e-Learning Field

Blog ส่วน e-learning  นี้จัดไว้ให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ e-learning  ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย การผลิตบทเรียนออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงแนวคิด หลักการและซักถามข้อสงสัยใน blog นี้นะคะ

เริ่มต้นจาก อยากให้นักศึกษาช่วยกันแชร์ไอเดีย ว่า นักศึกษาเข้าใจคำว่า e-learning  อย่างไรบ้าง ลองแชร์ไอเดียกันนะคะ ใช้ประสบการณ์จากที่ฝึกงานมาค่ะ

อ.น้ำมนต์

Advertisements

7 Comments »

 1. NAPHAK said

  ตลอดระยะเวลา 5 วัน หลังจากที่เริ่มการฝึกงานอย่างเป็นทางการ สิ่งที่ได้รับจากการได้มาฝึกงาน คือ การได้ศึกษา เเละวิเคราะห์ สื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยทำการตรวจสื่อ e-learning ที่หลากหลาย ที่ทางมหาวิทยาลัยเเต่ละเเห่งได้ผลิตขึ้น ซึ่งก็ได้พบข้อบกพร่องที่เเตกต่างกันออกไป เช่น สื่อบางตัวมีปัญหาในเรื่องของด้านนื้อหา ด้านเทคนิค ด้านคุณภาพของเสียง วิดีโอ ด้านการเชื่อมโยง เเละปัญหาที่พบมากที่สุดคือชั่วโมงเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งถือได้ว่าเกณฑ์ของการผลิตสื่อบทเรียน e-learing ของทาง TCU นั้น ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐาน ปัญหาที่พบอีกอย่างในสื่อ e-learning คือ มีการดำเนินการด้าน e-Learning ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละมหาวิทยาลัย มีการใช้ระบบบริหารจัดการ (LMS) ที่หลากหลาย จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น มีปัญหาในการนำขึ้นระบบ จึงทำให้เสียเวลา เสียงบประมาณ ที่จะต้องทำการเเก้ไขใหม่

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า

 2. NAPHAK said

  (ต่อ)

  คอร์สแวร์ในระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-learning) ที่มีคุณภาพดี ควรจะมีแนวทางการออกแบบองค์ประกอบหลักต่อไปนี้
  1. การให้ข้อมูลเบื้องต้นคอร์สแวร์
  2. การให้คำแนะนำในการใช้คอร์สแวร์
  3. เนื้อหา
  4. กิจกรรมการเรียน
  5. การประเมินผู้เรียน
  6. ระบบนำทางในบทเรียน (Navigation system)
  7. ความคล่องตัวในการใช้งาน (Usability)
  8. สื่อมัลติมีเดียในคอร์สแวร์
  9. การออกแบบด้านเทคนิค

 3. Rattiya said

  อีเลิร์นนิง เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาของบทเรียนจะประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ แล้วแต่ผู้สอนต้องการจะนำเสนอ
  สื่ออีเลิร์นนิงที่สมบูรณ์แล้วจะต้องครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงค์ มีโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลัก Storyboard ที่วางไว้ เมื่อนำขึ้นระบบแล้วสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อพกพร่องใดๆ
  จากการฝึกตรวจสื่ออีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยต่างๆในครั้งนี้ ได้เจอข้อแตกต่างของสื่อสมบูรณ์ที่สามารถนำขึ้นสู่ระบบได้ กับ สื่อที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ ต้องแก้ไขใหม่ ซึ่งเจอปัญหาหลายด้านด้วยกัน ปัญหาที่พบบ่อย ก็ในส่วนของเวลาในการบรรยายเนื้อหา คือ มีการบรรยายเนื้อหาไม่ครบตาม ข้ามสไลด์ บางครั้งข้อสอบไม่สมบูรณ์ ไม่ครอบคลุม เสียงบรรยายขาดตอน อธิบายไม่ตรงสไลด์ ส่วนในแต่ละวิชานั้นจะใช้สื่อในการนำเสนอที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ สื่อที่เป็นไฟล์ บางครั้งเปิดไม่ได้ ลิ้งค์เวปก็กว้างเกินไป ไม่เจาะจง บางครั้งลิ้งค์ไปไม่ได้ ตัวปุ่มควบคุมสไลด์ เช่น Play Back Next ไม่ลิ้งค์ และไม่ Run ไปตามที่กด ส่วนการนำขึ้นระบบก็เจอปัญหาเช่นกัน เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ระบบการออกแบบที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะดูว่าแค่นิดหน่อย แต่จริงๆแล้วก็มีความสำคัญมาก เพราะการแก้ไขและครั้งก็ทำให้เสียเวลา เสียงบประมาณ เพราะ ถ้าแก้ไขไม่ทันตามกำหนด ก็จะต้องโดนปรับตามข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้กับหน่วยงานนั้นๆ ข้อสังเกตุของปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ แรกเริ่มการทำผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนนั้นๆ ไม่มีความเข้าใจในการผลิต ทั้งด้านเนื้อหาเทคนิคและสื่อต่างๆ เมื่อมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างองค์กร กับผู้ผลิต ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาด้วยเช่นกันดังกล่าวข้างต้น

 4. จากที่ได้ฝึกประสบการณ์จริง ในสัปดาห์แรกของการฝึกงานอย่างเป็นทางการนะคะ ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องสื่อ e-learning ได้ลองตรวจสื่อ e-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ส่งมาให้กับTCU และจากการที่ตรวจสื่อเหล่านั้นทำให้สามารถวิเคราะห์ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาที่ควรมีในบทเรียน e-learning และส่วนเทคนิคที่ควรพิจารณาในการผลิตบทเรียน e-learning ได้ดังนี้

  1.ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาที่ควรมีในบทเรียน e-learning
  1.1 การต้อนรับเข้าสู่บทเรียน
  1.2 คำอธิบายรายวิชา
  1.3 จุดประสงค์วิชา
  1.4 คำแนะนำการใช้บทเรียน
  1.5 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
  1.6 แบบทดสอบก่อนเรียน
  1.7 เนื้อหาครบถ้วนตาม Storyboard
  1.8 แบบทดสอบหลังเรียน
  1.9 กิจกรรมบทเรียน
  1.10 เอกสารอ้างอิง

  2. ส่วนเทคนิคที่ควรพิจารณาในการผลิตบทเรียน e-learning
  2.1 ขนาด/สีตัวอักษร , การเว้นช่องไฟ, การเชื่อมต่อของคำ, คำถูกคำผิด
  2.2 คุณภาพของเสียง (ดังฟังชัด, ไม่มีเสียงซ้อน/แทรกทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง)
  2.3 คุณภาพของภาพ และวีดีโอ (ภาพชัดเจน, วีดีโอไม่กระตุก, ถูกต้องลิขสิทธิ์)
  2.4 การเชื่อมโยงของ link ต่างๆ หัวข้อมีความสมบูรณ์
  2.5 สื่อบทเรียนมีเอนิเมชั่น (Animation) ในบทเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาราย
  วิชา และการนำเสนอ

  เนื้อหาด้านบนนี้เป็นความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์การฝึกงานในสัปดาห์แรก ที่ TCU สกอ. ค่ะถ้ามีความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มจะนำลงมาแบ่งปันกันอีกในครั้งต่อไปนะคะ

 5. warunee said

  ประสบการณ์จากการฝึกงานที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ อีเลิร์นนิ่งเป็นการเรียนผ่านเทคโนโลยีส่วนต่าง ๆ และเครือข่ายที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และที่ได้รับความรู้จากการฝึกงานสัปดาห์แรก อาจารย์พี่เลี้ยงก็ให้เรียนรู้จักเครื่องมือสำหรับช่วยสร้างและพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง คือ โปรแกรม course lab การทำงานจะคล้าย ๆ กับ การใช้ โปรแกรม power point แต่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยออกแบบ และจัดการข้อมูล จึงเป็นบทเรียนที่มีความหลากหลายของการนำเสนอ

 6. Nammon said

  ดีมากๆ เลยค่ะ เอาความรู้ใหม่ๆ มาแบ่งปันให้เพื่อนได้เรียนรู้ แชร์ความคิดเห็นซึ่งและกัน ดีมากค่ะ

 7. Rattiya said

  ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ตอนฝึกงานช่วงสัปดาห์ที่ 3 คือ โปรแกรม Reload Editor ซึ่งเอามาเป็นตัวช่วยหลังจากที่ได้ลงเนื้อหาต่างๆลงไปในโปรแกรม Dreamwaver แล้ว ซึ่ง โปรแกรม Reload Editor นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้าง e-Leaning Content Package ได้เป็นอย่างดี และเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อมูล metadata อีกทั้งยังเป็นโปรแกรม Open source สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://www.reload.ac.uk และใช้ภาษา Java ในการพัฒนาซึ่งเป็นภาษาที่รองรับมาตรฐาน SCORM และสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้นั่นก็คือเป็นเครื่องมือประกอบบทเรียน และจัดลำดับการเรียน (Sequencing) ได้ ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ใหม่ในเรื่องของโปรแกรมที่ได้เรียนเพิ่มเติมในครั้งนี้

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: