Broadcasting Field

Blog นี้สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการทีวีประเภทต่างๆ ร่วมกันเขียนถึงประสบการณ์ที่นักศึกษาได้จากการฝึกงาน ลองเขียนออกมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันนะคะ

 เริ่มจากเล่าถึงรายการที่นักศึกษาทำอยู่ ว่ามีลักษณะอย่างไร และมีขั้นตอนในการดำเนินการผลิตรายการอย่างไรค่ะ

อ.น้ำมนต์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: