โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ.

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน ในประเด็นขององค์ความรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ.

เรื่องที่ 1  แนะนำ โปรแกรม Macromedia Captivate

โปรแกรม Macromedia Captivate เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างสื่อ CAI ในระบบมัลติมีเดียที่ง่าย รวดเร็วและสะดวก ในการเผยแพร่ชิ้นงาน ในรูปแบบ Flash (SWF) HTML CD-ROM และไฟล์ที่ดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีกระบวนการ SETUP หรือ ไฟล์ EXE เหมาะสมสำหรับการใช้งานด้าน e-learning หรือ การสอน Online โปรแกรมมีความสามารถในการรองรับไฟล์มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เสียง ภาพยนตร์ การบรรยายผ่านไมโครโฟนพร้อมการจับหน้าจอภาพ การตัดต่อวีดีโอ สไลด์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นต้น

ความสามารถของโปรแกรม Macromedia Captivate 1.0
      • สร้างสื่อการเรียนรู้ หรือสื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้ง่ายและรวดเร็ว
      • นำเข้าและตัดต่อวีดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
      • สร้างสื่อการเรียนรู้โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยายผ่าน ไมโครโฟน สำหรับการสร้างชิ้นงานสื่อการเรียนการสอน
      • สร้างแบบทดสอบได้ง่าย เช่น เติมคำในช่องว่าง จับคู่ ปรนัย อัตนัย ถูกผิด
      • นำเข้าไฟล์จากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น
            o ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG, BMP, GIF
            o ไฟล์เสียง(Sound) เช่น MP3, WAV
            o เสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน (Narration)
            o นำเข้าหรือสร้างไฟล์วีดีโอ (Video Movie) ชนิด AVI
            o นำเข้าสไลด์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
      • การเผยแพร่ผลงานหรือการส่งออก (Publishing) ได้หลายรูปแบบดังนี้
            o Flash Movie File (.swf) มีความสามารถเช่นเดียวกับไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Flash
            o HTML File (.html) เป็นไฟล์ที่ใช้งานร่วมกับไฟล์ Flash
            o EXE File (.exe) สำหรับการนำออกในรูปแบบ CD หรือนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Macromedia Captivate
            o Breeze เป็นการโอนย้ายไฟล์ไปยัง Server ที่ต้องการแสดงผลทางอินเตอร์เน็ต ในระบบ HTML
            o FTP เป็นการโอนย้ายไฟล์ไปยัง Server ที่ต้องการแสดงผลทางอินเตอร์เน็ต ในระบบ FTP
            o Handouts โปรแกรมสารมารถจัดทำโครงร้างของผลงานในรูปแบบของ Microsoft Word

เเนะนำเครื่องมือการใช้งาน

Open a recent movie
                    o แสดงไฟล์ล่าสุดที่เคยบันทึกไว้ในโปรแกรม
                    o เปิดไฟล์ที่เคยบันทึกไว้
          • Record new movie (การเริ่มต้นสร้างผลงานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและการบรรยายควรเริ่มจากส่วนนี้)
                    o สร้างภาพเคลื่อนไหว (Movie) โดยการจับหน้าจอภาพและบันทึกเสียงบรรยาย (Narration)
          • Other movie types
                    o สำหรับนำเข้าไฟล์ Movie (.avi)
                    o สร้างภาพเคลื่อนไหว(Movie)
                    o สร้างเมนูการใช้งานในรูปแบบไฟล์ HTML
          • Getting started movies ส่วนนี้เป็นคำแนะนำขั้นตอนการสร้าง Movie ด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate เริ่มตั้งแต่
                    o ขั้นตอนการบันทึก (Recording)
                    o การแก้ไขตกแต่งผลงาน (Editing)
                    o การส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ (Publishing)
                    o การนำเข้าไฟล์เสียง (Audio)
                    o การสร้างส่วนโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (Interactivity)
                    o การเพิ่มเทคนิค ลูกเล่นเพื่อสร้างความน่าสนใจในการใช้งาน (Effects)

เมนูการใช้งานหน้าต่าง New Movie Options
           • Record new movie ใช้สำหรับจับภาพการเคลื่อนไหวของหน้าจอภาพ
                    o Application สำหรับการจับภาพของหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ (Active window)
                    o Custom size สำหรับการจับภาพหน้าจอที่กำหนดขนาดของขอบเขตได้
                    o Full Screen สำหรับการจับภาพทั้งจอภาพ
           • Create other movie type ใช้สำหรับจับภาพการเคลื่อนไหวของหน้าจอภาพ รูปแบบอื่น
                    o Blank movie สำหรับการเริ่มต้นสร้าง Movie โดยไม่เลือกรูปแบบใดเลย
                    o Image movie สำหรับการสร้าง Movie ด้วยรูปภาพที่เตรียมไว้คล้ายสไลด์โชว์

เมื่อเลือกเมนู Create other movie type และเลือก Option Blank movie จะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดขนาดของจอภาพ

 • User defined   กำหนดขนาดตามความต้องการ
 • Preset size   กำหนดขนาดตามความละเอียด

* Text caption  ใช้เขียนข้อความอธิบาย
 Highlight boxes  ใช้เน้นข้อความที่ต้องให้ผู้ใช้งานเห็นเด่นชัด
 Images  ใช้เพิ่มรูปภาพ หรือ Movies ในลักษณะ Splash screens พ่อยต์เตอร์ และ Background
 Rollover  caption  ใช้แสดงข้อความเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์มาชี้
 Rollover  Images  ใช้แสดงข้อความเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์มาชี้
* Click boxes  ใช้สร้างกล้องโต้ตอบกับผู้ใช้โดยการคลิก
* Text entry boxes  ใช้เป็นกล้องรับข้อความจากผู้ใช้
 Buttons   ใช้เพื่อเป็นกล้องโต้ตอบกับผู้ใช้ในจุดประสงค็ต่างๆ เช่น เป็ดเว็บไซต์ที่กำหนด  เดินหน้าไปอีก 1 สไลด์เป็นต้น
* Animations  ใช้เพื่อนำเข้า ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น GIF, SWF, FLA หรือ AVI
 Animated text  ใช้เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวอักษร

 • Alignment Tools   เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดวางวัตถุใน Work Area
คีย์ลัดหรือ Shortcut ของ Macromedia Captivate จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมได้เป็นอย่างดี โดยที่คีย์ลัดปกติจะใช้คีย์ “F” รวมกับคีย์ Alt, Ctrl หรือ คีย์ Shift ร่วมกันกับคีย์อักษร หรือคีย์ตัวเลขต่างๆ มาประกอบกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 คีย์ลัด (Shortcut Key) เงื่อนไขทำการงาน (Action)
F1 เรียกระบบบช่วยเหลือของโปรแกรม
F3 ทดสอบผลการทำงานของสไลด์ปัจจุบันที่ทำงาน
F4 แสดงตัวอย่างของ Movie
F5 บันทึกเสียง
F6 นำเข้าหรือ Import ไฟล์เสียงเข้ามาใช้
F7 ตรวจสอบไวยากรณ์และสำกดคำ
F8 ดูตัวอย่างของ Movie จากสไลด์ปัจจุบัน
F10 ดูตัวอย่างของสไลด์ปัจจุบันและสไลด์ที่ตามมาอีก 4 สไลด์
F11 ดู Captivate ในแบบเต็มจอ
F12 ดู Captivate ในเว็บเบราเซอร์
Control+A เลือกส่วนที่เราต้องการไว้ทั้งหมด
Control+C ดัดลองสไลด์ในมุมมอง Storyboard หรือในมุมมอง Flimstrip และเลือกออบเจ็กต์ในมุมมอง Edit
Control+D ทำซ้ำสไลด์ในมุมมอง Storyboard หรือในมุมมอง Flimstrip และเลือกออบเจ็กต์ในมุมมอง Edit
Control+E ขยายความยาวของเวลาที่ใช้ แสดงออบเจ็กต์จนจบของสไลด์ใน Timeline เฉพาะในมุมมอง Edit
Control+H เปลี่ยนสไลด์เป็นโหมดคุณภาพสูง(High Quality))
Control+I เพิ่มระยะย่อหน้า โดยเลือกออบเจ็กต์ในมุมมอง Edit
Control+J เปลี่ยนสไลด์เป็นโหมดคุณภาพแบบ JPEG
Control+O เปิดโปรเจ็กต์
Control+P ปรับแต่งออบเจ็กต์ที่เลือกกับหัวอ่านของ Timeline เฉพาะในมุมมอง Edit
Control+S บันทึกไฟล์
Control+V วางสิ่งที่เราได้คัดลองไว้ (ตัวอย่างเช่น สไลด์ ภาพ และออบเจ็กต์ต่างๆ)
Control+X ตัดออบเจ็กต์ที่เราได้เลือกไว้ในมุมมอง Edit
Control+Y ยกเลิกการยกเลิกล่าสุด
Control+Z ยกเลิกการทำงานก่อนหน้าที่ได้ทำไปแล้ว
Shift+Control+A เพิ่มออบเจ็กต์ Animation (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+B เพิ่มปุ่มใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+C เพิ่มคำอธิบายใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+H ซ่อนหรือแสดงสไลด์
Shift+Control+I ลดระยะย่อหน้า ออบเจ็กต์ที่เลือกในมุมมอง Edit
Shift+Control+K เพิ่มกรอบสำหรับคลิกใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+L เพิ่มกรอบเน้นใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+M เพิ่มรูปภาพใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+O เพิ่มภาพ Rollove ใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+P Publish โปรเจ็กต์ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+R เพิ่มคำอธิบายแบบ Rollove ใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+T เพิ่มกรอบสำหรับใส่ข้อความใหม่ (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Shift+Control+X เิ่พิ่มข้อความ Animation (เฉพาะในมุมมอง Edit)
Spacebar ทดสอบดูผลของสไลด์ที่ทำงานปัจจุบัน (เฉพาะในมุมมอง Edit)

 การใช้งานเบื้องต้น Macromedia Captivate 1.0  เบื้องต้น

Step 1 การเรียกใช้งานโดยการคลิกที่ไอคอน
 

หรือ คลิกที่เมนู Start  > All Program > Macromedia  > Macromedia Captivate

Step 2 การสร้างผลงานสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Captivate รวมถึงการสร้าง Movies ควรเริ่มต้นโดย

 • วางแผนการสร้างภาพเคลื่อนไหว(Movie) โดยออกแบบ Storyboards, Scripts หรือในรูปแบบอื่น
 • ตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานในการจับจอภาพเคลื่อนไหว (Movie preferences)
 • บันทึกภาพเคลื่อนไหว ที่กระทำกับจอภาพ การคลิกกับวัตถุใด ๆ บนจอภาพ โปรแกรมจะบันทึกไว 1 สไลด์ ในการคลิกแต่ละครั้ง หรือจะนำเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวก็ได้
 • เพิ่มข้อความ รูปภาพ เสียง ข้อความเคลื่อนไหว และรายละเอียดส่วนอื่นๆ 
 • แก้ไขปรับปรุง Timeline ทดลองดูภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น 
 • กำหนดเงื่อนไขในการสร้าง e-Learning และสร้างสไลด์คำถามใน 6 แบบ (เติมคำในช่องว่าง, แบบเหมือน, จับคู่, ตัวเลือก, ตอบสั้นๆ, ถูกผิด)
 • เลือกจัดเก็บรูปแบบในการเผยแพร่ (Publish) จัดเก็บและเผยแพร่ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต  EXE
 • จัดเก็บและเผยแพร่ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต  Flash และ เรียกใช้โดย HTML
 • จัดเก็บและเผยแพร่ในลักษณะไฟล์ฟอร์แมต Word หรือ Handout (คู่มือการใช้งาน)
 • จัดเก็บและเผยแพร่ ไปบนเว็บไซต์ ด้วย FTP
 • ส่ง Movie โดยใช้ E-mail

นางสาวนภัค  โพธิ์สา 06490185

Advertisements

1 Comment »

 1. Ananya202 said

  ก็คิดว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง จากที่เคยได้ศึกษาหาความรู้และทดลองใช้โปรแกรม คิดเป็นเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพราะมีการทำงานที่คล้าย ๆ กัน แต่โปรแกรมMacromedia Captivate จะมีลูกเล่นตรงที่รองรับไฟล์ได้มากกว่าและมีคำสั่งการทำงานที่เยอะกว่า มีการนำมาใช้ในการทำบทเรียน e-learning อย่างแพร่หลาย

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: