วิชาการ ดอทคอม

วิชาการ ดอทคอม

Advertisements

36 Comments »

 1. ประวัติการก่อตั้ง วิชาการดอทคอม
  ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นในความสำคัญของการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี เพื่อลดช่องว่างในการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในต่างจังหวัด ดังนั้นการเรียนรู้แบบ E-Learning จะเป็นอีก
  ช่องทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือคู่มือ
  ต่างๆ
  นอกจากนี้ เอกชนก็ยังให้ความสำคัญกับระบบ E-Learning ด้วย เพราะนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยัง
  เป็นการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย
  อย่างไรก็ดี เนื้อหาด้านวิชาการแบบออนไลน์ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดแหล่งข้อมูล
  ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
  ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ วิชาการดอทคอม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในชาติ และ
  ความสำคัญของระบบอินเตอร์เน็ต จึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านอินเตอร์เน็ต “วิชาการดอทคอม
  (Vcharkarn.com)” ขึ้น
  โดยเว็บไซต์วิชาการดอทคอม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2543 โดยนักเรียนทุนโครงการ พสวท. 3 คน
  อันประกอบด้วย ดร.พิเชษฐ กิจธารา (คณะวิทยาศาสตร์, ม.มหิดล) ดร.อรรถกฤติ ฉัตรภูติ (คณะวิทยาศาสตร์,
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, ม.ธรรมศาสตร์)
  ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ด้วย ปณิธานที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างการศึกษาไทย และลด
  ช่องว่างการศึกษาไทย โดยมุ่งหวังให้เว็บไซด์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้วยการใช้
  ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่ายต่อผู้อ่านทุกระดับชั้น เนื้อหาที่ชัดเจนและถูกต้อง ทั้งนี้วิชาการดอทคอมได้รับการสนับสนุน
  เป็นอย่างดีจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จึงเป็นแหล่งความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้กลายเป็นเครือข่าย
  ทางการศึกษาที่มีผู้ให้ความสนใจมากมาย
  ปัจจุบันสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความ
  สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พร้อมด้วยมูลนิธิ พสวท. รวมถึงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเว็บไซต์และตระหนักถึงความลำบากในการดำเนินการเว็บไซต์ขนาดใหญ่นี้ จึงได้ให้การ
  รับรองและมอบทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งในการดำเนินการและพัฒนาเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ด้วยงบประมาณ
  สนับสนุนดังกล่าว ทำให้วิชาการดอทคอมเริ่มมีทีมงานที่ทำงานเต็มเวลา มีทีมนักข่าววิชาการ ทีมโปรแกรมเมอร์ และ
  ทีมดูแลเนื้อหา สามารถดำเนินการพัฒนาโปรเจ็คต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น เช่นระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ระบบคลังข้อมูล
  โครงงาน เป็นต้น ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่พร้อมมุ่งไปสู่การเป็นเว็บไซด์เพื่อการศึกษาอันดับหนึ่งของ
  ประเทศไทยต่อไป
  Vision ของ วิชาการดอทคอม
  “วิชาการดอทคอม” มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความรู้ และกระตุ้นความสนใจ โดยเป็นสื่อกลางความรู้ที่น่าสนใจ
  และไม่น่าเบื่อ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ความสนุกสนานผ่านไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
  อย่างทั่วถึง โดยหวังกระตุ้นในนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  และเนื่องจาก วิชาการดอทคอม ก่อตั้งด้วยปณิธานในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และเพื่อยกระดับ
  โครงสร้างทางการศึกษา ทำให้มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดี
  ยิ่งๆ ขึ้น จนกระทั่ง วิชาการดอทคอม ได้กลายเป็นเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการศึกษาที่มีจำนวนผู้ใช้บริการ
  มากที่สุด ทั้งนี้วิชาการดอทคอม เป็นเว็บไซต์ทางด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย สามารถ
  อ้างอิงข้อมูลได้จาก Truehits ซึ่งมียอดชมประมาณ 35,000-45,000 คนต่อวัน ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจากวิชาการ
  ดอทคอมจะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้

  เป้าหมายของ วิชาการดอทคอม
  1. เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาไทย และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
  2. เพื่อเป็นเครือข่ายทางวิชาการให้กับสาธารณชน
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักวิจัย และนักวิชาการรุ่นใหม่ของไทยได้เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
  4. เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกแสดงความคิดเห็น, ถามคำถาม และฝึกฝนวิชาความรู้
  5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอก
  ห้องเรียน เช่นการจัดค่ายต่างๆ ด้านวิชาการ
  6. กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจ และตื่นตัวในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
  ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

  ผู้ก่อตั้งและรับผิดชอบโครงการ
  1. ผศ. ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์
  2. ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ดร.พิเชษฐ กิจธารา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. et06490184 said

  เนืื้อหาหลักในวิชาการ.คอม
  1. บทความ (Article)
  (http://www.vcharkarn.com/varticle/)
  ศูนย์รวมบทความด้านวิชาการที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ อ่าน
  ง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และพันธมิตรต่างๆ ใน
  หลากหลายสาขาวิชา
  2. ฐานข้อมูลข้อสอบและแบบฝึกหัด (Exam)
  (http://www.vcharkarn.com/exam/)
  ศูนย์รวมฐานข้อมูลข้อสอบและแบบฝึกหัดออนไลน์ โดย
  รวบรวมข้อสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ ทุกสาขาวิชา และมี
  เฉลยข้อสอบแบบคลิปวีดีโอออนไลน์ เสมือนได้เรียนกับ
  อาจารย์ตัวต่อตัว
  3. โครงงาน (Project)
  (http://www.vcharkarn.com/project/)
  ศูนย์รวมโครงงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงงานทางด้านวิทย์
  คณิต คอม ทุกระดับชั้นปี โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นแหล่งศูนย์
  รวมโครงงานจากทั่วประเทศ
  4. บทเรียน (Lesson)
  (http://www.vcharkarn.com/vlesson/)
  ศูนย์รวมบทเรียนออนไลน์ ในสาขาวิชาหลักโดยมีเป้าหมายที่
  จะเป็นคลังความรู้ออนไลน์ของประเทศ
  5. ข่าววิทย์ (News)
  (http://www.vcharkarn.com/vnews/ )
  ช่องทางในการนำเสนอข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ข่าวการ
  ค้นพบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากทุกมุมโลก มีความทันสมัยและเป็น
  ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
  6. ข่าวทุน (Scholarship)
  (http://www.vcharkarn.com/scholarship/ )
  ศูนย์รวมข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ ทั้งในและประเทศ ทั้ง
  ทุน ม.ต้น, ม.ปลาย, ทุนปริญญาตรี, ทุนปริญญาโท-เอก ทุน
  วิจัยและบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไปเป็นต้น
  7. ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ (Book)
  (http://www.vcharkarn.com/vbook/ )
  ศูนย์กลางการเก็บรวบรวมหนังสือต่างๆ จากทุกสำนักพิมพ์
  เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจด้านหนังสือและสำนักพิมพ์ได้เข้า
  มามีส่วนร่วมกัน
  เนืื้อหาหลักในวิชาการ.คอม

 3. การฝึกงานสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 2-3 พ.ย.)
  สำหรับวันแรกของการทำงาน พี่ๆที่บริษัทก็เป็นกันเองดีมากค่ะ วันแรกพี่เลี้ยงก็พาเราไปแนะนำตัวกับพี่ๆในบริษัท เราได้เริ่มงานในวันแรกเลยค่ะ
  งานในวันแรกที่ได้รับมอบหมายคือ การตรวจข้อสอบและการอัพทุนการศึกษา การตรวจข้อสอบ คือในเว็บไซต์ของวิชาการดอทคอมจะมีเป็นการทำเฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์พร้อมคลิปวิดีโอเฉลย พี่เค้าก็ให้ดูว่าคำถามคำตอบ การสะกดคำ เฉลยต่างๆตรงกับคลิปวิดีโอที่อาจารย์เฉลยหรือเปล่า ถูกต้องหรือเปล่า โดยหลังจากที่เราตรวจเจอข้อผิดพลาดของข้อสอบแล้วเราก็แก้ให้ถูกต้องค่ะ
  แล้วงานในส่วนของการ upload ทุน คือ ในเว็บของวิชาการดอทคอม จะมีการสมัครสมาชิก แล้วสมาชิกก็สามารถจะ upload ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความ ทุนการศึกษาใหม่ ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ หรืออะไรก็ได้ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราโดยจะยังไม่ได้ออนไลน์ ต้องรอสมาชิกที่เป็น Vmember มาแก้ไขเพื่อที่จะปล่อย online ได้ พอสมาชิกuploadเข้ามาแล้ว เราก็จะต้องดูข้อมูลต่างๆที่เค้าอัพมาวาถูกต้องไหม เหมาะสมกับเว็บหรือเหมาะที่จะออนไลน์หรือเปล่า ดิฉันได้ดูแลในส่วนของเรื่องทุนการศึกษา ก็จะดูว่ามีทุนอะไรที่สมาชิก upload เข้ามาใหม่หรือเปล่า ถ้าเหมาะสม ไม่ผิด แล้ว ยังไม่มีใครปล่อย online ก็ปล่อย online ได้เลย แล้วก็หาทุนใหม่ตามเว็บต่างๆลงในเว็บไซต์ของวิชาการดอทคอมด้วย เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกสำหรับผู้ทีสนใจเข้ามาดู
  โดยในส่วนของวันแรกและวันที่สองงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำก็จะเป็นการตรวจข้อสอบและอัพทุนการศึกษาใหม่
  ในวันที่ 3 พี่ให้เราออกไปถ่ายวิดิโอเฉลยข้อสอบของอารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลฯพญาไท ซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ การควบคุมเสียง แสงในการถ่ายต่างๆ ว่าต้องแสงขนาดไหน เสียงต้องชัดเจน ฯลฯ ในวันนี้เราก็ได้ถ่ายวิดีโออาจารย์เฉลยข้อสอบก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้ค่ะ
  ในส่วนของวันที่4-5 งานที่ได้รับมอบหมายคือ ตัดต่อไฟล์วิดีโอที่เราไปถ่ายมาค่ะ ก็ได้เรียนรู้โปรแกรม Adobe Premiere ค่ะ ก็เป็นการฟื้นความจำเพราะเคยเรียนมาแล้ว และก็ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่เป็นโปรแกรมในการแปลงไฟล์ คือ Procoder3 ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงไฟล์ต่างๆค่ะ
  โดยทุกวันในช่วงเช้าสิ่งแรกที่ดิฉันทำก็คือการ upload ทุนการศึกษาใหม่ หาทุนแล้วก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
  ในการทำงานก็มีอุปสรรค์ค่ะ เริมตั้งแต่วันที่ 3 ที่เราต้องไปถ่ายวิดีโอเฉลยข้อสอบของอาจารย์ที่ต้องไปถ่ายที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ พญาไทย เรากลับไปผิดที่ ไปมหิดลที่ศาลายาแทน ทำให้ต้องกลับไปที่พญาไทยก็เสียเวลาพอสมควร แต่ก็ไปทันถ่ายค่ะ แล้วในส่วนของการตัดต่อวิดีโอก็มีปัญหาคือโปรแกรมที่เราใช้เป็น Adobe Premiere 1.5 ซึ่งไม่ support ไฟล์ ก็ต้องเปลี่ยนใช้ Adobe Premiere cs3 โดยหลังจากที่เราตัดต่อเสร็จแล้วก็นำมาแปลงเป็นไฟล์ flv เพื่อที่จะนำไป upload ในเว็บของวิชาการดอทคอมในส่วนของเฉลยข้อสอบต่อไปค่ะ
  สำหรับการทำงานในอาทิตย์แรกก็สนุกดีค่ะ พี่ๆทุกคนน่ารักเป็นกันเอง ได้เรียนรู้โปรแกรม การทำงานใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอ แล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ

 4. แก้ไขที่พิมพ์ผิดค่ะ คือ ฝึกงานสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 2-6 พ.ย.) นะค่ะ

 5. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 9-13 พ.ย.)

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์ที่สอง งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันแรกเหมือนกับช่วงสัปดาแรกของการฝึกงานค่ะ คือตรวจความถูกต้องของเฉลยข้อสอบ และอัพทุนการศึกษาใหม่ๆ โดยหลังจากสัปดาห์แรกตรวจเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยเสร็จแล้ว สัปดาห์นี้เลยตรวจวิชาภาษาอังกฤษ

  วันที่สองของสัปดาห์นี้ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนบทความค่ะ งานที่เราได้รับมอบหมายเป็นการเขียนบทความวันสำคัญในช่วงเดือน บทความเรื่องที่ดิฉันทำก็คือบทความเรื่อง “วันวชิราวุธ” ก็จากงานที่เราได้รับในวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการเขียนบทความ และการ upload บทความขึ้นเว็บ ความรู้ใหม่ที่ได้คือ ทำให้เรารู้ว่าในการเขียนบทความ จะต้องขึ้นคำโปรยอย่างไรถึงจะน่าสนใจ การเลือกภาพใส่ในบทความที่เราเขียนนั้นๆให้เหมาะสม การใช้ภาษา ที่ต้องมีความสม่ำเสมอ ถ้าหากเป็นทางการก็ต้องเป็นทางการตลอด หรือเป็นภาษาพูดก็ควรสุภาพ หรือ การเลือก logo ของบทความที่จะต้องสื่อเกี่ยวกับบทความเรื่องที่เราเขียนและที่ขาดไม่ได้คือ ถ้าหากเรานำข้อมูลมาจากที่อื่นต้องมีการอ้างอิงที่มา(ลืมไม่ได้) เพราะงานทุกชิ้นมีลิขสิทธิ์ เราจะเอามาลงเฉยๆไม่ได้ค่ะ

  วันที่สาม งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ คือ ทำโครงการ โดยที่พี่เลี้ยงจะมีหัวข้อโครงการให้ทำ เรื่องที่ดิฉันทำคือ โครงการเรื่อง”ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” ในการทำโครงการพี่เลี้ยงให้เราทำเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว พี่ให้เราคิดเองทั้งหมด โดยจะทำอะไร อย่างไรก็ได้ ก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ตั่งแต่การคิดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ ซึ่งพอทำเสร็จแล้วก็ให้พี่ตรวจดู ก็ถูกแก้ในเรื่องของหลักการและเหตุผล ก็ทำให้เราได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง และก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการทำงานจริง วันนี้ก็ได้รับประสบการณ์ที่อีกวันหนี่งค่ะ

  สำหรับวันที่สี่ และห้า สองวันนี้ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความ และทำแบนเนอร์ค่ะ สำหรับบทความก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะได้ทำไปบ้างแล้ว ส่วนแบนเนอร์ก็ได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการจัดวางรูปแบบ ซึ่งเป็นความรู้ที่เรียนผ่านมาแล้วค่ะ

  สำหรับสัปดาห์ที่สองของการทำงานนี้ก็ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงมากขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องการเขียนบทความ ทำแบนเนอร์ ซึ่งในการทำงานก็มีปัญหาเล็กน้อยในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตซื่งบางครั้งช้ามาก ทำให้เป็นปัญหาในการ upload งานหรือบทความต่างๆ แต่ก็สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะ

 6. การฝึกงานสัปดาห์ที่1( ระหว่างวันที่2-6 พ.ย. 52)

  *****สัปดาห์ที่1*****

  วันที่ 2-3 พ.ย.52 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบเอ็นทรานซ์
  วันแรกของการฝึกงานที่วิชาการ เริ่มจากการแนะนำตนเองให้พี่เลี้ยงและพี่คนอื่นรู้จัก จากนั้นจึงเริ่มงานแรกที่การตรวจทานความถูกต้องของวิดีโอเฉลยข้อสอบ โดยให้วิดีโอเฉลยวิธีทำตรงกับกับคำตอบที่เฉลยไว้ คำสะกดถูก/ผิด คลิปวิดีโอไม่ตรงกับโจทย์ เป็นต้น ตรวจโดยเริ่มจากการตรวจข้อสอบเอ็นทรานซ์ฟิสิกส์ 3,2,1 และเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ 3,2,1 แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ในเว็บhttp://www.vcharkarn.com/exam/นอกจากนี้ยังให้สมัครเป็นสมาชิกของวิชาการเพื่อให้สามารถทำงานในเว็บไซด์ได้

  วันที่ 4 พ.ย.52 ถ่ายวิดีโอนอกสถานที่
  วันแรกของการออกนอกสถานที่ โดยพี่เลี้ยงให้ไปถ่ายวิดีโอเฉลยวิธีทำข้อสอบ pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยการถ่ายวิดีโอครั้งนี้เป็นการได้ใช้ความรู้จากที่เรียนมาในห้องเรียน มาการทำงานครั้งนี้อย่างมาก และยังได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการถ่ายวิดีโอจากพี้เลี้ยง โดยพี้เลี้ยงได้แนะนำและสอนเทคนิคในการถ่ายวิดีโอแบบนี้ ไม่ให้น่าเบื่อ โดยการ pan zoom ตามเพื่อลดความน่าเบื่อ และกระตุ้นให้ผู้ดูตื่นตัวตลอดเวลา

  วันที่ 5 พ.ย.52 ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3
  หลังจากไปถ่ายวิดีโอมาแล้ว จึงนำมาตัดต่อให้เรียบร้อย โดยใช้โปรแกรมPremiere pro CS3 ในการตัดต่อครั้งนี้ โดยเริ่มจากการแปลงไฟล์ให้เป็นm2pโดยใช้โปรแกรม Procoder 3 จากนั้นจึงนำมาตัดต่อในโปรแกรม Premiere pro CS3 เนื่องจากเรามีพื้นฐานการปฏิบัติงานมาจึงทำให้งานครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ในการตัดต่อวิดีโอ คือ โปรแกรม Vegas ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการตัดต่อเช่นกัน โดยพี่ในวิชาการได้แนะนำโปรแกรมนี้ และให้ลองไปศึกษาดู เพื่อเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและน่าสนใจ เพื่อจะได้เพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง

  วันที่ 6 พ.ย.52 แปลงไฟล์วิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3
  แปลงไฟล์วิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3ในการ Exportเป็นไฟล์ flv

  • ต่อจาก Comment บน
   เพื่อเตรียม up lode ลง เว็บhttp://www.vcharkarn.com/examต่อไป จากนั้นจึงเข้าไปตรวจทานเฉลยข้อสอบแบบคลิปวิดีโอในรายวิชาอื่นๆ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายมาเป็นงานชิ้นใหญ่ ที่เมื่อเสร็จจากงานที่ได้มอบหมายในแต่ละวัน

   สำหรับการทำงานในอาทิตย์แรกสามารถผ่านไปด้วยดี ได้เรียนรู้โปรแกรม การทำงานใหม่ๆที่เราเคยเจอแล้วนำมาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่างที่พี่เลี้ยงบอกและแนะนำให้ และโปรแกรมที่ไม่เจอให้รู้จัก เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง

 7. การฝึกงานสัปดาห์ที่2( ระหว่างวันที่9-13 พ.ย. 52)

  *****สัปดาห์ที่ 2*****

  วันที่ 9 พ.ย.52 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบเอ็นทรานซ์
  วันแรกของสัปดาห์ที่2ของการฝึกงานที่วิชาการ ซึ่งยังเป็นงานค่อยสัปดาห์แรก เริ่มจากการตรวจทานความถูกต้องของวิดีโอเฉลยข้อสอบ โดยให้วิดีโอเฉลยวิธีทำตรงกับกับคำตอบที่เฉลยไว้ คำสะกดถูก/ผิด คลิปวิดีโอไม่ตรงกับโจทย์ … แตเป็น
  เอ็นทรานซ์เคมี 3,2,1 แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ช่วงบ่ายพี่ๆสอนให้รู้จักการบทความต่างที่วิชาการมี และเตรียมลองเขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง “วันประถมศึกษา” โดยการไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “วันประถมศึกษา ”

  วันที่ 10 พ.ย.52 เขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง “วันประถมศึกษา”
  ครั้งแรกของการเขียนบทความทางวิชาการ เริ่มจากการนำข้อมูลที่หามาเขียนเป็นบทความเรื่องวันปะถมศึกษาแห่งชาติ จากการเขียนบทความครั้งแรกนี้ ทำให้รู้ว่าต้องเขียนคำโปรยอย่างไรถึงจะน่าสนใจ เขียนบทความแบบไหนถึงน่าอ่าน การเลือกภาพใส่ในบทความต้องให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง การใช้ภาษาต้องไม่เป็นภาษาพูด การอ้างข้อมูล การเลือก logo ขึ้นโชว์หน้าบทความต้องใช้ขนาด70×70 เท่านั้น หลังจากที่เขียนบทความเรียบร้อยเเล้ว นำไปให้พี่เลี้ยงอ่านก่อนจะปล่อยให้ออนไลน์บนเว็บไซด์ เลยนำไปให้พี่เลี้ยงอ่านก่อน ผลปรากฏว่าได้รับคำชมในทางที่ดี ว่าเขียนบทความดี แล้วจึงนำไป up lode ที่เว็บไซด์ http://www.vcharkarn.com/varticle/

  วันที่ 11 เขียนโครงการ Generation Earth (โลกใบใหม่)
  การเขียนโครงการครั้งนี้ โดยพี่เลี้ยงคิดเองทั้งหมด ตามแบบโครงการทั่วไปเหมือนที่เคยเรียนมา ทั้งหลักการและเหตุผล กิจกรรม ประโยชน์ได้รับ … หลังจากทำเสร็จจึงนำไปให้พี่เลี้ยงอ่าน ผลปรากฏว่าหลักการและเหตุผลมันยาวและยืดยาวเกินไป ทำให้เรารู้ถึงข้อผิดพลาดและนำกลับมาแก้ไข แต่ยังได้รับคำชมอยู่ว่าเขียนค่อนข้างดี

  วันที่ 12-13 พ.ย.52 ออกแบบ Banner “นิทรรศการศึกษาต่อเอเซีย”
  ออกแบบ Banner ครั้งแรกนี้ เป็นการออกแบบครั้งแรกโดยการใช้ โปรแกรม
  Photoshop ในการจัดวางรูปแบบ ก่อนจากนั้นจึงใช้โปรแกรม flash ในการเพิ่มลูกเล่นให้กับงาน แต่เราไม่ใช้โปรแกรม flash เนื่องจากไม่ถนัดเท่าไร จึงใช้โปรแกรม
  SWiSH Max 2 แทน เพราะถนัดกว่ามาก ทำให้การอกแบบครั้งนี้ Bannerสำเร็จไปด้วยดี แล้วนำไป up lode ที่เว็บไซด์ http://www.vcharkarn.com ต่อจากนั้นหาข่าวการศึกษาแล้ว up lode ขึ้นเว็บไซด์ ข่าวสำหรับครู-อาจารย์

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์ที่2สามารถผ่านไปด้วยดี เช่นเดียวกับสัปดาห์แรก มีความสุขและได้ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย

 8. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16-19 พ.ย.)

  ในวันแรกและวันที่สองของสัปดาห์นี้การทำงานคล้ายๆกับสองสัปดาห์แรกที่ผ่านมา คือจะเป็นส่วนของการอัพโหลดทุนการศึกษา อัพโหลดข่าวนักเรียนนักศึกษา ข่าวครูอาจารย์ และบทความ การทำงานก็เหมือนกันที่เคยทำมาแล้วในสัปดาห์ที่สองทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่สามได้ออกนอกสถานที่ ไปร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้ของกำเนิดสปีชีส์” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
  ในวันนี้เราได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเรื่องกำเนิดสปีชีส์ โดยเราก็ได้ออกไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี แล้วหลังจากนั้นก็นำเรื่องที่ไปเสวนามา มาเขียนเป็นบทความ

  วันที่สี่ของการทำงาน ก็จะเป็นส่วนของการอัพโหลดทุนการศึกษา บทความ และข่าวต่างๆบนเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com ซึ่งการทำงานในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะงานที่เราทำเคยผ่านมาแล้วในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่สอง ทำให้การทำงานในสัปดาห์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

 9. Nammon said

  งานส่วนใหญ่ของพวกเราจะอยู่ที่บทความ เขียนบทความอัพโหลด ตกแต่งเว็บไซต์ ฝึกฝีมือดีๆ นะคะ งานประเภทนี้ มีรออยู่เยอะเลยค่ะ ถ้างานไม่หลากหลาย ให้คิดว่า เราได้ฝึก ฝึก ฝึก จนชำนาญนะคะ

  อ. เปิ้ล

 10. eknarin said

  พี่เลี้ยงชมนะ รู้ไหม…อย่าทำให้พี่เขาผิดหวังล่ะ..แล้วผมจะไปเยี่ยมนะครับ เรียนรู้งานให้มากๆ การทำงานจริงๆ มันจะเหนื่อยแบบนี้ล่ะคับ

 11. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 พ.ย.)

  การทำงานในสัปดาห์นี้ วันที่ 23 และวันที่ 24 จะเป็นการทำงานเหมือนในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการอัพโหลดข่าวทุนการศึกษา ซึ่งจะต้องอัพโหลดทุกวัน หลังจากที่ได้รับผิดชอบงานในส่วนของการอัพทุนการศึกษาทีผ่านมาทุกวันทำให้การทำงานไม่มีปัญหาอะไร เพราะเริมมีความชำนาญ และประสบการในการพิจรณาการเลือกปล่อยออนไลน์ทุนต่างๆที่สมาชิกโพสเข้ามา ซึ่งพี่ที่มอบหมายงานให้ก็ไว้ใจเราโดยให้เราปล่อยออนไลน์ได้เองและลบข้อมูลต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับในหัวข้อทุนทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องถามพี่ค่ะ ซึ่งจากการทำงานตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 25 วันนี้เป็นการทำงานนอกสถานที่ค่ะ คือเราได้ไปถ่ายวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชาpat3 เพิ่มเติมจากการถ่ายครั้งที่แล้วที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครั้งนี้เราได้ไปถ่ายทำกันที่มหาวิทยาลัยจุฬาฯค่ะ การถ่ายทำในครั้งนี้การทำงานมีความพร้อมดีกว่าครั้งที่แล้วมากค่ะ เพราะเราเริมเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการถ่ายวิดีโอ โดยเราจะต้องเตรียมกล้องจัดไฟจัดสถานที่ให้พร้อมก่อน ในส่วนของการถ่ายทำก็ทำได้ง่ายและเร็วกว่าครั้งที่แล้วมาก เนื่องจากอาจารย์ที่เราถ่ายเป็นผู้มีประสบการณ์และเคยถ่ายวิดีโอเฉลยข้อสอบมาแล้ว ทำให้ทำงานได้เร็ว แต่มีปัญหาในเรื่องของการจัดแสงเล็กน้อยในช่วงท้ายๆของการถ่ายเนื่องจากเย็นแล้วทำให้แสงส่องไปที่กระดาน ทำให้เกิดแสงสะท้อนและจะมองไม่เห็นตัวอักษรที่อาจารย์เขียนบนกระดาน เราก็แก้ปัญหาโดยการปิดม่านและเปิดม่านในบางส่วนค่ะ นอกจากที่แก้ปัญหาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกค่ะ ซึ่งในวันนี้การทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  ในวันที่ 26 ในวันนี้งานที่ได้รับมอบหมายคือตัดต่อวิดีโอ ของค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ 3 ที่ทางเว็บไซต์วิชาการ.คอมจัดขึ้นค่ะ เป็นพาน้องๆไปเข้าค่ายที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วพี่ที่บริษัทก็จะถ่ายภาพการเดินทางการจัดกิจกรรมต่างๆในการไปค่ายครั้งนี้ ซึ่งดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้ตัดต่อวิดีโอที่พี่ถ่ายมาค่ะ เนื่องจากเวลาในการออกค่ายใช้เวลา2วัน 1คืน ทำให้มีไฟล์วิดีโอเยอะมาก ทำให้วันนี้ทั้งวันได้แค่แปลงไฟล์เพื่อเอามาตัดต่อค่ะ เพราะโปรแกรม Premiere cs3 ไม่รองรับ MPEG ทำให้ต้องแปลงเป็น m2p ก่อน ทำให้วันนี้ก็แปลงไฟล์ทั้งวันค่ะ

  วันที่ 27 วันนี้ได้เริ่มการตัดต่อไฟล์ที่แปลงไปเมื่อวาน ก็วันนี้ก็ได้ใช้โปรแกรม Premiere cs3 ในการตัดต่อ และใช้โปรแกรม Photoshop ในการทำกราฟฟิคค่ะ การทำงาน และใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาเรื่องเพลงที่ใช้ค่ะ คือหาเพลงไม่ได้ก็เลยทำให้เสียเวลาในการหาเพลง เลือกเพลงที่จะเอามาใช้ในการตัดต่อค่ะ แต่หลังจากที่เลือกเพลงและก็ให้พี่ฟังแล้วก็ทำกราฟฟิคและตัดต่อไปเรื่อยๆค่ะ ซึ่งการทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

  โดยสรุปในสัปดาห์นี้การทำงานก็ดีค่ะ ได้ประสบการณ์ในการออกไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่ซึ่งเป็นครั้งที่สองก็ทำให้เรามีความชำนาญมากขึ้น กล้าถ่าย กล้าแพนกล้องมากขึ้น ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในส่วนของการตัดต่อ ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้

 12. วันที่ 28 พ.ย.

  วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ ซึ่งวันนี้เราได้รับมอบหมายให้ออกงานจัดบู๊ต”งานการศึกษาต่อเอเชีย”ที่ศูนย์สิริกิตค่ะ ซึ่งเราก็ได้ไปกับพี่ที่บริษัทอีกสองคน เป็นการทำงานในวันหยุดที่สนุกดีค่ะ เราก็ได้ไปเปิดบู๊ตตั่งแต่เช้าค่ะ ภายในงานก็เป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อในเอเชีย โดยเราก็ทำหน้าที่แนะนำเว็บไซต์ให้คนที่มาภายในงานรู้จักเว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะตอนนี้ทางเว็บไซต์ได้ทำหน้าในส่วนของทุนการศึกษาต่างประเทศ ที่ดิฉันอัพโหลดทุนอยู่ทุกวันในช่วงเช้าในหน้า http://www.vcharkarn.com/scholarship/ เราก็แนะนำว่าตอนนี้มีทุนอะไรบ้างและแนะนำส่วนอื่นของเว็บไซต์ ให้คนอื่นรู้จักเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ค่ะ โดยในวันนี้การทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

 13. การฝึกงานสัปดาห์ที่1( ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 52)

  *****สัปดาห์ที่ 3*****

  วันที่ 16-17 พ.ย.52 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบเอ็นทรานซ์

  วันแรกของสัปดาห์ที่ 3 ในการฝึกงานที่วิชาการ เริ่มจากการตรวจทานความถูกต้องของวิดีโอเฉลยข้อสอบ โดยให้วิดีโอที่เฉลยวิธีทำตรงกับกับคำตอบที่เฉลยไว้ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีประโยชน์จาก แหล่งข่าวสารทั่วไปในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆแล้ว Up load ขึ้นเว็บไซด์ และหาค้นหาประวัติอาจารย์ผู้เฉลยคลิปวิดีโอ

  วันที่ 18 พ.ย.52 เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้ของกำเนิดสปีชีส์”
  การออกนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้ไปถ่ายวิดีโอและเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยการออกนอกสถานที่ครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์มากมาย ทั้งเทคนิคการถ่ายวิดีโอ การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเป็นบทความ

  วันที่ 19 พ.ย.52
  วันนี้ค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีประโยชน์จาก แหล่งข่าวสารทั่วไปในหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้ว Up load ขึ้นเว็บไซด์ จากนั้นได้นำเทปที่ถ่ายวิดีโอจากงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้ของกำเนิดสปีชีส์”มาถอดเทปเพื่อนำข้อมูลไปเขียนเป็นบทความ การเขียนบทความครั้งนี้มีความยาก เนื่องจากเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในงานเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ทำให้การเขียนบทความครั้งนี้ค่อนข้างยาก การเขียนบทความและต้องใช้เวลา ทำให้งานล่าช้า

  • อาจารย์..!

   อันข้างล่างไม่ต้องอ่านนะคะ มันเกิดการผิดพลาดเล็กน้อย ไปอ่านตรง Reply เลยคะ

   ………………….ขอบคุณคะ………………

 14. การฝึกงานสัปดาห์ที่4( ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย. 52)

  *****สัปดาห์ที่ 4*****

  วันที่ 23-24 พ.ย.52 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบเอ็นทรานซ์

  วันแรกและวันที่สองของสัปดาห์ที่ 4 ในการฝึกงานที่วิชาการ เริ่มจากการตรวจทานความถูกต้องของวิดีโอเฉลยข้อสอบ โดยให้วิดีโอที่เฉลยวิธีทำตรงกับกับคำตอบที่เฉลยไว้ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีประโยชน์จาก แหล่งข่าวสารทั่วไปในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆแล้ว Up load ขึ้นเว็บไซด์

  วันที่ 25 พ.ย.52 ถ่ายวิดีโอ Pat 3
  วันนี้เป็นการทำงานนอกสถานที่ โดยไปถ่ายวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชาpat3 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิดีโอครั้งนี้เป็นการถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมจากการถ่ายครั้งที่แล้ว โดยการทำงานครั้งนี้เราได้ประสบการณ์การและเทคนิคการถ่ายวิดีโอเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมมากขึ้นโดยเราจะต้องเตรียมกล้องจัดไฟจัดสถานที่ให้พร้อมก่อน ในส่วนของการถ่ายทำก็ทำได้ง่ายและเร็วกว่าครั้งที่แล้วมาก เนื่องจากอาจารย์ที่เราถ่ายเป็นผู้มีประสบการณ์และเคยถ่ายวิดีโอเฉลยข้อสอบมาแล้ว ทำให้ทำงานได้เร็ว แต่มีปัญหาในเรื่องของการจัดแสงเล็กน้อยในช่วงท้ายๆของการถ่ายเนื่องจากเย็นแล้วทำให้แสงส่องไปที่กระดาน ทำให้เกิดแสงสะท้อนและจะมองไม่เห็นตัวอักษรที่อาจารย์เขียนบนกระดาน เราก็แก้ปัญหาโดยการปิดม่านและเปิดม่านในบางส่วนค่ะ นอกจากที่แก้ปัญหาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกค่ะ ซึ่งในวันนี้การทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 19 พ.ย.52
  วันนี้ค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีประโยชน์จาก แหล่งข่าวสารทั่วไปในหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้ว Up load ขึ้นเว็บไซด์ จากนั้นได้นำเทปที่ถ่ายวิดีโอจากงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้ของกำเนิดสปีชีส์”มาถอดเทปเพื่อนำข้อมูลไปเขียนเป็นบทความ การเขียนบทความครั้งนี้มีความยาก เนื่องจากเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในงานเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ทำให้การเขียนบทความครั้งนี้ค่อนข้างยาก การเขียนบทความและต้องใช้เวลา ทำให้งานล่าช้า

  • อันบนไม่เอานะคะ เอาอันล่างนี้

   การฝึกงานสัปดาห์ที่4( ระหว่างวันที่ 23-28 พ.ย. 52)

   *****สัปดาห์ที่ 4*****

   วันที่ 23-24 พ.ย.52 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบเอ็นทรานซ์

   วันแรกและวันที่สองของสัปดาห์ที่ 4 ในการฝึกงานที่วิชาการ เริ่มจากการตรวจทานความถูกต้องของวิดีโอเฉลยข้อสอบ โดยให้วิดีโอที่เฉลยวิธีทำตรงกับกับคำตอบที่เฉลยไว้ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีประโยชน์จาก แหล่งข่าวสารทั่วไปในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆแล้ว Up load ขึ้นเว็บไซด์

   วันที่ 25 พ.ย.52 ถ่ายวิดีโอ Pat 3
   วันนี้เป็นการทำงานนอกสถานที่ โดยไปถ่ายวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชาpat3 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิดีโอครั้งนี้เป็นการถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมจากการถ่ายครั้งที่แล้ว โดยการทำงานครั้งนี้เราได้ประสบการณ์การและเทคนิคการถ่ายวิดีโอเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมและความชำนาญมากขึ้น

   วันที่ 26-27พ.ย.52
   เริ่มจากการแปลงไฟล์ให้เป็นไพล์m2pโดยใช้โปรแกรม Procoder 3 จากนั้นจึงนำมาตัดต่อในโปรแกรม Premiere pro CS3 การปฏิบัติงานครั้งนี้สามารถผ่านไปด้วยดี เนื่องจากมีความชำนาญมากขึ้นจากการแปลงไพล์ครั้งที่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีไพล์จำนวนหลายไพล์ที่ต้องแปลงทำให้เครื่องสามารถเเปลงไพล์ได้ช้าลง แต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้

   วันที่ 28 พ.ย. 52
   วันนี้เป็นเสาร์แต่เรายังต้องออกไปทำงาน เป็นการทำงานนอกสถานที่ที่ไม่หนักหนาอะไรมากมาย เป็นการจัดบู๊ตในงาน “นิทรรศการศึกษาต่อเอเชีย” ที่ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิตต์ งานนนี้ทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ได้รับเชิญไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการทำงานครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี ได้ฝึกการพูดแนะนำให้คนที่เข้ามาร่วมชมงานได้รู้จักกับเว็บไซต์วิชาการมากขึ้น แนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่เว็บไซต์มี รวมทั้งข่าวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ และสาระอื่นๆ ที่สำคัญบรรยายกาศในงานจะสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ…เเต่เราไม่ถนัดภาษานี้เลย ทำให้การทำงานครั้งนี้ค่อนข้างมีปัญหาเล็กน้อยจึงทำให้อยากกลับไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว

   การทำงานสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์ที่ได้เรียนรู้และได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานมากมาย นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างมาก ทั้งอุปสรรค์และปัญหาจากการทำงานที่เกิดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์แก่ชีวิต

 15. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 30-4 ธ.ค.)

  วันที่ 30 งานที่ทำก็คือตัดต่อวิดีโอสานฝันการบินต่อค่ะ แล้วก็ Export เป็นไฟล์ AVI ให้พี่ๆส่งไฟล์ให้ทางช่อง7 และแปลงเป็นไฟล์ flash อีกหนึ่งอันเพื่ออัพโหลดงลงในเว็บไซต์ ในหน้า http://www.vck20.com/activities เพื่อให้น้องๆทีร่วมในกิจกรรมค่ายสานฝันฯและคนที่สนใจเข้าไปดู ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์ที่ให้ได้เลยค่ะ การทำงานในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

  วันที่ 1 ธ.ค. วันนี้เราได้ออกไปทำงานนอกสถานที่กันอีกครั้งค่ะ โดยได้ไปถ่ายวิดีโอที่โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในกิจกรรมของบริษัท คือกิจกรรม Rode Show ส่งความรู้สู่โรงเรียน ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้น้องในการเข้ามหาวิทยาลัย และประสบการของอาจารย์ที่เชิญมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเดียวกับที่เฉลยข้อสอบ และมีคุณอี้ (แทนคุณ จิตต์อิสระ) มาพูดในเรื่องการเลือกคณะ ซึ่งในการทำงานเราก็ได้ทำงานจริงตั้งแต่เชิญอาจารย์ผุ้ใหญ่ แจกโบว์ชัวน้องๆ จัดเวที ติดตั้งแบนเนอร์ผู้สนับสนุนต่างๆและก็ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง เรียกได้ว่าทำทุกอย่างเลยค่ะ การทำงานก็มีปัญหาบ้าง คือในช่วงเช้ามีปัญหาเรื่องที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้จัดห้องให้ทางบริษัทในการเข้าไปจัดกิจกรรม ซึ่งต่อมาหลังจากประสานงานกันแล้วทางโรงเรียนก็ได้แก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยจนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างลุล่วงไปด้วยดี โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้สัมผัสค่ะ เป็นการทำงานกับบุคคล และองค์กรภายนอกซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวตั่งแต่ในเรื่องการแต่งตัว การวางตัวการพูดจาทุกๆอย่าง โดยการทำงานในวันนี้ก็ทั้งเหนื่อยและสนุกค่ะ และการทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดี

  วันที่ 2 ธ.ค. ในวันนี้พี่ๆสามคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทได้เข้ามาดูงานที่เราทำ ก็ในงานการตัอต่อวิดีโอสานฝันฯก็มีส่วนที่ต้องแก้ไข ในวันนี้ก็ได้แก้ไขงานที่พี่ๆได้แนะนำ และก็ตัดต่อเป็นไฟล์เล็กๆประมาณ 2 นาที่อีกๆไฟล์ เพื่อให้พี่ในบริษัทนำไปเปิดในการเสนองานลูกค้า ในวันนี้ก็ได้แก้งาน และตัดต่อเป็นไฟล์2นาที ซึ่งการทำงานวันนี้ก็ดีค่ะ ได้เจอพี่ๆที่เป็นคนก่อตั้งบริษัทซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งสามท่าน ก็ได้รับคำแนะนำในการทำงานที่ดีค่ะ

  วันที่ 3 ธ.ค. วันนี้ได้ทำการ Export งานที่แก้และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ใหม่ (ทับอันเดิม)และก็ได้ช่วยพี่ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆเพื่อให้พี่ใช้ในการทำ poprosal ในการเสนองานลูกค้าค่ะ โดยพี่ก็จะบอกว่าต้องการแบบเนอร์แบบไหน เราก็ทำให้ ในการทำงานก็จะให้พี่ดูตลอดว่าแบบนี้ใช้ได้ไหม ถูกหรือป่าวสำหรับการทำงานในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

  วันที่ 4 ธ.ค. วันนี้ก็เป็นการทำงานต่อในส่วนของ poprosal ที่ยังทำไม่เส็ด วันนี้ก็ทำต่อจากเมื่อวานค่ะ การทำงานวันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ค่ะ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ช้ามาก ทำให้การทำงานไม่สะดวกและก็ช้าลงเยอะค่ะ แต่ก็สามารถทำงานในวันนี้ให้เส็ดและก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  การทำงานในสัปดาห์นี้ได้รับประสบการณ์ใหม่เป็นการทำงานจริงๆ ในส่วนของกิจกรรม Rode show ซึ่งก็เป็นประสบการที่ดีค่ะ ทำให้ได้รู้ถึงการทำงานจริงๆ และในสัปดาห์นี้ก็ได้เจอพี่ที่ก่อตั้งบริษัทครบเป็นครั้งแรกพี่ก็ได้แนะนำติชมงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี ทำให้เราได้เรียนรู้และก็ได้พัฒนางานของเราเองด้วยค่ะ สัปดาห์ที่ 5 ของการทำงานนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

 16. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 8-11 ธ.ค.)

  วันที่ 8 ธ.ค. ทำเรื่องของจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยค่ะ

  วันที่ 9 ธ.ค. วันนี้งานที่ทำคือตัดต่อคลิปวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชา pat3 ของอาจารย์ที่ได้ไปถ่ายที่จุฬาฯค่ะ โดยการตัดต่อก็ใช้โปรแกรม Premiere cs3 การตัดต่อวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ เพราะเป็นโปรแกรมที่เคยใช้แล้ว และในการฝึกงานที่วิชาการดอทคอมก็ได้ใช้โปรแกรมนี้ค่อนข้างบ่อย ทำให้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากขึ้น ทำให้ในการทำงานไม่มีปัญหา และผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 10 ธ.ค.หยุดวันรัฐธรรมนูญค่ะ

  วันที่ 11 ธ.ค.วันนี้ก็ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอเฉลยข้อสอบวิชา pat3 จนเสร็จและออกแบบปกซีดี กิจกรรม Road Show เพื่อส่งคลิปวิดีโอที่เพื่อน(นิติตา)ซึ่งรับหน้าที่ตัดต่อวิดีโองานนี้ ส่งให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราไปจัดกิจกรรมค่ะ ซึ่งหลังจากเสร็จแล้ว ในช่วงบ่ายก็พิมพ์ตัวข้อสอบวิชา pat3 ที่จะต้องนำไปอัพโหลดลงเว็บไซต์ค่ะ

  การทำงานในวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่ค่ะ เป็นการทำงานทั่วไปเหมือนช่วงสัปดาห์แรกๆที่ผ่านมา ก็ช่วยให้เรามีประสบการณ์ในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง กล้าตัดสินใจมากขึ้นซึ่งก็ดีค่ะ เป็นประสบการณ์ที่ดี และการทำงานในสัปดาห์นีก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

 17. การฝึกงานสัปดาห์ที่ 5 ( ระหว่างวันที่ 30-4 ธ.ค. 52)

  *****สัปดาห์ที่ 5*****

  วันที่ 30 พ.ย.52 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบเอ็นทรานซ์
  การตรวจทานความถูกต้องของวิดีโอเฉลยข้อสอบ โดยให้วิดีโอที่เฉลยวิธีทำตรงกับกับคำตอบที่เฉลยไว้ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีประโยชน์จาก แหล่งข่าวสารทั่วไปในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆแล้ว Up load ขึ้นเว็บไซด์

  วันที่ 1 พ.ย.52 Rode ShoW โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  วันนี้เป็นการทำงานนอกสถานที่ โดยทางเว็บไซต์วิชาการได้จัดโครงการเตรียมความรู้สู้การสอบขึ้น โดยพวกเราไปทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ดูเเลความเรียบร้อยและถ่ายวิดีโอเพื่อนำไปทำสกุ๊ปโครงการนี้ งานในวันนี้สนุกมาก เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดงาน เนื่องจากโครงการนี้ได้มีการเชิญบุคคลที่มีความรู้มากมาย การวางแผนและการเตรียมความพร้อมให้กับงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

  วันที่ 2 พ.ย.52 ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3
  หลังจากการถ่ายวิดีโอแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการแปลงไฟล์ให้เป็นไพล์m2pโดยใช้โปรแกรม Procoder 3 จากนั้นจึงนำมาตัดต่อในโปรแกรม Premiere pro CS3 เพื่อทำการตัดต่อวิดีโอให้ออกมาเป็นสกุ๊ปบรรยากาศภายในโครงการเตรียมความรู้สู่การสอบ โดยวันนี้เริ่มจากการออกแบบและทำกราฟฟิกเพื่อใช้ในวิดีโอ

  วันที่ 3-4 พ.ย.52 ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3
  หลังจากการทำกราฟฟิกแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการนำมาตัดต่อในโปรแกรม Premiere pro CS3 เพื่อทำการตัดต่อวิดีโอให้ออกมาเป็นสกุ๊ปบรรยากาศภายในโครงการเตรียมความรู้สู่การสอบ การทำงานครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี สามารถเรียนรู้เทคนิคต่างและเพิ่มความชำนาญให้แก่ตนเองอย่างมาก

  การทำงานในสัปดาห์นี้ทำให้ได้รับความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่างๆมากมาย เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น

 18. การฝึกงานสัปดาห์ที่ 6 ( ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค. 52)

  *****สัปดาห์ที่ 6*****

  วันที่ 8 ธ.ค.52 ลาหยุดงาน…..!
  ไปทำเรื่องของจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

  วันที่ 9 ธ.ค.52 ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3
  วันนี้ยังคงทำงานตัดต่อวิดีโอโครงการ “เตรียมความรู้สู่การสอบ”อยู่ แต่วันนี้เป็นการรวบรวมบรรยากาศในงานทั้งหมดมาตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Premiere pro CS3 เช่นเดิม วันนี้เป็นการทำงานสบายๆ เนื่องจากมีประสบการณ์อยู่แล้ว จึงทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  วันที่ 10 ธ.ค.52 หยุดวันรัฐธรรมนูญ….!

  วันที่ 11 ธ.ค.52 แก้ไขงานวิดีโอ”โครงการเตรียมความรุ้การสอบ” Export งานวิดีโอ”
  งานวันนี้หลังจากตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อย ได้นำไปให้พี้เลี้ยงติชมและตรวจสอบงาน ผลปรากฏว่าได้รับการชมเชยในทางที่ดี จะมีแก้ไขเล็กน้อย ในเรื่องของการเพิ่มเดิมข้อมูล จากนั้นจึงทำการ Export งาน แล้วจึงจัดเก็บบันทึกลงแผ่นซีดี ให้เพื่อนำไปมอบเป็นของที่ระลึกแก่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 การทำงานในวันนี้ถึงแม้จะเจอปัญหาแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำให้งานสามารถผ่านไปได้ด้วยดีอีกวัน

  การทำงานในสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งทีสามารถผ่านไปได้ด้วยดี เเม้ว่างานจะเป็นงานที่เคยทำมาเเล้ว แต่ก็ทำให้เราได้เพิ่มเทคนิคเเละประสบการณ์มากขึ้น

 19. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 14-18 ธ.ค.)

  วันที่ 14 การทำงานในวันนี้เป็นการพิมพ์ข้อสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 เพื่อนำไปอัพโหลดลงเว็บไซต์ โดยในการพิมพ์มีปัญหาคือในระหว่างการพิมพ์ไม่ได้ save งานไว้แล้วโปรแกรมค้างทำให้งานที่พิมพ์ไว้หายไม่สามารถกู้คืนได้ ทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงานใหม่ซึ่งจากความผิดพลาดนี้ก็ทำให้เรามีความรอบคอบในการทำงานมากขึ้น คือระหว่างการทำงานเราก็จะ Save ตลอดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ทำให้การทำงานในวันนี้ผ่านไปด้วยดีค่ะ

  วันที่ 15 วันนี้งานที่ทำก็คือพิมพ์ข้อสอบที่เหลือจากเมื่อวานค่ะ หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วก็ทำการอัพโหลดลงในเว็บไซต์ ในวันนี้เราไม่ได้ทำการอัพโหลดข้อสอบเอง (ให้พี่ช่วยอัพโหลดให้) ทำให้เกิดปัญหาคือ ข้อสอบสลับกับคลิปวิดีโอค่ะ ทำให้หลังจากที่พี่อัพโหลดให้เสร็จแล้วก็ต้องแก้ไขใหม่ ทำให้เสียเวลาในการทำงาน แต่ก็ได้ทำการแก้ปัญหาคือ ในงานที่เราต้องส่งต่อให้คนอื่นทำเราจะต้องอธิบายให้คนที่รับงานไปทำต่อเข้าใจเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานหลายรอบค่ะ

  วันที่ 16 งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้จะเป็นโครงการในวิชาฝึกงานด้วยค่ะ คือการทำหน้าเว็บไซต์หน้า Roadshow ซึ่งพี่ก็จะให้เรา Design หน้าเว็บเองทั้งหมดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สี ตัวไอคอน สัญลักษณ์ คอลัม ฯลฯ โดยที่พี่จะบอกว่าหลักๆต้องการให้มีอะไรบ้าง แล้วในส่วนลายละเอียดก็จะให้เราทำเอง ซึ่งการทำงานในวันนี้เป็นการออกแบบ Design ก็มีปัญหาในเรื่องการครีเอทค่ะ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในงานออกแบบน้อย ทำให้เราคิดงานได้ช้า แต่ก็ทำให้เราตั้งใจทำงานคิดงานให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะจะได้ไม่ทำให้งานในส่วนอื่นๆล่าช้าไปด้วย โดยเราก็จะใช้วิธีการดูเว็บอื่นๆที่ได้รับความนิยม ดูข้อดีข้อเสียของเว็บต่างๆแล้วนำมาทำให้ดีขึ้น ซึ่งก็ทำให้ได้ไอเดียในการคิดงานได้มากทีเดียวค่ะ ทำให้การทำงานในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

  วันที่ 17 ในวันนี้เราได้ทำ Banner หน้า Roadshow เพื่อให้ลิงค์เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ โดยพี่ก็จะให้เราคิดเองทั้งหมด ก็การทำงานในวันนี้มีปัญหาเล็กน้อยค่ะ ในเรื่องของการใช้โปรแกรม เนื่องจากในการทำ Banner ภาพที่ใช้ควรเป็นไฟล์ gif แต่เราไม่ถนัดในการใช้โปรแกรม Flash เราจึงใช้โปรแกรม Swichmax ซึ่งก็สามารถใช้แทนกันได้ในระดับหนึ่ง แต่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพสีของไฟล์ภาพที่จะ drop กว่าการใช้โปรแกรม Flash ทำให้เราต้องฝึกฝนการใช้โปรแกรม Flash ให้มากขึ้นเพื่อในการทำงานครั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้โปรแกรมค่ะ

  วันที่ 18 วันนี้เราก็ได้เริ่มทำ Graffic หน้า Roadshow ที่ได้ออกแบบไว้ค่ะ ซึ่งในวันนี้เราทำงานแค่ครึ่งวันเนื่องจากช่วยบ่ายที่ตึกมีเลี้ยงปีใหม่ เราก็ได้ไปกินปีใหม่กับพี่ที่ออฟฟิต ทำให้ในวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ก็ผ่านไปด้วยดี

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องการวางแผนการทำงาน การรอบคอบในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ save งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด การทำงานร่วมกับพี่ๆในบริษัท ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งในการทำงาน ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรือ่งการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะ

 20. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 21-24 ธ.ค.)

  วันที่ 21 ลาป่วยค่ะ
  วันที่ 22 เป็นการทำ Graffic หน้า Roadshow ต่อ ในวันนี้เราได้หาภาพจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการทำเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม Photoshop แก้ไข ตกแต่ง ดัดแปลงภาพให้มีความสวยงาม โดดเด่นมากขึ้น ซึ่งเราก็จะนำภาพที่ได้มาใช้ในการทำเว็บไซต์หน้า Roadshow ก็ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นค่ะ

  วันที่ 23 วันนี้งานในช่วงเช้าเป็นการทำ Graffic หน้า Roadshow และในช่วงบ่ายพี่ก็สอนให้ใช้โปรแกรม Flash ทำให้เรามีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมมากขึ้นเนื่องจากมีพื้นฐานจากการเรียนในห้องเรียนมาบ้างแล้ว ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้โปรแกรม Flash จากที่พี่สอนก็ได้แก้งาน Banner เมื่อวานทำให้ได้ Banner มีสีที่สวย และคมชัดมากขึ้นค่ะ

  วันที่ 24 ช่วงเช้าเป็นงานอัพโหลดทุนการศึกษา โดยงานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างชำนาญ เนื่องจากได้ทำมาตลอดอยู่แล้ว แต่เนื่องจากเว็บไซต์มีปัญหาในการเข้าระบบทำให้ไม่ได้อัพทุน การอัพทุนการศึกษาในวันนี้จึงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ และในช่วงบ่ายก็เป็นการทำ Graffic หน้า Roadshow ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ

  การทำงานในสัปดาห์นี้ก็ทำให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะ เพราะการออกแบบหน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่งนั้นเราจะต้องคิดทุกคอลัม ไม่ว่าจะเป็นสี ตัวไอคอน หรือการลิงค์ไปหน้าต่างๆ ซึ่งเนื่องจากเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัดทำให้เราต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ เพราะจะได้ไม่ทำให้งานในส่วนอื่นๆล่าช้า ก็จากประสบการณ์ในส่วนนี้ทำให้เราได้ฝึกนิสัยในการทำงาน ทำอย่างตั้งใจ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ที่สอนเราได้เป็นอย่างดีค่ะ

 21. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 14-18 ธ.ค.)

  *****สัปดาห์ที่ 7*****

  วันที่ 14 -15 ธ.ค. 52 พิมพ์ข้อสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรม Pat 3
  งานในวันนี้ได้รับมอบหมายให้พิมพ์ข้อสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปอัพโหลดลงเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งงานในวันนี้สามารถผ่านไปด้วยดี เนื่องจากเนื้อหาที่พิมพ์ไม่ได้มีความซับช้อนมากนัก จึงทำให้งานในวันนี้สามารถผ่านไปด้วยดี

  วันที่ 16 ธ.ค. 52 ออกแบบหน้า section ชื่อ Road Show
  งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้จะนำไปเป็นโครงการในการฝึกงาน คือการ section ชื่อRoadshow ซึ่งทางวิชาการให้คิดและออกแบบเองทั้งหมด โดยเริ่มจากการออกเเบบผ่าน
  Story borad ก่อนเพื่อนำไปให้อาจารย์พี่เลี้ยงพิจารณาติชมเเนะนำ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในงานออกแบบน้อย ทำให้เราคิดงานได้ช้า

  วันที่ 17 ธ.ค. 52 Banner หน้า Road Show
  งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ Banner หน้า Roadshow เพื่อให้ลิงค์เข้าไปดูในหน้า section โดยต้องคิดและออกแบบเองทั้งหมด โดยใช้โปรแกรม photoShop ในการทำงานครั้งนี้ เเล้วจึงใช้โปรแกรม SwiSH MAX เพื่อเพิ่มความสวยงามและลูกเล่น แต่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพสีของไฟล์ไม่คมชัด อาจารย์พี่เลี้ยงจึงแนะนำให้เราฝึกฝนการใช้โปรแกรม Flash เพราะโปรแกรม Flash สามารถให้ภาพที่มีความคมชัดสวยงาม และสามารถเพิ่มลูกเล่นได้เยอะกว่า อาจารย์พี่เลี้ยงจึงได้ช่วยสอนและเเนะนำให้ใช้โปรแกรม เพื่อให้การทำงานครั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาและผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

  วันที่ 18 ธ.ค. 52 ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ Background
  งานในวันนี้…เริ่มจากการทำกราฟฟิกในหน้า หน้า Roadshow โดยเริ่มทำในส่วนของBackground ก่อนตามที่ออกแบบไว้ และวันนี้ที่เว็บไซต์วิขาการได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ จึงทำให้วันนั้นได้งานแค่เพียงครึ่งวัน

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการฝึกงานเเล้ว ซึ่งสามารถเรียนรู้ในเรื่อง
  การทำงานที่เป็นระบบ เช่น การวางแผนก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมที่ไม่เคยใช้มาก่อนอย่าง Flash อีกด้วย

 22. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 28-30 ธ.ค.)

  บริษัทหยุด ปีใหม่

 23. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 4-8 ม.ค.)

  ในสัปดาห์ที่ 10 ตลอดสัปดาห์ งานที่ได้รับมอบหมายคือ ทำหน้าเว็บไซต์หน้า Road show ของบริษัท จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่จะประชาสัมพันธ์บอกข่าว และรวมภาพกิจกรรม Road show ที่ทางบริษัทได้เคยจัดมาทั้งหมด โดยพี่ก็จะให้เราทำตั่งแต่เริ่มออกแบบ Design เองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี การจัดวางรูปแบบ ไอคอน หรือ section ทั้งหมด ตลอดสัปดาห์นี้เราจึงออกแบบ และทำหน้าเว็บไซต์ โดยโปรแกรมหลักๆที่เราใช้ในการทำงานก็คือโปรแกรม Photoshop ซึ่งในการใช้โปรแกรมก็ไม่มีปัญหา แต่จะเป็นปัญหาในเรื่องของการออกแบบ design งาน ซึ่งเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัด ทำให้ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่หลายครั้ง ทุกครั่งที่เราทำเสร็จในส่วนใดส่วนหนึ่งจึงจะขอคำแนะำนำจากพี่ๆว่าดีหรือไม่ ต้องแก้ตรงไหนหรือไม่ เพื่อให้งานออกมาดี และตรงตามความต้องการ ก็ช่วยทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นจากเดิม

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ทำให้เราได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นโปรเจคที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้เราต้องตั้งใจอย่างมาก ซึ่งก็ช่วยฝึกให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบได้อีกทางหนี่ง เนื่องจากพี่ๆไว้ใจให้ทำงาน
  โดยรวมแล้วการทำงานในสัปดาห์นี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีและก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกสัปดาห์ค่ะ

 24. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 21 – 24 ธ.ค.)

  *****สัปดาห์ที่ 8*****

  วันที่ 21 ธ.ค. 52 ลาหยุด….พาเพื่อนไปหาหมอ

  วันที่ 22-23 ธ.ค. 52 ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ โลโก้
  งานในวันนี้…เริ่มจากการทำค้นหาภาพจากอินเตอร์เน็ต โดยเป็นภาพของคนขับรถมอเตอร์ไซต์พร้อมจะส่งความรู้ให้น้องๆถึงโรงเรียน จากนั้นจึงใช้โปรแกรม photoShop เป็นหลักในการทำงานครั้งนี้ จึงทำให้การทำงานครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

  วันที่ 24 ธ.ค. 52 ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ Head
  วันนี้ได้ลงมือทำในส่วนของ Head ของ Section ชื่อ Road Show ตามแผนที่วางไว้ใน
  story borad และในวันนี้ได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมกับทีมงานวิชาการด้วย ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของระบบการทำงานจริง กฏระเบียบข้อพึงประปฏิบัติที่ดีในการประชุมด้วย

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ นอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังได้เรียนรู้การทำงานจริง กฏระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติของการทำงาน ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตของการทำงานในอนาคต

 25. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 28– 30 ธ.ค.)

  *****สัปดาห์ที่ 9 *****

  เนื่องจากเป็นสัปดาห์ใกล้ปีใหม่เเล้ว จึงไม่ได้ไปทำงาน……

 26. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 4 – 8 ธ.ค.)

  *****สัปดาห์ที่ 8*****

  วันที่ 4 ม.ค. ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ Head (ต่อ)
  วันนี้ได้ลงมือทำในส่วนของ Head ของ Section ชื่อ Road Show ตามแผนที่วางไว้ใน
  story borad ต่อจากวันที่ 24 ธ.ค. 52 เนื่องยังทำงานที่ได้รับมอบหมายมาไม่เสร็จ จึงต้องนำมาทำต่อในวันนี้ โดย photoShop เป็นหลักในการทำงาน และงานในวันนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีอีกวัน

  วันที่ 5-7 ม.ค. ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ Head ใหม่
  วันนี้ได้นำงานกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ Head ไปส่งให้อาจารย์พี่เลี้ยงดู และติชมพร้อมให้คำเเนะนำ ผลปรากฏว่า อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนำให้เปลี่ยนธีมม์ใหม่ เพราะธีมม์เดิมไม่เหมาะสมและไม่เข้ากับ section อื่นๆในเว็บไซต์ จึงทำให้ต้องออกแบบและลงมือทำใหม่อีกครั้ง โดยดูตัวอย่างจากเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตามคำเเนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมาในครั้งสามารถผ่านไปได้ด้วยอีกครั้ง

  วันที่ 8 ม.ค. ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ ปฏิทินกิจกรรม
  วันนี้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น… เพราะได้คำเเนะนำที่จากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้ว โดยเริ่มจากการค้นหาภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาปรับตกแต่งเพิ่มเติมและนำมาประกอบกันให้เป็นปฏิทินกิจกรรมของหน้า section นี้

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ นอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานอย่างเป็นระบบที่ต้องมีการวางแผนก่อนการดำเนินงาน และได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานบนเว็บไซต์ว่ากว่าจะได้หน้า section 1 section นั้นมีการทำงานอย่างไรและต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรด้วย

 27. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 11 – 14 ม.ค.53)

  *****สัปดาห์ที่11*****

  วันที่11 ม.ค.53 ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ ปฏิทินกิจกรรม
  การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการทำงานต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่เเล้ว คือ วันที่ 8 ม.ค. 53โดยเริ่มนำภาพมาตกแต่ง และนำมาประกอบกันให้เป็นปฏิทินกิจกรรมของหน้า section นี้ และงานในวันนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีอีกวัน

  วันที่ 12-14ม.ค.53 ทำกราฟฟิกในหน้า Road Show ส่วนของ “สัมภาษณ์น้อง”
  งานในวันนี้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น… โดยเริ่มจากการค้นหาภาพจากอินเตอร์เน็ต นำมาปรับตกแต่งเพิ่มเติม แล้วนำมาประกอบกันให้เป็นหน้าสัมภาษณ์น้องนี้ขึ้น โดยการทำงานนี้ใช้โปรแกรม photoShop เป็นหลักในการทำงาน

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ สามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังได้เรียนรู้เรื่องของการทำงาน section 1 section นั้นมีการทำงานอย่างไรอีกด้วย

 28. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 18 – 22 ม.ค.53)

  *****สัปดาห์ที่12*****

  วันที่18 ม.ค.53 เตรียมออกนอกสถานที่ กิจกรรม Road Show ที่ โรงเรียนหอวัง
  งานในวันนี้ได้รับมอบหมายให้เตรียมสิ่งที่จะนำไปใช้ในกิจกรรม Road Show และตรวจเช็ดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ Bannerต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมสิ่งของที่จะไปเเจกเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์ รวมทั้งพูดคุยวางแผนการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ให้เรียบร้อย เพื่อการปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้จะได้ไม่มีปัญหา

  วันที่ 19 ม.ค.53 ออนนอกสถานที่ กับ กิจกรรมRoad Show ที่ โรงเรียนหอวัง
  งานที่ได้รับมอบหมายมาในวันนี้คือ การถ่ายวิดีโอ และถ่ายภาพนิ่ง รวมทั้งทำหน้าค่อยประสานงาน โดยงานในวันนี้เป็นงานที่ใหญ่มาก มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมนี้ ถึง 700 คน ทำให้วุ่นวายมาก รวมทั้งมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออชีพมารวมงานนี้ด้วย ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีมากเพื่อให้กิจกรรมในวันนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  วันที่ 20 ม.ค.53แปลงไพล์วิดีโอ
  หลังจากที่ได้ออนนอกสถานที่ กับ กิจกรรมRoad Show ที่ โรงเรียนหอวัง แล้วทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอมได้ให้จัดทำเป็นวิดีโอสกุ๊ป Road Show เพื่อใช้ในหน้า section ของ Road Show จึงต้องทำการแปลงไพล์ก่อน เพื่อนำไปใช้ตัดต่อในโปรแกรม premier โดยใช้โปรแกรม procoder 3 ในการแปลงไพล์ครั้งนี้

  วันที่ 21-22 ม.ค.53 ตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม premier
  หลังจากแปลงไพล์เรียบร้อยเเล้วจึงได้วางแผนการตัดต่อวิดีโอสกุ๊ป Road Show ก่อนจะนำไปตัดต่อจริงเพื่อเวลาทำการตัดต่อจริงจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง จากนั้นจึงเริ่มตัดต่อวิดีโอตามแผนที่วางไว้

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยมากและสนุกสนานมากด้วย ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคต่างๆมากมาย และได้ฝึกประสบการณ์ที่ตนเองได้เรียนมา เช่น การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ ให้มีความชำนาญมากขึ้น

 29. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 11 – 14 ม.ค.53)

  วันที่ 11 เนื่องจากก่อนหน้านี้ระบบของเว็บไซต์วิชาการดอทคอมอยู่ในช่วงปรับปรุงทำให้ไม่สามารถล๊อกอินเข้าระบบได้ เมื่อวันที่ 11 ระบบได้ทำการปรับปรุงเรียบร้อย ตั่งแต่วันนี้ดิฉันจึงต้องทำหน้าที่อัพโหลดทุนการศึกษาขึ้นเว็บไซต์เหมือนที่เคยทำมาแล้วในช่วงก่อนหน้า วันนี้งานที่ทำจึงเป็นการอัพโหลดทุนการศึกษา และทำกราฟฟิคหน้าเว็บไซต์ Road show โดยวันนี้ดิฉันได้ทำในส่วนของคอลัมน์ตรงช่วง Head ของหน้าเว็บ

  วันที่ 12 งานในช่วงเช้าเป็นการอัพโหลดทุนการศึกษาลงบนเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการทำคอลัมน์บริเวณ Head ของหน้าเว็บไซต์ Road show ต่อจากเมือวาน ซึ่งวันนี้ก็สามารถทำคอลัมน์ด้านบนเสร็จเนื่องจากแก้ไขจากเมื่อวานนิดหน่อย ตามคำแนะนำของพี่

  วันที่ 13-14 ในช่วงเช้าดิฉันก็ทำการอัพโหลดทุนการศึกษาเหมือนทุกๆวัน และทำกราฟฟิคหน้าเว็บไซต์ Road show ต่อ โดยวันนี้ดิฉันทำในส่วนของหน้าสัมภาษณ์วิทยากร โดยโปรแกรมที่ใช้หลักๆคือโปรแกรม Photoshop ซึ่งในการทำงานก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากก่อนที่เราจะลงมือทำได้ขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยงก่อนการลงมือทำ ทำให้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  สำหรับการฝึกงานในสัปดาห์นี้ เป็นอีกสัปดาห์หนี่งที่ดี ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ออกแบบผลงานอย่างเต็มที่ โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ทำให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่และได้ฝึกฝนการทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะ

 30. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 18 – 22 ม.ค.53)

  วันที่ 18 วันนี้ช่วงเช้าดิฉันได้อัพทุนการศึกษาลงบนเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ในช่วงบ่ายก็ได้ช่วยพี่ๆเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการเตรียมเพื่อนำไปจัดกิจกรรม Road show ณ. โรงเรียนหอวังในวันพรุ่งนี้ ในเรื่องของการเตรียมของก็เตรียมตั่งแต่หอของที่ระลึกสำหรับวิทยากร จัดเตรียม ซ่อมแซมขาตั้งแบนเนอร์ ทำฉากหลังสำหรับสัมภาษณ์น้องๆนักเรียนและวิทยากร ฯลฯ โดยการทำงานวันนี้ก็สนุกสนานผ่านไปด้วยดีค่ะ

  วันที่ 19 วันนี้เป็นวันที่ วันนี้เป็นวันที่เราออกนอกสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม Road show ณ. โรงเรียนหอวัง การทำงานในวันนี้หลักๆจะเป็นการถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมภายในงาน และดูองค์ประกอบการจัดสถานที่ภายในงานโดยรวม วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เหนื่อยมากเนื่องจากกิจกรรม Road show ในวันนี้มีวิทยากรที่เป็นผู้ทื่มีประสบการณ์และน้องๆนักเรียนที่มีมากถึง 700 คน แต่การทำงานในวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 20 ในวันนี้ช่วงเช้าก็ได้อัพทุนการศึกษาลงเว็บไซต์หลังจากนั้นก็ทำการแปลงไฟล์วิดีโอที่ถ่ายเมื่อวานในกิจกรรม Road show ณ.โรงเรียนหอวัง เพื่อนำมาตัดต่อค่ะ

  วันที่ 21-22 ในวันนี้ได้ทำการตัดต่อไฟล์วิดีโอกิจกรรม Road show ณ.โรงเรียนหอวัง เพื่อให้พี่นำไปเสนอลูกค้า ในการตัดต่อใช้โปรแกรม Premier ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้บ่อยทำให้ไม่มีปัญหาในการใช้งานแต่จะมีปัญหาเรื่องเวลาในการทำ ซึ่งพี่ต้องการนำไปเสนอลูกค้า เราจึงต้องเร่งมือทำเพือให้เสร็จทันเวลาทำให้ค่อนข้างเหนื่อย ต้องนำงานกลับมาทำต่อที่ห้อง แต่ก็สำเร็จได้ด้วยดีค่ะ

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ก็ได้รับประสบการณ์ในการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็เป็นการทำงานจริงซึ่งเราจะต้องพบเจอในการทำงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษา และความรับผิดชอบในงานที่ทำ เช่นที่เราต้องนำงานกลับไปทำที่บ้านเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา ซึ่งถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงที่ดี การทำงานในสัปดาห์นี้ก็เป็นประสบการณ์การทำงานที่ดีอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะ

 31. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 25 – 28 ม.ค.53)

  วันที่ 25-26 วันนี้ในช่วงเช้าได้อัพโหลดทุนการศึกษา หลังจากเสร็จแล้วก็ตัดต่อวิดีโอกิจกรรม Road Show ของโรงเรียนหอวังต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้แปลงไฟล์ไว้ โดยวันนี้การตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ และได้ทำการ Export ไฟล์จนเสร็จเรียบร้อยสามารถส่งงานให้พี่ได้ทันเวลาค่ะ

  วันที่ 27 วันนี้ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ ในเรื่อง Road Show Knowledge Delivery to School บนลิงค์ http://www.vcharkarn.com/varticle/40286
  โดยเป็นการเขียนเกี่ยวกับกิจกรรม Road Show ทุกๆครั้งที่เราได้จัดขึ้น โดยในตการเขียนก็ไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากเป็นงานที่เราได้ออกไปจัดกิจกรรมด้วยตนเอง และในการอัพโหลดบทความก็ได้เคยทำมาแล้ว ทำให้การเขียนบทความในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 28 ในวันนี้ได้ทำ Section เว็บไซต์หน้า Road Show ต่อ โดยวันนี้ก็ได้รวบรวมสในแต่ละส่วนต่างๆมารวมเป็นหน้าเต็มเพื่อดูความสวยงาม และให้พี่ตรวจดูอีกครั้ง ซึ่งหลังจากตรวจแล้วพี่ก็มีบางส่วนที่แนะนำให้เพิ่มเติมนิดหน่อย ซึ่งดูโดยรวมก็ดี พี่จึงอนุมัติให้ทำในหน้าต่อๆไป

  สำหรับสัปดานี้งานส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบและลงมือทำเว็บไซต์หน้า Section Road Show ทำให้ได้ฝึกฝีมือทำให้เกิดความชำนาญในการทำงานและในสัปดาห์นี้ก็ได้เห็นผลงานในส่วนหน้าแรกทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ก็ทำให้การทำงานสัปดาห์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะ

 32. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 1 – 5 ก.พ.53)

  วันที่ 1ในวันนี้ได้ส่งหน้าแรกของ Section Rod Show ให้พี่ Programer อัพโหลดลงเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com ให้ ซึ่งก็ได้ทำการรวบรวมและเขียนคำโปรยในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆเพิ่ม ซึ่งพี่ก็ได้แนะนำให้เพิ่มเติมในลายละเอียดบางส่วนเพื่อทำให้หน้าเว็บไซต์ดูสวยงามมากขึ้น ทำใหเราได้รับคำแนะนำดีๆมาแก้ไข เพื่อให้งานเราดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

  วันที่ 2 ในช่วงเช้าได้ทำการอัพโหลดทุนการศึกษาใหม่ลงบนเว็บไซต์ หลังจากนั้นก็ได้ทำหน้าลิงค์ของ หน้า Section Road Show โดยวันนี้ทำหน้า แกลอรี่ ซึ่งเป็นหน้ารวมภาพของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆที่เราได้ออกไปจัดกิจกรรม
  ซึ่งหลังจากเลือกภาพเสร็จเรียบร้อยก็นำภาพและข้อมูลต่างๆให้พี่ Programer เขียนโปรแกรมและอัพโหลดลงบนเว็บไซต์ให้ และช่วงเย็นๆก็ได้เตรียมของที่ต้องใช้สำหรับการจัดกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนสารวิทยา ซึ่งการทำงานวันนี้ก็ไม่มีปัญหา ค่ะ

  วันที่ 3 วันนี้ได้ออกไปจัดกิจกรรม Road Show กับพี่ๆที่ โรงเรียนสารวิทยา โดยเราก็ทำงานทุกอย่าง ตั่งแต่ตั้งแบนเนอร์ จัดสถานที่ เซตคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ไฟบนเวทีต่างๆ โดยวันนี้ดิฉันถ่านเฉพาะภาพเคลือนไหว เนื่องจากมีพีที่บริษัทมาช่วยถ่ายภาพนิ่ง ทำให้วันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ ทั้งการออกจัดกิจรรม Road Show ก็เป็นงานที่เราเคยได้ทำมาแล้วทำให้รู้ว่าในการจัดกิจกรรมเราต้องเตรียมตัวอย่างไร อะไรบ้าง ทำให้ในการทำงานไม่มีปัญหา การทำงานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 4 วันนี้ได้ทำการแปลงไฟล์วิดีโอที่ได้ถ่ายทำมาเมื่อวานจากโรงเรียนสารวิทยา เพื่อนำมาตัดต่อ โดยในการแปลงไฟล์ก็ใช้โปรแกรม Procoder เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทำให้การใช้โปรแกรมสำหรับการแปลงไม่มีปัญหาอะไร แต่จะเสียเวลาในการแปลงไฟล์มากเนืองจากกิจกรมที่ได้ถ่ายเมื่อวานมีไฟล์เยอะค่ะ

  วันที่ 5 วันนี้ได้ตัดต่อวิดีโอกิจกรรม Road Show ของโรงเรียนสารวิทยา โดยนำไฟล์ที่แปลงไว้แล้วเมื่อวานมาตัดต่อ สำหรับการตัดต่อก็ใช้โปรแกรม Premiere ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่เรานำมาใช้บ่อยทำให้ค้นเคยในการใช้โปรแกรมทำให้เป็นการพัฒนากการทำงาน การใช้โปรแกรม ทำให้เรามีความชำนาญมากขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

  สำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้ก็เป็นการทำงานออกนอกสถานที่ ซึ่งเป็นการทำงานจริงที่ได้รับประสบการณ์ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขสถานการเฉพาะหน้า เนื่องจากการทำงานนอกสถานที่เราจะต้องใช้วิจารณญานในการแก้ไปหา ก็เป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานทีดีอีกสัปดาห์หนึ่งคะ

 33. ฝึกงานสัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 8 – 12 ก.พ.53)

  วันที่ 8-9 ได้ทำการตัดต่อคลิปวิดีโอ กิจรรม Road Show ของโรงเรียนสารวิทยาจนเสร็จเรียบร้อยและได้ Export งานเป็นไฟล์ flv เพื่อให้พี่นำไปอัพโหลดลงบนเว็บไซต์ ซึ่งการทำงานก็เป็นการทำงานแบบเดิมเหมือนที่ผ่านมา ก็เป็นการฝึกให้เรามีทักษะและมีความชำนาญในงานที่ทำมากขึ้น การทำงานจึงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

  วันที่ 10 วันนี้ในช่วงเช้าได้อัพโหลดทุนการศึกษาใหม่ลงบนเว็บไซต์ ก็เป็นงานที่ทำเป็นหน้าที่ประจำอยู่แล้ว ทำให้เราได้ฝึกความรับผิดชอบได้อย่างดีเลยค่ะ เนื่องจากหลังจากที่ดิฉันมาถึงที่ทำงานในตอนเช้าอย่างแรกที่ทำคือ ดูว่ามีทุนการศึกษาใหม่หรือเปล่า ถ้ามีก็ต้องทำการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ทำให้เราได้ฝึกความรับผิดชอบ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ หลังจากที่อัพโหลดทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ coppy วิดีโอกิจกรรม Road Show ทั้งหมดที่เราได้ไปจัดมาให้พี่ๆ เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการฝึกประสบการณ์แล้ว ซึงพี่ก็จะนำไฟล์วิดีโอเหล่านี้เก็บไว้เป็นงานของบริษัทและนำไปเสนอกับลูกค้าเพื่อทำ Project ต่อค่ะ การทำงานวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

  วันที่ 11-12 สองวันนี้เราได้ทำหน้าเว็บไซต์ Section Road Show ต่อ ในหน้าลิงค์ต่างๆทั้งหมดจนเสร็จเพื่อให้พี่ได้นำไปเขียนโปรแกรมและอัพโหลดลงบนเว็บไซต์ให้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ และในวันที่ 11 พี่ๆก็ได้เลี้ยงข้าวเราเป็นการเลี้ยงส่งด้วย

  การฝึกประสบการณ์ของดิฉันก็ครบ 15 สัปดาห์แล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาสุดท้ายค่ะ จากการฝึก เราก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริงมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป้นความเหนื่อย การถูกกดดันจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลา การทำงานให้ได้ตามกำหนด หรือการทำงานให้ออกมามีดีมีคุณภาพ การทำงานและอยู่ร่วมกับทุกๆคนในที่ทำงาน ก็ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ได้สอนให้เรารู้จักการทำงานจริง การอยู่ร่วมก้บคนอื่นที่เราต้องปรับตัวเพื่อให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ และที่สำคัญคือความรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวเราเองและต่องานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา การเข้าทำงาน การเลิกงาน การรับผิดชอบต่องานที่เราได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนได้มาจากการฝึกประสบการณ์ ก็ทำให้เราได้รู้จัก และเตรียมพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปและเข้าสู่ชีวิตการทำงานของจริง วิชาการฝึกประสบการณ์นี้จึงเป็นวิชาทีดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ -..-

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: