คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการสอน วิจัย และให้บริการวิชาการในด้านนี้มานานกว่า 35 ปี บุคลากรของคณะจึงสะสมประสบการณ์สูงในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยในปีพ.ศ.2549 คณะได้รับตำแหน่งของความเป็นเลิศในการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ อย่างไรก็ดี คณะถือว่า คณะเป็นเลิศในการศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็น อันดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก และมีหลักสูตรทั้งภาษาไทยและนานาชาติ ตลอดจนเรามีการทำวิจัยเฉพาะด้านอย่างยาวนานและยังมีการวิจัยเชิงบูรณาการที่ เชื่อมโยงศาสตร์หลายสาขากับนักวิจัยจากคณะและสถาบันที่หลากหลาย รวมทั้งคณะมีการจัดประชุมวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยว ข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน นักวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ การฝึกอบรมการประเมินผลสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นการผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความเป็น เลิศของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่เป็นการผลิตผลงานเพื่อรับใช้สังคมอย่างกว้างขวางอีกด้วย

ซึ่งฝ่ายที่พวกเราได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ คือ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  ทำเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายภาพ  ตัดต่อวิดีทัศน์ต่างๆ ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และการฝึกอบรมวิชาการต่างๆ เป็นต้น

******** พี่เลี้ยง ********

DSC_0212

น.ส.จาริณี  อิ้วชาวนา  (พี่ต่าย)

DSC_0749

นายมณเฑียร  แสงสิหทรัพย์  (พี่ตุ๊กแก)

DSC_0214

นายสมเเจตห์   ปิ่นปลื้มจิต  (พี่อิ๊ด)

DSC_0217

นายศักดิ์ชาย  พวงศิริ  (พี่หน่อย)

————————————————————————————–

นักศึกษาฝึกงาน

น.ส.ชามาศ    ธีระเดชพงศ์     รหัส 06490180

น.ส.วรรณประภา   ปรุงรุ่งเรืองเลิศ   รหัส 06490192

Advertisements

1 Comment »

  1. eknarin said

    ถ่ายรูปขึ้นกันทุกคนเลยนะคับ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: