรฐานเดียวกัน ลดการจัดตั้งห้องสมุดใหม่และให้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันอย่างคุ้มค่ามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายย้ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักหอสมุดจากอาคารหอสมุดศิริราชไปที่อาคารหอสมุดศาลายา

  การจัดตั้งสำนักหอสมุดมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการจัดหา จัดเก็บ เผยแพร่ และบริการทรัพยากรห้องสมุด ตลอดจนวัสดุสารนิเทศที่ทันสมัยให้มีปริมาณและคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาจารย์ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จัดหลักสูตรการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา ตลอดจนการแนะนำและจัดสัมมนาฝึกอบรมวิธีการสารสนเทศที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสารนิเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รวบรวม ผลงาน และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยผลิต รวมทั้งประวัติและจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  เพื่อร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลทางวิชาการ
  เพื่อประสานงานกับระบบสารนิเทศวิชาการแห่งชาติส่งเสริมให้หน่วยงานมหาวิทยาลับมหิดลและ
  หน่วยงานราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันเพื่อประโยชน์
  ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ (จากเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายสำนักหอสมุด
  วันที่ 9 มกราคม 2532)

  ในปี 2538 สำนักหอสมุดได้รับงบประมาณขยายอาคารสำนักหอสมุดโดยสร้างอาคารใหม่ติดกับอาคารเดิมในลักษณะสมดุลย์ รวมทั้งมีอาคารเพิ่มด้านหน้าทางทิศตะวันออกขนานกับอาคารเดิมอีกหนึ่งอาคาร

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สำนักหอสมุด ได้พัฒนาการดำเนินงาน ระบบห้องสมุดใหม่ โดยเปลี่ยนเป็น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานในโครงการ พัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2538-2540) โดยมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ให้พัฒนาระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง เป็นระบบอัตโนมัติ และ สามารถเชื่อมโยงกันเป็นข่ายงานได้ทั่วประเทศ เป็นผลให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมที่จะให้บริการนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ในระบบอัตโนมัติดังกล่าว ซึ่งจะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด ในการตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรห้องสมุด ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ สำนักหอสมุด ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสำนักหอสมุด ศาลายา หรือในห้องสมุดคณะ/สถาบันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือเรียกค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน หรือเครื่องส่วนตัวมายังฐานข้อมูล ของสำนักหอสมุด ในลักษณะออนไลน์ผ่านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ยังอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้ในการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Barcode

  นอกจากสำนักหอสมุด จะให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังให้บริการแก่ บุคคลภายนอกทั่วไป เนื่องจาก สำนักหอสมุด มีความพร้อมในทรัพยากรสารนิเทศ ด้านสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มากกว่าห้องสมุดสถาบันอื่น ๆ สำนักหอสมุด จึงได้รับแต่งตั้งเป็น “ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาแพทยศาสตร์ ในข่ายงานระบบสารนิเทศแห่งชาติ”

  ปัจจุบันสำนักหอสมุดให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตามหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชื่อมโยงห้องสมุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน มีทรัพยากรห้องสมุดในรูปแบบหลากหลาย โดยการจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการแบบบูรณาการแก่ห้องสมุดเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

  โอกาสที่มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารงานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจึงมีการปรับส่วนงานเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการเปลี่ยนชื่อ “สำนักหอสมุด” เป็น “หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นส่วนงานหนึ่งในระดับคณะ นับเป็นก้าวสำคัญอีกครั้งในการปรับพันธกิจของ
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุคข้อมูลข่าวสารและสังคมฐานความรู้

 2. Chakachat said

  วิสัยทัศน์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  __________________________________________
  เป็นศูนย์กลางสารสนเทศเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
  ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

  พันธกิจของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  _________________________________________
  1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทันสมัย
  ทุกรูปแบบ
  2. เผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
  ของมหาวิทยาลัย
  3. ให้บริการสารสนเทศอย่างรวดเร็วโดยเน้น
  ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ
  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. พัฒนาเครือข่ายแหล่งสารสนเทศเพื่อสร้างสังคม
  แห่งการเรียนรู้
  6. พัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
  กิจการบ้านเมืองที่ดี

  “สำนักหอสมุดและคลังความรู้ ศูนย์สารสนเทศทันสมัย บริการฉับไว
  ใส่ใจผู้รับ ประทับใจด้วยรอยยิ้ม”

 3. Chakachat said

  จากการที่ได้ฝึกงานมาเป็นระยะเวลา 5 วัน สิ่งที่ได้รับและได้เรียนรู้นับว่ามีความหลากหลายเป็นอย่างมาก
  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงานในด้านของการผลิตสื่อที่เป็นประเภทสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การทำโปสเตอร์ การตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยงานตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี้นับเป็นงานที่แปลกใหม่ที่ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ซึ่งหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานแล้วพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดสติ๊กเกอร์นี้ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตัดสติ๊กเกอร์เพื่อนำไปทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และยังช่วยทำให้งานตัดสติ๊กเกอร์มีความสวยงามคมชัดอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการผลิตสื่ออื่นๆอีกคือการออกแบบปกซีดี การออกแบบ presentation ประชาสัมพันธ์ในการใช้บริการสื่อต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการออกแบบปกซีดีและการทำ presentation นั้นมีข้อปฏิบัติหลักสองข้อที่อาจารย์พี่เลี้ยงได้แนะนำเป็นแนวทางคือ”เรียบง่ายแต่ต้องดูดี”
  นอกจากนั้นยังได้มีการปฏิบัติงานในด้านของการจัด-ย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนำไปแยกปีงบประมาณ ติดตั้งพลาสม่าทีวีและคอมพิวเตอร์สำหรับฉายเพื่อฉาย presentation ประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้น รวมถึงการนั่งเค้าเตอร์เพื่อบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวีดิโอบรรยายการสอน(VDO LECTURE)แก่นักศึกษาที่มาขอใช้บริการ และควบคุมห้อง sound recorder room เมื่อมีผู้มาขอใช้บริการในการบันทึกเสียงเพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆอีกด้วย

 4. et06490186 said

  สัปดาห์ที่ 1
  ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  เนื่องจากหอสมุดของทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในระหว่างการปรับปรุง จึงมีการขนย้ายอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆมากมาย ซึ่งหน่วยงานที่ได้ไปฝึกงาน ซึ่งอยู่ในหอสมุดคือ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ผลิต และ บริการสื่อทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย

  สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นความรู้ใหม่ได้แก่

  – การออกแบบปกงานต่างๆ ที่หน่วยงานได้ไปบันทึกเป็น Video มา ซึ่ง Write ลงแผ่นเรียบร้อยแล้ว
  – ระบบการทำงานของเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าการตัดด้วยมีดคัดเตอร์
  – การออกแบบประชาสัมพันธ์ที่เน้นความเรียบง่าย เข้าใจง่าย…ซึ่งเป็นงานที่อาศัยความปราณีตอย่างมากในการทำงาน
  – การขนย้ายอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคต่างๆ ที่ต้องระวัง เพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้น มีราคาแพง (- -“)
  – การทำงานร่วมกับบุคลากร (อาจารย์พี่เลี้ยง) ในเรื่องต่างๆ
  – การต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิส เช่น จอ พลาสม่าทีวี
  – การนั่งให้บริการที่เค้าเตอร์ ยืม Video Lecture เพื่อการทบทวนบทเรียนของนักศึกษา
  – เรียนรู้ระบบบันทึกเสียง Video Recorder และลงมือปฏิบัติจริง ในการบันทึกเสียง เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้นำไปใช้งานในโอกาสต่างๆ
  – เรียนรู้การแปลงสัญญาณภาพจาก Mini DV ลง แผ่น DVD อีกด้วย…

  [center]+++++++++++++(^_^)++++++++++++++++[/center]

 5. สำหรับสัปดาห์แรกของการฝึกงาน ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  โดยภาพรวมของการทำงาน ในฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ก็จะเป็นในด้านของการผลิต และบริการสื่อการศึกษา และเนื่องจากหอสมุดขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงสถานที่ ทำให้งานส่วนใหญ่หนักไปทางขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังได้เรียนรู้การทำงานด้านต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน และบางส่วนก็เป็นการนำเอาความรู้เดิมจากที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งก็มีรายละเอียดในการทำงาน ดังนี้
  – ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  – ออกแบบปกซีดี ออกแบบ presentation ประชาสัมพันธ์ในการใช้ บริการสื่อต่างๆ
  -จัด-ย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนำไปแยกปีงบประมาณ
  -ติดตั้งระบบภาพและเสียง ตามจุดต่างๆ ของหอสมุด
  -ให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเป็นวีดิโอบรรยายการสอน(VDO LECTURE)แก่นักศึกษาที่มาขอใช้บริการ
  -ควบคุมห้อง sound recorder room
  -Copy แผ่น VCD เพื่อการศึกษา

 6. สัปดาห์ที่ 2 (9-13 พ.ย. 2552)
  ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  การทำงานก็มีหลากหลายประเภท

  ในสัปดาห์ที่ 2 นี้ จะเน้นไปที่

  – การออกแบบสื่อ Power Point Presentation ประชาสัมพันธ์บอกทาง
  เพราะหอสมุดอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร โดยการออกแบบจะใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop เป็นส่วนใหญ่ (เพราะถนัดกว่าโปรแกรมอื่นๆ)

  – ถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรในฝ่าย มีอาจารย์พี่เลี้ยง (หัวหน้าฝ่าย) และ พี่เลี้ยงอีกหลายๆท่าน

  – เรียนรู้ขั้นตอนการลง windows xp จากพี่เลี้ยง

  – ออกแบบและติดสติ๊กเกอร์ ป้ายหน้าห้อง Relaxing Room

  – ขนย้ายอุปกรณ์ เพื่อรอการติดตั้งในห้อง Karaoke ของ Cop นันทนาการ (สายเยอะมากมาย เห็นแล้วเวียนหัว(- , – ?) )

  – ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ ห้อง Relaxing Room เพื่อแจกจ่ายตามฝ่ายต่างๆ

  – ถ่ายภาพขณะทำงานของเพื่อนๆ + Print + ตัด (บริการถึงที่ตามแต่จะโดนเรียกใช้ ^o^ )

  – เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photo shop, Illustrator,Adobe Reader

  – เขียนชื่อตอนกำกับ…แผ่น VCD เพื่อการศึกษา
  และ งานบริการด้านการให้ยิมสื่อ E-Lecture เป็นครั้งคราว ตามแต่โอกาส

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 7. Chakachat said

  สำหรับสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน

  ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในด้านของการผลิตและการบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษามากขึ้น ดังนี้
  – การออกแบบ presentation เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และแนะนำการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 3 สไลด์

  – นั่งเค้าเตอร์เพื่อบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา(วีดิโอบรรยายการสอน หรือ VDO LECTURE)

  – ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำป้ายสติ๊กเกอร์สำหรับห้อง Relaxing Room ณ ห้องCops ของกลุ่มนันทนาการและกีฬา

  – ติดตั้ง windows xp เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งwindows xp พร้อมทั้งโปรแกรมคาราโอเกะเพื่อรองรับการใช้งานของห้อง Relaxing Room ณ ห้องCops ของกลุ่มนันทนาการและกีฬา

  – ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ สำหรับห้อง sound recorder เพื่อรองรับการใช้งานของผู้มาขอใช้บริการ

  – ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สำหรับรองรับโปรแกรม photoshop และอีก 1 เครื่อง สำหรับหัวหน้าฝ่าย

  – scan แผ่นซีดีรายการกบนอกกะลาเพื่อทำปก จำนวน 32 ชุด

  – ติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับห้อง Relaxing Room ณ ห้องCops ของกลุ่มนันทนาการและกีฬา

  นอกจากนั้นยังได้ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอีกจำนวน 4 เครื่อง พบว่าสามารถใช้งานได้จำนวน 2 เครื่อง และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

 8. สำหรับ สัปดาห์ที่ 2 (9-13 พ.ย. 2552) ของการฝึกงาน
  ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ได้เรียนรู้งานด้านการผลิต และบริการสื่อการศึกษา เพิ่มมากขึ้น
  อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน ซึ่ีงก็นับเป็นประโยชน์อย่างมาก

  ซึ่งรายละเอียดในการทำงาน มีดังนี้

  – Burn DVD จาก HDD Recorder (Pioneer)

  -ติดตั้ง Windows XP และ Microsoft Office

  -ติดตั้งระบบภาพและเสียง ห้อง Relaxing Room cops นันทนาการ

  -ให้บริการสื่อ-โสตเทคโนโลยีการศึกษา

  นอกจากนั้น ยังมีการเดินทางออกไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 9. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับสัปดาห์นี้ได้ทำการออกแบบปก CD รายการกบนอกกะลา โดยใช้โปรแกรม Photoshop ซึ่งพอมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้ว นับว่าไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

  และได้ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียงห้อง Relaxing Room ณ ห้อง cops กลุ่มนันทนาการและกีฬาอีกเล็กน้อยต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ในด้านการเข้าหัวสายเสียง, ติดตั้งสายเสียงจากเครื่องเล่น DVD และ TV เข้าเครื่อง Mixer และติดตั้งไมล์ลอย 1 ตัว

  นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานในด้านการให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวีดิโอบรรยายการสอนหรือ vdo lecture ซึ่งงานนี้มีอุปสรรคเล็กน้อยในด้านของการสื่อสาร เนื่องจากทางหอสมุดฯมีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ใหม่จึงมีเสียงรบกวน ทำให้สื่อสารกันไม่สะดวก

  ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในเรื่อง E- lecture Zone เพื่อทำการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ

  scan ปก CD สื่อการเรียนการสอนชุดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือสำหรับเยาวชนเพื่อนำไปใช้ในการทำสื่อ CAI

  และทำการออกแบบปก CD งานต่างๆที่ยังไม่มีปก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้หยิบใช้

 10. สัปดาห์ที่ 3 (16-19 พ.ย. 2552) ของการฝึกงาน
  ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

  งานส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้ ก็จะเน้นที่การออกแบบปก CD รายการเพื่อการศึกษา รวมถึงพิธีงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ยังไม่มีปก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยการออกแบบได้ใช้โปรแกรม Photoshop ซึ่งก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ได้เคยเรียนมา
  และก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมีพี่ๆ ที่ทำงาน คอยให้คำแนะนำในด้านเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้งานออกมาดูดี

  นอกจากนี้ยังมีการการติดตั้งระบบภาพและเสียงห้อง Relaxing Room ห้อง cops กลุ่มนันทนาการและกีฬา ซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว

  รวมถึงการให้บริการสื่อโสตเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวีดิโอบรรยายการสอนหรือ vdo lecture ซึ่งงานนี้มีอุปสรรคเล็กน้อยในด้านของการสื่อสาร เนื่องจากทางหอสมุดฯมีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ใหม่จึงมีเสียงรบกวน ทำให้สื่อสารกันไม่สะดวก

 11. สัปหาด์ที่ ๓ (๑๖ – ๑๙ พฤศจิกายน)

  งานของสัปดาห์ที่ ๓ ส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้าน Graphic

  ๑. ออกแบบปก VCD เพื่อการศึกษา โดยได้ออกแบบปก รายการ กบนอกกะลา และ ปกซีดี งานเก่าๆของทางมหาวิทยาลัย ที่ค้างอยู่ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้ว ในการทำงาน

  ๒. ติดสติ๊กเกอร์ป้าย E-Lecture Zone เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ

  ๓. งานบริการด้านสื่อการเรียนการสอน VIDEO Lectures ให้กับนักศึกษาที่ต้องการทบทวนบทเรียนต่างๆ….

  ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน
  – มีเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน

  คำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง
  – ในเรื่องของการออกแบบ อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำว่าควรจัดวางรูปแบบให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ รวมทั้งการใช้สืที่อ่านง่าย สะดุดตา และใช้หลักการวางรูปแบบให้เหมาะสม กับงานออกแบบในทุกประเภท รวมทั้ง ทางมหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายในการใช้เลขไทยในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท….

 12. สัปหาด์ที่ ๔ (๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน)

  งานของสัปดาห์ที่ ๔ เน้นงานออกแบบและเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอโดยใช้โปรแกรม EDIUS

  ในสัปดาห์นี้
  ๑. ได้ออกแบบปก CD/VCD/DVD ต่อ ซึ่งเป็นงานด้าน Graphic
  โดยเน้นหลักการเดิมคือ ความเรียบง่ายและดูดี เหมาะสมกับเนื้อหาข้างใน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Video งานต่างๆ ของปีก่อนๆ ที่ถูกนำมาแปลงจากม้วนตลับ ลงแผ่น CD/DVD หลักการออกแบบในครั้งนี้ ใช้ 2 โปรแกรม เพื่อช่วยในการ Capture ภาพจาก Videoคือ Nero Cyber Link และโปรแกรมในการออกแบบคือ Adobe Photoshop

  ๒. งานถ่ายภาพในการประชุม โดยมีคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาครู มาศึกษาดูงานของทางหอสมุดและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงไปช่วยถ่ายภาพ ในห้องประชุม
  และปริ้นเอกสารการประชุมในช่วงบ่าย

  ๓. งานขนย้ายอุปกรณ์ถ่าย Video เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดทำ E-Book เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป
  สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ
  – เรียนรู้วิธีการบันทึกเทป VIDEO
  – การจัดฉากในการถ่าย ได้ขนย้ายอุปกรณ์ตกแต่งฉากมาใช้ประกอบ
  – วิธีการถ่ายทำ จะต้องมีความเงียบที่สุดเพราะ พิธีกรต้องใช้สมาธิอย่างมากในการพูด เมื่อพูดผิด จะต้องดำเนินการถ่ายใหม่ทั้งหมด
  – ได้รีบฟังข้อมูลที่อาจารย์พิธีกรได้บรรยาย เกี่ยวกับการรับประทานอาหารว่าง ที่มีประโยชน์

  ๔. การตัดต่อ Video โดยใช้โปรแกรม EDIUS
  สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ
  นอกจากโปรแกรม Adobe Premiere ยังมีอีกโปรแกรมที่สามารถสร้างสรรค์งานถ่ายภาพได้คือ โปรแกรม EDIUS ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ ที่ได้รับการอบรม เป็นเวลา ๒ วัน ในการเรียนรู้การใช้โปรแกรมในการทำงาน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่่ใช้ใส่ในภาพ..ซึ่งได้รับความรู้จากทางคณะอาจารย์วิทยากร จาก DATA JAME มาให้ความรู้แก่พวกเราและได้ลงโปรแกรม EDIUS ในเครื่อง Laptop ของนักศึกษาฝึกงานทุกคน โดยเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ มีระยะเวลาในการใช้ ๓๐ วัน ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์งาน Video….ที่มีความสวยงามและแปลกตา..

  คำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง
  – เมื่อศึกษาการใช้รวมถึงเทคนิคต่างๆในโปรแกรม EDIUS แล้ว ได้รับมองหมายให้ทำ VIDEO คนละ ๑ เรื่อง โดยใช้โปรแกรม EDIUS ในการตัดต่อ เพื่อเก็บเป็นผลงานของนักศึกษาแต่ละคนต่อไป

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 13. Nammon said

  สาวศาลายา ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะ เขียนรายงานบันทึกได้ดีเลย ทำให้ครูรู้ว่าเราทำอะไร แก้ไขปัญหาอย่างไร ดีค่ะดี ….. ครูจะติดตามบันทึกของพวกเราทุกอาทิตย์นะคะ

  อ.เปิ้ล

  • ดีใจมากๆค่ะ ที่อาจารย์เข้ามาทักทาย…อย่าลืมเข้ามาคุยกันบ่อยๆ นะคะ
   ^_^v

 14. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานดังนี้

  – ทำการออกแบบปกCD ของงานต่างๆต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากแผ่นCDงานจำนวนมากยังไม่มีการทำปกที่แสดงเนื้อหารายละเอียดของงาน ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้หยิบใช้และทำให้ตรวจสอบยากหากเกิดความสูญหาย โดยการทำงานในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม photoshop ในการทำงานเช่นเดิม และใช้โปรแกรมNero Cyber Link ในการ Capture ภาพวีดิโอมาpaste ใน photoshop เพื่อทำการสร้างสรรค์งานหน้าปกให้เกิดความสวยงามโดยยึดหลักเรียบง่ายแต่ดูดีตามคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยงเช่นเดิม นับว่าการทำงานครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้โปรแกรมทั้งสองอีกครั้งเพื่อความคล่องแคล่วและชำนาญ

  – ถ่ายวีดิโอในการประชุมของสถาบันโภชนาการ ซึ่งในงานนี้มีผู้มาเข้าร่วมประชุมมากมายทั้งจากตัวแทนสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์
  สำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการถ่ายวีดิโอให้แก่สถาบันโภชนาการคือ การเรียนรู้วิธีการบันทึกเทปวีดิโอ ว่าจะต้องทำอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและต้องทำการเช็คระบบต่างๆให้พร้อมสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียงรวมถึงจอmonitorด้วย เพราะถ้าผิดพลาดเราไม่สามารถแก้ไขหรือย้อนเหตุการณ์ไปถ่ายใหม่ได้ และแปลว่าเราอาจจะทำให้งานเสียหายได้เช่นกัน
  และสำหรับปัญหาและอุปสรรคในงานนี้คือ ในการถ่ายวีดิโอนั้นทางผู้จัดงานให้ทำการบันทึกวีดิโอด้านหลังของห้อง ซึ่งการจัดโต๊ะในการประชุมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดด้านหน้าของห้อง ทำให้เกิดอุปสรรคในการจับภาพคือไม่สามารถบันทึกภาพของผู้ที่นั่งหันหลังให้กล้องจำนวน4ท่านได้ ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้จัดงานทราบว่าจะเกิดความไม่สะดวกอย่างไร แต่ทางผู้จัดงานไม่ได้จัดพื้นที่ด้านหน้าไว้พอสำหรับการตั้งกล้อง ดังนั้นพื้นที่ด้านหลังจึงเป็นพื้นที่เดียวที่สามารถตั้งกล้องได้เพราะถ้าตั้งกล้องด้านข้างก็จะไม่สามารถบันทึกภาพของผู้ที่นั่งหันหลังให้กล้องได้เช่นกัน
  ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือ ทางอาจารย์พี่เลี้ยงจึงให้ใช้กล้องวีดิโอhandycamอีกหนึ่งตัว เพื่อทำการบันทึกภาพผู้ที่นั่งหันหลังให้กล้องตัวหลักโดยให้ยืนบันทึกอยู่ด้านข้าง เผื่อหากจำเป็นต้องใช้จะได้นำมาทำการตัดต่อให้วีดิโอเกิดความสมบูรณ์

  – ทำการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อบันทึกวีดิโอให้แก่อาจารย์จากสถาบันโภชนาการ เรื่องขนม-อาหารว่าง เพื่อนำไปใช้ประกอบในการทำหนังสือe-book
  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานนี้คือ ได้ทบทวนและปฏิบัติการใช้กล้องบันทึกวีดิโออีกครั้งหลังจากได้เรียนรู้เมื่อวันก่อน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือในการบันทึกวีดิโอครั้งนี้มีการเทคและบันทึกต่อได้หลายครั้งหากเกิดการผิดพลาด และได้เรียนรู้วิธีการจัดฉากโดยใช้อุปกรณ์มาช่วยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทำให้ฉากหลังไม่ดูโล่งเกินไป

  – ทำการถอดเทปวีดิทัศน์แนะนำหอสมุดฯเพื่อส่งให้ผู้อำนวยการ และแก้ไขเพิ่มเติมจากการแก้ไขเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการอีกครั้ง

  – ได้เข้าอบรมการตัดต่อ Video โดยใช้โปรแกรม EDIUS เป็นเวลา 2 วัน โดยวิทยากรจากDATA JAME
  โดยได้เรียนรู้ว่าโปรแกรม EDIUS สามารถสร้างความสวยงามและรูปแบบที่หลากหลายจากfunctionต่างๆให้แก่วีดิโอได้ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าค่อนข้างหลากหลายกว่าตัวpremiere
  จากการที่ได้ใช้โปรแกรมพบว่าโน้ตบุ๊คไม่มีการ์ดสำหรับใช้ในการทำงานของแกรม จึงทำให้โปรแกรมค่อนข้างช้า และวิทยากรบอกว่าโปรแกรมEDIUSค่อนข้างไม่เสถียรสำหรับwindows xp จึงส่งผลให้บางครั้งในการทำงานเครื่องมือต่างๆไม่ค่อยขึ้นโชว์และ timeline จะมีปัญหาอยู่บ้าง

 15. สัปหาด์ที่ 4 (23 – 27 พฤศจิกายน)
  ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับสัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกงาน ก็จะเน้นไปที่งานทางด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ รวมถึงการอบรมโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ EDIUS

  โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -ออกแบบปก CD/VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวีดีโอการบรรยายรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นงานด้าน Graphic โดยโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop ซึ่งก็เป็นการใช้ความรู้เดิมจากที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยงในด้านแนวคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อให้งานออกมาดูดี

  -ถ่ายภาพงานการประชุม โดยมีคณะอาจารย์และบุคลากรจากสถาบันพัฒนาครู มาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  -ขนย้ายอุปกรณ์ถ่าย Video เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดทำ
  E-Book เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป โดยมีการบันทึกเทป VIDEO
  จัดฉากในการถ่าย ขนย้ายอุปกรณ์ตกแต่งฉากมาใช้ประกอบการถ่ายทำ

  -ได้เข้ารับการอบรมตัดต่อ Video โดยใช้โปรแกรม EDIUS เป็นเวลา 2 วัน โดยมีวิทยากรจากDATA JAME มาให้ความรู้ ซึ่งนับเป็นความรู้ใหม่ ที่ได้รับจากการอบรม ทำให้ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงาน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการตัดต่อวีดีโอ

 16. สัปหาด์ที่ 5 (30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับสัปดาห์นี้ งานส่วนใหญ่ที่ทำจะเป็นในเรื่องของการเตรียมงาน การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Thailand’s INNOPAC User Group 14 ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งในงานก็มีตัวแทนของหอสมุด จากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาเข้าร่วมการประชุม โดยงานมีขึ้นในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ซึ่งในการจัดงาน ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นฝ่ายที่พวกเราฝึกงานอยู่ ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการจัดสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน เดินสายสัญญาณเสียง ถ่าย VDO ถ่ายภาพ ฯลฯ หรือเรียกได้ว่าดูแลในส่วนของเบื้องหลังทั้งหมด

  โดยงานที่ปฏิบัติก็จะมีตั้งแต่การสำรวจสถานที่ในการจัดงาน การขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องเสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ HDD Recorder กล้อง VDO ฯลฯ เพื่อนำไปติดตั้งยังห้องจัดงาน รวมถึงการเดินสายสัญญาณเสียง อีกทั้งยังเตรียมในส่วนของการทำป้ายที่ใช้ติดหน้าเวที ห้องประชุม ซึ่งในการทำป้ายก็จะใช้การตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงาน หลังจากนั้นก็นำสติ๊กเกอร์ที่ตัดเป็นตัวอักษรแล้ว นำมาติดลงบนโฟม แล้วตัดให้สวยงาม พร้อมนำไปติดด้านหน้าเวที ห้องประชุม

  และในวันงาน สิ่งที่ได้รับมอบหมายก็คือการถ่ายภาพ ทั้งในส่วนที่เป็นภาพการประชุมในห้องประชุม และภาพการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งก็เป็นการใช้ทักษะการถ่ายภาพที่ได้เรียนมาบวกกับประสบการณ์ในการถ่ายภาพ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานครั้งนี้

  ซึ่งโดยภาพรวมของการทำงานในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะเหนื่อยอยู่บ้าง แต่ก็สนุกดี และก็เป็นความภูมิใจของทุกฝ่ายที่การจัดงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Thailand’s INNOPAC User Group 14 ผ่านพ้นไปด้วยดี

 17. eknarin said

  ฝึกงานที่นั่นสบายใจได้เลย ว่าได้ทำงานแน่นอนแถมไม่ต้องเหนื่อยใจอีก เพราะพี่ๆ น่ารัก รออาจารย์ไปเยี่ยมแล้วกันนะคับ

  • dworawut said

   จะไปแล้วครับ เมื่อบ่าย 15 ธันวา ….แต่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิค เลยอดไปเยี่ยม ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย 555

   • มาต้องบอกล่วงหน้านะคะ..จู่ๆมา เซอร์ไพร์ส ตกใจแย่เลย 555+
    เพราะบางทีอาจจะไม่เจออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเพราะ อาจารย์พี่เลี้ยงฝ่ายเทคโนฯ (Busy Man) ค่ะ ^_^

 18. สัปหาด์ที่ ๕ (๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สัปดาห์ที่ ๕ นี้ งานส่วนใหญ่ที่ทำจะเป็นในเรื่องของการเตรียมงาน การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Thailand’s INNOPAC User Group 14 ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มีตัวแทนของหอสมุด จากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาเข้าร่วมการประชุม
  งานมีขึ้นในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

  – วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤศจิกายน
  เป็นการเตรียมพร้อมของตัวบุคคลที่จะต้องนำพาผู้เข้าร่วมประชุม ชมบริเวณมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์พี่เลี้ยง ได้พานั่งรถรางชมสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตศาลายา และได้ศึกษาเส้นทางการเดินรถราง และมองหามุมมองต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการถ่ายภาพ ของคณะผู้เข้าประชุม Thai-IUG 14th ซึ่งพวกเราจะต้องทำหน้าที่ช่างภาพ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศและภาพผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับสภาพแสงต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกัน ในจังหวะที่ถ่าย ในวันปฏิบัติงานจริง

  – วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม
  ในช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๑๑ รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยตัวข้าพเจ้า ได้มีโอกาสในการบันทึกภาพ ณ บริเวณลานมหิดลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบรรดานักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา นำอาหารแห้งมาใส่บาตรกันอย่างหนาแน่น โดยมุมกล้องที่ถ่ายในวันนั้น ส่วนใหญ่จะได้แค่มุมมองในระดับสายตา เพราะลานมหิดล เป็นลานกว้าง ไม่มีตึกที่สามารถขึ้นไปเก็บภาพในมุมสูงได้..
  ในช่วงบ่าย ตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วนำมาติดลงบนโฟมจากนั้นตัดให้สวยงาม พร้อมที่จะขนย้ายไปติดที่หน้าเวทีของการประชุม Thai-IUG 14th

  – วันพุธที่ ๒ ธันวาคม
  ช่วงเช้าคือการตัดโฟมตัวอักษรต่อ และเรียนรู้ขั้นตอนการตัดที่ถูกต้อง และทำให้ดูสวยงามโดยอาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำให้ใช้มีดคัดเตอร์ปลายเล็กและคม ในการตัดโฟม
  ช่วงบ่าย นั่งเค้าท์เตอร์ให้บริการยืม – คืน Video Lecture แก่นักศึกษาแพทย์ที่มาใช้บริการ เนื่องจากมีกำหนดการสอบกลางภาค ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ทำให้มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ปัญหาของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาคือ เครื่องที่สามารถให้บริการได้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ทำให้ผู้มาใช้บริการต้องนั่งต่อคิวยาวและนานกว่าปกติ

  – วันพฤหัสที่ 3 และวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม
  ได้เข้าร่วมถ่ายภาพงานประชุม Thai-IUG 14th โดยตั้งแต่เริ่มการประชุมในช่วงเช้าซึ่งมีพิธีการต่างๆ และถ่ายภาพการมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งสองวันของการอบรม
  ในช่วงบ่ายของวันแรกในการประชุม Thai-IUG14th ได้รับมอบหมายคือเก็บภาพผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ โดยสารรถราง 5 คัน โดยข้าพเจ้าประจำอยู่บนรถรางคันที่ 5 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและได้มุมกล้องที่สวย เพราะสามารถเก็บภาพบรรยากาศการนั่งรถรางของผู้เข้าร่วมประชุมที่กำลังนั่งรถรางใน 4 คันแรกได้ และได้ถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามสภาพแสงในขณะนั้น และเมื่อจอดแวะพักตามจุดต่างๆ ก็ได้เก็บภาพสมาชิกบนรถรางได้ทั้งหมด ซึ่งสมาชิกทุกท่านชอบการถ่ายภาพและร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มการทำงานในการนั่งรถรางชมมหาวิทยาลัยมหิดลเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ

  ** โดยภาพรวมของการทำงานในสัปดาห์ที่ ๕ ก็อาจเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็สนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำให้งาน Thai-IUG 14 th ผ่านไปได้ด้วยดี **

 19. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  (วันที่ 30 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม)

  สำหรับในสัปดาห์นี้ ได้ฝึกการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ในรูปแบบของวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture
  ซึ่งมีปัญหาในการทำงานคือเสียงรบกวนจากการก่อสร้างที่ค่อนข้างดัง ทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเรากับผู้ขอใช้บริการ ดังนั้นจึงต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นกว่าเดิมในการสื่อสาร

  นอกจากนั้นในสัปดาห์นี้งานส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Thai – IUG 14 th Thailand’s INNOPAC User Group ซึ่งทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย
  โดยได้ทำการนั่งรถรางเพื่อสำรวจเส้นทางจะใช้ในการแนะนำให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Thai – IUG 14 th Thailand’s INNOPAC User Group ทั้งในเรื่องของสถานที่ต่างๆและบรรยากาศโดยรวมเพื่อเตรียมตัวในการถ่ายภาพสำหรับวันงาน

  จากนั้นจึงได้รับมอบหมายจากอาจารย์พี่เลี้ยงให้ทำการตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ติดบริเวณด้านหน้าห้องประชุมดังกล่าว ซึ่งขนาดของชื่องานนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างและยาว เมื่อข้าพเจ้าได้ทำการปรับขนาดให้ได้ตามที่ต้องการแล้ว จึงพบว่าระยะห่างของตัวอักษรนั้นก็ขยายกว้างขึ้นตามขนาดของข้อความด้วย ทำให้ข้อความเกิดความไม่สวยงาม ดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้สอนวิธีการปรับระยะของตัวอักษรให้มีความพอดีไม่ดูห่างกันจนเกินไป
  และเมื่อทำการตัดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้ว จึงได้นำมาแปะลงบนแผ่นโฟม และตัดขอบโดยเว้นระยะให้เหลือขอบโฟมเล็กน้อย โดยได้ใช้วิธีการวาดเส้นให้มีรูปร่างหรือมีการโค้งตามตัวอักษรก่อนการตัดด้วยคัดเตอร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดโฟมด้วยคัดเตอร์เลยทีเดียว

  เมื่อถึงเวลาที่ได้นำชื่องานไปติดหน้าห้องประชุมก็ได้พบข้อผิดพลาดอีกคือ ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดในเรื่องของวันที่ที่มีการจัดประชุมขึ้น จึงต้องรีบตัดสติ๊กเกอร์ใหม่ให้เสร็จทันเวลา โดยต้องใช้ font เดียวกับข้อความการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แต่เนื่องจากไม่ได้บันทึกงานที่เป็นข้อความดังกล่าวไว้ จึงทำให้ไม่ทราบ font ที่แน่นอน
  ดังนั้นจึงได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้ font ที่มีความใกล้เคียงของเดิมที่สุด ซึ่งเป็น font ที่อ่านได้ง่าย และสามารถเห็นได้ชัด

  และเมื่องานการประชุมได้เริ่มต้นขึ้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการถ่ายรูปตลอดงาน เป็นระยะเวลา 2 วัน ด้วยกัน
  สำหรับวันแรกนั้นรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยกับปัญหาที่ไฟแฟลช pop up เสีย เนื่องจากการถ่ายรูปในงานนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แฟลชในการถ่ายรูป เนื่องจากในการประชุมนั้นสภาพของห้องค่อนข้างสลัวและไม่ได้เป็นห้องที่มีแสงสว่างจ้านัก และอีกเหตุผลหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้แฟลชก็เพราะในบางกรณีที่ไม่สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงได้ทัน จึงต้องใช้โหมด auto ในการถ่ายรูป และหากปิดแฟลชรูปที่ได้ออกมาก็จะเบลอและไม่คมชัด
  วิธีการแก้ปัญหาคือ ใช้แฟลชใหญ่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยแทน เพื่อจะได้ภาพที่ไม่มืดและคมชัด
  เพราะจะต้องทำการ write รูปภาพที่ถ่ายไว้ให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย
  นอกจากการเก็บภาพภายในห้องประชุมแล้ว ยังได้ทำการเก็บภาพบรรยากาศตามเส้นทางที่ได้ทำการสำรวจในวันจันทร์ และแวะลงตามจุดต่างๆเพื่อถ่ายรูปร่วมกัน ซึ่งได้ลองใช้การถ่านรูปในโหมดอื่นๆและได้ใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมาในการถ่ายรูปครั้งนี้ด้วย ก่อนที่ถ่านไฟแฟลชจะหมดลงอย่างพอดิบพอดี และยังได้ได้รับคำแนะนำและความรู้ต่างๆจากอาจารย์พี่เลี้ยงในการถ่ายรูปมากมาย รวมถึงการจัดวาง composition ของรูปด้วย
  และสำหรับวันที่สองนั้นเป็นการถ่ายรูปในตัวอาคารซึ่งก็คือในห้องประชุมนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่ไม่ลืมเตรียมมาคือถ่านสำหรับไฟแฟลชเพื่อสำรองในการใช้งาน ซึ่งการถ่ายรูปในการประชุมนั้นได้เรียนรู้ว่า การถ่ายรูปในการประชุม หรือในขณะที่ผู้พูดกำลังบรรยายอยู่นั้น ผู้ถ่ายรูปควรจับจังหวะในการถ่ายให้เหมาะสมคือ หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในขณะที่ผู้บรรยายก้มหน้าอ่านหนังสืออย่างยาวนาน แต่ควรถ่ายรูปในขณะที่ผู้บรรยายเงยหน้าขึ้นมาบรรยายเป็นเหมือนการสนทนากับผู้ฟัง และควรถ่ายรูปในขณะที่ผู้บรรยายมีท่าทางที่เหมาะสม ไม่อ้าปาก หรือปากจู๋ หรือกระพริบตา เป็นต้น ซึ่งในความคิดของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าคิดว่าหากผู้ถ่ายรูปได้ทำการถ่ายรูปในลักษณะที่ไม่ควรข้างต้น อาจทำให้ผู้พูด หรือผู้บรรยาย หรือแม้แต่ตัวผู้ฟังเองดูเสียบุคลิกภาพก็เป็นได้

 20. Chakachat said

  เรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน

  ขอเสนอโครงการพัฒนาประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนา
  E-Learning ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล LiMU E-learning ค่ะ

  รบกวนอาจารย์ช่วยพิจารณาและให้คำแนะนำด้วยนะคะ

  ฉกาชาต

 21. eknarin said

  น่าสนใจดี ลองส่งรายละเอียดมาหน่อยนะคับ ว่าจะนำเสนอโครงสร้างของคลังความรู้อย่างไร

 22. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 8-9และ11 ธันวาคม 2552)

  สำหรับในสัปดาห์นี้ เป็นการทำงานในเรื่องของการนั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบของวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture โดยในการให้บริการนั้นจะมีเครื่องเล่นดีวีดีไว้คอยให้บริการเป็นส่วนใหญ่และมีเครื่องเล่นวีดิโออยู่บ้างเล็กน้อย
  ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาใกล้สอบ ดังนั้นจึงมีนักศึกษามาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก และการมาขอใช้บริการวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture ของนักศึกษาที่มีจำนวนมากนี้เอง ทำให้จำนวนเครื่องเล่นดีวีดีและวีดิโอไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ขอใช้บริการ จึงต้องมีการต่อคิวเพื่อขอใช้บริการ
  โดยในการทำงานครั้งนี้ต้องตั้งสติให้ดี นอกจากจะต้องหยิบรายวิชาที่นักศึกษาผู้มาขอใช้บริการแล้ว ยังต้องแก้ปัญหาให้กับการใช้งานของเครื่องเล่นต่างๆด้วย และนอกจากนั้นหากมีผู้มาคืนเครื่องเล่นแล้ว ก็ต้องทำการคืนบัตรนักศึกษา เก็บแผ่นดีวีดีหรือม้วนวีดิโอและรีโมทคืน แล้วจึงเรียกชื่อผู้มาต่อคิวต่อไป
  ซึ่งในบางครั้งเกิดความสับสนอยู่บ้างเล็กน้อยในการทำงาน แต่ก็มีวิธีแก้ไขโดยการทำทุกอย่างให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
  และนอกจากนั้นแล้วอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงรบกวนจากการก่อสร้างชั้นล่างที่ยังคงก่อสร้างไม่เสร็จ เป็นปัญหาทำให้ค่อนข้างสื่อสารกันลำบาก
  ผู้ใช้บริการบางคนที่ได้สิทธิ์ในการฟังวีดิโอบรรยายการสอนแล้ว และต้องการใช้บริการซ้ำอีกครั้งในกรณีที่มีผู้ต่อคิวเยอะ บางคนก็ลงชื่อซ้ำอีกครั้งขณะที่ตนเองกำลังฟังวีดิโอบรรยายการสอนอยู่ เพื่อที่ว่าในขณะที่ฟังในครั้งแรกเสร็จแล้ว จะได้ไม่ต้องคอยคิวนานหรือสามารถฟังวีดิโอบรรยายการสอนได้เลยในกรณีที่เรียกถึงคิวตนเองพอดี
  ในกรณีนี้ผู้ใช้บริการก็ได้รับการตักเตือนจากอาจารย์พี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่การบริการสื่อการสอนในรูปแบบของวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture เนื่องจากการกระทำเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบผู้ที่ต่อคิวผู้อื่น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากต้องการยืมการสื่อการสอนในรูปแบบของวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture ต่อ ก็จะต้องทำการคืนสื่อที่มีอยู่นั้นก่อน แล้วจึงจะสามารถลงชื่อต่อคิวใหม่ได้

  นอกจากนั้นยังได้ทำการตัดต่อวีดิโอด้วยเครื่อง HDD Recorder สำหรับงานที่ได้ทำการบันทึกวีดิโอไว้ โดยในการตัดวีดิโอครั้งนี้เป็นการตัดอย่างคร่าวๆ คือจะเป็นการตัดส่วนหัวหรือท้ายออก และจะมีบางวีดิโอที่ต้องตัดในส่วนกลางด้วย ที่เรียกว่าการตัดอย่างคร่าวๆนี้ ก็มีความหมายตรงตัวคือ ตรงรอยต่อของวีดิโอที่ตัดออกไปค่อนข้างจะไม่ละเอียดเท่ากับการตัดจากโปรแกรมโดยตรง
  ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการตัดต่อวีดิโอด้วยเครื่อง HDD Recorder นี้ว่าสามารถจะใช้ได้ดีกับการตัดในส่วนหัวท้ายมากกว่าการตัดวีดิโอทั้งเรื่องซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากกว่า
  และหลังจากที่ตัดวีดิโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการwrite ลงแผ่น เพื่อนำมาวีดิโอมา capture หรือตัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
  โดยมีวิธีการคือ ได้ทำการแปลงวีดิโอให้เป็นไฟล์ avi เพื่อนำวีดิโอเข้ามาตัดต่อจากโปรแกรม EDIUS ซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงต้องการให้ทำการทบทวนจากใช้โปรแกรมนี้หลังจากที่ได้เข้าอบรมมาแล้ว แต่หลังจากที่แปลงไฟล์เป็น avi แล้ว add เข้ามาใน EDIUS ปรากฏว่ามีแต่เสียงภาพไม่ขึ้น
  ดังนั้นจึงได้แปลงไฟล์เป็น mpg แล้ว add เข้ามาอีกครั้งจึงสำเร็จ และหลังจากนั้นก็ได้ตัดวีดิโอในส่วนรายละเอียดย่อยๆอีกครั้งและใส่ CG ต่างๆให้วีดิโอสมบูรณ์มากขึ้น

 23. สัปหาด์ที่ ๖ (๘-๙ ธันวาคม)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับในสัปดาห์นี้

  การทำงานในเรื่องของการนั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนVDO Lecture โดยในการให้บริการนั้นจะมี DVD Playerไว้คอยให้บริการ และ มี Video Player อยู่บ้างเล็กน้อย
  ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาใกล้สอบ จึงมีนักศึกษามาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก และการมาขอใช้บริการดูวีดิโอบรรยายการสอนย้อนหลัง เพื่อเป็นการทบทวน มีนักศึกษาจำนวนมากนี้เอง ทำให้จำนวนเครื่องเล่น DVD และ VDOไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ขอใช้บริการ
  ทำให้ผู้ใช้บริการต้องนั่งต่อคิวเป็นจำนวนมาก

  ปัญหาที่เกิดขึ้น

  – การทำงาน ณ เค้าเตอร์ให้บริการ E-Lectures จะต้องมีสมาธิในการฟัง ชื่อรายวิชา วันที่ และรหัสคณะ ของผู้เรียน และจะต้องหยิบรายวิชาที่นักศึกษาผู้มาขอใช้บริการให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องแก้ปัญหาให้กับการใช้งานของเครื่องเล่นต่างๆด้วยซึ่งในบางครั้งเกิดความสับสนอยู่บ้างเล็กน้อยในการทำงานอาจจะต้องมีการถามซ้ำๆ เพื่อให้ได้รายวิชาที่ถูกต้อง

  – ผู้ใช้บริการบางคนที่ได้สิทธิ์ในการฟังวีดิโอบรรยายการสอนแล้ว และต้องการใช้บริการซ้ำอีกครั้งในกรณีที่มีผู้ต่อคิวเยอะ บางคนก็ลงชื่อซ้ำอีกครั้งขณะที่ตนเองกำลังฟังวีดิโอบรรยายการสอนอยู่ เพื่อที่ว่าในขณะที่ฟังในครั้งแรกแล้ว ไม่ต้องคอยคิวนานหรือสามารถฟังวีดิโอบรรยายการสอนได้เลยในกรณีที่เรียก ถึงคิวตนเองพอดี
  (ในกรณีนี้ผู้ใช้บริการก็ได้รับการตักเตือนจากอาจารย์พี่เลี้ยงที่ประจำการ ณ เคาเตอร์ให้บริการ)

  ** การบริการสื่อการสอนในรูปแบบของวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture เนื่องจากการกระทำเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบผู้ที่ต่อคิวผู้อื่น **

  วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ได้ขอลาหยุดจากอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเดินทางไปถ่ายภาพกับคุณแม่ ในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนเทศบาลห้วยพลู(วัดห้วยพลู) ๑๑-๑๓ ธันวาคม ณ ค่ายลูกเสือ ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ อ.บ่อพลอย จ.กาณจนบุรี

 24. สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ( วันที่ 8-9 และ 11 ธันวาคม 2552 )

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  – นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการยืม-คืน สื่อเทคโนโลยีการศึกษา วีดีโอ บรรยายการสอน
  (VDO Lecture) แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD
  บรรยายการสอน รายวิชาต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องทราบว่า นักศึกษาแต่ละคนต้องการดูของรายวิชาใด คณะอะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราต้องจำ เพื่อจะไปหยิบ VDO/DVD
  มาให้ถูกชุด สำหรับอุปสรรคและปัญหาของงานบริการ คือ การพบปะผู้คนหลากหลาย
  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไป บางคนที่พบก็ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ตั้งไว้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบของนักศึกษา ทำให้มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากมาใช้บริการสื่อ ประกอบกับสื่อที่มีจำนวนจำกัด รวมทั้งเครื่องเล่น VDO/DVD
  ที่จำกัด จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ทำให้เกิดความวุ่นวาย โดยเราก็จะใช้วิธีการจองคิว เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  – คัดแยก VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวีดีโอบรรยายการเรียนการสอน ซึ่งได้ออกแบบปกไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำไปให้บริการต่อไป โดยการปฏิบัติงาน คือ ออกแบบตารางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของ VCD/DVD ที่ได้ออกแบบปกไว้แล้ว โดยแยกประเภท ชื่อเรื่อง จำนวน ลงในตารางให้ถูกต้อง ซึ่งต้องรอบคอบ เพราะเอกสารที่เราทำออกมานี้ จะถูกส่งไปให้ฝ่ายตรวจรับ พร้อมกับ VCD/DVD ซึ่งข้อมูลในเอกสารกับตัว VCD/DVD ต้องตรงกัน ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาได้ การทำงานจึงต้องอาศัยความละเอียด และรอบคอบ เป็นอย่างมาก

 25. dworawut said

  ที่หอสมุดนี้ ดีจังเลยครับ

  ให้พวกเราได้ปฏิบัติจริงๆ จะทำให้เข้าใจรูปแบบงานที่แตกต่างออกไปจากที่เราเรียน
  สิ่งที่หาไม่ได้จากห้องเรียน คือ ประสบการณ์จริง ที่เราต้องตักตวงและสั่งสม
  จะทำให้คิด วางแผนและตัดสินใจทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีความรอบครอบ
  ซึ่งเป็นสำคัญในการทำงาน…

  ที่ชอบอีกเรื่อง คือ เราได้นั่งเค๊าเต้อร์ เป็นผู้ให้บริการ จะทำให้เข้าใจเรื่องของการบริการมากขึ้น

 26. สัปหาด์ที่ ๗ (๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒)

  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้

  – ออกแบบปก CD/VCD งาน “มหิดลวิชาการ” โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งมีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้ว โดยเน้นรูปแบบที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ของความเป็นงานวิชาการ โดยแต่ละแผ่นจะแบ่งเป็นแต่ละช่วงเวลา โดยจะต้องฟังทีละแผ่นว่าเป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อน ถึงทำงานป้อนข้อความลงบนปกได้…

  – จัดเรียง CD/VCD/DVD ที่ดำเนินการออกแบบปกเรียบร้อยแล้วลงรถเข็นจามบัญชี QC
  *QC : Quality Control = การควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งมอบไปยังห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการส่ง จะใช้การส่งผ่านฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศน์ของทางหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการ และตรวจเช็คของที่ส่งทั้งหมดให้ถูกต้อง ตามบัญชี QC

  – บริการ Write แผ่น DVD รูปภาพงาน Thai-IUG 14 th เพิ่ม เพื่อทำการแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมประชุมที่ยังไม่ได้รับรูปภายในการประชุม

  – ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงในการดำเนินการป้อนกระดาษลงเครื่องPrinter เพื่อทำการ Print Out การ์ดอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) เนื่องจากระบบการพิมพ์ของเครื่อง Printer มีปัญหาในการดึงกระดาษ ทำให้งานออกมามีความคลาดเคลื่อน และเสียหายต่อการพิมพ์อย่างมาก จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการ ป้อนกระดาษเข้าเครื่องทีละแผ่น ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง…และทำให้อัตราส่วนกระดาษการ์อวยพรที่เสียมีจำนวนน้อยลง หลังจากนั้นก็ทำการตัดการ์ดอวยพรตามเส้นที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้มีดคัดเตอร์ ค่อยๆตัดทีละแผ่น เป็นจำนวนกว่า 120 แผ่น และอาจารย์พี่เลี้ยง ได้นำการ์ดที่ตัดเสร็จเรียบร้อยไปส่งให้ ผอ.ของหอสมุด เพื่อเซ็นชื่อ และมอบให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

  – ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยทำหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศภายในงาน ก่อนเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้บันทึกภาพการแข่งขันกรีฑา ในช่วงก่อนพิธีเปิด โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ Pan Action , Action และ Stop Action ในหลายๆเทคนิึคการถ่ายภาพ…และภาพบรรดากองเชียร์ของหน่วยงาน,คณะวิชา,องกรค์ ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอย่างสนุกสนานก่อนพิธีเปิดในช่วงเย็นจะเริ่มต้นขึ้น แต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ร่วมบันทึกภาพเนื่องจาก เย็นเกินไปจึงต้องกลับมาก่อน เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

  – ได้ัรับความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาจากอาจารย์พี่เลี้ยง ที่ให้คำแนะนำในการถ่ายภาพในมุมมอง การรอคอยจังหวะต่างๆ อารมณ์ภาพของนักกีฬา หลังได้รับชัยชนะ โดยได้รับคำแนะนำว่า การถ่ายภาพกีฬา จะต้องใช้เลนส์ที่สามารถซูมได้ระยะไกล (Telephoto) เพื่อดึงภาพนักกีฬาให้เข้ามาได้ใกล้ที่สุด แต่ข้าพเจ้าไม่ได้นำเลนส์ Telephoto ไป มีเพียงแค่เลนส์ Kits (18-135mm) ที่ใช้ในการถ่ายภาพ และเพื่อให้การถ่ายภาพในครั้งต่อๆไป ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น อาจารย์พี่เลี้ยงยังแนะนำให้สำหรับการที่ไม่มีเลนส์ Telephoto คือการตั้ง File ภาำพให้ละเอียดที่สุด เพื่อทำการ Crop ภาพและภาพจะได้ไม่แตกมากนัก รวมทั้งยังให้ดูตัวอย่างภาพกีฬาต่างๆที่สามารถจับจังหวะการถ่ายได้ดีอีกด้วย

  – ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชื่อพระอาจารย์ผู้เขียนหนังสือธรรมะและนำไปติดลงบนแผ่น ฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภายในงานบริการห้องสมุดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หนังสือธรรมะของท่าน

  – พิมพ์รายวิชา Video Lectures ในวันที่ 16-17 ธันวาคม เพื่อนำไปใส่ลงแฟ้มให้กับผู้ใช้บริการได้ตรวจเช็ครายวิชาที่มี Video Lectures เพื่อทำการทบทวนบทเรียนของผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงการให้บริการยืม – คืน ณ เค้าเตอร์ให้บริการอีกด้วย

 27. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 7 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 14-18ธันวาคม 2552)

  สำหรับในสัปดาห์นี้ได้ทำการตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม EDIUS ในเรื่องขนม-อาหารว่าง ของอาจารย์จากสถาบันโภชนาการ ที่เคยได้มาขอใช้บริการในด้านการถ่ายวีดิโอจากฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีอุปสรรคและปัญหาที่ได้พบอย่างหลากหลายคือ
  เนื่องจากการตัดวีดิโอด้วยเครื่อง HDD Recorder อย่างคร่าวๆในส่วนหัวและส่วนท้ายของวีดิโอนั้นได้เกิดความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากการกะระยะเวลาในการตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่ต้องการออกนั้นมีความกระชั้นชิดกับส่วนรายละเอียดเนื้อหามากเกินไป
  จึงต้องทำการแก้ปัญหาโดยการ fade in เสียงของวีดิโอเข้ามาโดยให้เสียงค่อยๆดังขึ้น เพื่อให้วีดิโอเกอดความสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นเสียงของคำพูดแรกในวีดิโอจะเป็นเสียงที่ดังออกมาไม่เต็มเสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถฟังความแตกต่างที่เป็นข้อผิดพลาดของเสียงได้อย่างชัดเจน
  นอกจากนั้นยังได้พบปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือ วีดิโอที่ทำการ add file เข้ามาใน EDIUS นั้น เกิดความไม่สมบูรณ์ของเสียงในส่วนท้ายอีก ทั้งๆที่ตอนทำการแปลงไฟล์นั้นเสียงในส่วนท้ายมีความครบถ้วนสมบูรณ์ดี และจากการตรวจเช็ครายละเอียดไฟล์ดิบก่อน add เข้ามาใน EDIUS เสียงก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีเช่นกัน
  ดังนั้นจึงได้ทำการแก้ปัญหาโดยการตัดเสียงส่วนท้ายหลังหลังจากที่ผู้พูดพูดจบประโยคออกทันที แล้วจึง fade out เสียงในส่วนท้ายออก โดยได้ทำการ unlink ภาพและเสียงของวีดิโอออกจากกันก่อน จากนั้นก็ทำการ capture วีดิโอเป็นภาพนิ่งหนึงภาพและนำมาไว้ในส่วนท้ายของวีดิโอ เพื่อทำเป็นภาพปิดท้ายวีดิโอก่อนที่วีดิโอจะ fade out ออกไปพร้อมกับเสียง
  ซึ่งการตัดวีดิโอครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆมากมาย ถึงแม้ว่าจะพบกับปัญหาที่หลากหลายแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

  และได้คัดเลือกวีดิโอที่เป็นเรื่องของการอบรมการใช้โปรแกรม EDIUS มา write ลงแผ่น DVD และทำการ copy ออกเป็นแผ่นละ 2 ชุด
  โดยทำการ write ไฟล์จากเครื่อง HDD Recorder ก่อนจำนวน 1 แผ่น แล้วจึงใช้โปรแกรม nero ในการ copy ต่ออีก1แผ่น เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน เนื่องจากการ write แผ่นจากเครื่อง HDD Recorder นั้นใช้เวลา2-3นาที ต่อความยาวขิงวีดิโอ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง

  ได้ทำการบริการสื่อการสอนในรูปแบบของวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO Lecture ซึ่งได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือ นักศึกษาผู้มาขอใช้บริการมาแจ้งว่าเสียงบรรรยายของสื่อไม่ดัง ดังนั้นจึงรีบไปแก้ปัญหาและสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากตัวสื่อเองหรือเครื่องเล่นมีปัญหา โดยได้ทำการเปลี่ยนวีดิโอบรรยายการสอนเรื่องใหม่ให้ แต่เสียงก็ยังไม่ดัง จึงได้สันนิษฐานต่อไปว่าอาจเกิดจากหูฟังมีปัญหา แต่ในขณะนั้นไม่มีหูฟังสำรองเปลี่ยนให้ จึงจะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นักศึกษา
  ในระหว่างที่ก้มหน้าเพื่อเอาหูฟังไปทดลองเสียงก็พบว่าสายของหูฟังไม่ได้เสียบเข้ากับเครื่อง นับเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขามาก และได้เล่าให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงฟัง อาจารย์พี่เลี้ยงจึงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการดึงสายหูฟังออก แต่นักศึกษาบางคนหัวหมอจึงดึงสายหูฟังออก เพื่อที่ว่าเมื่อมีคนอื่นมาใช้บริการก็จะไม่สามารถใช้ด้ แต่เมื่อตนเองมาใช้บริการ ก็จะสามารถใช้ได้ เพราะตนเองทราบดีว่าสายหูฟังถูกดึงออกจากเครื่อง

  ได้ติดตั้งกล้องวีดิโอเพื่อทำการบันทึกการอบรมเรื่องการทำหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ เสียงที่ทำการบันทึกใรกล้องวีดิโอนั้นไม่ดัง แลเนื่องจากกล้องวีดิโอตัวนี้เป็นกล้องตัวใหม่ วิธีการใช้งานจึงยังไม่คล่องนัก ดังนั้นจึงแก้ปัญหาโดยการที่อาจารย์พี่เลี้ยงให้ไปเอาคู่มือการใช้งานมาดู แต่เนื่องจากคู่มือการใช้งานไม่ได้อยู่ในกล่องของกล้องวีดิโอ จึงแก้ปัญหาโยการ download คู่มือจาก internet มาดูเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา และติดตั้งไมค์ลอยยหนึ่งตัวให้วิทยากรเพื่อช่วยให้เสียงการบรรยายดังขึ้น
  จากนั้นก็ได้นำวีดิโอมาตัดโดยใช้เครื่อง HDD Recorder
  และได้ถ่ายรูปงานกีฬาบุคลากร โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยงว่างานถ่ายรูปกีฬาต้องแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของงานในมุมต่างๆ ภาพสีหน้า อารมณ์ของกองเชียร์รวมถึงนักกีฬาเองด้วย

  และได้ทำการออกแบบปกงาน Journal Workshop จากโปรแกรม Photoshop เช่นเดิม
  ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคที่พบคือได้กะขนาดของตัวอักษรใหญ่เกินกว่าขนาดความยาวของหนึ่งไม้บรรทัด จึงต้องทำการแก้ไขโดยการตัดสติ๊กเกอร์ใหม่อีกครั้งโดยลดขนาดของตัวอักษรให้เล็กลงอีกครึ่งนิ้ว
  ปัญหาที่ได้พบอีกอย่างหนึ่งคือ กระดาษสติ๊กเกอร์ที่ได้ใช้ในการตัดนั้นมีความเอียงอยู่บ้างเล็กน้อย จึงต้องกะตำแหน่งในการวางกระดาษสติ๊กเกอร์ใหม่ และกดปุ่มเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เพื่อเลื่อนขึ้น-ลง แล้วดูว่าขอบกระดาษทั้งสองด้านตรงกับเส้นแนวตั้งที่มีอยู่ที่ตัวเครื่องหรือไม่ และเมือ่ตรวจดูความเรียบร้อยแล้วจึงทำการตัดสติ๊กเกอร์ใหม่อีกครั้ง และแปะลงฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการ

  นอกจากนั้นยังได้พบปัญหาในการปริ้นการ์ดอวยพรคือ ต้องทำการป้อนกระดาษให้เครื่องปริ้นทีละแผ่น เพราะว่าถ้าใส่กระดาษเป็นชุดแล้ว จะทำให้งานที่ปริ้นออกมามีความเบี้ยวและเกิดความเสียหายได้
  แต่ถึงแม้ว่าจะคอยป้อนกระดาษทีละแผ่นแล้ว บางครั้งการ์ดอวยพรที่ปริ้นออกมานั้นก็ยังเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการปริ้นข้อมูลขาดหาย ทั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องปริ้นเตอร์เอง ถึงแม้ว่าจะได้เปลี่ยนเครื่องปริ้นตัวใหม่แล้ว แต่ด้วยอายุการใช้งานที่นานพอๆกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องเดียวกันอีก
  ดังนั้นการแก้ปัญหาสำหรับงานนี้ก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน โดยการป้อนกระดาษให้เครื่องปริ้นทีละแผ่น และสั่งปริ้นครั้งละจำนวนน้อยๆรวมถึงให้เครื่องปริ้นเตอร์ได้หยุดพักการทำงานบ้างด้วย

 28. สัปหาด์ที่ ๗ (๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการยืม-คืน สื่อเทคโนโลยีการศึกษา วีดีโอ บรรยายการสอน
  (VDO Lecture) แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD
  บรรยายการสอน รายวิชาต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องทราบว่า นักศึกษาแต่ละคนต้องการดูของรายวิชาใด คณะอะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราต้องจำ เพื่อจะไปหยิบ VDO/DVD
  มาให้ถูกชุด สำหรับอุปสรรคและปัญหาของงานบริการ คือ การพบปะผู้คนหลากหลาย
  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไป บางคนที่พบก็ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ตั้งไว้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบของนักศึกษา ทำให้มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากมาใช้บริการสื่อ ประกอบกับสื่อที่มีจำนวนจำกัด รวมทั้งเครื่องเล่น VDO/DVD
  ที่จำกัด จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ทำให้เกิดความวุ่นวาย โดยเราก็จะใช้วิธีการจองคิว เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  -ปริ้นและตัด ส.ค.ส. ปีใหม่ ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพี่ที่เชี่ยวชาญทางด้านกราฟิก ซึ่งเราก็จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือในด้านของการปริ้นและตัด ส.ค.ส. ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก เพราะจะต้องนำไปแจกทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

  -คัดแยก VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวีดีโอบรรยายการเรียนการสอน ซึ่งได้ออกแบบปกไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำไปให้บริการต่อไป โดยการปฏิบัติงาน คือ ออกแบบตารางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของ VCD/DVD ที่ได้ออกแบบปกไว้แล้ว โดยแยกประเภท ชื่อเรื่อง จำนวน ลงในตารางให้ถูกต้อง ซึ่งต้องรอบคอบ เพราะเอกสารที่เราทำออกมานี้ จะถูกส่งไปให้ฝ่ายตรวจรับ พร้อมกับ VCD/DVD ซึ่งข้อมูลในเอกสารกับตัว VCD/DVD ต้องตรงกัน ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาได้ การทำงานจึงต้องอาศัยความละเอียด และรอบคอบ เป็นอย่างมาก

  -ออกแบบปก CD/VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวีดีโอการบรรยายรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นงานด้าน Graphic โดยโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop ซึ่งก็เป็นการใช้ความรู้เดิมจากที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยงในด้านแนวคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อให้งานออกมาดูดี

  -ถ่ายภาพงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล โดยการถ่ายภาพนั้น ก็จะเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆ สนาม ภาพการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะเป็นกีฬาประเภทวิ่ง โดยการถ่ายภาพนั้น ก็เป็นการใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการถ่ายภาพที่มี นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ สำหรับอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน มีตั้งแต่ในส่วนของสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง และเป็นช่วงบ่าย ทำให้อากาศร้อนมาก รวมถึงในส่วนของการถ่ายภาพกีฬานั้น นับเป็นการถ่ายภาพที่ยากกว่างานอื่นๆ อีกทั้งข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ในระยะไกล ทำให้ได้ภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร และหลังจากที่ได้นำภาพมาให้อาจารย์พี่เลี้ยงดูก็ได้รับคำวิจารณ์และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ดังนี้
  -ในการถ่ายภาพต้องมีความกล้า และมั่นใจในความเป็นช่างภาพ ทุกครั้งที่ถ่ายภาพ ควรถ่ายมาจากทางข้างหน้า เข้าไปถ่ายตรงๆ ไม่ใช่แอบถ่ายมาจากด้านหลัง เพราะจะทำให้มุมของภาพไม่สวย และถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้
  -การถ่ายภาพแต่ละงานจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราต้องพยายามถ่ายภาพให้สื่อถึงอารมณ์ของงานนั้นให้ได้ อย่างเช่นงานที่ถ่ายนี้ คืองานกีฬา ภาพที่ได้ออกมา ก็ต้องเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราว ของอารมณ์แพ้ ชนะ ลุ้น ตื่นเต้น กองเชียร์ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงการถ่ายภาพอะไรก็ได้ อยากถ่ายอะไรก็ถ่าย แต่การถ่ายภาพต้องเล่าเรื่องและสื่ออารมณ์ของงานแต่ละงานได้

 29. สัปหาด์ที่ 8 (21-24 ธันวาคม 2552)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -ออกแบบปก CD/VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวีดีโอการบรรยายรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นงานด้าน Graphic โดยโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop ซึ่งก็เป็นการใช้ความรู้เดิมจากที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยงในด้านแนวคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อให้งานออกมาดูดี

  -นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการยืม-คืน สื่อเทคโนโลยีการศึกษา วีดีโอ บรรยายการสอน
  (VDO Lecture) แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน รายวิชาต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องทราบว่า นักศึกษาแต่ละคนต้องการดูของรายวิชาใด คณะอะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราต้องจำ เพื่อจะไปหยิบ VDO/DVD มาให้ถูกชุด ซึ่งก็ถือเป็นการฝึกทักษะในด้านของงานบริการ และเป็นความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้

  -ปริ้นและตัด ส.ค.ส. ปีใหม่ ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพี่ที่เชี่ยวชาญทางด้านกราฟิก ซึ่งเราก็จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือในด้านของการปริ้นและตัด ส.ค.ส. ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก เพราะจะต้องนำไปแจกทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

  -ออกแบบสื่อกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการห้องสมุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านจอ PLASMA โดยการออกแบบนั้น ก็ได้ใช้โปรแกรม Photoshop โดยออกแบบภาพ
  ข้อความ LOGO และเพิ่มลูกเล่น Animation เข้าไป เพื่อให้กราฟิกมีความน่าสนใจมากขึ้น
  และหลังจากออกแบบสื่อกราฟิกเรียบร้อยแล้ว ก็นำกราฟิกนั้นไปเปิดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ PLASMA ตามจุดต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  -ถ่ายภาพนอกสถานที่ งาน “วันรวมพลคนปั่นจักรยาน 23 ธันวาคม 2552” ณ เส้นทางจักรยาน โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการถ่ายภาพนั้นก็เป็นการใช้ทักษะที่ได้เรียนมาในเรื่องของการถ่ายภาพ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์พี่เลี้ยง ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายภาพมากขึ้น

 30. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 21-24ธันวาคม 2552)

  งานในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการออกแบบปกCD/VCD/DVD ต่างๆที่ยังคงเหลือให้หมด โดยใช้ความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาผ่านการทำงานจากโปรแกรม Photoshop ซึ่งการออกแบบปกCD/VCD/DVD นี้ได้ประยุกต์การใช้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีสีเข้ามาช่วยในการทำงานด้วย โดยเป็นการใช้สีในลักษณะ contrast 80:20
  ลักษณะของการออกแบบปกCD/VCD/DVDนั้น เป็นการออกแบบปกทางด้านวิชาการ ดังนั้นจึงควรมีตราสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยวางไว้ในส่วนบนของปกคือ 1ใน4 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ที่เหลือสามส่วนล่างนั้นได้ใส่เนื้อหาซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ ชื่อของงาน หัวข้อในการบรรยาย ชื่อผู้บรรยาย วันและเวลาของการบรรยาย
  ซึ่งการออกแบบปกCD/VCD/DVDด้านวิชาการนี้ มีรายละเอียดที่ระบุมาเป็นช่วงต่างๆกันของงาน ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบปกโดยแบ่งเป็นเป็นช่วงเวลาดังกล่าว และได้ส่งงานออกแบบนี้ให้แก่อาจารย์พี่เลี้ยงได้แนะนำ
  อาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้แนะนำว่าควรใส่ลำดับที่ของแต่ละแผ่นด้วย เนื่องจากการจำแนกเป็นลำดับที่ของแผ่นนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดูหรือหยิบใช้ได้ง่ายขึ้น และอาจารย์พี่เลี้ยงก็ได้แนะนำว่า หัวข้อเรื่องของงานควรเป็นจุดเด่นเพียงจุดเดียว ข้าพเจ้าจึงได้แก้ไขข้อความอื่นให้มีขนาดเล็กลง และปรับชื่อหัวข้อเรื่องให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมทั้งใช้สีที่มีความแตกต่างกันกับข้อความในส่วนอื่นๆ เพื่อจะทำให้ดูโดดเด่นมากขึ้น
  และนอกจากนั้นยังได้ใช้graphic สำเร็จรูป สำหรับโปรแกรมPhotoshop ที่เป็นไฟล์psd มาช่วยในการออกแบบ ซึ่งเป็นไฟล์ที่อาจารย์พี่เลี้ยงได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานต่างๆ และได้แนะนำให้ใช้เป็นตัวอย่างในการออกแบบรวมถึงให้ใช้ graphic จำพวกลายเส้นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบCD/VCD/DVDด้วย
  โดยอาจารย์พี่เลี้ยงได้บอกว่าการดูตัวอย่างงาน graphic เยอะๆ จะช่วยทำให้เราเกิด idea และเป็นการทำให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการออกแบบมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำ graphic สำเร็จรูปมาใช้เป็นส่วนประกอบของการออกแบบปกต่างๆ ทำให้งานออกมาดูสวยงามมากขึ้นและเกิดความคิดดีๆในการออกแบบมากขึ้นด้วย

  นอกจากนั้นได้ทำหน้าที่ในการป้อนกระดาษที่ทำเป็นการ์ดส.ค.ส.เนื่องในวันปีใหม่ให้กับเครื่องปริ้นเตอร์ เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเครื่องปริ้นเตอร์เองทำให้ต้องมีคนควบคุมการป้อนกระดาษทุกๆแผ่น และตัดกระดาษให้มีลักษณะเป็นแผ่นการ์ดพับครึ่งในจำนวนที่ค่อนข้างมาก
  แต่พออาจารย์พี่เลี้ยงได้เปลี่ยนไปใช้กระดาษในการทำการ์ดเป็นขนาด 80 แกรม ก็พบว่าเครื่องปริ้นสามารถปริ้นได้อย่างปกติ ไม่ต้องมีคนคอยควบคุมการป้อนกระดาษและปราศจากปัญหาในทุกๆด้าน ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมากและสามารถผลิตการ์ดจำนวนมากได้ทันกับความต้องการ

  นั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอน (E-lecture) ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาสอบ ทำให้การใช้บริการของนักศึกษามีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็พบปัญหาจากการใช้งานของผู้ใช้บริการคือ นักศึกษาผู้ใช้บริการได้มาแจ้งปัญหาในการใช้สื่อคือภาพของสื่อการสอนที่เป็นดีวีดีไม่ขึ้นหน้าจอ ข้าพเจ้าจึงไปแก้ไขปัญหาให้และพบว่า ไม่ได้ทำการเลือกโหมดดีวีดีที่เครื่องเล่นภาพจึงไม่แสดงหน้าจอ

  และได้ทำการติดตั้งpresentationที่plasma ทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบรายละเอียดเรื่องการปิดทำการของห้องสมุดฯในช่วงเทศกาลปีใหม่
  ปัญหาที่พบคือเมือทำการฉาย presentation แล้ว ตัวpresentationไม่เปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆ ข้าพเจ้าจึงได้ทำการตรวจดูรายละเอียดของการตั้งค่าต่างๆแล้วพบว่า การกำหนดหารเปลี่ยนสไลด์ของpresentation ถูกเลือกไว้เป็น on mouse click
  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทำการแก้ไขโดยการตั้งค่าที่ตัว

  • Chakachat said

   presentation ให้มีการเปลี่ยนสไลด์ในลักษณะวนซ้ำ และกำหนดเวลาให้กับแต่ละสไลด์มีหน่วยเป็นวินาที หลังจากนั้นจึงทำการฉายpresentationอีกครั้งเพื่อตรวจสอบดูความเรียบร้อยของงาน

 31. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 9 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 28-30ธันวาคม 2552)

  สำหรับสัปดาห์นี้ได้รับมอบหมายให้เตรียมงานสำหรับการจัดงานปีใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
  จัดเก็บสถานที่และขนย้ายอุปกรณ์จำพวกโต๊ะ เก้าอี้เพื่อจัดให้เป็นสัดเป็นส่วน เนื่องจากต้องใช้บริเวณที่วางโต๊ะ เก้าอี้เดิมนั้นในการจัดงานปีใหม่ของหอสมุดฯ
  ดังนั้นจึงต้องทำการขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ไปจัดให้เป็นระเบียบ ซึ่งโต๊ะต่างๆนั้นมีน้ำหนักมาก ทำให้การขนย้ายต้องใช้การดึงหรือลากแทนการยก ซึ่งทำให้การทำงานรวดเร็วและสะดวกมากกว่า
  จากนั้นได้ทำการขนย้ายเครื่องเสียงมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ขยายเสียงต่างๆให้เรียบร้อย
  โดยการทดลองเช็คระบบเสียง จากความคมชัดของเสียงและมีเสียงออกจากลำโพงครบทุกตัว

  จากนั้นได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบbackdropสำหรับงานปีใหม่ โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางฝ่ายที่มีอยู่และงบประมาณจากอาจารย์พี่เลี้ยง
  ซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอแนวคิดและร่วมปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยงในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้อสรุปดังนี้
  – ใช้กล่องลังห่อกระดาษสีที่มีอยู่เดิมมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการจัดงาน ซึ่งกล่องมีอยู่จำนวน 7 ใบ ดังนั้นข้อความที่จะตกแต่งตัวกล่องนี้จึงเป็นคำว่า สคส 2553 ซึ่งมีจำนวนตัวอักษรครบทั้ง 7 ตัวพอดีกับจำนวนกล่อง
  โดยข้อความ สคส 2553 นั้น จะต้องทำการตัดสติ๊กเกอร์มาแปะลงบนแผ่นโฟมก่อน แล้วจึงนำมาแปะบนกล่องอีกทีหนึ่ง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ตัวข้อความที่ตัดสติ๊กเกอร์ออกมานั้นมีขนาดเล็กกว่ากล่องมากไป ดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงจึงให้ขยายขนาดของข้อความขึ้นอีก แต่พอตัดออกมาแล้วพบว่า ข้อความมีขนาดใหญ่เกินหน้าตัดของกล่อง
  ข้าพเจ้าจึงพลิกกล่องให้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วนำข้อความไปทาบพบว่ามีขนาดพอดี จึงได้ทำการแปะข้อความลงบนกล่องทั้ง 7 ใบ แล้วนำไปจัดเรียงกันเพื่อประดับงาน พบว่าการจะวางกล่องเรียงต่อกันเป็นแถวเดียวนั้นมีความสูงมากเกินไป จึงจัดให้เป็นสองแถวๆละข้างเวที แถวหนึ่งเป็นคำว่า สคส อีกแถวหนึ่งเป็นคำว่า 2553
  จะเห็นว่าเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างสองข้าง อาจารย์พี่เลี้ยงจึงให้นำกล่องมาห่อกระดาษสีอีกหนึ่งใบเพื่อนำไปวางเป็นฐานข้องด้านข้อความ สคส
  – ตกแต่งบรรยากาศโดยรอบงานโดยใช้ลูกโป่งหลากสีสัน และใช้เป็น backdropของงาน
  – นำป้าย happy new year ซึ่งแยกออกเป็นแต่ละตัว ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้กับงานปีนี้อีกครั้ง เพื่อเป็นการไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร โดยข้าพเจ้าได้เสนอแนวคิดในการตกแต่งว่า จะนำข้อความ happy new year มาร้อยเข้ากับเส้นเอ็นและห้อยลงมาจากคานด้านหน้างานโดยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับกระจกที่จะถูกตกแต่งด้วยลูกโป่งที่จัดเป็น backdrop
  โดยมีลักษณะจัดเรียงเป็นแถว แถวแรกเป็นคำว่า happy แถวที่สองเป็นคำว่า new year โดยให้ตัวn และตัว r ห้อยเยื้องออกมาจากคำว่า happy เนื่อจาก ตัวอักษรที่เหลือของคำว่า new year จะสามารถห้อยต่อจากคำว่า happy ได้พอดีเพราะมีตัวอักษรเท่ากัน และแถวสุดท้ายเป็นตัวเลข 2010 โดยในการห้อยนั้นต้องร้อยเส้นเอ็นเข้ามุมบนทั้งสองด้านของป้ายตัวเลข แล้วนำเส้นเอ็นของแต่ละด้ายร้อยเข้ากับตัวอักษรแถวบนของแต่ละด้าน เพื่อทำให้ป้ายไม่กลับด้านหรือหมุนด้านที่ไม่มีข้อความออก
  ในการทำงานนี้ต้องอาศัยการวางแผนในการทำงานเป็นอย่างดี เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดขึ้นจะทำให้การทำงานล่าช้าและงานไม่มีความคืบหน้าหากต้องเสียเวลาอยู่กับการแก้ไขซึ่งต้องใช้เวลามาก

 32. สัปหาด์ที่ ๘ (๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒)

  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้

  – ออกแบบปก VCD/DVD งานกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์พี่เลี้ยง ในการออกแบบปกในแต่ละงาน

  – ป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ และ ตัดการ์ด สคส. เนื่องจากเครื่องพิมพ์มีปัญหาในระบบดึงกระดาษ จึงต้องป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ทีละแผ่น

  – ออกแบบหน้าจอ presentationที่plasma ทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบรายละเอียดเรื่องการปิดทำการของห้องสมุดฯในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะมีสองหน้าจอคือ วันที่ห้องสมุดปิดทำการและ วันที่ปิดทำการเป็นช่วงเวลาตามคำสั่งทาง E-mail ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาที่ฝ่ายโสตและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
  ——————————————————-
  —– Forwarded message from lilbc@mahidol.ac.th —–
  Date: Wed, 23 Dec 2009 10:31:15 +0700 (ICT)
  From: lilbc@mahidol.ac.th
  Reply-To: lilbc@mahidol.ac.th
  Subject: ป้ายประกาศปิดห้องสมุด ในวันหยุดปีใหม่
  To: liast@mahidol.ac.th
  เรียน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

  รบกวนทำป้ายประกาศหยุด วันเสาร์ที่ 2ม.ค. และ ปิดห้องสมุดระหว่างเวลา 11.00-15.00 ของวันที่ 5 ม.ค. รายละเอียดตามเอกสารแนบด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ
  ลักขณา
  หอสมุดกลาง

  ——————————————————-

  – ช่วยพี่เลี้ยงจัดแผ่น E-Lectures ลงกล่อง และลงบัญชี QC เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

  – ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายภาพจากคณะบรรณารักษ์ที่มาศึกษาดูงานขากประเทศสหภาพพม่า โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสาร

  ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

  – เพราะเครื่อง Printer มีปัญหาในระบบการพิมพ์ ทำให้ต้องป้อนกระดาษลงเครื่องพิมพ์ทีละแผ่น

  – การออกแบบหน้าจอ presentationที่plasma ทีวี ต้องใช้สีที่มีความสะดุดตา และมีความสดใส เพื่อความดึงดูดใจ ของผู้ใช้บริการ ………

  ———————————————————

 33. สัปหาด์ที่ ๙ (๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้

  – การเตรียมสถานที่และเตรียมงานสำหรับการจัดงานปีใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปเก็บในห้อง และจัดโต๊ะต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน

  – การออกแบบ backdrop หน้างานสำหรับงานปีใหม่ โดยการใช้วัสดุตามที่มี ณ ฝ่ายโสต

  – เรียนรู้การตัดสติ๊กเกอร์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จาก อาจารย์พี่เลี้ยง โดยจะต้องคำนวณระยะตัวอักษร และ ความยาวของแผ่นสติ๊กเกอร์ให้ดีในการตัดในแต่ละครั้ง

  – ตัดโฟมตามตัวอักษรที่ตัดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวอักษร 7 ตัว “ส ค ส ๒๕๕๓” เป็นจำนวน 2 ชุดเพื่อใช้ประกอบในการจัด Backdrop งานเลี้ยงปีใหม่ ซึ่งการตัดโฟมนี้จะต้องมีสมาธิในการตัดอย่างมาก และมีดคัตเตอร์จะต้องมีความคมพอสมควร จึงจะได้ตัวอักษร ที่อยู่บนโฟม ที่คมชัด สวยงาม

  – ออกแบบหน้าจอ Presentation ที่ จอ Plasma TV เพื่อใช้เปิดในวันเลี้ยงปีใหม่ ซึ่งการออกแบบนี้ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นหลักและทำเป็นไฟร์ .GIF เพื่อให้มีชีวิตชีวาในการเคลื่อนไหว ของตัวอักษร ซึ่งข้อความที่ใช้ ก็เป็นข้อความทั่วๆไปคือ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ และ Happy New Year 2010”

  – จัดทำ Backdrop หน้าเวทีงานปีใหม่

  – ซ้อมการแสดงสำหรับ นศ.ฝึกงาน ที่จะต้องมีการแสดงให้กับบุคคลากรได้รับชม

  ——————————————————–

 34. สัปหาด์ที่ 9 (28-30 ธันวาคม 2552)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -เตรียมงานสำหรับการจัดงานปีใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2553 โดยทำการจัดเก็บสถานที่และขนย้ายอุปกรณ์จำพวกโต๊ะ เก้าอี้เพื่อจัดให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการจัดงานปีใหม่ของหอสมุดฯ

  -จากนั้นได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานปีใหม่

  -ทำการออกแบบ backdrop สำหรับงานปีใหม่ โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางฝ่ายที่มีอยู่และงบประมาณจากอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีข้อสรุปดังนี้
  …ใช้กล่องลังห่อกระดาษสีที่มีอยู่เดิมมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการจัดงาน ซึ่งกล่องมีอยู่จำนวน 7 ใบ ดังนั้นข้อความที่จะตกแต่งตัวกล่องนี้จึงเป็นคำว่า สคส 2553 ซึ่งมีจำนวนตัวอักษรครบทั้ง 7 ตัวพอดีกับจำนวนกล่อง
  …โดยข้อความ สคส 2553 นั้น จะต้องทำการตัดสติ๊กเกอร์(ด้วยระบบคอมพิวเตอร์)มาแปะลงบนแผ่นโฟมก่อน แล้วจึงนำมาแปะบนกล่องอีกทีหนึ่ง
  …ใช้ลูกโป่งเป็น backdrop ของงาน เพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับงาน
  …ทำป้าย happy new year โดยแยกตัวอักษรออกเป็นแต่ละตัว โดยใช้สติ๊กเกอร์แปะลงบนฟิวเจอร์บอร์ดและตัดให้มีขนาดเท่าๆกัน โดยนำข้อความ happy new year มาร้อยเข้ากับเส้นเอ็นและห้อยลงมาจากคานด้านหน้างาน

  -ออกแบบการแสดงสำหรับ นศ.ฝึกงาน ที่จะต้องทำการแสดงให้กับบุคคลากรได้รับชมในงานปีใหม่ที่จะจัดขึ้น

  ****โดยทั้งหมดของการฝึกงานในสัปดาห์นี้ ก็ได้ฝึกทักษะในด้านของการวางแผนงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เพื่อออกแบบงานปีใหม่ให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

 35. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 10 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 4-9 มกราคม 2553)

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้มีเป็นเรื่องของการนั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอน หรือ VDO LECTURE การจัดงานวันปีใหม่และงานวันเด็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในการนั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO LECTURE นั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ที่ติดภาระกิจต่างๆ แต่เนื่องจากมีนักศึกษามาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องมีผู้ปฏิบติหน้าที่ในด้านการบริการแทน
  โดยในการทำงานครั้งนี้พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือ มีนักศึกษามาแจ้งปัญหาในการใช้บริการว่าเครื่องเล่นวีดิโอจอภาพเป็นเส้นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากหัวเทปสกปรก และเป็นครั้งแรกที่พบกับปัญหานี้ ดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้สอนวิธีการแก้ปัญหาให้ซึ่งเป็นวิธีการล้างหัวเทปวีดิโอ ทำให้ได้เรียนรู้อีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ
  และหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีผู้มาแจ้งปัญหาในการใช้บริการอีก ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดจากสาเหตุเดิม แต่เนื่องจากอาจารย์พี่เลี้ยงได้สอนวิธีการไว้แล้ว ทำให้ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เอง และสามารถให้บริการแก่นักศึกษาที่มาใช้บริการได้ต่อไป
  นอกจากบริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO LECTURE แล้ว ยังได้บริการในโซน E – LECTURE ซึ่งเป็นโซนที่ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาเปิดบริการขึ้นใหม่ โดยรูปแบบการใช้บริการมีลักษณะใกล้เคียงกับการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO LECTURE แต่E – LECTURE นั้น นักศึกษาผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากserverโดยตรง แต่ยังคงต้องยื่นบัตรนักศึกษาแสดงความจำนงขอใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุเครื่องให้แล้วรับบัตรนักศึกษามา และเมื่อนักศึกษาใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมาแจ้งเครื่องที่ตนนั่งเพื่อขอรับบัตรนักศึกษาคืน

  สำหรับงานปีใหม่นั้นได้เริ่มทำการประดับ backdrop ที่ได้วางแผนไว้ในสัปดาห์ที่แล้วโดยการประดับลูกโป่ง สำหรับการประดับลูกโป่งเพื่อใช้เป็น backdropนั้นเพื่อเป็นการช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในงาน
  แต่มีปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ลูกโป่งที่ได้สูบไว้จำนวนหนึ่งเกิดแตกก่อนนำมาประดับ และบางลูกเกิดแตกหลังจากที่ได้ทำการประดับเรียบร้อยแล้ว ทำให้การทำงานล่าช้าที่จะต้องมาคอยแก้ไขในส่วนที่ลูกโป่งแตกโดยการติดลูกโป่งใหม่ และค่อยๆสูบลูกโป่งใหม่ไปพร้อมๆกับการประดับ เพราะถ้าหากสูบลูกโป่งไว้ก่อนแบบครั้งแรกนั้นอาจทำให้ลูกโป่งแตกหมดเสียก่อนการประดับงาน ซึ่งการทำงานในครั้งนี้อาจมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ในที่สุดการทำงานก็สำเร็จไปได้ด้วยดี
  จากนั้นมาทำการแก้ปัญหาในเรื่องป้าย happy new year 2010 ที่เกิดหลุดร่วงลงมาจากการแปะเทปกาวโดยการร้อยเข้ากับเส้นเอ็นไว้กับคาน เนื่องจากป้ายมีความหนักพอสมควรทำให้ถ่วงนำหนักจนเกิดหลุดร่วงลงมา
  ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงได้ให้พนักงานนำท่อเล็กกลมมาผูกไว้กับท่อใหญ๋ด้านบนผนังเพื่อให้เรานำป้ายสัปดาห์ที่ 10 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 4-9 มกราคม 2553)

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้มีเป็นเรื่องของการนั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอน หรือ VDO LECTURE การจัดงานวันปีใหม่และงานวันเด็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในการนั่งเค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO LECTURE นั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ที่ติดภาระกิจต่างๆ แต่เนื่องจากมีนักศึกษามาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องมีผู้ปฏิบติหน้าที่ในด้านการบริการแทน
  โดยในการทำงานครั้งนี้พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือ มีนักศึกษามาแจ้งปัญหาในการใช้บริการว่าเครื่องเล่นวีดิโอจอภาพเป็นเส้นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากหัวเทปสกปรก และเป็นครั้งแรกที่พบกับปัญหานี้ ดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้สอนวิธีการแก้ปัญหาให้ซึ่งเป็นวิธีการล้างหัวเทปวีดิโอ ทำให้ได้เรียนรู้อีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ
  และหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีผู้มาแจ้งปัญหาในการใช้บริการอีก ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดจากสาเหตุเดิม แต่เนื่องจากอาจารย์พี่เลี้ยงได้สอนวิธีการไว้แล้ว ทำให้ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เอง และสามารถให้บริการแก่นักศึกษาที่มาใช้บริการได้ต่อไป
  นอกจากบริการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO LECTURE แล้ว ยังได้บริการในโซน E – LECTURE ซึ่งเป็นโซนที่ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาเปิดบริการขึ้นใหม่ โดยรูปแบบการใช้บริการมีลักษณะใกล้เคียงกับการสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอบรรยายการสอนหรือ VDO LECTURE แต่E – LECTURE นั้น นักศึกษาผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากserverโดยตรง แต่ยังคงต้องยื่นบัตรนักศึกษาแสดงความจำนงขอใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จะระบุเครื่องให้แล้วรับบัตรนักศึกษามา และเมื่อนักศึกษาใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมาแจ้งเครื่องที่ตนนั่งเพื่อขอรับบัตรนักศึกษาคืน

  สำหรับงานปีใหม่นั้นได้เริ่มทำการประดับ backdrop ที่ได้วางแผนไว้ในสัปดาห์ที่แล้วโดยการประดับลูกโป่ง สำหรับการประดับลูกโป่งเพื่อใช้เป็น backdropนั้นเพื่อเป็นการช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในงาน
  แต่มีปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ลูกโป่งที่ได้สูบไว้จำนวนหนึ่งเกิดแตกก่อนนำมาประดับ และบางลูกเกิดแตกหลังจากที่ได้ทำการประดับเรียบร้อยแล้ว ทำให้การทำงานล่าช้าที่จะต้องมาคอยแก้ไขในส่วนที่ลูกโป่งแตกโดยการติดลูกโป่งใหม่ และค่อยๆสูบลูกโป่งใหม่ไปพร้อมๆกับการประดับ เพราะถ้าหากสูบลูกโป่งไว้ก่อนแบบครั้งแรกนั้นอาจทำให้ลูกโป่งแตกหมดเสียก่อนการประดับงาน ซึ่งการทำงานในครั้งนี้อาจมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ในที่สุดการทำงานก็สำเร็จไปได้ด้วยดี
  จากนั้นมาทำการแก้ปัญหาในเรื่องป้าย happy new year 2010 ที่เกิดหลุดร่วงลงมาจากการที่ห้อยป้ายต่อกันและเกิดการถ่วงนำหนัก จนทำให้เส้นเอ็นที่แปะไว้กับเทปกาวกับน้ำหนักไม่ไหว
  ปัญหาดังกล่าวนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงได้ให้พนักงานนำท่อเล็กมาผูกแขวนตามขวางไว้กับท่อใหญ่ด้านบนผนัง เพื่อให้เราสามารถนำป้ายมาผูกไว้กับท่อเล็กนั้นได้โดยไม่หลุด
  และตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดกิจกรรมในวันปีใหม่ โดยเป็นการตัดสติ๊กเกอร์ a-z เพื่อให้ผู้ร่วมงานปีใหม่ได้เล่นเกมส์ประกอบคำภาษาอังกฤษ

  สำหรับงานวันเด็กนั้นได้ร่วมปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวันเด็กและรับงานที่อาจารย์พี่เลี้ยงได้มอบหมายให้ โดยการตัดสติ๊กเกอร์คำขวัญวันเด็ก และชื่องานหอสมุดสุดหรรษาแล้วแปะลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อนำไปตกแต่งสถานที่ต่อไป
  โดยการประดับสถานที่นั้นได้ใช้ลูกโป่งที่เป็น backdrop ของงานปีใหม่มาจัดงานวันเด็กอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าลูกโป่งนั้นยังสามารถใช้ได้อยู่และมีจำนวนมากพอที่จะนำไปประดับตกแต่งได้
  และสำหรับวันเสาร์ที่ 9 ซึ่งมีงานวันเด็ก ก็ได้รับมอบหมายให้เก็บภาพบรรยากาศในงานและภาพกิจกรรมที่ทางหอสมุดและคลังความรู้ได้จัดขึ้นในงานวันเด็ก
  นอกจากทำหน้าที่ในการเก็บภาพบรรยากาศแล้ว ยังได้เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมการบวก ลบ คูณ หารตัวเลขให้แก่เด็กๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของบูทหอสมุดสุดหรรษาด้วย

 36. สัปหาด์ที่ ๑๐ (๔ – ๘ มกราคม ๒๕๕๓)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
  ——————————————————

  ( วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ )

  – งานออกแบบ Presentation เพื่อฉายในวันที่จัดงานเลี้ยงปีใหม่ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นการออกแบบเพื่อขึ้้นฉายออก Projector ใหญ่ อ.พี่เลี้ยงจึงแนะนำให้ทำออกมาดีที่สุด มีการปรับแก้งานของสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำการออกแบบล่วงหน้าไว้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นหลักและทำเป็นไฟร์ .GIF เพื่อให้มีชีวิตชีวาในการเคลื่อนไหว ของตัวอักษร ซึ่งข้อความที่ใช้ ก็เป็นข้อความทั่วๆไปคือ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ และ Happy New Year 2010″ โดยข้าพเจ้าได้ทำการออกแบบทั้งหมด ๘ หน้า แต่อาจารย์พี่เลี้ยงเลือกใช้ ทั้งหมด ๕ หน้า ซึ่งเป็นการออกแบบที่สมบูรณ์ โดยกว่าจะผ่านการพิจารณามีการปรับแก้ในหลายๆรอบ เพิ่อให้ผลงานออกมา เรียบง่ายแต่ต้องดูดี หลังจากนั้น ก็นำมาใส่ในโปรแกรม MS Powerpoint เพิ่อเตรียมนำมาฉายในวันงาน ( ๕ มกราคม ๒๕๕๓ )

  – จัดสถานที่และทำ Backdrop เวทีงานเลี้ยงปีใหม่ โดยมีการทำ Backdrop เพื่อสร้างสีสรรค์ของงาน ในการทำงานในครั้งนี้ ต้องแบ่งงานการทำเป็นทีม โดยจะมีน้องๆฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ มาร่วมการฝึกงานด้วย (มาตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓) และช่วยกันในการจัดทำ โดยจะมีการใช้ลูกโป่งจำนวนมาก ซึ่งพี่เลี้ยงก็ได้ให้ที่สูบลมจักยานมาช่วยในการเป่าลูกโป่ง และใช้จำนวนมาก เพราะลูกโป่งนั้นแตกง่ายมากๆ จึงต้องแก้ปัญหาโดยการไม่เป่าจนตึงเกินไป….

  – ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยง ตัดสติ๊กเกอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ คำว่า “สวัสดีปีใหม่” เพิ่อนำลงมาติดที่บอร์ด ส.ค.ส. ชั้น ๑ เนื่องจาก พี่เลี้ยงติดภารกิจในการทำ Video Presentation ในงานเลี้ยงฉลองปีใหม่

  ———————————————————–
  ( วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ )

  – ร่วมกิจกรรมแสดงในงานวันปีใหม่ โดยข้าพเจ้าได้รำอวยพรในชุด “รำกฤษดาภินิหาร”และร่วมกับเพื่อนๆในการเต้นประกอบเพลง “รักข้ามคลอง” เพิ่อเป็นการสร้างสีสรรค์ในบรรยากาศของงานปีใหม่อย่างสนุกสนาน โดยมีบุคลากรของหอสมุดจากวิทยาเขตต่างๆมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และได้ช่วยพี่เลี้ยงบันทึกภาพ กิจกรรมต่างๆ (เล็กน้อย) เนื่องจากพี่เลี้ยงติดภารกิจที่จะต้องไปปฏบิติหน้าที่ที่อื่น และข้าพเจ้าไม่ได้นำกล้องติดตัวไปด้วยจึงต้องผลัดกันกับเพื่อนๆ และน้องๆ โดยใช้กล้องของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ในการออกไปถ่ายภาำพกิจกรรม

  – หลังเลิกงานเลี้ยง ๕ มกราคมในช่วงเย็นก็ร่วมกันเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงเข้าที่ให้เรียบร้อย
  ————————————————————

  (วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓)
  – ออกแบบการจัดงานสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม โดยได้ทำการตัดตัวอักษรคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อนการตัดตัวอักษร จะต้องคำนวนระยะการติด การกะระยะของสติ๊กเกอร์ ที่จะใช้กับเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ซึ่งการตัดครั้งนี้มีปัญหาคือ สติ๊กเกอร์ที่ต้องการใช้ มีพื้นที่เหลือน้อยและในระหว่างที่ตัดอยู่ก็เกิดหมดพอดีแต่ตัวอักษรที่เหลือยังไม่เสร็จ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการนำสติ๊กเกอร์อันเก่า ในด้านที่ยังไม่มีรอยตัด มาใช้เพื่อเน้นความประหยัดทรัพยาการของทางองค์กร และทำการประกอบคำให้เป็นประโยคและให้น้องๆ(ที่ฝึกงานด้วยกัน) นำไปติดบนแผ่น Future Board โดยได้แนะนำน้องๆในการติดสติ๊กเกอร์ว่าจะต้องมีการลอกในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรออกก่อน และนำกระดาษกาวแปะทับลงไป แล้วยกตัวอักษรมาทั้งชุด แล้วค่อยๆนำไปติดลงบนแผ่น Futureboard แล้วจึงค่อยๆลอกแผ่นเทปกาวออก ซึ่งต้องๆก็ทำตามที่ได้แนะนำ และผลงานก็ออกมาดูดีทีเดียวกับการทำงานในวันนี้

  ———————————————————–
  (วันพฤหัสที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓)
  – ได้แนะนำการออกแบบปกให้กับน้องฝึกงาน จาก “วิทยาลัยเทคนิคการแพทย์” ในการออกแบบปก Video Presentation งานปีใหม่ ซึ่งการออกแบบในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ให้ File รูปภาพที่ใช้ทำ Powerpoint Presentation มาช่วยประกอบในการออกแบบ โดยแนะนำการทำโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยจะแนะนำในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และความรู้เพิ่มเติมที่สามารถทำได้ให้กับน้องๆ โดยน้องที่ทำ ไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เลย จึงต้องค่อยๆอธิบาย..และปรึกษาเพิ่อนร่วมงานใน เมนูคำสั่งที่ไม่มั่นใจ ว่าจะต้องทำอย่างไร….โดยปกที่ออกมามีสีสันที่สดใสของงานปีใหม่ ๒๕๕๓

  – ในช่วงบ่ายได้รับมอบหมายให้นั่งเค้าเตอร์ให้บริการยืม – คืน Video Lectures แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน รายวิชาต่างๆมากมาย โดย ณ จุดนี้ ต้องอาศัยความอดทน และสมาธิในการฟังรายวิชาของนักศึกษา แต่อุปสรรค์ด้านอุปกรณ์คือ เครื่องเล่น Video มีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ และที่มีอยู่ก็เก่า บางเครื่องทำให้ภาพไม่ชัด หรือเสียงไม่มี อาจเป็นเพราะระบบในการอัดทางเทคนิคต่างๆ ก็ต้องอธิบายให้นักศึกษาที่ตั้งใจมาใช้บริการได้เข้าใจถึงสภาพที่เป็นอยู่ของระบบการให้บริการ…ซึ่งนักศึกษาบางคนแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จึงต้องอาศัยความใจเย็น ด้วยการค่อยๆพูดให้เข้าใจ…..(- -“X)
  ———————————————————–

  (วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓)
  ได้รับมอบหมายในการไปจัดสถานที่จัดงานวันเด็ก ณ บริเวณลานจอดรถ สถาบันแห่งชาติเพิ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการเดินทางในครั้งนี้ จะต้องขนย้ายอุปกรณ์ไปเป็นจำนวนมาก แต่ทางองค์การมีบริการรถตู้ในการไปส่ง โดยมีพี่เลี้ยงควบคุมไป 1 ท่าน และดำเนินการจัดสถานที่โดยการใช้เชือกร้อยเข้ากับ ท่อส่งน้ำ เนื่องจากเป็นลานจอดรถ และโล่งมาก จึงไม่มีพื้นหลังในการแปะ ตัวอักษรและบอร์ดต่างๆ และทำการตัดโฟม ณ ที่นั้น ซึ่งการตัดโฟม ในพื้นนที่ที่ไม่ถนัด และเว้นระยะห่างระหว่างตัวอักษรน้อยเกินไป เมื่อลมพัดหล่น ทำให้หล่นลงมาและเกิดความเสียหาย จึงต้องมีการ “ดาม” จุดที่มีการเชื่อมต่อของตัวอักษร และบริเวณที่คาดว่า อาจจะหักด้วยโฟมอีก 1 ชั้น และแปะดามด้วยเทปแลคซีน…..

  ————————————————————-

 37. สัปดาห์ที่ 10 (4-9 มกราคม 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานปีใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2553โดยได้เริ่มทำการประดับ backdrop ที่ได้วางแผนไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยใช้ลูกโป่งเป็นตัวช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศในงาน แต่มีปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ลูกโป่งที่ได้สูบไว้จำนวนหนึ่งเกิดแตกก่อนนำมาประดับ และบางลูกเกิดแตกหลังจากที่ได้ทำการประดับเรียบร้อยแล้ว ทำให้การทำงานล่าช้าเพราะจะต้องมาคอยแก้ไขในส่วนที่ลูกโป่งแตกโดยการติดลูกโป่งใหม่ และค่อยๆสูบลูกโป่งใหม่ไปพร้อมๆกับการประดับ เพราะถ้าหากสูบลูกโป่งไว้ก่อนแบบครั้งแรกนั้นอาจทำให้ลูกโป่งแตกหมดเสียก่อนการประดับงาน ซึ่งการทำงานในครั้งนี้อาจมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ในที่สุดการทำงานก็สำเร็จไปได้ด้วยดี จากนั้นทำการแก้ปัญหาในเรื่องป้าย happy new year 2010 ที่เกิดหลุดร่วงลงมาจากการแปะเทปกาวโดยการร้อยเข้ากับเส้นเอ็นไว้กับคาน เนื่องจากป้ายมีความหนักพอสมควรทำให้ถ่วงนำหนักจนเกิดหลุดร่วงลงมาซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงได้ให้พนักงานนำท่อเล็กมาผูกแขวนตามขวางไว้กับท่อใหญ่ด้านบนผนัง เพื่อให้เราสามารถนำป้ายมาผูกไว้กับท่อเล็กนั้นได้โดยไม่หลุด

  -ในวันที่ 5 มกราคม 2553 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดเลี้ยงปีใหม่ โดยพวกเรานักศึกษาฝึกงาน ก็ได้ทำการแสดง 1 ชุด เป็นการเต้นประกอบเพลง ซึ่งก็เป็นการฝึกความสามารถในการกล้าแสดงออก รวมถึงได้ช่วยพี่ ๆ ถ่ายภาพบรรยากาศงาน โดยงานเลี้ยงก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

  -นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการยืม-คืน สื่อเทคโนโลยีการศึกษา วีดีโอ บรรยายการสอน (VDO Lecture) แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน รายวิชาต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องทราบว่า นักศึกษาแต่ละคนต้องการดูของรายวิชาใด คณะอะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราต้องจำ เพื่อจะไปหยิบ VDO/DVD มาให้ถูกชุด ซึ่งก็ถือเป็นการฝึกทักษะในด้านของงานบริการ

  – ออกแบบการจัดงานสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 โดยทำการตัดสติ๊กเกอร์คำขวัญวันเด็ก และชื่องานหอสมุดสุดหรรษาแล้วแปะลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อนำไปตกแต่งสถานที่ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการประดับสถานที่นั้นได้ใช้ลูกโป่งที่เป็น backdrop ของงานปีใหม่มาจัดงานวันเด็กอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าลูกโป่งนั้นยังสามารถใช้ได้อยู่และมีจำนวนมากพอที่จะนำไปประดับตกแต่งได้ และในวันเสาร์ที่ 9 ซึ่งมีงานวันเด็ก ก็ได้รับมอบหมายให้เก็บภาพบรรยากาศในงานและภาพกิจกรรมที่ทางหอสมุดและคลังความรู้ได้จัดขึ้นในงานวันเด็ก

 38. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 11 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 11-15 มกราคม 2553)

  – คัดแยก vcd และ dvd เพื่อทำการจัดหมวดหมู่และประเภทของvcd และ dvdแต่ละแผ่นขึ้นจัดวางบนชั้น โดยจำแนกตามหมวดหมู่และประเภทที่ได้จัดเรียงไว้เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน

  – ตัดแผ่นฟิวเจอบอร์ดเพื่อทำเป็นบัตรในการให้บริการไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา เนื่องจากในช่วงแรกที่เปิดให้บริการนั้น ยังไม่มีการทำบัตรประจำแต่ละเครื่อง ต้องให้นักศึกษาแต่ละคนจำหมายเลขเครื่องที่ตนเองใช้ไว้เอง และเมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาก็ต้องมาแจ้งหมายเลขเครื่องที่ตนเองนั่งใช้บริการเพื่อขอรับบัตรนักศึกษาคืน
  แต่บางครั้งนักศึกษาลืมหมายเลขประจำเครื่องที่ตนเองนั่ง ทำให้ไม่สามารถคืนบัตรนักศึกษาได้ทันท่วงที เนื่องจากต้องทำการค้นหาบัตรของนักศึกษาอย่างละเอียดทุกเครื่อง ซึ่งในกรณีที่มีผูใช้บริการจำนวนมากๆนั้น การค้นหาบัตรนักศึกษาทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นต้องคอยนาน งานบริการจึงเกิดความล่าช้า
  ซึ่งการทำบัตรประจำของแต่ละเครื่องนั้นช่วยแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการและทำให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนด้วย

  – ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture
  ซึ่งในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์พี่เลี้ยงได้ออกแบบโดยการนำกล่องกระดาษขนาดใหญ่มาห่อกระดาษสีดำในส่วนของพื้นที่ 80% และสีส้มอีก 20% ตามที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  แต่เนื่องจากกระดาษสีที่นำมาใช้มีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นในส่วนบนของกล่องจึงได้นำเทปกาวสีดำมาติดเป็นแนวยาวเพื่อปิดทับสีของกล่องให้เป็นสีเดียวกันกับในส่วนอื่นๆ และหลังจากที่ห่อกระดาษสีทั่วทั้งกล่องแล้ว ก็ได้นำสติ๊กเกอร์ที่ได้ตัดไว้มาเตรียมติดลงบนกล่อง ซึ่งได้พบกับปัญหาคือ ไม่สามารถนำเทปกาวมาติดที่ตัวข้อความสติ๊กเกอร์แล้วยกทั้งข้อความมาติดบนกล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีได้ เนื่องจากหากนำเทปกาวที่ติดตัวอักษรมาติดลงบนกล่องกระดาษสีแล้ว เวลาลอกเทปกาวออกมานั้นจะทำให้การะดาษสีเกิดลอกหลุดหรือขาดได้
  ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือ นำสติ๊กเกอร์มาทาบให้ตรงในส่วนที่ต้องการ แล้วค่อยๆลอกในส่วนที่เป็นกระดาษที่แปะอยู่กับด้านหลังของสติ๊กเกอร์ออกทีละนิดๆ แล้วค่อยๆแปะข้อความสติ๊กเกอร์ที่ไม่มีกระดาษรองอยู่ด้านหลังแล้วลงกับกล่องทีละส่วน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจารย์พี่เลี้ยงได้เคยสอนไว้แล้ว จึงทำให้การทำงานในครั้งนี้นั้นได้นำเอาความรู้ที่เคยมารับออกมาใช้และทำให้การทำงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

  – ให้บริการที่เค้าเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่ายหรือ E-Lecture โดยการทำงานในครั้งนี้ได้ทำงานร่วมกับน้องนักศึกษาที่มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณะสุขกาญจนาภิเษก ซึ่งน้องได้มาช่วยในการให้บริการสื่อการสอน ทำให้การทำงานรวดเร็วและไม่สับสนเนื่องจากมีคนคอยช่วยบริการมากขึ้น

  – ได้กลับมาร่วมงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

  – ติดป้ายประชาสัมพันธืลงบนแผ่นฟิวเจอบอร์ด เพื่อนำไปติดไว้ตามชั้นวางหนังสือทั้ง 3ชั้น ของทางหอสมุดฯ

  – และได้ถ่ายวิดีโอให้กับทางวิทยาลัยราชสุดา ในการแข่งขันอ่านหนังสืออักษรเบลล์ของคนตาบอด โดยการบันทึกวิดีโอนั้นใช้ขนาดภาพและมุมกล้องในการจับภาพลักษณะเดียว คือการจับภาพเฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้น และใช้ขนาดของภาพแบบ MS หรือ Medium Shot เพื่อให้เห็นรายละเอียดในส่วนของการใช้นิ้วมือของผู้แข่งขันในการสัมผัสตัวอักษรเพื่ออ่านแข่งขัน ซึ่งในการบันทึกวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแข่งขัน หากเกิดกรณีที่การตัดสินไม่สามารถเลือกผู้ชนะได้ หรือผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่าๆกัน หรือเกิดการโต้แย้งในการแข่งขันดังกล่าว

 39. สัปดาห์ที่ ๑๑ (๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้

  —————————————————————

  (วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ )

  – ออกแบบและแก้ไข Presentation ที่ตั้งประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ และ ๒ เนื่องจากทางบรรณารักษ์ ได้บอกให้แก้ไขข้อความที่เคยทำไว้เดิม จึงต้องทำการหา File ต้นฉบับ เพื่อนำมาปรับแก้ไขใหม่ และนำไปใส่ในโปรแกรม MS Powerpoint เหมือนเดิม…

  – คัดแยก VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการจัดทำบัญชี QC หรือ ( Quality Control) เพื่อความพร้อมที่จะนำไปให้บริการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word บันทึกรายละเอียดต่างๆ ของ VCD/DVD และ แยกประเภท ชื่อเรื่อง จำนวน ลงในตารางให้ถูกต้อง

  ———————————————————–
  ( วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ )
  – ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture

  โดยเริ่มจากห่อกระดาษสีทั่วทั้งกล่องแล้ว ก็นำสติ๊กเกอร์ที่ตัดจากคอมพิวเตอร์ไว้มาเตรียมติดลงบนกล่อง โดยใช้วิธีลอกในส่วนที่เป็นกระดาษที่แปะอยู่กับด้านหลังของสติ๊กเกอร์ออกแล้วถึงแปะตัวอักษรสติ๊กเกอร์ที่ไม่มีกระดาษรองอยู่ด้านหลังแล้วลงกับกล่อง ทีละตัวซึ่งวิธีนี้เคยทำมาแล้ว แต่เนื่องจากตัวอักษรนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
  ————————————————————

  (วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓)
  – ให้บริการที่เค้าเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่ายหรือ E-Lecture ซึ่่งเปรียบเสมือนงานหลักของการทำงาน เพราะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ติดภาระกิจในการอัด Video ซึ่งตอนนี้มีการอัด ๒ ระบบ โดยจะมีทั้งสื่อ VDO/DVD และรูปแบบ File Video จึงต้องให้นักศึกษาฝึกงาน ลงมาช่วย ณ จุดปริการการเรียนการสอน ในส่วนของการบริการ..ก็จะมีการแลกบัตรเพื่อเข้าใช้บริการ โดยจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 27 เครื่อง ซึ่งจะมีผู้มาใช้บริการตลอดทั้งวัน โดยการให้ บริการ ณ ส่วนของ File จะต้องมีการกำหนดเวลา ในกรณีี่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยให้ใช้บริการคนละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการแบ่งปัน ให้กับผู้เรียนท่านอื่นๆ ได้ใช้บริการอย่างถ้วนหน้า

  ———————————————————–
  (วันพฤหัสที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓)
  – ได้กลับมาร่วมงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ณ บริเวณลานต้นไม้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในช่วงบ่ายก็เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศน์ โดยมีพระวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัว เตรียมใจเริ่มต้นชีวิตการทำงาน…
  ———————————————————–

  (วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓)
  – ตัดฟิววเจอร์บอ์ด เพื่อติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อนำไปติดไว้ตามชั้นวางหนังสือทั้ง 3ชั้น ของทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  – ร่วมถ่ายวิดีโอให้กับทางวิทยาลัยราชสุดา ในการแข่งขันอ่านอักษรเบลล์ของคนนักเรียนผู้พิการตาบอด โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมาจากโรงเรียนทั่วประเทศ ในการบันทึกวิดีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแข่งขัน หากเกิดกรณีโต้แย้งในการแข่งขัน ก็จะใช้วีดีโอที่ได้ถ่ายไว้ มาเป็นหลักฐานได้

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 40. สัปดาห์ที่ 11 (11-15 มกราคม 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -คัดแยก VCD/DVD งานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงวีดีโอบรรยายการเรียนการสอน ซึ่งได้ออกแบบปกไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำไปให้บริการต่อไป โดยการปฏิบัติงาน คือ ออกแบบตารางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของ VCD/DVD ที่ได้ออกแบบปกไว้แล้ว โดยแยกประเภท ชื่อเรื่อง จำนวน ลงในตารางให้ถูกต้อง ซึ่งต้องรอบคอบ เพราะเอกสารที่เราทำออกมานี้ จะถูกส่งไปให้ฝ่ายตรวจรับ พร้อมกับ VCD/DVD ซึ่งข้อมูลในเอกสารกับตัว VCD/DVD ต้องตรงกัน ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาได้ การทำงานจึงต้องอาศัยความละเอียด และรอบคอบ เป็นอย่างมาก

  -นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน รายวิชาต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องทราบว่า นักศึกษาแต่ละคนต้องการดูของรายวิชาใด คณะอะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราต้องจำ เพื่อจะไปหยิบ VDO/DVD มาให้ถูกชุด ซึ่งก็ถือเป็นการฝึกทักษะในด้านของงานบริการ

  -ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture
  ซึ่งในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์พี่เลี้ยงได้ออกแบบโดยการนำกล่องกระดาษขนาดใหญ่มาห่อกระดาษสีดำในส่วนของพื้นที่ 80% และสีส้มอีก 20% ตามที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ห่อกระดาษสีทั่วทั้งกล่องแล้ว ก็ได้นำสติ๊กเกอร์ที่ได้ตัดไว้มาเตรียมติดลงบนกล่อง ซึ่งได้พบกับปัญหาคือ ไม่สามารถนำเทปกาวมาติดที่ตัวข้อความสติ๊กเกอร์แล้วยกทั้งข้อความมาติดบนกล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีได้ เนื่องจากหากนำเทปกาวที่ติดตัวอักษรมาติดลงบนกล่องกระดาษสีแล้ว เวลาลอกเทปกาวออกมานั้นจะทำให้การะดาษสีเกิดลอกหลุดหรือขาดได้ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือ นำสติ๊กเกอร์มาทาบให้ตรงในส่วนที่ต้องการ แล้วค่อยๆลอกในส่วนที่เป็นกระดาษที่แปะอยู่กับด้านหลังของสติ๊กเกอร์ออกทีละนิดๆ แล้วค่อยๆแปะข้อความสติ๊กเกอร์ที่ไม่มีกระดาษรองอยู่ด้านหลังแล้วลงกับกล่องทีละส่วน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจารย์พี่เลี้ยงได้เคยสอนไว้แล้ว จึงทำให้การทำงานในครั้งนี้นั้นได้นำเอาความรู้ที่เคยมีออกมาใช้และทำให้การทำงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

  -ตัดฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อนำไปติดไว้ตามชั้นวางหนังสือทั้ง 3ชั้น ของทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 41. สัปดาห์ที่ ๑๒ (๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้

  เนื่องจากสัปดาห์ที่ ๑๒ ของการฝึกงานจะมีคณะเยี่ยมสำรวจหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระบบคุณภาพมาประเมินงาน ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของการประเมินคุณภาพ ดังนี้

  – คัดแยกภาพงานพิธีต่างๆ ตามบัญชีรายชื่อของหอสมุด จึงต้องทำการคัดแยกภาพจากแผ่น CD/DVD ที่ได้เก็บรวบรวมบันทึกภาพไว้ มาคัดแยกตาม ระบบบัญชีที่กำหนด ซึ่งการทำงานครั้งนี้ ถือว่า สับสนไม่ใช่น้อย เพราะไฟร์ภาพที่เก็บในแผ่น ไำม่ตรงกับชื่อที่อยู่ในบัญชี ทำให้เสียเวลาในการหาภาพเป็นอย่างมาก

  – แปะป้ายประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กรให้กับฝ่ายต่างๆภายในหอสมุด ภายหลังจากการที่ พี่เลี้ยงได้ปริ้นแผ่นป้าย วัฒนธรรมองกร์เสร็จแล้ว ก็ได้นำมาแปะลงบนแผ่น ฟิวเจอร์บอร์ด แล้วนำไปติดยังที่ต่างๆ มีทั้ง ป้ายเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ วัฒนธรรมองค์กร และอักษรย่อวัฒนธรรมองค์กร ที่มาจากคำว่า MAHIDOL

  – หลังจากนำป้ายไปติดแล้ว ก็ได้ตามไปถ่ายภาพป้าย ณ จุดต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลัีกฐานประกอบการประเมินคุณภาพขององค์กร

  – นำ Powerpoint Presentation ไปติดตั้ง ณ เครื่อง LCD ด้านล่าง เพื่อใช้เปิดในวันที่ต้องต้อนรับ คณะผู้สำรวจและตรวจสอบประเมินคุณภาพจากภายนอก

  – นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน และช่วยพี่เลี้ยงถ่ายภาพบัตรนักศึกษา ที่ต้องการสมัครใช้บริการการดูการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย Internet รวมทั้ง ให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่ต้องการสมัครและช่วยพี่เลี้ยงในการสมัครด้วย

  – ถ่ายภาพที่ห้องประชุม จากคณะเยี่ยมสำรวจหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระบบคุณภาพมาประเมินงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ….

  …………………………………………………………………………………………………

  สิ่งที่ได้เรียนรู้กับงานในสัปดาห์นี้คือ…
  – การเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านกับการทำงานเพื่อองค์กร เมื่อมีการประเมินจากภายนอก ซึ่งทำให้ทุกๆฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก ในการทำงาน เพื่อให้งานทุกๆอย่างออกมาดีที่สุด

  – ความอดทนในการให้บริการสื่อการสอนเพราะจะต้องค่อยๆอธิบายระบบให้นักศึกษาเข้าใจว่า จะต้องมีขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องทำเพื่อความสมบูรณ์ในการสมัครใช้บริการ E-Lectures ซึ่งพบปัญหาว่า นักศึกษาบางคน ไม่เข้าใจระบบการทำงาน และไม่มีความอดทนของคำว่า “รอ” เจ้าหน้าที่ ที่ทำการรับสมัคร ทำให้แสดงอาการที่เรียกว่า “ไม่พอใจ” ออกมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานในส่วนอื่นได้เห็น ซึ่งกับงานบริการตรงนี้ ผู้ให้บริการ จะต้องรองรับอารมณ์ด้วย “รอยยิ้ม”… และค่อยๆพูดให้เข้าใจ เกี่ยวกับภาระงานในหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร…

  ——————————————————–

  :: Special !!! ::
  อาจารย์วรวุฒิ ได้เข้ามานิเทศน์ และตรวจสอบการทำงาน ความคืบหน้าของงาน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ และได้ให้คำแนะนำในการทำงาน (หลังจากผ่านประสบการณ์ การทำงานไป ๒ เดือน ) … /\ ขอบคุณอาจารย์นะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ทักทายกัน

 42. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 12 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 18-22มกราคม 2553)

  สำหรับการปฏิบัติงานในสัปดาห์นี้มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้

  – ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ลงแผ่นฟิวเจอบอร์ดเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยป้ายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องของการรณรงค์ไม่กระทำความผิดจริยธรรม และเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปติดตามจุดต่างๆของทางหอสมุดฯ และแจกจ่ายให้กับทุกฝ่ายภายในหอสมุดฯนำไปติดตามฝ่ายของตน

  – คัดเลือกรูปภาพงานหรือกิจกรรมต่างๆของทางหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการคัดเลือกรูปภาพนั้น จะต้องคัดเลือกรูปภาพในfolderที่มีชื่อตรงกับชื่อของเอกสารที่ต้องการ
  ซึ่งปัญหาที่พบคือ การตั้งชื่อของfolderนั้นไม่ได้ตรงตามกับชื่อในเอกสาร ดังนั้นการแก้ปัญหาคือ การตรวจดูรูปภาพในทุกๆfolderว่ามีลักษณะของภาพเป็นงานหรือกิจกรรมที่ตรงกับชื่อในเอกสารหรือไม่
  นอกจากนั้นยังพบกับปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือ การหาไฟล์รูปไม่พบ ถึงแม้ว่าจะตรวจดูรูปภาพในทุกๆfolderแล้ว แต่ก็ยังไม่มีภาพที่ตรงกับชื่อเอกสาร ดังนั้นการแก้ปัญหาคือ ได้ถ่ายภาพต่างๆตามรายชื่อเอกสารที่หารูปไม่พบใหม่ โดยให้มีลักษณะตรงตามกับชื่อเอกสาร เช่น การรณรงค์สุขภาวะของผู้ใช้บริการ ภาพในเอกสารนี้จึงเป็นภาพที่ผู้ใช้บริการกำลังล้างมือ เป็นต้น
  การคัดเลือกรูปภาพนี้มีบางเอกสารที่หาไม่พบและไม่สามารถถ่ายแก้ไขใหม่ได้ จึงได้ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้ช่วยหาและบอกรายละเอียดของช่วงเวลาที่ได้มีการจัดงานหรือกิจกรรมนั้นๆ เพื่อเป็นการระบุขอบเขตของการหารูปภาพตามแต่ละช่วงเวลาให้และรูปภาพในบางfolderที่มีจำนวนมากเกินความต้องการ อาจารย์พี่เลี้ยงก็ได้ให้คัดเลือกเฉพาะรูปภาพที่สำคัญๆ จำนวน 10 ภาพ
  การทำงานในการคัดเลือกรูปภาพนี้ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เนื่องจากต้องตรวจเช็คชื่อfolderและรูปภาพในfolder ที่ถูกจัดเก็บไว้ในแผ่นซีดีหลายสิบแผ่นรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หากการตรวจเช็คไม่รอบคอบ จะต้องทำการหาใหม่ตั้งแต่แผ่นแรกและเครื่องคอมฯทุกเครื่อง เนื่องจากเราไม่ทราบว่าfolderนั้นๆอยู่ในแผ่นไหนหรือเครื่องไหน

  – ให้บริการสื่อการสอนที่เค้าเตอร์บริการสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอบรรยายการสอนและไฟล์วิดีโอบรรยายรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย
  ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมากมาขอใช้บริการและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้สื่อการสอนในรูปแบบไฟล์วิดีโอบรรยายรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย ดังนั้นการบริการต้องบริการทั้งสื่อการสอนและให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนด้วย

  – ถ่ายรูปงานกีฬามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายรูปคือ
  สำหรับกีฬาประเภทซอล์ฟบอลนั้น เลนส์ของกล้องไม่สามารถซูมได้มาก ทำให้ไม่สามารถเก็บรายละเอียดในการแข่งขันได้ เนื่องจากการแข่งกีฬาประเภทนี้จะมีพื้นที่เฉพาะในการเล่น มีลูกกรงล้อมรอบเพื่อป้องกันลูกบอลกระเด็นออกมาโดนผู้ชม
  การแก้ปัญหาคือ ใช้การเก็บภาพในมุมกว้าง และเลือกขนาดของภาพให้มีขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อจะได้สามารถนำภาพมาcropได้
  สำหรับกีฬาประเภทเทเบิ้ลเทนนิสนั้น มีปัญหาและอุปสรรคคือ ภาพที่ถ่ายออกมานั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างมืด เนื่องจากเป็นการแข่งกีฬาในร่มและไม่สามารถตั้งค่าให้กล้องชดเชยแสงได้ และถึงแม้จะมีการปรับISOที่สูงที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำให้ภาพค่อนข้างมืดอยู่ดี อีกทั้งข้อจำกัดของการถ่ายภาพกีฬาประเภทนี้คือเรื่องของการห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูป ทำให้การถ่ายภาพครั้งนี้ได้ภาพที่ค่อนข้างมืดไป
  ดังนั้นภาพถ่ายกีฬาประเภทนี้นั้นจะใช้กล้องของอาจารย์พี่เลี้ยง ที่สามารถชดเชยแสงได้และสามารถปรับค่าISOได้สูงกว่า1600

 43. สัปดาห์ที่ 12 (18-22 มกราคม 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  – นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการปฎิบัติ เนื่องจากเป็นงานบริการ ทำให้ต้องพบปะผู้คนหลากหลาย ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราต้องเข้าใจและคอยให้คำแนะนำ

  -จัดทำป้ายประกาศเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยทำการตัดฟิวเจอร์บอร์ด และนำป้ายประกาศติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อความในเรื่องของการไม่กระทำผิดจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร และนำไปติดตามจุดต่างๆ ภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเลือกติดตามจุดที่เหมาะสม และเป็นระดับสายตาที่ผู้มาใช้บริการหอสมุดจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงถ่ายภาพป้ายประกาศที่ได้ติดตามจุดต่างๆ ภายในหอสมุดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเก็บภาพของกิจกรรมภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  -คัดแยกรูปภาพงานหรือกิจกรรมต่างๆของทางหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฎิบัติงานนั้นก็ทำการค้นหาภาพจากแผ่นซีดี ที่เก็บรวบรวมภาพกิจกรรมไว้ โดยในการคัดเลือกรูปภาพนั้น จะต้องคัดเลือกรูปภาพในfolderที่มีชื่อตรงกับชื่อของเอกสารที่ต้องการ ซึ่งปัญหาที่พบคือ การตั้งชื่อของfolderนั้นไม่ได้ตรงตามกับชื่อในเอกสาร ดังนั้นการแก้ปัญหาคือ การตรวจดูรูปภาพในทุกๆfolderว่ามีลักษณะของภาพเป็นงานหรือกิจกรรมที่ตรงกับชื่อในเอกสารหรือไม่ และถ้าหาไฟล์รูปภาพไม่พบ ถึงแม้ว่าจะตรวจดูรูปภาพในทุกๆfolderแล้ว แต่ก็ยังไม่มีภาพที่ตรงกับชื่อเอกสาร ก็ต้องทำการถ่ายภาพต่างๆตามรายชื่อเอกสารที่หารูปไม่พบใหม่ ซึ่งการปฎิบัติงานในครั้งนี้ก็ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบเป็บอย่างมาก เพื่อไม่ให้สับสน และให้งานเสร็จเรียบร้อยด้วยดี

  -ถ่ายภาพงานกีฬามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูยน์รังสิต ซึ่งการถ่ายภาพนั้นก็เป็นการใช้ทักษะที่ได้เรียนมาในเรื่องของการถ่ายภาพ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการถ่าย คือ
  เนื่องจากการถ่ายภาพกีฬานั้น นับเป็นการถ่ายภาพที่ยากกว่างานอื่นๆ อีกทั้งข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ในระยะไกล โดยเฉพาะกีฬาประเภทซอล์ฟบอลนั้น เลนส์ของกล้องไม่สามารถซูมได้มาก ทำให้ไม่สามารถเก็บรายละเอียดในการแข่งขันได้ ทำให้ต้องใช้การเก็บภาพในมุมกว้าง และเลือกขนาดของภาพให้มีขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อจะได้สามารถนำภาพมา crop ได้

 44. สัปดาห์ที่ 13 (25-28 มกราคม 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  -ถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ กิจกรรม ” มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม”
  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฎิบัติงานนั้น ก็ทำการเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น อาทิเช่น การเสวนาในหัวข้อ “สานฝันอันสูงสุด สู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ” โดย ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการแสดงโชว์มายากล โดย มิสเตอร์เมจิก (ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา), การแสดงจักรยานผาดโผน Bike Show Thailand โดยบรรยากาศรอบๆ งานก็จะมีการตั้งร้านค้าขายของมากมาย เป็นบรรยากาศของถนนคนเดิน ซึ่งก็จะทำการถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอโดยรอบงาน โดยการปฎิบัติงานครั้งนี้ก็เป็นการใช้ความรู้และทักษะในการถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอที่ได้เรียนมา นำมาใช้ในการปฎิบัติงานครั้งนี้

  -นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการปฎิบัติ เนื่องจากเป็นงานบริการ ทำให้ต้องพบปะผู้คนหลากหลาย ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราต้องเข้าใจและคอยให้คำแนะนำ

 45. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 13 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 25-28มกราคม 2553)

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้จะเป็นการปฏิบัติงานในสองด้านคือ
  – การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอสำหรับงานกิจกรรมเติมใจให้สังคม โดยถ่ายภาพเพื่อเป็นการเก็บบรรยากาศรอบๆงาน และบันทึกวิดีโอที่บริเวณเวที ซึ่งเป็นการจัดเสวนาเรื่อง สานฝันอันสูงสุดสู่มหาวิทยาลัยอันสมบูรณ์แบบ โดยประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการแสดงมายากลโดยมิสเตอร์เมจิก และการแสดงจักรยานผาดโผน Bike Show Thailand
  สำหรับการปฏิบัติงานของกิจกรรมการแสดงจักรยานผาดโผน Bike Show Thailand นั้น ต้องอาศัยจังหวะในการจับภาพให้ดี เนื่องจากการแสดงมีการดำเนินไปอย่างรวดเร็วและไม่ซ้ำท่าการแสดง
  ทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอนั้น เป็นความรู้เดิมที่ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมความราบรื่นดี

  – ให้บริการสื่อการสอนที่เค้าน์เตอร์ในรูปแบบวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture และไฟล์วิดีโอบรรยายรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture
  ซึ่งในการปฏิบัติงานนี้มีนักศึกษามาใช้บริการตั้งแต่เปิดทำการคือเวลา8.30น. ทั้งที่มาใช้บริการสื่อการสอนโดยตรง และมาลงทะเบียน E-Lecture เนื่องจากหากไม่ลงทะเบียนก่อน จะไม่สามารถใช้บริการE-Lecture ได้
  ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในครั้งนี้ เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารของหอสมุดฯ ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนที่ดังมาก เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและรบกวนสมาธิของผู้ใช้บริการอีกด้วย

 46. สัปดาห์ที่ ๑๓ (๒๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้

  – นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน

  – ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรม “เติมใจให้ถนน คืนถนนให้คนเดิน”
  ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฎิบัติงานนั้น ก็ทำการเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน และสินค้าต่างๆภายในงาน
  สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่…
  http://rainniez.multiply.com/photos/album/79/79 รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ภายในบริเวณงานส่วนหนึ่ง…

  อุปสรรค์ในการทำงานถ่ายภาพครั้งนี้คือ
  การถ่ายภาพ..โดยใช้ เลนส์ TelePhoto 70-300 ทำให้ภาพที่ออกมาค่อนข้างจะได้มุมแคบ เลยต้องแก้ปัญหาคือถ่ายเฉพาะช่วงซูม เก็บบรรยากาศเฉพาะสินค้าที่เข้ามาร่วมงาน…

 47. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2553)

  สำหรับในสัปดาห์นี้ ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาสำหรับโปรเจค e-learning เป็นเรื่อง Virtual Reality แทนการถ่ายภาพ
  แต่เนื่องจากทางหัวหน้าฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างศักยภาพทางการเรียนการสอนโดยสื่อการสอนบรรยายในรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่ายต่างๆ จึงได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงเนื่อหาของ e-learning เป็นเนื้อหาในเรื่องดังกล่าวแทน อีกทั้งเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการบริการสื่อการสอนที่เค้าเตอร์ให้บริการของทางหอสมุดฯนั้น ทรัพยากรต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
  ดังนั้นการอัพบทเรียนในเรื่องนี้ผ่านทาง e-learning นั้นจะเป็นช่องทางในการใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

  ทำ presentation ในเรื่องของการสรุปโครงการบริการวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในระบบดิจิทัลผ่านเครือข่านมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับหัวหน้าฝ่ายเพื่อใช้ในการประชุมของทางหอสมุดและคลังความรู้
  โดยนำเสนอเป็น 3ประเด็น คือ ในส่วนของห้องควบคุม ส่วนของห้องผลิต และส่วนของงานบริการ
  ซึ่งในส่วนของห้องควบคุมและห้องผลิตนั้น ได้ถ่ายภาพมาใช้ประกอบ presentation ใหม่ เนื่องจากไม่มีไฟล์รูปที่ต้องการ แต่งานบริการนั้นได้นำไฟล์รูปที่ได้เคยถ่ายไว้มาใช้งาน

  ติดตั้งระบบเสียงให้งานงานประชุมที่จัดขึ้นในชั้น 3 ของหอสมุดฯ ประกอบด้วย mixer 1 เครื่อง ลำโพง 2 ตัว และไมค์ 2 ตัว
  พบปัญหาและอุปสรรคคือ สายไมค์มีปัญหา ทำให้ความขัดข้องในการประชุม จึงแก้ปัญหาโดยนำสายไมค์อีกสายมาเปลี่ยนใหม่ เพื่อทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

  ให้บริการสื่อการสอนที่เค้าเตอร์ในรูปแบบวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture และไฟล์วิดีโอบรรยายรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture ซึ่งมีรายชื่อผู้จองคิวเข้าใช้บริการจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ

  รวบรวมแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยมาป้อนข้อมูลลงโปรแกรมคำนวณทางสถิติ SPSS เพื่อเตรียมส่งผลของงานวิจัยให้กับหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
  โดยศึกษาวิธีการใช้และรายละเอียดบางส่วนที่หลงลืมจากwebsiteต่างๆ เนื่องจากเคยใช้งานโปรแกรมนี้แล้วในรายวิชาการเลือกและการใช้สื่อการสอน ทำให้เป็นการได้มีโอกาสทบทวนและรื้อฟื้นความรู้เดิมอีกครั้ง

  ติดตั้ง presentation และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาในการเปิดให้บริการสื่อการสอนที่ชั้น 2 ของหอสมุดฯ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00น – 21.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ

  แปลงไฟล์สื่อการสอนบรรยายรายงิชาพื้นฐานต่างๆ ที่จะนำมาทำโปรเจค เพื่ออัพลง e-learning ของทางหอสมุดฯ โดยทำการแปลงไฟล์จากโปรแกรม any video converter ให้เป็นไฟล์ .flv
  ปัญหาที่พบคือ บางไฟล์ที่แปลงแล้วมีขนาดเกิน 300mb ซึ่งเป็นขนาดที่เกินกว่าความต้องการและที่กำหนดไว้ใน moodle
  จึงแก้ปัญหาโดยตัดไฟล์เป็น 2 ช่วง และอัพแต่ละช่วงลง e-learning เป็น1โฟลเดอร์รายวิชา จำนวนทั้งหมด 2 ไฟล์

 48. สัปดาห์ที่ ๑๔ (๑-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  – สัปดาห์นี้เป็นการเริ่มต้นของการหาข้อมูลการทำโปรเจค โดยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากการถ่ายภาพในช่วงแรก เพื่อลงใน E-Learning เป็น เรื่อง การใช้ Virtual Library โดยเริ่มต้นในการหาข้อมูล เกี่ยวกับระบบห้องสมุดเสมือนจริง และขึ้นตอนการทำเนื้อหาบทเรียนลงในระบบ Moodle โดยข้อมูลที่หาได้นั้น ก็ได้ทำการเรียบเรียงในบางส่วน

  – ถ่ายภาพประกอบเพิ่มเติม เพื่อการทำ presentation ในเรื่องของการสรุปโครงการบริการวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในระบบดิจิทัลผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล

  – นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการสื่อที่เป็น VDO/DVD บรรยายการสอน

  – จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจ ก่อนทำการหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญต่อไป

  – แปลงไฟล์สื่อการสอนบรรยายรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่จะนำมาทำโปรเจค เพื่ออัพลง e-learning ของทางหอสมุดฯ โดยทำการแปลงไฟล์จากโปรแกรม Any video converter ให้เป็นไฟล์ .flv เพื่อให้ง่ายต่อการ Run บน Server ซึ่งการแปลงไฟร์ จะต้องทำการ Cut เวลา ขึ้นต่ำ 1 ชั่วโมง เพื่อการแปลงไฟร์ จะได้มีพื้นที่ไม่เกิน 300 mb ที่ระบบ Modle จะรองรับได้ ดังนั้น เมื่อวิชาไหน มีเวลาการบรรยาย มากกว่า 1 ชั่วโมง จึงต้องทำการ Mark in , Mark out เวลาในการแปลง ตั้งแต่นาที่ที่ 00:00:01 – 01:00:00 และเวลาที่เหลือ จะต้องทำการบันทึกไว้ ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่…แล้วเริ่มแปลงตั้งแต่นาทีที่ 01:00:01 – เวลาที่เหลือ ของ ไฟร์ วีดีโอ…และทำการ อัพโหลดขึ้นระบบ ซึ่งก็พบปัญหาคือ จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรหัสวิชา รหัสคณะและเวลา ให้ตรง กับระบบที่ได้กำหนด ซึ่งบางครั้งก็ผิดพลาดในเรื่องของการอัพโหลดไฟร์ แต่ก็ได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยง ในการอัพโหลด ได้ถูกต้อง

 49. สัปดาห์ที่ 14 (1-6 กุมภาพันธ์ 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  – สัปดาห์นี้เป็นการเริ่มต้นการทำ Project อย่างจริงจัง เนื่องจากทางหัวหน้าฝ่ายได้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานจากที่เคยวางแผนไว้ ซึ่งในตอนแรกเป็นการพัฒนา e-learning โดยให้พวกเราทำการออกแบบรายวิชาขึ้นมา 1 รายวิชา ซึ่งพวกเราก็ได้ทำการสืบค้นข้อมูล โดยช่วงแรกเป็นเรื่องการถ่ายภาพ และก็เปลี่ยนเป็น Virtual Reality แต่ท้ายที่สุดทางหัวหน้าฝ่ายก็มีแนวคิดว่า เนื่อหาของ e-learning ควรเป็นเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงๆ เพราะจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการบริการสื่อการสอนที่เคาน์เตอร์ให้บริการของทางหอสมุดฯนั้น ทรัพยากรต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการอัพบทเรียนผ่านทาง e-learning นั้นจะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยได้ทำการแปลงไฟล์สื่อการสอนบรรยายรายงิชาพื้นฐานต่างๆ ที่จะอัพลง e-learning ของทางหอสมุดฯ โดยทำการแปลงไฟล์จากโปรแกรม any video converter ให้เป็นไฟล์ .flv เพื่อให้ง่ายต่อการ Run บน Server ซึ่งการแปลงไฟร์ จะต้องทำการ Cut เวลา ขึ้นต่ำ 1 ชั่วโมง เพื่อการแปลงไฟร์ จะได้มีพื้นที่ไม่เกิน 300 mb ที่ระบบ Modle จะรองรับได้ ดังนั้น เมื่อรายวิชาใด มีเวลาการบรรยาย มากกว่า 1 ชั่วโมง ก็ต้องทำการตัดไฟล์เป็น 2 ช่วง และทำการ อัพโหลดขึ้นระบบ

  -นั่งเคาร์เตอร์ให้บริการวิดีโอบรรยายการสอน หรือ VDO Lecture รวมถึงไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่าย หรือ E-Lecture แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปฏิบัติงานก็จะใช้ทักษะในด้านการบริการและการสื่อสาร เพราะจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการปฎิบัติ เนื่องจากเป็นงานบริการ ทำให้ต้องพบปะผู้คนหลากหลาย ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราต้องเข้าใจและคอยให้คำแนะนำ

  -ติดตั้งระบบเสียง และเดินสายสัญญาณเสียง ในงานประชุมที่จัดขึ้น ณ หอสมุดฯ ประกอบด้วย mixer 1 เครื่อง ลำโพง 2 ตัว และไมค์ 2 ตัว ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ สายไมค์มีปัญหา ทำให้เกิดความขัดข้องในการประชุม จึงแก้ปัญหาโดยนำสายไมค์ใหม่มาเปลี่ยน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

  -ติดตั้ง Presentation ผ่านจอ Plasma และติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเข้า-ออก หอสมุดฯ เรื่องการขยายเวลาในการเปิดให้บริการสื่อการสอน ของหอสมุดฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ

 50. Chakachat said

  สัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ( วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553)

  สำหรับสัปดาห์นี้เป็นงานในส่วนของการทำโปรเจค มีรายละเอียดต่างๆดังนี้.

  – ทำการอัพโหลดไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานต่างๆลงบน e-learning ของทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ทำการแปลงไฟล์ทำการแปลงไฟล์ไว้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
  โดยการอัพโหลดไฟล์ลง e-learning ในครั้งนี้ เป็นการอัพโหลดลง server ในระบบ intranet ซึ่งสามารถเปิดใช้ได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  จึงเกิดปัญหาตามมาว่า หากนำโปรเจคนี้กลับมาเสนอที่คณะแล้วจะไม่สามารนำเสนอได้ ดังนั้นจึงได้ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปว่า เวลาที่นำโปรเจคกลับมานำเสนอนั้น จะต้องเปิดจาก server อีกตัวหนึ่ง โดยที่จะต้องสร้าง server ตัวใหม่นี้ให้มีรูปแบบเดียวกันกับตัวที่ใช้ได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล

  – ติดตั้ง template สำหรับ e-learning โดยผ่านการออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop
  ซึ่งการติดตั้งนั้นได้เรียนรู้วิธีการจากอาจารย์พี่เลี้ยง
  และหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วพบว่า template ที่ออกแบบนั้นยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไข เนื่องจากรูปแบบและข้อความต่างๆบน template ในส่วน banner นั้นมีการทับซ้อนกันกับข้อความของตัว moodle
  ดังนั้นจึงแก้ปัญหาโดยการ capture หน้า home page ของ moodle มาวางเทียบกับ banner ที่ต้องแก้ไขใหม่ เนื่องจากจะได้สามารถจัดระยะการวางของรูปภาพและข้อความต่างๆได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดการทับซ้อนกัน และได้ติดตั้งตัว template ที่ได้แก้ไขใหม่แล้วลง e-learning อีกครั้ง

  รวบรวมเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการพัฒนา e-learning ของทางหอสมุดฯ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมหลักในการทำงานคือ moodle รวมถึงจัดทำขั้นตอนต่างๆในการพัฒนา e-learning ของหอสมุดฯอย่างละเอียด
  เพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆในการปฎิบัติงาน และโหลดลงบน e-learning ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำ รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการจัดทำ สำหรับผู้ที่สนใจ

  – แปลงไฟล์การบรรยายรายวิชาพื้นฐานต่างๆเพิ่มเติม เนื่องจากมีการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆเพิ่มเติมต่อจากช่วงเดือนมกราคม
  ดังนั้นจึงได้นำไฟล์ต่างๆมาแปลงและอัพโหลดลงบน e-learning เพื่อ update ให้ข้อมูลต่างๆบน e-learning มีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
  และออกแบบ e-learning ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการทำ animation ในส่วนของการต้อนรับ และเทศกาลต่างๆ รวมถึงได้ทำการเชื่อมโยงไปยัง link ต่างเพื่อความทันสมัยและเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยผ่านทาง link ต่างๆดังนี้ youtube, twitter และfacebook

  – อัพโหลดไฟล์ต่างๆลงบน server ตัวใหม่ เพื่อจะได้สามารถเปิดในการ present งานได้ โดยในการปฏิบัติงานนี้เป็นการปฏิบัติตามทุกๆขั้นตอนอีกครั้ง รวมถึงการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดด้วย
  และเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ internet อาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้แนะนำให้เก็บงานไว้ในเครื่อง notebook ด้วย หากเกิดข้อขัดข้องใดๆ หรือปัญหานอกเหนือความควบคุม จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยการpresent งานในแบบ offline ได้

 51. สัปดาห์ที่ 15 (8-12 กุมภาพันธ์ 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  สำหรับสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน การปฏิบัติงานจึงเป็นในส่วนของการทำ Project ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  – ทำการอัพโหลดไฟล์วิดีโอการสอนรายวิชาพื้นฐานต่างๆลงบน e-learning ของทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ทำการแปลงไฟล์ทำการแปลงไฟล์ไว้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยการอัพโหลดไฟล์ลง e-learning ในครั้งนี้ เป็นการอัพโหลดลง server ในระบบ intranet ซึ่งสามารถเปิดใช้ได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงเกิดปัญหาตามมาว่า หากนำโปรเจคนี้กลับมาเสนอที่คณะแล้วจะไม่สามารนำเสนอได้ ดังนั้นจึงได้ปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปว่า เวลาที่นำโปรเจคกลับมานำเสนอนั้น จะต้องเปิดจาก server อีกตัวหนึ่ง โดยที่จะต้องสร้าง server ตัวใหม่นี้ให้มีรูปแบบเดียวกันกับตัวที่ใช้ได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล

  – ติดตั้ง template สำหรับ e-learning โดยผ่านการออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop
  ซึ่งการติดตั้งนั้นได้เรียนรู้วิธีการจากอาจารย์พี่เลี้ยง และหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วพบว่า template ที่ออกแบบนั้นยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไข เนื่องจากรูปแบบและข้อความต่างๆบน template ในส่วน banner นั้นมีการทับซ้อนกันกับข้อความของตัว moodle ดังนั้นจึงแก้ปัญหาโดยการ capture หน้า home page ของ moodle มาวางเทียบกับ banner ที่ต้องแก้ไขใหม่ เนื่องจากจะได้สามารถจัดระยะการวางของรูปภาพและข้อความต่างๆได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดการทับซ้อนกัน และได้ติดตั้งตัว template ที่ได้แก้ไขใหม่แล้วลง e-learning อีกครั้ง

  -รวบรวมเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการพัฒนา e-learning ของทางหอสมุดฯ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมหลักในการทำงานคือ moodle รวมถึงจัดทำขั้นตอนต่างๆในการพัฒนา e-learning ของหอสมุดฯอย่างละเอียด เพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆในการปฎิบัติงาน และโหลดลงบน e-learning ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำ รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการจัดทำ สำหรับผู้ที่สนใจ

  – แปลงไฟล์การบรรยายรายวิชาพื้นฐานต่างๆเพิ่มเติม เนื่องจากมีการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆเพิ่มเติมต่อจากช่วงเดือนมกราคม ดังนั้นจึงได้นำไฟล์ต่างๆมาแปลงและอัพโหลดลงบน e-learning เพื่อ update ให้ข้อมูลต่างๆบน e-learning มีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น และออกแบบ e-learning ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการทำ animation ในส่วนของการต้อนรับ และเทศกาลต่างๆ รวมถึงได้ทำการเชื่อมโยงไปยัง link ต่างเพื่อความทันสมัยและเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยผ่านทาง link ต่างๆดังนี้ youtube, twitter และfacebook

  – อัพโหลดไฟล์ต่างๆลงบน server ตัวใหม่ เพื่อจะได้สามารถเปิดในการ present งานได้ โดยในการปฏิบัติงานนี้เป็นการปฏิบัติตามทุกๆขั้นตอนอีกครั้ง รวมถึงการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดด้วย
  และเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ internet อาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้แนะนำให้เก็บงานไว้ในเครื่อง notebook ด้วย หากเกิดข้อขัดข้องใดๆ หรือปัญหานอกเหนือความควบคุม จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยการpresent งานในแบบ offline ได้

 52. สัปดาห์ที่ 15 (8-12 กุมภาพันธ์ 2553)
  ของการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  การทำงานในสัปดาห์นี้จะเน้นการทำ Project เพื่อองค์กร…ลักษณะการทำงาน คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยแบ่งหน้าที่กับเพื่อนๆ ในการจัดทำโครงการ เพื่อนนำเสนอต่ออาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา…ซึ่งรายละเอียดของการทำงาน เป็นไปตามที่เพื่อนๆทั้งสองคนได้กล่าวมาแล้วข้างต้น.. ^_^

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: