โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เราสามารถสร้างscorm อย่างง่ายด้วยโปรแกรม reload editor

โปรแกรม  Reload  Editor  ขึ้นมาพัฒนา  โดยให้ความเห็นว่า  โปรแกรม  Reload  Editor  นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้าง  e-Leaning  Content  Package  ได้เป็นอย่างดี  และเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อมูล  metadata  อีกทั้งยังเป็นโปรแกรม  Open  source  สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่  www.reload.ac.uk และใช้ภาษา  Java  ในการพัฒนาซึ่งเป็นภาษาที่รองรับมาตรฐาน  SCORM  และสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้นั่นก็คือเป็นเครื่องมือประกอบบทเรียน  และจัดลำดับการเรียน  (Sequencing)  ได้

ข้อดี :ของโปรแกรม  Reload  Editor  นั้นก็จะเป็นการลดภาระในการพัฒนาต่าง ๆ  ได้  เช่น  สามารถสร้างไฟล์  xml  ด้วยตัวของโปรแกรมเอง  สามารถสร้างไฟล์  manifest  ได้อย่างรวดเร็ว  ลดข้อผิดพลาด  และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ทันที  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสามารถไม่น้อยเลยทีเดียว

การใช้โปรแกรม Reload Editor

การใช้โปรแกรม Reload Editor เพื่อสร้าง SCORM จึงมีขั้นตอนดังนี้


1. เตรียมต้นฉบับ Webpage โดย สื่อนี้ จะต้องสมบูรณ์คือมีทั้ง file เนื้อหา และ resource เช่น ภาพ flash หรือ Multimedia อื่นๆ ซึ่งสื่อ และ resource เหล่านี้ จะต้องบันทึกเก็บไว้ใน Folder
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สื่อที่สร้างในรูปแบบ webpage ที่สร้างนี้ จะต้องสร้างไว้ตามมาตรฐาน SCORM โดยเฉพาะในเรื่อง Navigator หรือการ Link เชื่อมโยงระหว่าง Page
2. กำหนดโครงสร้างเนื้อหาให้ชัดเจน โดยเฉพาะลำดับของหัวข้อ คือ หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย (จะต้องเปิด Story board หรือ Flowchart มาดูอีกครั้ง) และที่สำคัญคือ ต้องดูรายละเอียดว่า ในหน้าหัวข้อนั้น มีเนื้อหาหรือไม่ หรือมีแต่หัวข้อเท่านั้น เพราะจะมีความสำคัญต่อการสร้างโครงสร้างเนื้อหาในโปรแกรม Reload
สิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องทราบว่า หัวข้อนั้นตรงกับเนื้อหาที่เป็น file ชื่ออะไร อาจจะต้องพิมพ์ไว้ให้ชัดเจนเพื่อประกอบในการสร้างโครงสร้าง
3. เปิดโปรแกรม และเลือก Option การใช้งานให้ถูกต้อง และเปิด Folder ที่เก็บต้นฉบับสื่อในรูปแบบ webpage

4. สร้างโครงสร้างเนื้อหา ใน Manifest Pane ภายใต้ Icon ที่ชื่อ Organizations หัวข้อทีมีเนื้อหา ให้ใช้วิธีลากชื่อ file จาก resource pane มาวาง
สิ่งที่สำคัญ เปลี่ยนชื่อ Icon แรก ที่อยู่ใต้ Organizations เป็นชื่อเรื่องของเนื้อหา เพราะชื่อนี้ จะไปปรากฏเป็นชื่อหลักสูตร ที่จะนำไปใช้ใน e-Learning จาก

5. ตรวจสอบโดยการ Preview ที่ปุ่ม   เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องตามมาตรฐาน SCORM โดยจะไปเปิด Browser ขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายเป็นหัวข้อ ด้านขวาเป็นเนื้อหา ส่วนด้านบน มี Navigation ที่ช่วยในการนตรวจสอบว่า การเปิดหัวข้อเป็ยไปตามข้อกำหนดของ SCORM ในเรื่อง การ Link ข้ามเนื้อหาหรือไม่

6. บันทึก SCORM ในรูปแบบ zip file โดยคลิกที่ปุ่ม   โปรแกรมจะให้เลือกว่า จะ Zip ไว้ชื่ออะไร และเก็บไว้ที่ไหน ซึ่ง Zip file นี้คือ SCORM ที่จะนำไปใช้ในระบบ LMS ของ e-Learning

น.ส.กมลชนก สุขสำอางค์  รหัส 06490174

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: