บริษัทวิชาการดอทคอม จำกัด

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์เรื่องแรก คือ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่

ดิฉันได้ฝึกประสบการณ์ที่บริษัทวิชาการดอทคอม สำหรับประสบการณ์ที่ได้รับในเรื่องแรก คือ การออกไปร่วมจัดกิจกรรมนอกสถานที่กับพี่ๆบริษัท โดยกิจกรรมที่ดิฉันได้ร่วมจัดคือ กิจกรรม Road show โดยบริษัทจะติดต่อวิทยากรเพื่อเชิญไปพูดคุยตามโรงเรียนต่างๆในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียน ในการทำงานดิฉันได้เรียนรู้การทำงานนอกสถานที่ซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน ตั่งแต่การเตรียมตัว การวางแผนงาน กิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้การทำงานกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่บริษัท น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงวิทยากรที่ทางบริษัทได้เชิญมาร่วมในกิจกรรม ได้เรียนรู้การทำงานในส่วนการจัดถ่ายวิดีโอ และถ่ายภาพนิ่ง เพื่อนำมาตัดต่อ การเตรียมงานในส่วนลายละเอียดโดยรวม เช่นดูแลน้องๆในการเข้าร่วมกิจกรรม การดูแลจัดเตรียมในส่วนของสถานที่จัดกิจกรรม การติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ติดตั่งแบนเนอร์ ดูองค์ประกอบโดยรวมของเวทีกิจกรรม ฯลฯ

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะได้รับประสบการณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังได้เรียนรู้ในเรื่องการฝึกตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่องานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเราจะได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆทีมงาน ก็เป็นแรงผลักดันให้เรามีความตั้งใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้เรียนรู้ และเป็นประสบการณ์ที่ดี่ที่ช่วยให้เรามีการพัฒนาตนเองและสามารถนำประสบการณ์ทีได้รับไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

นางสาววราภรณ์  บุญอ้อย 06490194

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: