บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันทรูเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดของไทย ที่ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศ และเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์ (Convergence Lifestyles) โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision)และ พันธกิจ (mission) หลักที่สำคัญดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ ทรู คือ การเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจรและมุ่งตอบสนองลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการหนึ่งเดียวของประเทศที่สามารถให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบสื่อสารไร้สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผลิตภัณฑ์และบริการด้านเนื้อหาต่างๆ อย่างหลากหลาย

พันธกิจ (mission)

คือการมุ่งมั่นนำความรู้ ข่าวสารและความบันเทิง ให้แก่ประชาชนและเยาวชน พร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พนักงานและผู้ถือหุ้น จากวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ คอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์ ทำให้กลุ่มทรูมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีการผสานบริการสื่อสารครบวงจร เข้ากับคอนเทนท์ที่หลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรูแบ่งเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ ทรูมูฟ (ชื่อเดิม ทีเอ ออเร้นจ์)

2. ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ทรูออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริม บริการ

โครงข่ายข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บริการบรอดแบนด์สำหรับลูกค้าทั่วไป และบริการ WE PCT (บริการโทรศัพท์พื้นฐานพกพา)

3.  ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ภายใต้ชื่อ ทรูวิชั่นส์ (ชื่อเดิมว่ายูบีซี)

4. ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซ ภายใต้ชื่อ ทรูมันนี่

5. ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ ภายใต้ชื่อ ทรูไลฟ์ (รวมทั้งทรู คอฟฟี่)

ซึ่งพวกเราได้ไปฝึกประสบการณ์ในส่วนของTrueLife ภายในองค์กรของ TrueLife มีผู้บริหารองค์กรทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้ คือ Content Editor, International Portal, User Interface, Graphic Design และTrueLife Product & Marketing

ซึ่งพวกเราได้ฝึกในฝ่าย Content Editor ซึ่งในฝ่ายนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้ Shopping, Sport, Information/News &Communities, Blog/First Page, Games, Music, Applications, Jobs, Interactive TV/VDO&Radio, AF และ Movies

true2

พี่เลี้ยง

คุณศุภฤกษ์  พูนศิริ (พี่โจ) ตำแหน่ง Senior Product Executive ฝ่าย Content Editor

คุณณิชฐ์ณศา  โอฬารวาณิชย์กุล (พี่มูมู่) ตำแหน่ง Product Executive ฝ่าย Content Editor

นักศึกษาฝึกงาน

นางสาว มนสิกานต์   สังวราภรณ์  รหัส 06490189

นาวสาว ศลิษา         หวานวาจา   รหัส 06490199

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: