มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งวิจัยและให้บริการวิชาการ ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล  มีหน้าที่ดำเนินการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้ พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

       สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเปรียบเหมือนคณะคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่ที่ไม่เรียกเป็นคณะเนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน โครงสร้างของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 สำนัก ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ซึ่งฝ่ายที่พวกเราได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ คือ ฝ่ายบริการวิชาการแผนกนวัตกรรม ทำเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

โดย  น.ส.ขนิษฐา หอมยามเย็น รหัส 06490176

       น.ส. พรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187

       น.ส. หทัย กิรานุชิตพงศ์ รหัส 06490201
toonidwhan

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: