แจ้งหัวข้อวิจัยของนักศึกษาทุกท่านภายในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552

นักศึกษาทุกท่านคะ

ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกท่าน พิมพ์ชื่อหัวข้อที่นักศึกษาคิดว่าจะทำวิจัย หลังจากที่ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว โดยเลือกหัวข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เสนอเพียงคนละ 1 หัวข้อ พร้อมชื่อ นามสกุล ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 ก่อนเที่ยงนะคะ ต้นสัปดาห์อาจารย์จะทำการพิจารณาหัวข้อว่าผ่านหรือไม่ และให้นักศึกษาทำเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อวิจัย
2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
3. วัตถุประสงค์
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะหัวข้อยังไม่จ้องใส่เนื้อหา)
6. วิธีวิจัยแบบคร่าวๆ

โดยให้นักศึกษา Print Out เอกสารมาส่งที่ภาควิชาฯ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552

อ.เปิ้ล

ตัวอย่างที่จะระบุใน Blog นี้วันที่ 20/12/52 ก่อนเที่ยง (ตอบ comment ต่อจากนี้เลยค่ะ)
ชื่องานวิจัย ……………………………………………………
ผู้วิจัย……………………………………………..

Advertisements

41 Comments »

 1. eknarin said

  อยากให้นักศึกษาแยกให้ออกนะครับ ระหว่างอาจารย์ที่ไปนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย อาจจะไม่เป็นคนๆเดียวกัน แต่ทั้งนี้อาจารย์ในภาคทุกท่านจะสามารถช่วยดูงานให้นักศึกษาได้และสามารถให้คำปรึกษาสำหรับการฝึกงานได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์นิเทศเท่านั้น นะครับ

  อ.เอก

 2. warunee said

  ชื่องานวิจัย : แรงจูงใจในการเข้าใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงของนิสิตปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผู้วิจัย : วารุณี ศิริ 06490196

 3. Siriporn said

  ชื่องานวิจัย : ศึกษาสภาพความพึงพอใจของนิสิตจุฬาฯต่อการรับชมรายการโทรทัศน์วงจรปิด

  ผู้วิจัย : นางสาวสิริพร พวงสำลี 06490198

 4. ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความคาดหวังของคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหน่วยโสตทัศนศึกษา

 5. ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความคาดหวังของคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหน่วยโสตทัศนศึกษา
  ผู้วิจัย : นางสาวดวงสมร หนูเหลือง 06490182

  • ชื่องานวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของคณาจารย์ คณธเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหน่วยโสตทัศนศึกษา
   ผู้วิจัย : นางสาวดวงสมร หนูเหลือง 06490182

  • ชื่องานวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของคณาจารย์
   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหน่วยโสตทัศนศึกษา
   ผู้วิจัย : นางสาวดวงสมร หนูเหลือง 06490182

 6. ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลาลา ที่มีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้วิจัย : นางสาวคนึงนิจ ทองใบอ่อน รหัส 06490177

 7. ชื่องานวิจัย : “การศึกษาสภาพการใช้สื่อการศึกษาในปัจจุบันและความต้องการ การใช้สื่อทางการศึกษา ของคณะครู-อาจารย์โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู)”

  ผู้วิจัย : นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย รหัส 06490186

 8. Wanprapa said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพปัญหาการสมัครสอบตรงมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ผ่านระบบเครือข่าย
  ผู้วิจัย : นางสาววรรณประภา ปรุงรุ่งเรืองเลิศ รหัส 06490192

  • Wanprapa said

   ขอเปลี่ยนหัวข้อค่ะ

   การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ที่มีต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 9. ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช่บริการโสตทัศน์ ต่อฝ่ายโสตทัศนศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้วิจัย : นางสาวชามาศ ธีระเดชพงศ์ รหัส 06490180

 10. Nathanan said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความต้องการระบบ IPTV ของคณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

  ผู้วิจัย : นายณัฐนันท์ หาญกิจ รหัส 06490181

 11. Ananya202 said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผู้วิจัย : นางสาวอนัญญา อินทรภักดิ์ รหัส 06490202

 12. Chakachat said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความต้องการของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่มีต่อการใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้วิจัย : นางสาวฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ รหัส 06490179

  • Chakachat said

   ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้องานวิจัยค่ะ

   ชื่องานวิจัย : การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาที่มีต่อการใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ชื่อผู้วิจัย : นางสาวฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ รหัส 06490179

 13. punvadee said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีต่อการสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  ผู้วิจัย : นางสาวพรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187

 14. Hatai said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาเอกบังคับของวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  ผู้วิจัย : นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์ รหัส 06490201

 15. ชื่องานวิจัย “การศึกษาสภาพและความต้องการใช้สื่อของนักศึกษาพิการทางการเห็นที่มีต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต”

  ผู้วิจัย : นางสาวมนสิกานต์ สังวราภรณ์ รหัส 06490189

  • ขอเปลี่ยนหัวข้อวิจัยค่ะ

   ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพิการ ที่มีต่อการบริการสื่อเทคโนโลยี ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

   ผู้วิจัย : นางสาวมนสิกานต์ สังวราภรณ์ รหัส 06490189

 16. Salisa said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการใช้งานโปรแกรม S.E.L.F (Student Extensive Learning Fitness) ของสถาบันกวดวิชา Enconcept

  ผู้วิจัย : นางสาวศลิษา หวานวาจา รหัส 06490199

 17. Katesakon said

  ชื่องานวิจัย : ทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญนิตยสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่มีต่อการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน (วิจัยเชิงคุณภาพ)

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีต่อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของภาคเทคโนโลยีการศึกษา

  ผู้วิจัย : นายเกตุสกล ศีลเตชะ รหัส 06490175

 18. khanistha said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาความต้องการ การใช้วีดีทัศน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ผู้วิจัย : นางสาวขนิษฐา หอมยามเย็น รหัส 06490176

 19. ชื่องานวิจัย : การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ Microblogging ทางการศึกษา : กรณีศึกษา Twitter.com

  ผู้วิจัย : นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ รหัส 06490193

 20. Terapong said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพและความต้องการต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรของบุคคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ผู้วิจัย : นายธีรพงศ์ ศุภเกียรติ์มงคล รหัส 06490183

 21. Rattiya said

  ชื่องานวิจัย : “ศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)”
  ผู้วิจัย : นางสาวรัตติยา คงหยู รหัส 06490191

 22. Phatsawan said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของไทยในปัจจุบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวภัสวัลย์ ทิพย์เนติกุล รหัส 06490188

  • Phatsawan said

   เรียนอาจารย์ทุกท่านค่ะ

   ขอเปลี่ยนหัวข้อวิจัยค่ะ เป็น “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์การให้บริการของกองบริการการศึกษา(www.reg.su.ac.th) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 23. Mananya said

  ชื่องานวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  ผู้วิจัย : นางสาวมนัญญา รัตนาวงศ์ไชยา รหัส 06490190

 24. ชื่องานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์อนิรุทแล้วค่ะ

  • “การศึกษาความต้องการและรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อการศึกษา”

   นางสาววราภรณ์ บุญอ้อย 06490194

 25. khanistha said

  หัวข้อวิจัย
  การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 26. หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้:ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิ่งของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

 27. Hatai said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้ : การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผู้วิจัย : นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์ รหัส 06490201

 28. punvadee said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านเกมและอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  ผู้วิจัย : นางสาวพรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187

 29. Phatsawan said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริการการศึกษา(www.reg.su.ac.th) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  ผู้วิจัย : นางสาวภัสวัลย์ ทิพย์เนติกุล รหัส 06490188

 30. NAPHAK said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับเเก้ : การศึกษาความคิดเห็นของผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
  บุคคลากรทางการศึกษาทางไกล e-Learning ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

  ผู้วิจัย : นางสาวนภัค โพธิ์สา รหัส 06490185

  • NAPHAK said

   เรียนอาจารย์ทุกท่าน

   จากหัวข้อวิจัยข้างต้น ได้ถูกปรับเเก้หัวข้อวิจัย จากอาจารย์ฐาปนีย์

   เป็น หัวข้อวิจัย : ศึกษาความคิดเห็นเเละความคาดหวังของผู้เรียนในโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทางไกล e-Learning ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

   ผู้วิจัย : นางสาวนภัค โพธิ์สา รหัส 06490185

 31. Salisa said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา : โปรแกรม S.E.L.F (Student Extensive Learning Fitness) ของสถาบันกวดวิชา Enconcept

  ผู้วิจัย : นางสาวศลิษา หวานวาจา รหัส 06490199

 32. Mananya said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในสำนักหอสมุดกลาง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  ผู้วิจัย : นางสาวมนัญญา รัตนาวงศ์ไชยา รหัส 06490190

 33. Katesakon said

  หัวข้อวิจัยที่ปรับแก้ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อนิตยสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  ผู้วิจัย : นายเกตุสกล ศีลเตชะ รหัส 06490175

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: