การเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน

การเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการศึกษาค้นคว้ารายบุคคล (Individual study: IS) แบ่งขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นการกำหนดปัญหา (Defined) • สำรวจปัญหา
• จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
• เลือกปัญหา/กำหนดหัวข้อการวิจัย
• กำหนดคำถามการวิจัย
• กำหนดตัวแปร
: การเรียนรู้ร่วมกัน/ส่งหัวข้อการวิจัย

ขั้นการวางแผน (Design)
• กำหนดสมมติฐาน
• กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
• ออกแบบการวิจัย
• รวบรวมศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
• กำหนด/ออกแบบเครื่องมือวิจัย
: การเรียนรู้ร่วมกัน/ส่งโครงร่างการวิจัย Concept paper บทที่ 1-3 ผู้เรียนร่วมกันออกแบบการวิจัย รวบรวมเอกสาร โดยมีผู้สอนชี้แนะแนวทาง

ขั้นดำเนินการตามแผน (Implement)
• สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
• วิธีการดำเนินการวิจัย
• เก็บรวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์/แปลผลข้อมูล
: การเรียนรู้ร่วมกัน/ผู้เรียนสร้างและตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีผู้สอนชี้แนะแนวทาง ผู้เรียนส่งเครื่องมือวิจัย ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นการนำเสนอผลการศึกษา (Present) • สรุปผลการวิจัย
• เขียนรายงานการวิจัย
• นำเสนอผลการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา
: การเรียนรู้ร่วมกัน/ผู้เรียนสรุปผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย โดยมีผู้สอนชี้แนะแนวทาง ผู้เรียนส่งเอกสารรายงานการวิจัย ( 5 บท) ผู้เรียนนำเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้า

อ.ดร. อนิรุทธ์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: