โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์(TCU.)

 เรื่องที่ 2  ก็เป็นการนำความรู้จากเรื่องที่ 1 มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการผลิตโปรเจค(โปรแกรม Captivate)

–          เริ่มจากการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน และเป็นระบบในการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิงขึ้นมาใช้งานจริง มีการกำหนด แบ่งแยกหน้าที่ สืบค้นรายวิชาที่จะผลิต มีการสืบค้นเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นจากการยืมหนังสือจากหอสมุด สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งกว่าจะได้หัวข้อในการผลิตอีเลิร์นนิงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อถึง 3 ครั้ง และนี่คืออุปสรรคของการทำงานอย่างหนึ่ง ที่ทำให้รู้ว่า เราควรมีความชัดเจนในการเลือกหัวข้องาน จะได้ไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนเนื้อหา เพราะก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น เราได้ดำเนินการไปแล้วในบางส่วน เมื่อเปลี่ยนเนื้อหา ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่

–          เมื่อได้หัวข้อของการทำงานแล้ว เราก็เริ่มจากการรวบรวมเนื้อหาเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะด้วยการพิมพ์ การสืบค้น รวบรวมไฟล์งานไว้เป็นหมวดหมู่ตามลำดับเพื่อเตรียมนำลง Storyboard

–           ในการผลิตสื่ออีเลิร์นิง เราไม่สามารถที่จะใช้รูปภาพ หรือ พื้นหลังที่สืบค้นมาทางเวปไซต์ได้ เราต้องมีการผลิตขึ้นมาเอง ให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านรายวิชา สีสัน คำนึงถึงการจัดองค์ประกอบด้วย เช่น ถ้าหากในพื้นหลังที่เราใช้นั้น มีการวางภาพประกอบ เราก็ต้องมีการแบ่งพื้นที่ไว้ด้วย เป็นต้น และภายในพื้นหลังที่ใช้งานนั้น จะต้อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งเราต้องรู้ ซึ่งจะมีเป็นข้อกำหนดไว้ในรูปแบบการจัดทำสื่อ ซึ่งเราทราบได้จากการที่เราได้ทำการตรวจสื่อของมหาวิทยาลัยต่างๆมาแล้ว เช่น Template  (มีชื่อผู้สอน,  ชื่อมหาวิทยาและโลโก้มหาวิทยาลัย) เป็นต้น รวมทั้งต้องผลิตตัว Mascot เองด้วย

–          เมื่อได้ Template และเนื้อหาที่ต้องการแล้ว ก็ทำการนำส่วนประกอบเหล่านั้นลง  Storyboard  ซึ่งภายใน Storyboard จะแบ่งออกเป็นส่วนรูปภาพเนื้อหาของบทเรียนที่เป็นจริงที่เราจะนำมาผลิตเป็นบทเรียน  ส่วนของด้านเทคนิค การบรรยาย ตัวอักษรต่างๆ ซึ่งต้องมีการบรรยายอย่างละเอียดทีละส่วน เมื่อทำ Storyboard เสร็จแล้ว ก็นำส่งผู้ตรวจสอบ เพื่อรอพิจารณาว่าผ่านและพร้อมจะผลิตได้จริงตามนั้น หรือต้องแก้ไขในส่วนใดบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ก็เจออุปสรรคคือ จากการสร้าง Template ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีสีสันเชิงวิชาการมากขึ้น และสร้างตัว Mascot ให้เป็นแอนิเมชั่นสามารถขยับได้ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน

–          เมื่อทุกองค์ประกอบพร้อม ก็ถึงวิธีการที่ต้องนำทุกส่วนที่สร้างขึ้นมา ลงข้อมูลไปใน PowerPoint  ตามรูปแบบใน Storyboard  จัดวางรูปแบบให้สวยงาม เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมทั้งที่ขาดไม่ได้คือ เสียงบรรยาย ซึ่งผู้สอนต้องทำการบันทึกเสียงเพื่อประกอบสไลด์เนื้อหาวิชา ตามเนื้อหาที่มีไว้ใน  Storyboard 

–          จากนั้นเราก็นำส่วนประกอบทั้งหมด ทั้ง ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ (ถ้ามี) มาดำเนินการสร้างผ่านโปรแกรม Captivateซึ่งโปรแกรมนี้สามารถสร้างสื่อบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และออกมาสวยงาม  และมีการสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Captivate  ซึ่งแบบทดสอบนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสร้างสื่อชิ้นงาน เพราะจากการศึกษาโปรแกรมนั้น พบว่าเราสามารถสร้างแบบทดสอบ และสามารถเก็บผลข้อมูลสถิติของการทดสอบนั้นๆ เช่น คะแนน เปอร์เซนต์การสอบ จำนวนข้อสอบที่ถูก เป็นต้น ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะได้เรียนรู้จากพี่เลี้ยงที่ทำการสอนต่อไป

(รอพี่เลี้ยงทำการสอนโปรแกรม Captivate ซึ่งคิดว่าเป็นความรู้ใหม่ที่จะเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งในการฝึกงาน  )

ประสบการณ์ที่ได้รับ ที่เห็นได้ชัดคือ ต้องรู้จักการวางแผนงานที่ดี การข้ามขั้นตอนการทำงานแม้แต่ขั้นตอนเดียวจะทำให้งานนั้นเกิดความผิดพลาดได้ จนถึงขั้นที่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ ได้เรียนรู้และฝึกการผลิตอีเลิร์นนิงจริง เพราะจากการตรวจสื่อเหล่านี้มา เราก็เกิดความคุ้นเคย และเมื่อได้ลงมือทำจริง เราก็มีแนวทางและรู้ข้อดีข้อเสียของการทำงานของผ่านระบบ ข้าพเจ้าคิดว่า หากการสร้างสื่ออีเลิร์นนิงครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ก็จะมีความรู้และสามารถที่จะนำความรู้นี้ มาประกอบเป็นวิชาชีพในการสร้างสื่ออีเลิร์นนิงที่ดีได้

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: