มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งวิจัยและให้บริการวิชาการ ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล  มีหน้าที่ดำเนินการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้ พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

       สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเปรียบเหมือนคณะคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่ที่ไม่เรียกเป็นคณะเนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน โครงสร้างของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 สำนัก ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ซึ่งฝ่ายที่พวกเราได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ คือ ฝ่ายบริการวิชาการแผนกนวัตกรรม ทำเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

โดย  น.ส.ขนิษฐา หอมยามเย็น รหัส 06490176

       น.ส. พรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187

       น.ส. หทัย กิรานุชิตพงศ์ รหัส 06490201
toonidwhan

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: